Výběrová řízení

Hledáme motivované kolegyně a kolegy do našeho týmu!

Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem se zaměřuje na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie, životního prostředí, chemie, materiálů, udržitelného rozvoje, cirkulární ekonomiky, geoinformatiky a v interdisciplinárních oblastech příbuzných oborů.

Nabízíme zajímavou a různorodou práci v moderním zázemí nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů v kampusu UJEP, špičkově vybavené laboratoře, posluchárny a učebny, atraktivní a inovativní studijní programy a možnost zapojení do výuky, vědeckých a výzkumných projektů se zajímavými a inovativními tématy a v neposlední řadě i zaměstnanecké benefity.

Hledáme pracovníky/-ce všech oborů – akademické pracovníky/-ce i technicko-hospodářský personál – kteří by měli zájem pracovat na naší fakultě a přispívat k jejímu rozvoji. Pokud máte zkušenosti, kvalifikaci a motivaci v oblasti životního prostředí, ekologie, chemie, práce v laboratoři, odpadovém hospodářství, nebo také v projektové činnosti, public relation a jiných oborech, rádi vás uvidíme v našem kolektivu. Schopnost pracovat v týmu, asertivnost a profesionální přístup k pracovním povinostem i kolegům jsou očekávaným/nutným předpodkladem u všech zájemců/-kyň.

Pokud máte zájem o práci na naší fakultě, zašlete svůj životopis a motivační dopis na e-mail personalistky pí Kubatové .


1. Děkan FŽP vypisuje výběrové řízení na Vedoucí/vedoucího Katedry životního prostředí
Počet volných míst:        1 místo odborná asistentka/odborný asistent
Výše úvazku:                     100 %
Předpokládaný nástup: květen 2024
Místo výkonu práce:      Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem

Náplň práce vedoucího katedry:

 • Odpovědnost za plnění pedagogických povinností akademických pracovník katedry vyplývající ze studijních programů a předpisů
 • Odpovědnost za vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost akademických pracovníků katedry
 • Odpovědnost za dodržování vnitřních předpisů univerzity a fakulty a za dodržování příkazů, směrnic, rozhodnutí nebo opatření vydávaných rektorem, prorektory, kvestorem nebo děkanem pracovníky katedry
 • Hodnocení činnosti katedry v termínech určených děkanem
 • Koncepce rozvoje činnosti katedry v termínech určených děkanem
 • Plnění příkazů děkana fakulty
 • Návrhy na zahraniční služební cesty pracovníků katedry
 • Návrhy na materiálně technické vybavení katedry
 • Spolupráce s proděkanem pro studium a rozvoj fakulty ve věcech souvisejících s výukou a rozvojem fakulty
 • Spolupráce s proděkany pro vědu a vnější vztahy a vedoucími pracovišť ve věcech souvisejících s vědeckou, výzkumnou a vývojovou činností
 • Spolupráce s tajemníkem fakulty ve věcech ekonomických a hospodářské-administrativních
 • Dbá na zlepšování pedagogické a vědecké kvalifikace akademických pracovníků katedry

Požadavky:

 • zkušenost v oblastech přírodních věd, ochrany životního prostředí.;
 • zapojení do výuky;
 • významné zapojení do tvůrčích a výzkumných aktivit v oboru;
 • příprava a řešení projektů;
 • vedení závěrečných prací studentů;
 • schopnost samostatné tvůrčí práce ale i práce v kolektivu;
 • vzdělání nebo praxi v oboru;
 • výborná znalost českého jazyka slovem a písmem;
 • výborná znalost anglického jazyka slovem a písmem;
 • titul Ph.D. v přírodovědných oborech
 • odpovídající publikační aktivita; zapojení a vedení projektů; přechozí zapojení do výuky a vedení studentů; zahraniční zkušenosti, a zkušenosti z praxe;

Nabízíme:

 • zajímavou a různorodou práci v instituci oceněnou HR Award
 • odpovídající platové ohodnocení s významnými motivačními prvky;
 • podporu při dalším vzdělávání a zvyšováním kvalifikace, účast na konferencích;
 • týmovou práci;
 • tvůrčí volnost;
 • flexibilní pracovní dobu, částečně i formou Home office
 • zaměstnanecké stravování, příspěvek na penzijní připojištění, unišeky, sickdays.

Popis pracovních podmínek: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.

Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo přímo u Mgr. Ing. Jiřího Lehejčka, Ph.D. , tel. 732 978 118

Požadované dokumenty v přihlášce:

 • odborný životopis – uvést kontakt – email/telefon
 • kopie dokladů o akademických a vědecko-pedagogických titulech
 • motivační dopis
 • návrh vědecko-výzkumné aktivity na období 3 let v rozsahu 1 A4
 • přehled vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech aj.
 • seznamem publikační a grantové činnosti, a příspěvků na konferencích

 

Přihlášku s povinnými přílohami zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu nejpozději 31. 3. 2024.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem aktivně podporuje genderovou rovnost, rozmanitost a začlenění a podporuje přihlášky ze všech částí společnosti.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: , zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.


2. Děkan FŽP vypisuje výběrové řízení na Akademická pracovnice/akademický pracovník Katedry geoinformatiky – FŽP

Děkan fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků Katedry geoinformatiky

Počet volných míst:       2 místa odborný asistent/asistentka v oboru geoinformačních technologií
Výše úvazku:                    100 % (částečný úvazek je možný dle dohody)
Předpokládaný nástup: dle dohody
Místo výkonu práce:     Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem

Požadavky:

 • zapojení do výuky geoinformačních předmětů;
 • zapojení do tvůrčích a výzkumných aktivit v oboru;
 • přípravu a řešení projektů;
 • schopnost samostatné tvůrčí práce;
 • vzdělání nebo praxi v oboru;
 • výborná znalost českého jazyka slovem a písmem;
 • Titul Ph.D. nebo reálný předpoklad doktorského studia v kompatibilním oboru, případně odborník z praxe, přednostně titul docent nebo profesor;
 • výhodou odpovídající publikační aktivita, vynálezecká aktivita nebo realizace technických řešení;

Nabízíme:

 • nástup a výše úvazku dle dohody;
 • odpovídající platové ohodnocení s významnými motivačními prvky;
 • podpora při dalším vzdělávání a zvyšováním kvalifikace, účast na konferencích;
 • týmová práce;
 • tvůrčí volnost;
 • flexibilní pracovní dobu, částečně i formou Home office.

Popis pracovních podmínek: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.

Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u vedoucího Katedra geoinformatiky – Mgr. Ing. Petra Nováka, e-mail: , tel. 475284164.

Přihlášky s odborným životopisem – uvést kontakt – email/telefon, kopiemi dokladů o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech, seznamem publikační a grantové činnosti a popisem plánované odborné práce na období 3 let (výzkumná témata, plánované publikace) zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96  Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu .

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: , zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.