Vědecká rada

Vědecká rada fakulty (dále také VR) je samosprávný akademický orgán zřízený na základě § 29 zákona č.111/1998Sb. (zákon o vysokých školách), který jmenuje se souhlasem Akademického senátu FŽP UJEP děkan. Vědecká rada je složena z interních a externích členů, tj. významných představitelů oborů, ve kterých uskutečňuje FŽP zejména vědeckou a vzdělávací činnost. Externí členové tvoří minimálně jednu třetinu všech členů VR a nesmí být členy akademické obce UJEP. Vědecká rada projednává strategický záměr rozvoje FŽP, schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na FŽP a projednává další záležitosti, které jí děkan předloží. Předsedou VR je děkan fakulty.

Interní členové:
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
předseda vědecké rady, děkan FŽP
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
FŽP UJEP – Katedra environmentální chemie a technologie
prof. doc. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D.
FŽP UJEP – Katedra životního prostředí
doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
FŽP UJEP – Katedra environmentální chemie a technologie
doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
FŽP UJEP – Katedra environmentální chemie a technologie
doc. Ing. Josef Seják, CSc.
FŽP UJEP – Katedra životního prostředí
doc.Ing. Jiří Orava, Ph.D.
FŽP UJEP – Katedra geoinformatiky
doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D. 
FŽP UJEP – Katedra geoinformatiky
Ing. Vladimír Brůna
FŽP UJEP – Katedra geoinformatiky
Mgr. Michal Holec, Ph.D.
FŽP UJEP – Katedra životního prostředí
doc. Ing. Jan Čermák, CSc.
PřF UJEP – Katedra chemie
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
PřF UJEP – Katedra geografie

Externí členové:
prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
ředitel Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK v Praze,
ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK v Praze.
doc. Ing. Pavlína Hájková, Ph.D.

ORLEN UniCRE a.s. Ústí nad Labem,
Fakulta strojní TU v Liberci (titul a instituce)
Ing. Milan Talich, Ph.D.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D. DSc.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha
Ing. Lenka Malíčková , ORLEN Unipetrol
RPA s.r.o.