Disciplinární komise

Složení disciplinární komise (jmenované příkazem děkana 9/2017):

Před­se­da:

  • Ing. Marek Došek

Čle­no­vé:

  • Ing. Syl­vie Kří­že­nec­ká, Ph.D.
  • Mgr. Dia­na Hol­co­vá, Ph.D.
  • Ing. Eliš­ka Wil­do­vá

 

Zápi­sy z jed­ná­ní dis­ci­pli­nár­ní komi­se:

 

 

Dis­ci­pli­nár­ní řád pro stu­den­ty Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP (plat­nost od 28. 2. 2018, účin­nost od 28. 2. 2018