Státní zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

aktualizováno: 22.5.2024

Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce

Doporučení pro psaní seminárních, bakalářských a diplomových prací

Bakalářské práce (na závěr bakalářského studia) a diplomové práce (na závěr magisterského studia) se vypracovávají na základě rámcových „Pokynů pro vypracování bakalářské a diplomové práce“. Tyto pokyny stanoví obecné zásady pro zpracování bakalářských prací (dále jen BP) a diplomových prací (dále jen DP), které mohou být modifikovány v rámci osnovy zvoleného tématu práce.

Předpisy a formuláře


Tématické okruhy ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia:

Ochrana životního prostředí (B0521A030007), platné od akademického roku 2022/2023

Aplikovaná geoinformatika (B0532A330020), platné od akademického roku 2022/2023

Tématické okruhy ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia:

Technologie pro ochranu životního prostředí (N0712A130007), platné od akademického roku 2021/2022


Tématické okruhy ke státním závěrečným zkouškám dobíhajícího bakalářského a navazujícího magisterského studia

Tématické okruhy pro obor “Ochrana životního prostředí

Tématické okruhy pro obor “Vodní hospodářství

Tématické okruhy pro obor “Ochrana životního prostředí v průmyslu

Státní zkouška z povinného předmětu pro studijní obor “Odpadové hospodářství”:

Státní zkouška z výběrového předmětu:

Státní zkouška z povinného předmětu pro studijní obor “Revitalizace krajiny”:

Státní zkouška z výběrového předmětu:

Formuláře pro hodnocení BP a DP

Formuláře jsou určeny pro vedoucího a oponenta práce