Výběrová řízení

Akademičtí pracovníci v environmentálních oborech — FŽP

Děkan Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem vypi­su­je výbě­ro­vé říze­ní na obsa­ze­ní míst aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků v envi­ron­men­tál­ních obo­rech
Poža­dav­ky:

 • Zapo­je­ní do výu­ky pří­ro­do­věd­ných, tech­nic­kých i spo­le­čen­sko­věd­ních před­mě­tů pokrý­va­jí­cích širo­kou téma­ti­kou tvor­by a ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí (eko­lo­gie, pedo­lo­gie, bio­lo­gie, bota­ni­ka, odpa­do­vé a obě­ho­vé hos­po­dář­ství, envi­ron­men­tál­ní tech­no­lo­gie, ana­lý­za život­ní­ho cyk­lu výrob­ků, envi­ron­men­tál­ní legisla­ti­va, eko­no­mie, GIS, posu­zo­vá­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí apod.).
 • Zapo­je­ní do tvůr­čích a výzkum­ných akti­vit v obo­ru
 • Pří­pra­vu a řeše­ní pro­jek­tů
 • Schop­nost samo­stat­né tvůr­čí prá­ce
 • Vzdě­lá­ní nebo pra­xi v obo­ru
 • Titul Ph.D. nebo reál­ný před­po­klad dok­tor­ské­ho stu­dia v kom­pa­ti­bil­ním obo­ru, před­nost­ně titul docent nebo pro­fe­sor
 • Výho­dou odpo­ví­da­jí­cí pub­li­kač­ní akti­vi­ta, vyná­le­zec­ká akti­vi­ta nebo rea­li­za­ce tech­nic­kých řeše­ní

Nabí­zí­me:

 • Úva­zek odpo­ví­da­jí­cí výu­ce až plný úva­zek dle doho­dy, lze i postup­ný náběh
 • Odpo­ví­da­jí­cí pla­to­vé ohod­no­ce­ní s význam­ný­mi moti­vač­ní­mi prv­ky
 • Pod­po­ra při dal­ším vzdě­lá­vá­ní a zvy­šo­vá­ní kva­li­fi­ka­ce, účas­ti na kon­fe­ren­cích
 • Týmo­vou prá­ci
 • Tvůr­čí vol­nost
 • Fle­xi­bil­ní pra­cov­ní dobu, čás­teč­ně i for­mou home-offi­ce
 • Výjezdy na kon­fe­ren­ce, dal­ší vzdě­lá­vá­ní

Při­hláš­ky s pro­fes­ním živo­to­pi­sem, ově­ře­ný­mi dokla­dy o aka­de­mic­kých a vědec­ko-peda­go­gic­kých titu­lech, pře­hle­dem vědec­ké a peda­go­gic­ké čin­nos­ti a pra­xe a člen­ství v odbor­ných spo­leč­nos­tech, sezna­mem pub­li­kač­ní čin­nos­ti a gran­to­vé čin­nos­ti, a sou­hla­sem se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů v sou­la­du s §5, odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. o ochra­ně osob­ních úda­jů (http://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2016/12/20161208_VR_souhlas_os_udaje.doc) zasí­lej­te prů­běž­ně na zaměst­na­nec­ký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pas­teu­ro­va 1, 400 96 Ústí nad Labem; e‑mail:

Před­po­klá­da­ný nástup dle doho­dy.