Ing. Johana Jackovičová, Ph.D.

Odborné zaměření: krajinná ekologie, vývoj krajiny, historické krajinné struktury, aplikace GIS
Místnost: CPTO -1.06, Telefon: +420 475 284 143,
E-mail:
                              Konzultační hodiny: po předchozí dohodě
                             Researcher ID: ABB-3120-2020

Publikace v mezinárodních časopisech s IF:

ZELINKA, V. – ZACHAROVÁ, J. – SKALOŠ, J. 2021. Analysis of spatiotemporal changes of agricultural land after the Second World War in Czechia. Scientific Reports, 11: 12655

FOREJT, M. – DOLEJŠ, M. – ZACHAROVÁ J. – RAŠKA P. 2020. Quantifying inconsistencies in old cadastral maps and their impact on land-use reconstructions. Journal of Land Use Science. 1-15.

VARDARMAN (ZACHAROVÁ), J. – BERCHOVÁ-BÍMOVÁ, K. – PĚKNICOVÁ, J. 2018. The role of protected area zoning in invasive plant management. Biodiversity and Conservation. 27(8): 1811–1829.

SKALOŠ, J. – NOVOTNÝ, M. – WOITSCH, J. – ZACHAROVÁ, J. – BERCHOVÁ, K. – SVOBODA, M. – KŘOVÁKOVÁ, K. – ROMPORTL, D. – KEKEN, Z. 2015. What are the transitions of woodlands at the landscape level? Change trajectories of forest, non-forest and reclamation woody vegetation elements in a mining landscape in North-western Czech Republic. Applied Geography. 58: 206-216.

Publikace v databázi SCOPUS:

SKALOŠ, J. – VARDARMAN (ZACHAROVÁ), J. 2016. European wood-pastures in transition – a social-ecological approach. Forests Trees and Livelihoods. 24 (2): 1-3. (BOOK REVIEW)

ZACHAROVÁ, J. 2015. Aspects of woody vegetation presence of the Czech agricultural landscape functionality. In 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2015, Informatics, geoinformatics and remote sensing. Volume II. Geodesy and mine surveying, cartography and GIS 18.06. 2015, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, s. 729-736.

Publikace ostatní

ZACHAROVÁ, J. – ELZNICOVÁ, J. 2014. Use of GIS for the assessment of landscape structure and settlements development in the Vernericke Stredohori Mts. In 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing 19.06. 2014, Albena, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. s. 1047-1054.

ZACHAROVÁ,  J. – POKORNÝ R. 2010. Zhodnocení vlivu hydrických rekultivací Jezero Milada a Jezero Bílina na krajinný ráz okresů Teplice a Ústí nad Labem.  Studia Oecologica, 4(4): 110-118.

ZACHAROVÁ,  J. – POKORNÝ R. 2010. Inventarizace hydrických rekultivací v okresech Teplice a Ústí nad Labem a jejich hodnocení metodou BVM a EVVM. Studia Oecologica, 4(4): 119-126.

Účast na konferencích:

ELZNICOVÁ J. – VARDARMAN (ZACHAROVÁ) J. – MACHOVÁ I. – TŮMOVÁ Š. – FAMĚRA M. – DANIELS M. – MATYS GRYGAR T. 2019. The traces of past agricultural practices in hilly regions of the Czech Republic. Konference European Geosciences Union – General Assembly, 8. -12. dubna 2019, Vídeň (posterová sekce)

VARDARMAN (ZACHAROVÁ) J. 2019. Dynamika prostorové konfigurace porostů mimolesní dřevinné vegetace v zemědělské krajině. Sborník z konference Venkovská krajina konané ve dnech 20. – 21.5.2019 v Hostětíně (aktivní účast)

VARDARMAN (ZACHAROVÁ) J. – BERCHOVÁ, K. – PETRUS, D. 2018. How does landscape pattern interact with invasive alien species presence?10th International Conference on Biological Invasions: New Directions in Invasion Biology. 4.-7. 9. 2018, Dun Laoghaire, Dublin, Irsko. (posterová sekce)

VARDARMAN (ZACHAROVÁ) J. – PĚKNICOVÁ J. – BERCHOVÁ, K. 2017. How threatened are protected areas of Natura 2000 network by invasive alien plant species? the case study of SCIs in the Czech Republic. 14th International Conference on Ecology and Management of Alien Plant Invasions. 4. -8. 9. 2017. Lisabon, Portugalsko (posterová sekce)

PETRUS, D. – VARDARMAN (ZACHAROVÁ) J. – PĚKNICOVÁ J. – HÖNIGOVÁ, I. – BERCHOVÁ-BÍMOVÁ K. 2016. Application of species distribution models for selected special protected areas threatened by invasive species. NEOBIOTA 2016 – 9th International Conference on Biological Invasions. http://www.neobiota2016.org, 14.-16.9. 2016, Vianden, Luxembourg (neaktivní účast – posterová sekce)

PĚKNICOVÁ, J. – VARDARMAN (ZACHAROVÁ) J. – BERCHOVÁ-BÍMOVÁ, K. 2015. Modelování šíření invazních rostlin v chráněných územích. In: Harabiš, F. et Solský, M. (eds): Kostelecké inspirování 2015. sborník abstraktů ze VII. ročníku konference 19.-20. 11. 2015. Česká zemědělská univerzita v Praze, FŽP.

PĚKNICOVÁ J. – VARDARMAN (ZACHAROVÁ) J. – BERCHOVÁ-BÍMOVÁ K. 2015. Modelling of IAS spread as management tool in protected areas. 13th International Conference: Ecology and Management of Alien Plant Invasions, http://www.emapi2015.hawaii-conference.com/, 20. – 24. 9. 2015, Havajské ostrovy (neaktivní účast – posterová sekce)

ZACHAROVÁ, J. 2014. Vliv dřevinné vegetace na funkčnost české zemědělské krajiny. In: HARABIŠ F. & SOLSKÝ, M. (eds.): Kostelecké inspirování 2014. Sborník abstraktů z VI. ročníku konference 20. – 21. 11. 2014. Česká zemědělská univerzita v Praze, FŽP.

ZACHAROVÁ, J. 2014. Use of remote sensed data for landscape functionality assessment. In: MOKROŠ, M. (ed): Abstracts of Forum of Young Geoinformaticians 2014. Sborník z mezinárodní konference Forum of Young Geoinformaticians 2014, 5. – 6. 6. 2014, Zvolen, Slovensko.

ZACHAROVÁ, J. 2013. Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel Verneřického středohoří. In: GISÁČEK 2013. Sborník z konference organizované Institutem geoinformatiky VŠB – TUO, Fakultou hornictví a geologie, 9. 5. 2013 v Ostravě, VŠB – TUO, Ostrava.

Řešené projekty:

Aktuální

IGA UJEP č. UJEP-IGA-JR-2021-44-006-2: Archivy ukryté v české krajině. (hlavní řešitelka) (03/2021 – 12/2022)

INTERREG č. 304011U405 V-A SR – ČR: Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach. (10/2020 – 03/2022) Hlavní řešitel: RNDr. doc. Miroslav Horník, PhD. (UCM, SK); pozice: člen řešitelského týmu partnerské organizace

Ukončené

IGA UJEP č. UJEP-IGA-TC-2019-44-02-2: Využití geoinformatiky pro případové studie resilience krajiny. Hlavní řešitel: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. (2019 – 2020); pozice: člen řešitelského týmu

TAČR č. TH02030523: Vývoj geoinformačního portálu invazních nepůvodních druhů. Hlavní řešitel: doc. Ing. Kateřina Berchová, PhD. (FŽP ČZU Praha) (končí ke konci roku 2019); pozice:vědecko-technický pracovník projektu (správa GIS dat)

INTERREG V: Paměť krajiny – přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny. Hlavní řešitel: Fakulta stavební a životního prostředí, Institut pro fotogrammetrii a dálkový výzkum, Katedra dálkového výzkumu země, Technická univerzita v Drážďanech, (2014-2020) (končí k 31.1. 2020); vědecko-výzkumný pracovník projektu (tvorba geodatabáze, prostorové analýzy dat)

EHP-CZ02-OV-1-024-2015: Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000. Hlavní řešitel, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
odpovědný řešitel za FŽP ČZU prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. (FŽP ČZU Praha); pozice: technický pracovník projektu (správa GIS dat)

IGA FŽP ČZU „Aspekty kontinuity dřevinných porostů v krajině“ (2014); pozice: spoluřešitelství

IGA UJEP v Ústí nad Labem “Geodatabáze severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů” (2010 – 2012); pozice: spoluřešitelství

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI): „Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví“ (2012 – 2015) – dílčí zapojení

Vedení závěrečných prací:

  • v současné době vedu závěrečné práce na téma mapování starých odrůd ovocných stromů v Českém středohoří, problematiku agrárních valů a teras – vývoje jejich využití, funkce v krajině
  • mnou nabízená témata závěrečných prací najdete v sekci Témata BP a DP na webu naší katedry

Vzdělání a odborný růst:

2018    Ph.D. v oboru aplikovaná a krajinná ekologie, Katedra aplikované ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze. Téma dizertace: Aspekty důsledků krajinné změny pro ochranu přírody a krajiny

2013    Ing. v oboru revitalizace krajiny, Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem. Téma diplomové práce: Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel Verneřického středohoří

09/2009 – 01/2010 Studijní pobyt v rámci Erasmus LLP. Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko

2010    Bc. v oboru ochrana životního prostředí, Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Ostatní aktivity

  • výuka vybraných přednášek předmětu Základy krajinné ekologie na České zemědělské univerzitě v Praze (letní semestr)
  • členství v České společnosti pro krajinnou ekologii (IALE-CZ, www.iale.cz) – organizace krajinářských dílen

Aktualizováno k 25. 1. 2023