Státní zkoušky

Promoce

Podrob­né infor­ma­ce o ter­mí­nech a prů­bě­hu pro­mo­ce nalez­ne­te v při­lo­že­ném sou­bo­ru.

Státní závěrečné zkoušky

Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce

Doporučení pro psaní seminárních, bakalářských a magisterských prací

Baka­lář­ské prá­ce (na závěr baka­lář­ské­ho stu­dia) a diplo­mo­vé prá­ce (na závěr magis­ter­ské­ho stu­dia) se vypra­co­vá­va­jí na zákla­dě rám­co­vých „Poky­nů pro vypra­co­vá­ní baka­lář­ské a diplo­mo­vé prá­ce“. Tyto poky­ny sta­no­ví obec­né zása­dy pro zpra­co­vá­ní baka­lář­ských pra­cí (dále jen BP) a diplo­mo­vých pra­cí (dále jen DP), kte­ré mohou být modi­fi­ko­vá­ny v rám­ci osno­vy zvo­le­né­ho téma­tu prá­ce.

Zde jsou k dis­po­zi­ci for­mu­lá­ře:

Tématické okruhy ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Téma­tic­ké okru­hy pro obor “Ochra­na život­ní­ho pro­stře­dí

Téma­tic­ké okru­hy pro obor “Vod­ní hos­po­dář­ství

Téma­tic­ké okru­hy pro obor “Ochra­na život­ní­ho pro­stře­dí v prů­mys­lu

Tématické okruhy ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Stát­ní zkouš­ka z povin­né­ho před­mě­tu pro stu­dij­ní obor “Odpa­do­vé hos­po­dář­ství”:

Stát­ní zkouš­ka z výbě­ro­vé­ho před­mě­tu:

Stát­ní zkouš­ka z povin­né­ho před­mě­tu pro stu­dij­ní obor “Revi­ta­li­za­ce kra­ji­ny”:

Stát­ní zkouš­ka z výbě­ro­vé­ho před­mě­tu:

Formuláře pro hodnocení BP a DP

For­mu­lá­ře jsou urče­ny pro vedou­cí­ho a opo­nen­ta prá­ce