Výběrová řízení

Akademický pracovník Katedry geoinformatiky – FŽP

Děkan fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků Katedry geoinformatiky

Počet volných míst:       2 místa odborný asistent/asistentka v oboru geoinformačních technologií

Výše úvazku:                    100 % (částečný úvazek je možný dle dohody)

Předpokládaný nástup: dle dohody

Místo výkonu práce:     Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem

Požadavky:

 • zapojení do výuky geoinformačních předmětů;
 • zapojení do tvůrčích a výzkumných aktivit v oboru;
 • přípravu a řešení projektů;
 • schopnost samostatné tvůrčí práce;
 • vzdělání nebo praxi v oboru;
 • výborná znalost českého jazyka slovem a písmem;
 • Titul Ph.D. nebo reálný předpoklad doktorského studia v kompatibilním oboru, případně odborník z praxe, přednostně titul docent nebo profesor;
 • výhodou odpovídající publikační aktivita, vynálezecká aktivita nebo realizace technických řešení;

Nabízíme:

 • nástup a výše úvazku dle dohody;
 • odpovídající platové ohodnocení s významnými motivačními prvky;
 • podpora při dalším vzdělávání a zvyšováním kvalifikace, účast na konferencích;
 • týmová práce;
 • tvůrčí volnost;
 • flexibilní pracovní dobu, částečně i formou Home office.

Popis pracovních podmínek: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.

Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u vedoucího Katedra geoinformatiky – Mgr. Ing. Petra Nováka, e-mail: , tel. 475284164.

Přihlášky s odborným životopisem – uvést kontakt – email/telefon, kopiemi dokladů o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech, seznamem publikační a grantové činnosti a popisem plánované odborné práce na období 3 let (výzkumná témata, plánované publikace) zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96  Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu .

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: , zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.


Akademický pracovník v environmentálních oborech — FŽP

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka na Katedře životního prostředí v oboru: hydrologie

Požadavky:
– Zapojení do výuky a vedení kvalifikačních prací studentů v příslušném oboru
– Zapojení do tvůrčích a výzkumných aktivit v oboru.
– Přípravu a řešení projektů.
– Motivaci a schopnost samostatné tvůrčí práce.
– Vzdělání nebo praxi v oboru.
– Titul Ph.D., přednostně titul docent nebo profesor.
– Odpovídající publikační a projektová aktivita

Nabízíme:
– Úvazek odpovídající výuce až plný úvazek dle dohody, lze i postupné navyšování
– Odpovídající platové ohodnocení s významnými motivačními prvky (viz příkaz děkana č. 15/2020 a další interní katedrové dokumenty)
– Podpora při dalším vzdělávání a zvyšování kvalifikace, účasti na konferencích
– Týmovou práci
– Tvůrčí volnost
– Flexibilní pracovní dobu, vč. home-office

Přihlášky s profesním životopisem, kopií (či scanů) dokladů o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech a seznamem publikačních a grantových aktivit zasílejte do 31.5.2023 na zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem; e-mail: email:

Předpokládaný nástup: červenec 2023