Centrum pokročilých organických analýz (CADORAN)

Na základě dlouhodobé spolupráce Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Zdravotním Ústavem se sídlem v Ústí nad Labem bylo vybudováno společné centrum – Centrum pro analýzu toxických látek v životním prostředí CADORAN (Centre for Advanced Organic Analyses), který si klade za cíl soustředit materiální i odborné kapacity ke zkvalitnění environmentálního výzkumu a přispět tak ke zlepšení životního prostředí v severočeském regionu.
Laboratoře Centra jsou vybavené především pro stanovení stopových koncentrací organických i anorganických polutantů ve složkách životního prostředí, jako jsou vody (odpadní, pitné), půdy, sedimenty, ovzduší nebo rostliny. Dále se zabývá vývojem, optimalizací a validací analytických metod.
Řešená témata jsou různorodá s návazností na řešené projekty v rámci Fakulty životního prostředí, např. kvantitativní analýza karbonátů v extraktu lithiové drtě a kapalného odpadu z lithiových baterek; charakterizace charu po pyrolýze různého odpadního materiálu (včetně vybraných ekotoxikologických testů); charakterizace a kvantifikace látek např. aminokyselin v gastroodpadech či akrylamidu v potravinách. Dále se zaměřujeme na testování sorpčních vlastností materiálů při sorpci pesticidů a léčiv, měříme průrazové křivky netradičních sorbentů, např. humátů, charů, textilních filtrů s přídavkem biocharu atd.
Laboratoř nabízí i služby vzorkování složek životního prostředí. Pro kapalné vzorky se jedná o ruční vzorkovače van Dorna, průtočný vzorkovač či multisampler. Dále laboratoř disponuje automatickým vzorkovačem HACH pro 24h odběr vhodný pro monitoring např. ČOV vod. Pro odběr pevných vzorků sedimentů či různých typů půd jsou k dispozici drapáky typu Van Veen, ruční vrtáky, nášlapná sonda nebo žlábkový vzorkovač.

Sídlo laboratoře:

  • Pasteurova 9 400 96 Ústí nad Labem

Přehled analýz

LC-MS/MS

Analýza pesticidů a léčiv (sediment, voda, char, ČOV voda)
Stanovení aminokyselin (půda, gastroodpad, produkty po degradaci)
Analýza léčiv v exosomech

GC-MS/MS/FID

Analýza PAU, PCB, OCP (sediment, půda, char)
Stanovení C10-C40 (odpadní voda, půda, biomasa)
PLFA v půdě
Kvantitativní analýza vybraných karbonátů v Li bateriích

TOC/TN pro pevné i kapalné vzorky

Charakterizace odpadů

Příprava výluhu dle vyhlášky
Analýza výluhu dle vyhlášky

Charakterizace půd

Analýza anorganický prvků po mikrovlnném rozkladu
Sekvenční výluhy – stanovení kovů
Stanovení koncentrace organických polutantů – C10-C40, PCB, PAU, OCP
Charakterizace mikrobního společenství – PLFA analýza, respirace, dehydrogenázy, vybrané enzymy
pH, salinita, konduktivita, sušina, kationtová výměnná kapacita
Analýza aminokyselin jako kořenových exudátů

Charakterizace mikrobních společenstev v půdách

PLFA – analýza fosfolipidových mastných kyselin jako indikátor změny mikrobiálních půdních složek (suma, indikátorové pro charakterizaci G-, G+ bakterií atd.)
Respirace
Dehydrogenázy
Enzymy – fosfatázy, arylsulfatázy, …

Charakterizace charů

pH
Kationtově výměnná kapacita
Analýza kovů po mikrovlnném rozkladu
Analýza léčiv po extrakci v MiniG
Analýza PAU, PCB a dioxiny (momentálně v procesu optimalizace)
Charakterizace výluhu (výluh připraven dle vyhlášky) – kovy, TOC, zhodnocení ekotoxicity na vybraných testech

Analýza odpadních vod (např. z ČOV)

BSK
CHSK
Celkový dusík
Fosfor
Rozpuštěné a nerozpuštěné látky
Kontaminanty – léčiva
Analýza aniontů pomocí iontové chromatografie
pH, vodivost

Vývoj a validace metod

Potřebujete poradit či vyvinout metodu? I v tomto se na nás můžete obrátit. Možnost analýz po předchozí konzultaci na míru, případně možná konzultace na místě u Vás v laboratoři.

Akreditované zkoušky v rámci centra:

HPLC-MS stanovení pesticidů (100 analytů)
HPLC-MS stanovení akrylamidu (voda, potraviny)
Flexibilní akreditace – stanovení léčiv (40 analytů), stanovení akrylamidu ve vodách a v brambůrkách.

Neakreditované zkoušky:

HPLC-MS – pesticidní látky v sedimentech – rozsah analytů odpovídající rozsahu u pitné vody
HPLC-MS – léčiva v sedimentech
GC-MS – stanovení chlorovaných pesticidů a polychlorovaných bifenylů
GC-MS PAHy v sedimentech, extrakce pomocí metody QuEChERS
TOC v sedimentech
kovy v sedimentech

Řešené projekty a aktuální spolupráce

Carbonclean – testování textilních filtrů s obsahem biocharu, analýza C10C40 a léčiv, pesticidů ve vodách

Ukončené

Gastroodpady – aminokyseliny –

Přehled vzorkovačů

• Kapalné vzorky
• Sedimenty
• Půdy
• Plynné vzorky

Přístrojové vybavení

• Instrumentální technika – obrázky s popisem typu – TOC, GC, LC,
• Možnosti extrakce – miniG, odparka, koncentrátor 12 pozicový, SPE
• Kapalinový chromatograf 1290 Infinity II. s hmotnostním detektorem 6495 QQQ od firmy Agilent Technologies
• Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem Agilent Technologies 7890/7000D
• Homogenizátor 1600 miniG od firmy SpexSamplePrep pro přípravu extraktů pomocí metody QuEChERS
• TOC analyzátor na pevné vzorky od firmy SKALAR
• Ruční spektrometr od firmy BAS
• Ruční Ramanův spektrometr od firmy Thermo

Kontakt: