Řešené projekty

Projekty z Operačních programů

 

Název

Celoživotní vzdělávání na FŽP UJEP

ID / čís­lo pro­jek­tu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011595
Posky­to­va­tel Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy
Pří­jem­ce Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem, Ing. Kate­ři­na Mar­ko­vá, Ph.D.
Doba řeše­ní 7/2019–12/2020
Ano­ta­ce pro­jek­tu Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí je jed­nou ze zaklá­da­jí­cích fakult Uni­ver­zi­ty J.E. Pur­ky­ně, dosud ale nena­bí­ze­la žád­né pro­gra­my celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní ori­en­to­va­né pro­fes­ně. Cílem pro­jek­tu je vytvo­ře­ní základ­ní sady pro­fes­ně ori­en­to­va­ných pro­gra­mů celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní pokrý­va­jí­cí šíři pro­fi­la­ce fakul­ty a vychá­ze­jí­cích z před­mě­tů vyu­čo­va­ných v akre­di­to­va­ných stu­dij­ních pro­gra­mech. Bude rea­li­zo­vá­no vzdě­lá­vá­ní pra­cov­ní­ků při­pra­vu­jí­cích pro­gra­my a mír­ně bude roz­ší­ře­no mate­ri­ál­ní záze­mí pro výu­ku.
Název

Výzkum zinkových odpadů a vývoj zinkových produktů

ID / čís­lo pro­jek­tu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_084/0010353
Posky­to­va­tel Minis­ter­stvo prů­mys­lu a obcho­du
Hlav­ní řeši­tel COTTEX Tra­de s.r.o.
Spo­lu­ře­ši­tel Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem, Ing. Miroslav Rich­ter, Ph.D.
Doba řeše­ní 5/2017–3/2020
Ano­ta­ce pro­jek­tu Před­mě­tem pro­jek­tu je výzkum zpra­co­vá­ní zin­ko­vých úle­tů a zin­ko­vých inkrus­tů, to je zin­ko­vých odpa­dů vzni­ka­jí­cích při ter­mic­kém nástři­ku, nebo­li žáro­vé meta­li­za­ci zin­kem v prů­mys­lu a vývoj zin­ko­vých pro­duk­tů “Zin­ko­vý prá­šek” (Fine Zinc Pow­der) a “Zin­ko­vé abra­zi­vo” (Zinc Shot) přímím pře­pra­co­vá­ním těch­to odpa­dů.
Název

Produkce biocharu termickým rozkladu kalů z ČOV

ID / čís­lo pro­jek­tu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_084/0010363
Posky­to­va­tel Minis­ter­stvo prů­mys­lu a obcho­du
Hlav­ní řeši­tel Agme­co LT, s.r.o.
Spo­lu­ře­ši­tel Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem, doc. Ing. Karel Svo­bo­da, CSc.
Doba řeše­ní 5/2017–10/2019
Ano­ta­ce pro­jek­tu Pro­jekt je ve své pod­sta­tě zamě­řen na envi­ron­men­tál­ně pří­z­ni­vé řeše­ní jed­né čás­ti pro­ble­ma­ti­ky odpa­do­vé­ho hos­po­dář­ství, kte­rou jsou kaly z čis­tí­ren odpad­ních vod. Ten­to pro­jekt při­ná­ší tech­nic­ké řeše­ní pře­pra­co­vá­ní těch­to kalů jed­no­du­chým ter­mic­kým (pyro­lý­z­ním) pro­ce­sem na lát­ky vyu­ži­tel­né v země­děl­ství jako hno­ji­va. Oče­ká­va­ným výsled­kem pro­jek­tu je zho­to­ve­ní funkč­ní­ho pro­to­ty­pu pro ově­ře­ní všech vlast­nos­tí jak vlast­ní ter­mo­lý­z­ní jed­not­ky, tak i pro­duk­tů vzni­ka­jí­cích tím­to ter­mic­kým pro­ce­sem.
Název

Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v ústeckochomutovské aglomeraci

ID / čís­lo pro­jek­tu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008397
Posky­to­va­tel MŠMT, pro­gram OP VVV
Hlav­ní řeši­tel Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem, doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Doba řeše­ní 1/2018–12/2022
Ano­ta­ce pro­jek­tu Hlav­ním cílem stra­te­gic­ké­ho pro­jek­tu CACTU je vznik part­ner­ství s význam­ným sub­jek­tem z apli­kač­ní sfé­ry (UNIPETROL RPA s.r.o.) a dobu­do­vá­ní ote­vře­né výzkum­né infrastruk­tu­ry na spo­je­ných pra­co­viš­tích UJEP, UniCRE (Uni­pe­t­rol výzkum­ně vzdě­lá­va­cí cen­t­rum, a.s.) a UNIPETROL RPA s.r.o. (kon­sor­ci­um 3U), kte­rá bude v oblas­ti che­mic­kých a pří­buz­ných tech­no­lo­gi­ích garan­to­vat dlou­ho­do­bou mezi­sek­to­ro­vou spo­lu­prá­ci výzku­mu s apli­kač­ní sfé­rou se zamě­ře­ním na výzkum che­mic­kých pro­ce­sů trans­for­ma­ce suro­vi­no­vých zdro­jů v regi­o­nu na tzv. zele­né che­mi­ká­lie.
Název

Rozvoj excelentního výzkumného týmu MATEQ

ID / čís­lo pro­jek­tu 18/SML1661/SOPD/KH
Posky­to­va­tel Ústec­ký kraj
Popis Posí­le­ní lid­ských zdro­jů pro výzkum a ino­va­ce v Ústec­kém regi­o­nu: pro zís­ká­ní a udr­že­ní mla­dých vědec­kých pra­cov­ní­ků z řad stu­den­tů a absol­ven­tů, pro zapo­je­ní exce­lent­ních zahra­nič­ních odbor­ní­ků, zapo­je­ní exter­ních výzkum­ní­ků z aka­de­mic­ké sfé­ry i prů­mys­lu, byl pod­po­řen z dota­ce Ústec­ké­ho kra­je.
Název

Výzkum a vývoj technologie získávání zinkových surovin materiálovým využitím odpadů a vývoj inovativních výrobků z recyklátu

ID / čís­lo pro­jek­tu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_107/0012435
Posky­to­va­tel Minis­ter­stvo prů­mys­lu a obcho­du
Hlav­ní řeši­tel COTTEX Tra­de s.r.o.
Spo­lu­ře­ši­tel Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem, Ing. Miroslav Rich­ter, Ph.D.
Doba řeše­ní 1/2018–10/2020
Ano­ta­ce pro­jek­tu Pro­jekt se zamě­řu­je na výzkum a vývoj nové tech­no­lo­gie na mate­ri­á­lo­vé vyu­ži­tí zin­ko­vých odpa­dů vzni­ka­jí­cích při zpra­co­vá­vá­ní zin­ku v prů­mys­lu. Jed­ná se pře­de­vším o mate­ri­á­ly ve for­mě zin­ko­vých stě­rů, úka­pů, sušin, pope­lů, úle­tů z fil­trů, odpraš­ků, šupin a aglo­me­ro­va­ných pra­cho­vých čás­ti, což je mate­ri­ál kon­ta­mi­no­va­ný ostat­ní­mi nežá­dou­cí­mi slož­ka­mi, jako např. slou­če­ni­ny ZnAl, ZnO, ZnPb, Cl a Ca. Násled­ně bude rea­li­zo­ván vývoj ino­va­tiv­ních zin­ko­vých výrob­ků za pou­ži­tí pro­du­ko­va­ných recyklá­tů.
Název

Alotermní zařízení pro využití čistírenského kalu

ID / čís­lo pro­jek­tu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_107/0012490
Posky­to­va­tel Minis­ter­stvo prů­mys­lu a obcho­du
Hlav­ní řeši­tel MPS Gra­di­or s.r.o.
Spo­lu­ře­ši­tel Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem, doc. Ing. Karel Svo­bo­da, CSc.
Doba řeše­ní 1/2018–10/2020
Ano­ta­ce pro­jek­tu Pod­sta­tou před­klá­da­né­ho pro­jek­tu je rea­li­za­ce pokro­či­lých akti­vit prů­mys­lo­vé­ho výzku­mu a expe­ri­men­tál­ní­ho vývo­je, jejichž výstu­pem bude celo­svě­to­vě uni­kát­ní pro­to­typ Alo­term­ní­ho zaří­ze­ní pro vyu­ži­tí čis­tí­ren­ské­ho kalu. Výsle­dek pro­jek­tu v podo­bě pro­to­ty­pu bude pře­kra­čo­vat tech­nic­ké para­me­t­ry zná­mých řeše­ní, neboť pro­střed­nic­tvím kom­plex­ní změ­ny prin­ci­pu tech­no­lo­gie nabíd­ne vyso­ce ino­va­tiv­ní kom­bi­na­ci alo­term­ní pyro­lý­zy a alo­term­ní­ho zply­ňo­vá­ní s násled­ným spa­lo­vá­ním pri­már­ní­ho pyro­lý­z­ní­ho ply­nu.
Název

Využití nepotřebného materiálu z výroby pro jeho další uplatnění

ID / čís­lo pro­jek­tu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_107/0012279
Posky­to­va­tel Minis­ter­stvo prů­mys­lu a obcho­du
Hlav­ní řeši­tel DESKFORM a.s.
Spo­lu­ře­ši­tel Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem, Ing. Jiří Balej, CSc.
Doba řeše­ní 1/2018–10/2020
Ano­ta­ce pro­jek­tu Pro­jekt je zamě­řen na mate­ri­á­lo­vé, výtvar­ně umě­lec­ké pří­pad­ně ener­ge­tic­ké vyu­ži­tí odpa­dů, kte­ré vzni­ka­jí v tech­no­lo­gii výro­by — kon­krét­ně: — Odře­z­ky a pili­ny z dře­votřís­ko­vých desek (cca 700 t/rok) — Odře­z­ky desek typu Cori­an, Avo­ni­te, Mito­ni­te, atd. (cca 90 t/rok) — Odře­z­ky umě­lé­ho kame­ne Quar­tz (cca 170 t/rok) Hlav­ním cílem pro­jek­tu je vyu­žít výše uve­de­né mate­ri­á­ly pro dal­šízpra­co­vá­ní.
Název

Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce

ID / čís­lo pro­jek­tu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408
Posky­to­va­tel MŠMT, pro­gram OP VVV
Hlav­ní řeši­tel Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem, Doc. Ing. Mar­tin Novák, Ph.D.
Doba řeše­ní 5/2017–12/2022
Ano­ta­ce pro­jek­tu Pro­jekt U21 zahr­nu­je tři zásad­ní smě­ry roz­vo­je tak, aby UJEP byla 1. uni­ver­zi­tou posky­tu­jí KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ a pro­du­ku­jí­cí kva­lit­ní absol­ven­ty (roz­voj vybra­ných poly­tech­nic­kých, zdra­vot­nic­kých a peda­go­gic­kých stu­dij­ních pro­gra­mů, celo­uni­ver­zit­ně pod­po­ra inter­na­ci­o­nál­ní­ho pro­stře­dí a rele­van­ce stu­dia vzhle­dem k potře­bám trhu prá­ce); 2. uni­ver­zi­tou OTEVŘENOU, dostup­nou pro stu­den­ty se spe­ci­fic­ký­mi potře­ba­mi; a 3. MODERNÍ insti­tu­cí s nasta­ve­ný­mi sys­témy hod­no­ce­ní kva­li­ty a stra­te­gic­ké­ho říze­ní.
Název

U21 – Kvalitní infrastruktura

ID / čís­lo pro­jek­tu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_016/0002560
Posky­to­va­tel MŠMT, pro­gram OP VVV
Hlav­ní řeši­tel Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem, Ing. Leoš Ner­gl
Doba řeše­ní 5/2017–12/2022
Ano­ta­ce pro­jek­tu Pro­jekt je zamě­řen na dobu­do­vá­ní infrastruk­tu­ry pro prak­tic­kou výu­ku baka­lář­ských a magis­ter­ských stu­dij­ních pro­gra­mů zohled­ňu­jí­cí potře­by trhu prá­ce a zamě­ře­ných na pra­xi něko­li­ka fakult UJEP. Cílem je moder­ni­zo­vat výu­ko­vé pro­sto­ry a pří­stro­jo­vé vyba­ve­ní labo­ra­to­ří pro prak­tic­kou výu­ku tak, aby byly zajiš­tě­ny nezbyt­né pod­mín­ky pro akre­di­ta­ce nových a rea­kre­di­ta­ce ino­vo­va­ných stu­dij­ních pro­gra­mů spe­ci­fi­ko­va­ných v pro­jek­tu “Uni­ver­zi­ta 21. sto­le­tí – Kva­lit­ní, moder­ní a ote­vře­ná insti­tu­ce” (U21).
Název

Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L.

ID / čís­lo pro­jek­tu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735
Posky­to­va­tel MŠMT, pro­gram OP VVV
Hlav­ní řeši­tel Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí UJEP, Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta UJEP, doc. Ing. Josef Trö­gl, Ph. D.
Doba řeše­ní 1/2017–9/2022
Ano­ta­ce pro­jek­tu Cílem pro­jek­tu je tvor­ba dvou nových a roz­voj dvou stá­va­jí­cích pří­ro­do­věd­ných a tech­nic­kých dok­tor­ských pro­gra­mů. Roz­voj zahr­nu­je roz­ší­ře­ní témat, zapo­je­ní nových ško­li­te­lů, roz­voj doc­to­ral-scho­ols se tře­mi ústa­vy AV ČR a inten­ziv­něj­ší spo­lu­prá­ci fakult pří­ro­do­vě­dec­ké a život­ní­ho pro­stře­dí. Potře­ba roz­vo­je pro­gra­mů vychá­zí z růstu výzkum­ných akti­vit, zejmé­na čin­nos­ti výzkum­né infrastruk­tu­ry Nano­En­viCz.
Název

Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

ID / čís­lo pro­jek­tu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678
Posky­to­va­tel MŠMT, pro­gram OP VVV
Hlav­ní řeši­tel Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí UJEP, Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta UJEP
Doba řeše­ní 1/2018–9/2022
Ano­ta­ce pro­jek­tu CPro­jekt je zamě­řen na moder­ni­za­ci infrastruk­tu­ry pro výzkum spo­je­né s výu­kou na Uni­ver­zi­tě J.E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem. V rám­ci kom­ple­men­tár­ní­ho pro­jek­tu STUVIN jsou plá­no­vá­ny ino­va­ce stá­va­jí­cích a tvor­ba nových stu­dij­ních dok­tor­ských pro­gra­mů Apli­ko­va­ná fyzi­ka mate­ri­á­lů, Apli­ko­va­né nano­tech­no­lo­gie, Envi­ron­men­tál­ní ana­ly­tic­ká che­mie a Obno­va kra­ji­ny. Ten­to pro­jekt je zamě­řen na vytvo­ře­ní nezbyt­né­ho infrastruk­tur­ní­ho záze­mí pro akre­di­ta­ci těch­to pro­gra­mů a rea­li­za­ci všech cílů pro­jek­tu STUVIN.
Název

Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační média

ID / čís­lo pro­jek­tu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001680
Posky­to­va­tel Minis­ter­stvo prů­mys­lu a obcho­du
Hlav­ní řeši­tel NANOVIA s. r. o.
Spo­lu­ře­ši­tel UJEP Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí, doc. Ing. Josef Trö­gl, Ph. D.
Doba reše­ní 9/2015 — 6/2018
Ano­ta­ce pro­jek­tu Pro­jekt je zamě­řen na výzkum a vývoj prů­mys­lo­vé výro­by nano­vlá­ken­ných struk­tur obsa­hu­jí­cích bak­te­ri­osta­tic­ké a bak­te­ri­o­cid­ní pří­pad­ně viru­cid­ní lát­ky. Funkč­ní nano­vlá­ken­né struk­tu­ry budou apli­ko­vá­ny ve fil­trač­ních médi­ích urče­ných pro růz­né cílo­vé pou­ži­tí (kabi­no­vé fil­try v auto­mo­tiv a letec­kém prů­mys­lu, kli­ma­ti­zač­ní jed­not­ky, fil­try pro ope­rač­ní sály, obli­čejo­vé mas­ky, respi­rá­to­ry). Pro­jekt rea­gu­je na obec­ně ros­tou­cí poptáv­ku po fil­trač­ních médi­ích s anti­bak­te­ri­ál­ním a viru­cid­ním účin­kem.
Název

Hi-tech materiály pro kosmické aplikace

ID / čís­lo pro­jek­tu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005028
Posky­to­va­tel Minis­ter­stvo prů­mys­lu a obcho­du
Hlav­ní řeši­tel TOSEDA s. r. o.
Spo­lu­ře­ši­tel UJEP Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí, prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
ROKOSPOL a.s.
Doba reše­ní 1/2016 — 9/2019
Ano­ta­ce pro­jek­tu Cílem je prů­mys­lo­vý výzkum, expe­ri­men­tál­ní vývoj a rea­li­za­ce (výro­ba) hi-tech mate­ri­á­lů pro vesmír­né apli­ka­ce v sou­la­du s pro­gra­mo­vým zamě­ře­ním Evrop­ské Kos­mic­ké Agen­tu­ry (ESA). Dojde k těs­né spo­lu­prá­ci mezi malým pod­ni­kem, uni­ver­zi­tou a výrob­ním pod­ni­kem a výsled­ky jejich čin­nos­tí pove­dou k zavá­dě­ní ino­va­cí vyš­ších řádů, vyvi­nu­té mate­ri­á­ly dosáh­nou tech­no­lo­gic­ké úrov­ně mini­mál­ně 5 (dle poža­dav­ků Agen­tu­ry ESA a dle poža­dav­ků klí­čo­vých evrop­ských výrob­ců vesmír­ných zaří­ze­ní Air­bus, Tha­les, MTA).
Název

Inovativní technologie čištění odpadních vod s využitím sorbentů

ID / čís­lo pro­jek­tu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004779
Posky­to­va­tel Minis­ter­stvo prů­mys­lu a obcho­du
Hlav­ní řeši­tel Mik­ro­Chem LKT spol. s r. o.
Spo­lu­ře­ši­tel UJEP Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí, doc. Ing. Pavel Kuráň, Dr.
ASIO, spol. s. r. o.
Doba reše­ní 3/2017 — 9/2019
Ano­ta­ce pro­jek­tu Pro­jekt je zamě­řen na vývoj a zave­de­ní sor­ben­tů jako tech­no­lo­gic­ké­ho kro­ku v čiš­tě­ní prů­mys­lo­vých odpad­ních vod. Je logic­kým vyús­tě­ním spo­lu­prá­ce UJEP, MCHM i ASIO při řeše­ní pro­blé­mu s kva­li­tou zpra­co­vá­ní odpad­ních vod z prů­mys­lo­vé­ho pod­ni­ku. Na zákla­dě před­běž­ných výsled­ků zkou­šek sor­ben­tů před­po­klá­dá vývoj mj. mag­ne­tic­kých sor­ben­tů, jejich výro­bu a apli­ka­ci for­mou zave­de­ní nové­ho tech­no­lo­gic­ké­ho kro­ku v čiš­tě­ní odpad­ních vod z prů­mys­lu.
Název

Paměť krajiny — přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny

logo

ID / čís­lo pro­jek­tu 100281957
Posky­to­va­tel SNCZ
Hlav­ní řeši­tel Tech­nische Uni­ver­si­tät Dre­sden
Spo­lu­ře­ši­tel Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem, Ing. Jit­ka Elz­ni­co­vá, Ph.D., Bota­nic­ký ústav AV ČR, v. v. i.
Doba reše­ní 2017 — 2019
Strán­ky posky­to­va­te­le: http://www.sn-cz2020.eu/cz
Ano­ta­ce pro­jek­tu Cílem pro­jek­tu je vytvo­řit a rea­li­zo­vat pře­shra­nič­ní opat­ře­ní v oblas­ti ochra­ny pří­ro­dy a kra­ji­ny s důra­zem na zacho­vá­ní a roz­voj roz­ma­ni­té kul­tur­ní kra­ji­ny v regi­o­nu národ­ních par­ků Čes­ké a Sas­ké Švý­car­sko. V rám­ci pro­jek­tu budou zpra­co­vá­na data o vyu­ži­tí půdy a zjiš­těn vývoj dané kra­ji­ny po 2. sv. vál­ce do sou­čas­nos­ti. Zkou­mat se budou jak struk­tu­rál­ní změ­ny vol­né kra­ji­ny samy o sobě (s cílem uká­zat na plo­chy vhod­né pro obnovu/návrat k původ­ní pří­rod­ní podo­bě) tak i za pou­ži­tí mapo­vá­ní flóry (ztrá­ta bioto­pu ver­sus dru­ho­vá roz­ma­ni­tost, roz­ší­ře­ní ohro­že­ných ver­sus invaz­ních dru­hů, mode­lo­vá­ní scé­ná­řů).
Název

ArchaeoMontan 2018

logo

ID / cís­lo pro­jek­tu
Posky­to­va­tel SNCZ
Hlav­ní reši­tel Sas­ký zem­ský úřad pro arche­o­lo­gie
Spo­lu­re­ši­tel Fakul­ta život­ní­ho pro­stre­dí Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem
Doba reše­ní 2015–2018
Roz­po­cet
Strán­ky pro­jek­tu http://archaeomontan.eu/cs
https://fzp.ujep.cz/projekty/am2018/
Strán­ky posky­to­va­te­le: http://sn-cz2020.eu

 

Projekty vědecky zaměřené

 

Název

Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů

ID / čís­lo pro­jek­tu 17–06229S
Posky­to­va­tel GA0 — Gran­to­vá agen­tu­ra Čes­ké repub­li­ky (GA ČR)
Hlav­ní řeši­tel Uni­ver­zi­ta Palac­ké­ho v Olo­mou­ci
Spo­lu­ře­ši­tel Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí, RNDr. Tomáš Matys Gry­gar, CSc.
Doba reše­ní 2017 — 2019
Strán­ky posky­to­va­te­le: https://gacr.cz/
Ano­ta­ce pro­jek­tu Cílem pro­jek­tu je zjis­tit mate­ri­á­lo­vou bilan­ci pře­hrad­ních nádr­ží a poro­zu­mět účin­kům hra­ze­ní řek na dis­tri­buci sedi­men­tů podél říč­ních toků včet­ně jejich zátě­že antro­po­gen­ní­mi polu­tan­ty na zákla­dě mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní­ho stu­dia geo­mor­fo­lo­gie, stra­tigra­fie a geo­che­mie pře­hrad­ních sedi­men­tů.
Název

Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině

ID / čís­lo pro­jek­tu QJ1520307
Posky­to­va­tel MZe
Hlav­ní řeši­tel Výzkum­ný ústav pro hně­dé uhlí a.s.
Spo­lu­ře­ši­tel Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí, Prof. Ing. Jaro­sla­va Vráb­lí­ko­vá, CSc.
Doba řeše­ní 2015–2018
Strán­ky pro­jek­tu isvav.cz
Ano­ta­ce pro­jek­tu Cíle pedo­lo­gic­ké čás­ti pro­jek­tu vychá­ze­jí z úče­lu pro­jek­tu, kte­rým je zefek­tiv­ně­ní rekul­ti­va­ce a revi­ta­li­za­ce ploch poško­ze­ních důl­ní a těžeb­ní čin­nos­tí. Výsled­ky rekul­ti­va­ce a revi­ta­li­za­ce oblas­tí poško­ze­ných těž­bou hně­dé­ho uhlí a prů­mys­lo­vou čin­nos­tí jsou zatím v řadě pří­pa­dů nedo­sta­teč­né, což je dáno mimo jiné nepří­z­ni­vý­mi půd­ní­mi vlast­nost­mi svrch­ní­ho hori­zon­tu rekul­ti­vo­va­ných loka­lit. Cílem pedo­lo­gic­ké čás­ti pro­jek­tu je tedy zma­po­vá­ní situ­a­ce a zefek­tiv­ně­ní rekul­ti­vač­ní čin­nos­ti na jed­not­li­vých typech sta­no­višť. Toho bude dosa­že­no vytvo­ře­ním sys­té­mu pokus­ných ploch s růz­ným typem rekul­ti­va­ce a růz­ným typem sub­strá­tu. Sou­čás­tí řeše­ní bude i vytvo­ře­ní funkč­ní­ho vzor­ku defi­no­va­né­ho jako sou­bor zku­šeb­ních vzor­ků rekul­ti­vač­ních smě­sí s apli­ka­cí jed­not­li­vých rekul­ti­vač­ních adi­tiv pro rekul­ti­va­ci fyto­to­xic­kých a ste­ril­ních ploch a zejmé­na vytvo­ře­ní meto­di­ky opti­mál­ní­ho rekul­ti­vač­ní­ho postu­pu na růz­ných typech sta­no­višť regi­o­nu Pod­kruš­no­ho­ří. Ved­le rekul­ti­vač­ní pro­ble­ma­ti­ky je cílem pro­jek­tu nápra­va úbyt­ku země­děl­ské půdy a její­ho poško­zo­vá­ní. V rám­ci řeše­ní pro­jek­tu bude kla­den důraz na soci­ál­ně — eko­no­mic­ké funk­ce půdy, kte­ré by měly být v oblas­ti před­nost­ně roz­ví­je­ny. Zejmé­na je tře­ba ome­zit nega­tiv­ní zása­hy člo­vě­ka, kte­ré vedou ke zne­čiš­tě­ní, zni­če­ní a devasta­ci půdy. Cíle pro­gra­mu budou v této oblas­ti napl­ně­ny návrhem funkč­ní ochra­ny půdy, meto­di­kou tvor­by a udr­žo­vá­ní trva­lých trav­ních poros­tů jako pří­spěv­ku k eko­lo­gic­ké sta­bi­li­tě úze­mí a meto­di­kou trva­le udr­ži­tel­né­ho způ­so­bu hos­po­da­ře­ní v pod­kruš­no­hor­ské kra­ji­ně.