Centrum pokročilých organických analýz (CADORAN)

UJEP Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem jako nejvýznamnější instituce působící v severočeském regionu v oblasti ochrany životního prostředí spolupracují dlouhodobě při sledování obsahu cizorodých látek v životním prostředí a při výzkumu jejich migrace, transformace a dopadu na lidské zdraví. Na základě dlouhodobé spolupráce byl připraven společný projekt Centra pro výzkum toxických látek v životním prostředí CADORAN (Centre for Advanced Organic Analyses), který si klade za cíl soustředit materiální i odborné kapacity ke zkvalitnění environmentálního výzkumu a přispět tak ke zlepšení životního prostředí v severočeském regionu. Laboratoře Centra jsou vybaveny především pro stanovení stopových koncentrací organických polutantů, jako jsou pesticidy, léčiva a jejich rezidua, PAH, PCB a OCP. Tyto látky se stanovují buď v kapalných matricích anebo matricích pevných (půda, sedimenty). Dále laboratoř CADORAN nabízí analýzu akrylamidu ve vodě a v potravinách. Většina stanovení je akreditovaná. Katedra environmentální chemie a technologie (KECHT) od roku 2015 až do dnešní doby toto společné pracoviště pro výzkum toxických látek v životním prostředí stále rozšiřuje.

Sídlo laboratoře:

  • Pasteurova 9 400 96 Ústí nad Labem

Kontakt:

  • Ing. Sylvie Kříženecká Ph.D., tel. 603 742 064, email:
  • Ing. Jitka Tolaszová Ph.D., tel. 734 579 064, email:

 

Laboratoř je vybavena moderními přístroji pro analýzu kapalných i pevných vzorků ve složkách životního prostředí.

Kapalinový chromatograf 1290 Infinity II. s hmotnostním detektorem 6495 QQQ od firmy Agilent Technologies

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem Agilent Technologies 7890/7000D

Homogenizátor 1600 miniG od firmy SpexSamplePrep pro přípravu extraktů pomocí metody QuEChERS

TOC analyzátor na pevné vzorky od firmy SKALAR

Ruční spektrometr od firmy BAS

Ruční Ramanův spektrometr od firmy Thermo

Akreditované zkoušky v rámci centra:

HPLC-MS stanovení pesticidů (100 analytů)

HPLC-MS stanovení akrylamidu (voda, potraviny)

Flexibilní akreditace – stanovení léčiv (40 analytů), stanovení akrylamidu ve vodách a v brambůrkách.

 

Neakreditované zkoušky:

HPLC-MS – pesticidní látky v sedimentech – rozsah analytů odpovídající rozsahu u pitné vody

HPLC-MS – léčiva v sedimentech

GC-MS – stanovení chlorovaných pesticidů a polychlorovaných bifenylů

GC-MS PAHy v sedimentech, extrakce pomocí metody QuEChERS

TOC v sedimentech

kovy v sedimentech