Harmonogram

Har­mo­no­gram pro aka­de­mic­ký rok 2018/2019
Har­mo­no­gram pro aka­de­mic­ký rok 2018/2019 — kom­bi­no­va­né stu­di­um
Har­mo­no­gram pro aka­de­mic­ký rok 2019/2020
Har­mo­no­gram pro aka­de­mic­ký rok 2019/2020 — kom­bi­no­va­né stu­di­um

Harmonogram pro akademický rok 2019/2020

Zim­ní semestr:                 

  • výu­ka od 23. 9. 2019 do 21. 12. 2019, tj. 13 výu­ko­vých týd­nů
  • prázd­ni­ny od 22. 12. 2019 do 1. 1. 2020
  • zkouš­ko­vé obdo­bí od 2. 1. 2020 do 15. 2. 2020

Let­ní semestr:

  • výu­ka od 17. 2. 2020 do 23. 5. 2020, tj. 14 výu­ko­vých týd­nů
  • část zkouš­ko­vé­ho obdo­bí od 25. 5. 2020 do 4. 7. 2020
  • prázd­ni­ny a ŘD od 5. 7. 2020 do 23. 8. 2020
  • část zkouš­ko­vé­ho obdo­bí od 24. 8. 2020 do 19. 9. 2020

 

Září 2019

2.9. – 11.10.
Elek­tro­nic­ký zápis stu­den­tů 1. roč­ní­ku pro aka­de­mic­ký rok 2019/2020

14.9.
UJEP | Konec 2. čás­ti zkouš­ko­vé­ho obdo­bí za LS akad. roku 2018/2019

15.9.
Ukon­če­ní aka­de­mic­ké­ho roku 2018/2019

16.9.
Zahá­je­ní aka­de­mic­ké­ho roku 2019/2020

20.9.
Koneč­ný ter­mín pro zápis výsled­ků do IS STAG za aka­de­mic­ký rok 2018/2019

16.9. – 20.9.
Pří­prav­ný kurz pro 1. roč­ník – ZRUŠENO!

23.9.
UJEP | Zahá­je­ní výu­ky v zim­ním semest­ru (do 21. 12. 2019)

26.9.
Ode­vzdá­ní baka­lář­ských a diplo­mo­vých pra­cí na kated­ry pro SZZ v 11. měsí­ci 2019

26.9.
Ode­vzdá­ní při­hlá­šek ke SZZ na stu­dij­ní odd. pro SZZ v 11. měsí­ci 2019

27.9.
Koneč­ný ter­mín pro úpra­vu stu­dij­ní lite­ra­tu­ry a poža­dav­ků pro absol­vo­vá­ní před­mě­tů zim­ní­ho a let­ní­ho semest­ru 2019/2020 v IS/STAG

 Říjen 2019

11.10.
Ukon­če­ní elek­tro­nic­ké­ho zápi­su stu­den­tů

25.10.
Koneč­ný ter­mín pro podá­vá­ní žádos­tí o pro­spě­cho­vé sti­pen­di­um

25.10.
UJEP | Koneč­ný ter­mín pro podá­ní návrhů na sti­pen­dia pri­má­to­ra měs­ta Ústí nad Labem, sta­ros­tů měst­ských obvo­dů, měs­ta Trmi­ce, Sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Tep­li­ce a dal­ších posky­to­va­te­lů nej­lep­ším stu­den­tům UJEP

31.10.
UJEP | Zahá­je­ní kopí­ro­vá­ní před­mě­tů aka­de­mic­ké­ho roku 2019/2020 do aka­de­mic­ké­ho roku 2020/2021 a aktu­a­li­za­ce před­mě­tů pro aka­de­mic­ký rok 2020/2021 v IS/STAG

 Lis­to­pad 2019

6.11.
UJEP | Koneč­ný ter­mín podá­ní žádosti o soci­ál­ní a uby­to­va­cí sti­pen­di­um

4.11. – 8.11.
Obha­jo­by a stát­ní závě­reč­né zkouš­ky baka­lář­ské­ho a magis­ter­ské­ho stu­dia

15.11.
UJEP | Koneč­ný ter­mín pro podá­vá­ní návrhů na Ceny rek­to­ra

Pro­si­nec 2019

9.12.
UJEP | Zahá­je­ní hod­no­ce­ní kva­li­ty výu­ky v zim­ním semest­ru 2019/2020 v IS/STAG (do 15. 2. 2020)

21.12.
UJEP | Ukon­če­ní výu­ky v zim­ním semest­ru

22.12. — 1.1.
UJEP | Zim­ní prázd­ni­ny

Leden 2020

2.1.
UJEP | Zahá­je­ní zkouš­ko­vé­ho obdo­bí zim­ní­ho semest­ru (do 15. 2. 2020)

29.1.
UJEP | Den ote­vře­ných dve­ří

31.1.
UJEP | Koneč­ný ter­mín pro kopí­ro­vá­ní před­mě­tů a vklá­dá­ní nových před­mě­tů pro ak. rok 2020/2021 v IS/STAG (kro­mě výbě­ro­vých před­mě­tů a před­mě­tů nových stu­dij­ních pro­gra­mů)

Únor 2020

1.2.
UJEP | Zahá­je­ní kopí­ro­vá­ní stu­dij­ních plá­nů aka­de­mic­ké­ho roku 2019/2020 do aka­de­mic­ké­ho roku 2020/2021 a aktu­a­li­za­ce stu­dij­ních plá­nů pro aka­de­mic­ký rok 2020/2021 v IS/STAG

10.2.
UJEP | Koneč­ný ter­mín pro zve­řej­ně­ní roz­vr­hu na let­ní semestr 2019/2020

15.2.
UJEP | Ukon­če­ní zkouš­ko­vé­ho obdo­bí zim­ní­ho semest­ru

15.2.
UJEP | Ukon­če­ní hod­no­ce­ní kva­li­ty výu­ky v zim­ním semest­ru 2019/2020 v IS/STAG

17.2.
UJEP | Zahá­je­ní výu­ky v let­ním semest­ru (do 23. 5. 2020)

22.2.
UJEP | koneč­ný ter­mín pro úpra­vy stu­dij­ní lite­ra­tu­ry v před­mě­tech let­ní­ho semest­ru 2019/2020 v IS/STAG

Bře­zen 2020

1.3.
UJEP | Koneč­ný ter­mín pro kopí­ro­vá­ní stu­dij­ních plá­nů ak. roku 2019/2020 do aka­de­mic­ké­ho roku 2020/2021

31.3.
Koneč­ný ter­mín pro podá­ní při­hlá­šek do baka­lář­ské­ho a nava­zu­jí­cí­ho magis­ter­ské­ho stu­dia

Duben 2020

4.4.
Konec výu­ky v let­ním semest­ru pro 3. roč­ní­ky baka­lář­ské­ho a 2. roč­ní­ky magis­ter­ské­ho nava­zu­jí­cí­ho stu­dia

6.4. — 18.4.
Zkouš­ko­vé obdo­bí pro 3. r. baka­lář­ské­ho a 2. r. nav. magis­ter­ské­ho stu­dia

23.4.
Ode­vzdá­ní baka­lář­ských a diplo­mo­vých pra­cí na kated­ry pro SZZ v 5.- 6. měsí­ci 2020

23.4.
Ode­vzdá­ní při­hlá­šek ke stát­ním závě­reč­ným zkouškám na stu­dij­ní oddě­le­ní pro SZZ v 5.–6. měsí­ci 2020

27.4.
UJEP | Zahá­je­ní hod­no­ce­ní kva­li­ty výu­ky v let­ním semest­ru 2019/2020 v IS/STAG (do 4.7.)

30.4.
Koneč­ný ter­mín ode­vzdá­ní pod­kla­dů kate­der pro tvor­bu roz­vr­hu roku 2020/2021

Kvě­ten 2020

23.5.
UJEP | Ukon­če­ní výu­ky v let­ním semest­ru

25.5.
UJEP | Zahá­je­ní 1. čás­ti zkouš­ko­vé­ho obdo­bí let­ní­ho semest­ru (do 4. 7. 2020)

25.5. — 29.5.
Obha­jo­by a stát­ní závě­reč­né zkouš­ky baka­lář­ské­ho stu­dia

29.5.
Koneč­ný ter­mín pro zadá­vá­ní témat bakalářských/diplomových pra­cí pro stu­den­ty 2. roč­ní­ku baka­lář­ské­ho a 1. roč­ní­ku nava­zu­jí­cí­ho magis­ter­ské­ho stu­dia

Čer­ven 2020

1.6. — 5.6.
Obha­jo­by a stát­ní závě­reč­né zkouš­ky nava­zu­jí­cí­ho magis­ter­ské­ho stu­dia

bude přes­ně­no v pozván­ce
Při­jí­ma­cí zkouš­ky do 1. roč. dok­tor­ské­ho stu­dia

23.6.
Pro­mo­ce absol­ven­tů baka­lář­ské­ho a magis­ter­ské­ho stu­dia

Čer­ve­nec 2020

1.7.
Začá­tek elek­tro­nic­ké­ho zápi­su do 2. a vyš­ších roč­ní­ků stu­dia (do 9. 10. 2020)

4.7.
UJEP | Konec 1. čás­ti zkouš­ko­vé­ho obdo­bí let­ní­ho semest­ru

4.7.
UJEP | Ukon­če­ní hod­no­ce­ní kva­li­ty výu­ky v let­ním semest­ru 2019/2020 v IS/STAG

5.7.
Let­ní prázd­ni­ny a ŘD (do 23.8.)

Srpen 2020

3.8.
Ode­vzdá­ní baka­lář­ských pra­cí na kated­ry pro SZZ SO OŽP v 9. měsí­ci 2020

31.8. — 1.9.
Zápis do 1. roč­ní­ku stu­dia všech obo­rů

24.8.
UJEP | Zahá­je­ní 2. čás­ti zkouš­ko­vé­ho obdo­bí let­ní­ho semest­ru (do 19. 9. 2020)

Září 2020

1.9. — 9.10.
Elek­tro­nic­ký zápis stu­den­tů 1. roč­ní­ku pro aka­de­mic­ký rok 2020/2021

3.–4. 9.
Obha­jo­by a stát­ní závě­reč­né zkouš­ky baka­lář­ské­ho stu­dia

19.9.
UJEP | Konec 2. čás­ti zkouš­ko­vé­ho obdo­bí let­ní­ho semest­ru ak.r. 2019/2020

20.9.
Ukon­če­ní aka­de­mic­ké­ho roku 2019/2020

21.9.
Zahá­je­ní aka­de­mic­ké­ho roku 2020/2021

25.9.
Koneč­ný ter­mín pro zápis výsled­ků do IS STAG za aka­de­mic­ký rok 2019/2020

29.9.
UJEP | Zahá­je­ní výu­ky v zim­ním semest­ru (do 23. 12. 2020)

30.9.
Ode­vzdá­ní baka­lář­ských a diplo­mo­vých pra­cí na kated­ry pro SZZ v 11. měsí­ci 2020

30.9.
Ode­vzdá­ní při­hlá­šek ke SZZ na stud. odd. pro SZZ v 11. měsí­ci 2020

 

 

Poznám­ka:        Ter­mí­ny ozna­če­né “UJEP” se vzta­hu­jí na celou uni­ver­zi­tu včet­ně FŽP.

 

Ústí nad Labem, 5. bře­zen 2019, aktu­a­li­zo­vá­no 10.9.2019

Zpra­co­va­li: Dana Mat­ko­vi­čo­vá, Jiří Šefl, Jan Popel­ka