Řešené projekty

Název Výzkum a vývoj technologických postupů sekundárního energetického a materiálového využití průmyslových Li-Ion baterií
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024340
Poskytovatel MPO
Rozpočet 51 073 662,-
Dotace pro UJEP 5 178 605,-
Charakteristika Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj postupů nakládání s použitými průmyslovými Li-Ion bateriemi. Navržený koncept inovačních procesů a postupů tvoří spolu následným opětovným využitím ve výrobě uzavřený cyklus vyhovující principům oběhového hospodářství.
Žadatel Žadatel: IBG Česko s.r.o.
Partner: UJEP, ORLEN UniCRE a.s.
Řešitel FŽP KECHT, prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Doba řešení projektu 1/2021 – 5/2023
Logo

Název Flexibilní nanostrukturované vrstvy pro aplikace v kosmickém průmyslu
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024884
Poskytovatel MPO
Rozpočet 10 541 444,-
Dotace pro UJEP 2 340 282,-
Charakteristika Projekt zaměřen na flexibilní nanostrukturované vrstvy s mimořádnými termoizolačními vlastnostmi pro kosmické aplikace například pro izolaci pohyblivých částí nádrží na kapalná paliva  (různé typy potrubí) patří do kategorie schváleného evropského konceptu vývoje nové generace nosných raket Ariane 6.
Žadatel Žadatel: TOSEDA s.r.o.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT, prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Doba řešení projektu 4/2021 – 5/2023
Logo

Název Nové preparáty pro optimalizaci biomasy energetických rostlin druhé generace
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025228
Poskytovatel MPO
Rozpočet 17 312 087,-
Dotace pro UJEP 6 530 668,-
Charakteristika Cílem předkládaného projektu je vývoj několika inovativních preparátů pro zlepšení přežívání a růstu energetických travin druhé generace na chudých nebo kontaminovaných půdách, jejich výroba z odpadních materiálů, ověření v praxi (včetně marginálních půd především na posttěžebních okalitách), produkci obnovitelných zdrojů energie (bioplyn, peletky) a zavádění výsledků do komerčních aktivit žadatele.
Žadatel Žadatel: WEKUS spol. s r.o.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT, doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Doba řešení projektu 2/2021 – 5/2023
Logo

Název Výzkum a vývoj biodegradabilního kompozitního materiálu na bázi viskózových vláken
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024944
Poskytovatel MPO
Rozpočet 47 730 484,-
Dotace pro UJEP 4 989 801,-
Charakteristika Cílem předloženého projektu je vyvinout biodegradabilní kompozitní materiál na bázi vysokopevnostních viskózových vláken a přírodních pryskyřic, který bude představovat ekologickou a trvale udržitelnou alternativu k současným kompozitním materiálům na bázi polyesterové nebo skleněné vláknové výztuže a epoxidových pryskyřic. V rámci projektu bude rovněž vyvinuta pilotní technologie pro výrobu formovaných dílců z biokompozitu.
Žadatel Žadatel: Glanzstoff – Bohemia s.r.o.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT, Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.
Doba řešení projektu 2/2021 – 5/2023
Logo

Název Alternativní využití odpadu z výroby viskózového vlákna
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024949
Poskytovatel MPO
Rozpočet 28 801 276,-
Dotace pro UJEP 5 996 408,-
Charakteristika Glanzstoff – Bohemia, s.r.o. v současnosti řeší alternativní možnosti snížení množství nebezpečného odpadu z výroby viskózového vlákna, které se v současné době pohybuje v množství cca. 1000 tun ročně. Na základě laboratorních zkoušek bylo zjištěno, že jedna s vhodných variant je jeho tepelná stabilizace s vhodnou stabilizační komponentou. Vzhledem ke složení tohoto odpadu a jeho množství biogenních prvků se nabízí varianta úpravy pomocí vhodného aditiva do formy nezávadného půdního doplňku.
Žadatel Žadatel: Glanzstoff – Bohemia s.r.o.
Partner: UJEP, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
Řešitel FŽP KECHT, Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.
Doba řešení projektu 5/2020 – 12/2022
Logo

Název C4 Koncept čistého oblečení z procesu krakování – vývoj výrobního procesu pro recyklaci oblečení
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020350
Poskytovatel MPO
Rozpočet 39 119 684,-
Dotace pro UJEP 6 022 954,-
Charakteristika Navrhovaný projekt s akronymem (C4) řeší problematiku vývoje komplexního procesu realizace uzavřeného životního cyklu oděvu, který byl vyroben ze směsných syntetických materiálů.
Cílem projektu je označit, sbírat a recyklovat oblečení vyrobené z různých druhů plastů pyrolýzou (termické krakování).
Mezinárodní projekt je realizován ve spolupráci německých a českých partnerů v rámci financování Ira-SME na německé straně a MPO (výzva Aplikace VII) na české straně.
Žadatel Žadatel: PLASTOIL a.s.
Partner: UJEP, SMS CZ s.r.o., ORLEN UniCRE a.s.
Řešitel FŽP KECHT, doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Doba řešení projektu 5/2020 – 12/2022
Logo

Název Výzkum technologie na recyklaci plastového odpadu – POL 2.0
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020316
Poskytovatel MPO
Rozpočet 75 599 750,-
Dotace pro UJEP 7 626 127,-
Charakteristika Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, resp. nalézt nové efektivní postupy energetického využití odpadů s minimalizací negativních dopadů na ŽP a také dosáhnout nových užitných vlastností produktů s využitím nových poznatků v oblasti GPTs. Výstupem projektu je PROTOTYP a SOFTWARE.
Žadatel Žadatel: PLASTOIL a.s.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT, doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Doba řešení projektu 1/2020 – 12/2022
Logo

Název MiscanValue – Cornet
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018837
Poskytovatel OPPIK
Rozpočet 13.466.408,00 Kč
Dotace pro UJEP 4.024.000 Kč
Charakteristika Oblastí zájmu klastru WASTen, z.s. je nakládání s průmyslovými, komunálními a zemědělskými odpady a jejich energetické i materiálové využití. Předkládaný projekt představuje žádost o podporu pro realizaci kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet, který má za cíl vytvářet bioprodukty z Miscanthu pro papírenský průmysl a alternativní zdroje energie v Ústeckém kraji a Sasku. Projekt bude realizován ve spolupráci s partnery ze Saska. Klastr má sídlo v Ústeckém kraji.
Žadatel Žadatel: WASTen, z.s.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT prof. DrSC. Valentina Pidlisnyuk
Doba řešení projektu 7/2020 – 4/2022
Logo
Odkaz https://miscanvalue.wasten.cz/

Název WASTEN, z.s. – Rozvoj klastrové organizace
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_082/0008868
Poskytovatel OPPIK
Rozpočet 4.000.000 Kč
Dotace pro UJEP 2.000.000 Kč
Charakteristika Plánované rozšíření počtu členů klastru WASTen a zlepšení jeho řízení umožní získat silnější postavení a zlepší vyjednávací možnosti klastru, čímž dojde k efektivnějšímu zastupování členů klastru při jednání se státními orgány v oblasti legislativní a daňové. Dále se zlepší přístup členů klastru k výsledkům vědy a výzkumu a transferu moderních inovativních technologií do praxe. Společné vzdělávací a informační akce členů klastru potom umožní lepší sdílení znalostí a jejich efektivnější přenos do praxe. Všechny výše uvedené skutečnosti povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti členů klastru na domácím i zahraničním trhu.
Žadatel Žadatel: WASTen, z.s.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Doba řešení projektu 7/2020 – 4/2022
Logo
Odkaz https://wasten.cz/cs/projects/wasten-rozvoj-klastrove-organizace/

Název Rozvoj inovačního potenciálu klastru WASTEN, z.s.
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_315/0018838
Poskytovatel OPPIK
Rozpočet 7.344.250 Kč
Dotace pro UJEP 3.672.125 Kč
Charakteristika Projekt navazuje na předchozí projekt klastru “WASTen – Rozvoj klastrové organizace”. Cílem projektu je plně rozvinout inovační potenciál klastru v odvětví odpadového hospodářství. Aktivity projektu povedou k prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podniky a vytvoření centra transferu technologií klastru, které umožní urychlit přenos inovativních technologií do praxe. Součástí aktivit bude také další propagace klastru a rozvoj služeb klastru.
Žadatel Žadatel: WASTen, z.s.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT, doc. Ing. Josef Trögl Ph.D.
Logo
Odkaz https://wasten.cz/cs/projects/rozvoj-inovacniho-potencialu-klastru-wasten-z-s/

 

Název Rozšíření internacionalizačních aktivit klastru WASTEN, z.s.
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_314/0018846
Poskytovatel OPPIK
Rozpočet 5.346.300 Kč
Dotace pro UJEP 2.673.150 Kč
Charakteristika Projekt internacionalizace klastru WASTEN, z.s. se zaměřuje na zapojení klastru do spolupráce v evropském výzkumném prostoru a společné zahraniční a obchodní aktivity členů klastru.
Žadatel Žadatel: WASTen, z.s.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Logo
Odkaz https://wasten.cz/cs/projects/rozsireni-internacionalizacnich-aktivit-klastru-wasten-z-s/

Název Through three-prong innovation towards Sustainability (3BioBEd)
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194
Poskytovatel Asistenční vouchery Ústeckého kraje
Dotace pro UJEP Příprava akreditace dvou mezinárodních magisterských studijních programů typu multiple-degree se zaměřením na fytotechnologie a ochranu ekologicky cenných lokalit. Programy mají ambici v budoucnu žádat o prostředky z programu Erasmus Mundus podporující finančně studium nejlepších studentů z celého světa v mezinárodních programech realizovaných v EU a dalších programových zemí Erasmus+..
Příprava inovativních eLarningových studijních materiálů, včetně např. využití virtuální reality při studiu.
Přípravu podkladů pro trvalou otevřenou environmentálně-orientovanou výstavu v kampusu UJEP a dalších příjemců projektu využitelnou jak při realizaci studijních programů UJEP tak pro vzdělávání široké veřejnosti.
Součástí realizace projektu budou také krátkodobé výměny akademiků a studentů za účelem přenosu zkušeností a ověření inovativní výuky.
Projekt významně podpoří internacionalizaci UJEP, zvýší její mezinárodní kredit a povede k posílení její výzkumné a vývojové kapacity. To bude mít v konečném důsledku pozitivní dopady i na Ústecký kraj jako celek, především v oblasti zajištění kvalifikované pracovní síly a zlepšení inovačního potenciálu.
Žadatel Žadatel: WASTen, z.s.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Logo
Odkaz https://wasten.cz/cs/projects/rozsireni-internacionalizacnich-aktivit-klastru-wasten-z-s/

Název Gastroodpady – výzkum efektivních metod jejich využití
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020304 (44201 39 3304 01)
Poskytovatel MPO – program Aplikace VII
Rozpočet 7.387.861 Kč
Dotace pro UJEP 3.623.934 Kč
Charakteristika Předkládaný projekt představuje žádost o podporu pro realizaci výzkumu komerčního potenciálu inovativního nakládání s odpady z potravin a především hotového jídla z domácností a z restauračních zařízení. V rámci projektu bude prováděn aplikovaný výzkum inovativních postupů k vyššímu a efektivnějšímu využití gastroodpadu.
Žadatel Žadatel: WASTen, z.s.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Doba řešení projektu 3/2020 – 12/2022
Logo

Název MOF – Fosfinátové metal-organické sítě pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovů
Registrační číslo 20-04408S (44201 21 3408 01)
Poskytovatel GAČR
Rozpočet  9.843.000 Kč
Dotace pro UJEP 2.649.000 Kč
Charakteristika Příprava nových fosfinátových metal-organických sítí (MOF) pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovů
Žadatel Žadatel: UACH AV
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT Janoš Pavel prof. Ing. CSc.
Doba řešení projektu 1.1.2020 – 31.12.2022
Logo
Odkaz https://gacr.cz/seznam-podporenych-projektu/

Název Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach
Registrační číslo EFP304010U405 (44201 36 3405 01)
Poskytovatel EU – Interreg CE
Rozpočet 215.000 EUR
Dotace pro UJEP 19.850,59 EUR
Charakteristika Hl. cieľom projektu bude uskutočniť propagačné a vzd. aktivity s cieľom zvýšenia atraktivity prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach. V tomto smere sa v rámci riešenia projektu plánuje organizácia propagačných a vzd. veľtrhov (min. 3 veľtrhy na každej strane hranice/v každom kraji), organizácia spoločných seminárov s cieľom prepojenia vysokoškolského vzdelávania v prírodovedno-technických odboroch s praxou (min. 1 seminár na každej strane hranice), ako aj obstaranie a príprava vzdelávacích, demonštračných a propagačných sústav a prvkov vrátane spoločnej internetovej prezentácie. Cieľovými skupinami projektu budú predovšetkým študenti SŠ/VŠ, pedagogickí pracovníci i zamestnávatelia
Žadatel Žadatel: FPV UCM
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT, doc. Ing. Josef Trögl Ph.D.
Doba řešení projektu 10/2020 – 3/2022
Logo  

Název Živocel – Rozvoj programů celoživotního vzdělávání na FŽP UJEP
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011595 (44201 37 2595 01)
Poskytovatel MŠMT
Rozpočet 1.500.000 Kč
Dotace pro UJEP 1.128.360,12 Kč
Charakteristika Cílem projektu je vytvoření základní sady profesně orientovaných programů celoživotního vzdělávání pokrývající šíři profilace fakulty a vycházejících z předmětů vyučovaných v akreditovaných studijních programech. Bude realizováno vzdělávání pracovníků připravujících programy a mírně bude rozšířeno materiální zázemí pro výuku.
Žadatel Žadatel: UJEP
Řešitel FŽP KŽP Mgr. Kateřina Marková Ph.D. / FŽP KECHT Trögl Josef, doc. Ing. Ph.D.
Doba řešení projektu 7/2019 – 12/2022
Logo
Odkaz https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-2-Rozvoj-vysokych-skol-a-lidskych-zdroju-pro-vy/Celozivotni-vzdelavani-na-FZP-UJEP?feed=15-Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republika-Svobodny-stat-Sasko-2014-2020

Název Lignit – Výzkum podmínek a forem aplikace produktů lignitu jako sorbentu amoniaku a stimulátorů biologické aktivity rostlinných buněk
Registrační číslo FV40141 (44201 39 3141 01)
Poskytovatel MPO – program TRIO
Rozpočet 24.700.000 Kč
Dotace pro UJEP 6.000.000 Kč
Charakteristika Předmětem projektu je zkoumání podmínek k dosažení vyšších užitných hodnot lignitu oproti současným, kdy je téměř výhradně používán jako tzv. méněhodnotné palivo. Dosažení jeho vyšší užitné hodnoty bude postaveno na možnosti využívat v něm přítomných biochemicky aktivních látek, respektive jejich funkčních skupin na nich vázaných, pro aplikace ve vybraných chemických a biochemických procesech.
Žadatel Žadatel: MikroChem LKT s.r.o.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT prof. Ing. Pavel Janoš CSc.
Doba řešení projektu 3/2019 – 12/2022
Logo
Odkaz https://starfos.tacr.cz/cs/project/FV40141

Název LIGMIG – Optimalizace procesu produkce energetické biomasy z hlediska obsahu ligninu
Registrační číslo TJ02000172 (44201 22 2072 01)
Poskytovatel TAČR ZÉTA
Rozpočet 4.193.994 Kč
Dotace pro UJEP 2.997.327 Kč
Charakteristika Cílem projektu je úprava množství ligninu v energetické biomase na příklade víceleté plodiny Miscanthus x giganteus metodou plant priming a ověření jejích vlastností v praxi ve spolupráci s partnerem projektu.
Žadatel Žadatel: UJEP
Partner:KECHT UJEP
Partner: Wekus s.r.o.
Řešitel FŽP KECHT  Mgr. Hana Malinská Ph.D.
Doba řešení projektu 4/2019 – 3/2021
Logo
Odkaz https://www.fzp.ujep.cz/miscanthus

Název CeO2 – Příprava a charakterizace oxidu ceričitého pro pokročilé aplikace
Registrační číslo 19-07460S (44201 21 2060 01)
Poskytovatel GAČR
Rozpočet 6.346.000 Kč
Dotace pro UJEP 3.399.000 Kč
Charakteristika V poslední době byly objeveny některé nové vlastnosti oxidu ceričitého (pseudo-enzymatická aktivita, schopnost rozkládat toxické organofosfáty, vysokoteplotní feromagnetismus) a rovněž byly zavedeny nové (zelené) způsoby přípravy. Jejich efektivní využití vyžaduje hlubší pochopení těchto jevů a stanovení vztahů mezi charakteristikami oxidu ceričitého a jeho užitnými vlastnostmi, čehož lze dosáhnout pouze pokud budou k dispozici dobře charakterizované materiály na bázi oxidu ceričitého s definovanými vlastnostmi. V rámci projektu budou metody přípravy oxidu ceričitého kriticky zhodnoceny a použity při přípravě definovaných vzorků oxidu ceričitého, které budou charakterizovány řadou pokročilých metod. Budou zkoumány vybrané vlastnosti důležité z hlediska nových aplikací (defosforylační aktivita, interakce s environmentálně a biologicky významnými sloučeninami, magnetické vlastnosti) s cílem najít vztahy mezi způsobem přípravy oxidu ceričitého, jeho fyzikálně-chemickými charakteristikami a užitnými vlastnostmi
Žadatel Žadatel: UJEP
Partner: UACH AV Řež
Řešitel FŽP KECHT prof. Ing. Pavel Janoš CSc.
Doba řešení projektu 1/2019 – 12/2021
Logo
Odkaz

Název New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites
Registrační číslo NATO G4687 (44201 36 2120 01)
Poskytovatel NATO MultiYearProject, Science for Peace and Security
Rozpočet 281.000 EUR
Dotace pro UJEP 1.200.000 Kč
Charakteristika There are four significant topics that have been identified related to the NATO SPS MYP G4687 project: Increased security of former military sites. Alternative fuel for the military. Supporting Ukrainian experts in building new capacities on emerging technologies. The political merit of the partnership and activities in this project. Some of these are connected, and this response includes comments that relate to all four of the topics. Because of efforts to address energy needs using biofuels and the growing population in the world, the amount of land that can be used productively and the yields from crops are becoming more important. This project has the potential to increase the environmental security of military sites, produce energy crops for military and civilian use, and improve the agricultural productivity of military sites. The development of the science and technology to grow miscanthus productively on contaminated military sites in the countries of this proposal has significant political merit because these countries have significant potential to be major producers of miscanthus for biofuel use. There is already significant activity in these countries to produce pellets from biomass that can be used for winter heating and other energy needs. The establishment of miscanthus on contaminated sites will stabilize the soil on the sites and minimize ecological damage by reducing further contamination through wind and water erosion. The addition of organic carbon to the soil through miscanthus production will reduce metal availability and uptake. There will be increased security of these contaminated sites by growing and harvesting miscanthus. The harvested miscanthus product can be pelleted and used for winter heating, added to combustion furnaces to produce steam, or used as a fuel to produce electricity. Having adequate fuel improves military and civilian security. Miscanthus can be used as an alternate fuel for the military, the biomass may be used for industrial purpose as building materials and source of cellulose for paper production. Ukraine is an important country with respect to the proposed project because of the significant area of contaminated land, the climatic conditions are excellent for miscanthus production, and there is a significant need for the energy products that can be produced from the miscanthus. The KSG Agro Group and the Doran Group have been working cooperatively to establish a miscanthus plantation in some regions of Ukraine and a pellet production plant to produce biofuel pellets of miscanthus in Vinnytsa and Kjiv regions, Ukraine. There is great political value associated with this project and the potential for the results to be of global importance. The relationships of the investigators with all who participate in the project will have significant political value in all of the countries (Ukraine, Kazakhstan, Czech Republic Ukraine, and United States). Improving soil quality so land is more productive is currently among the key goals of 2015-2024 International Decade of Soils.
Žadatel Žadatel: UJEP
Partner: Kansas state university, Lviv polytechnic university, Ukrainy national university
Řešitel FŽP KECHT prof. Valentyna Pidlisniuk DrSc.
Doba řešení projektu 10/2016 – 4/2019
Logo
Odkaz https://military-site-cleaning.cz/

Název Zinek 2 – Výzkum a vývoj technologie procesu získávání zinkových surovin materiálovým využitím odpadů a vývoj inovativních výrobků z recyklátů
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012435 (44201 39 3039 01)
Poskytovatel MPO – OP PIK – Aplikace IV.
Rozpočet 35.702.120 Kč
Dotace pro UJEP 2.135.781 Kč
Charakteristika Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj nové technologie na materiálové využití zinkových odpadů vznikajících při zpracovávání zinku v průmyslu. Jedná se především o materiály ve formě zinkových stěrů, úkapů, sušin, popelů, úletů z filtrů, odprašků, šupin a aglomerovaných prachových části, což je materiál kontaminovaný ostatními nežádoucími složkami, jako např. sloučeniny ZnAl, ZnO, ZnPb, Cl a Ca. Následně bude realizován vývoj inovativních zinkových výrobků za použití produkovaných recyklátů.
Žadatel Žadatel: COTTEX Trade s.r.o. Partner: UJEP
Řešitel FŽP Richter Miroslav, Ing. Ph.D.
Doba řešení projektu 1/2018 – 10/2020
Logo
Odkaz https://smart-mateq.cz/projekty/projekty-mateq/

Název NKMEA – Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace
Registrační číslo CZ.021.01/0.0/0.0/17_48/0007399 (44201 37 3399 01)
Poskytovatel MŠMT – OP VVV – ITI
Rozpočet 32.082.458 Kč
Dotace pro UJEP 1.860.420 Kč
Charakteristika Projekt je zaměřen na vývoj speciálních magneticky separovatelných sorbentů na bázi oxidu ceričitého a jiných kovových oxidů.
Žadatel Žadatel: VŠB-TUO – prof. Jiří Luňáček
Partner: UJEP
Řešitel FŽP – prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Doba řešení projektu 1/2018 – 12/2020
Logo
Odkaz http://nkmea.vsb.cz/

Název CACTU I. – Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústeckochomutovské aglomeraci
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_049/0008397 (44201 37 2397 01)
Poskytovatel MŠMT – OP VVV – DMS pro ITI
Rozpočet 40.000.000 Kč
Dotace pro UJEP 267.754,08 Kč
Charakteristika Hlavním cílem strategického projektu CACTU je vznik partnerství s významným subjektem z aplikační sféry (UNIPETROL RPA s.r.o.) a dobudování otevřené výzkumné infrastruktury na spojených pracovištích UJEP, UniCRE (Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.) a UNIPETROL RPA s.r.o. (konsorcium 3U), která bude v oblasti chemických a příbuzných technologiích garantovat dlouhodobou mezisektorovou spolupráci výzkumu s aplikační sférou se zaměřením na výzkum chemických procesů transformace surovinových zdrojů v regionu na tzv. zelené chemikálie.
Žadatel Žadatel:UJEP Partner:Unipetrolu výzkumně vzdělávacího centra, a.s. (UniCRE) a skupina UNIPETROL
Řešitel FŽP, PřF, FSI doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Doba řešení projektu 1/2018 – 12/2022
Logo
Odkaz https://www.ujep.cz/cs/12690/op-vvv_asistencni-voucher_cactu

Název STUVIN – Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na UJEP v Ústí n.L.
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735 (44201 37 2136 01)
Poskytovatel MŠMT – OP VVV
Rozpočet 13.395.946 Kč
Dotace pro UJEP 11.735.191,57 Kč
Charakteristika Cílem projektu je tvorba dvou nových a rozvoj dvou stávajících přírodovědných a technických doktorských programů. Rozvoj zahrnuje rozšíření témat, zapojení nových školitelů, rozvoj doctoral-schools se třemi ústavy AV ČR a intenzivnější spolupráci fakult přírodovědecké a životního prostředí. Potřeba rozvoje programů vychází z růstu výzkumných aktivit, zejména činnosti výzkumné infrastruktury NanoEnviCz.
Žadatel Žadatel: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.; Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.,Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT, PřF KCH  Trögl Josef, doc. Ing. Ph.D. 
Doba řešení projektu 1/2017 – 9/2022
Logo
Odkaz http://projects.fzp.ujep.cz/stuvin-invust/stuvin-invust-archiv/

Název Univerzita 21. Století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002408 (22161 37 2222 01)
Poskytovatel MŠMT – OP VVV
Rozpočet 124.369.918,16 Kč
Dotace pro UJEP 118.151.422,24 Kč
Charakteristika Projekt U21 zahrnuje tři zásadní směry rozvoje tak, aby UJEP byla 1. univerzitou poskytují KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ a produkující kvalitní absolventy (rozvoj vybraných polytechnických, zdravotnických a pedagogických studijních programů, celouniverzitně podpora internacionálního prostředí a relevance studia vzhledem k potřebám trhu práce); 2. univerzitou OTEVŘENOU, dostupnou pro studenty se specifickými potřebami; a 3. MODERNÍ institucí s nastavenými systémy hodnocení kvality a strategického řízení.
Žadatel Žadatel: UJEP
Řešitel FŽP – Popelka Jan, Ing. Ph.D.
Doba řešení projektu 5/2017 – 12/2022
Logo
Odkaz https://www.ujep.cz/cs/9465/op-vvv_u21

Název U21 Reproreg — Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208 (22161 37 2196 01)
Poskytovatel MŠMT – OPVVV
Rozpočet 105.776.103,48 Kč
Dotace pro UJEP 100.487.298,3 Kč
Charakteristika Projekt U21-REPROREG zahrnuje širokou škálu aktivit zaměřených na zkvalitnění výuky, rozvoj výstupních kompetencí absolventů a rozšíření nabídky studijních programů, na zvýšení odborných kompetencí akademických pracovníků, snižování studijní neúspěšnosti a zvýšení zájmu o studium na VŠ a na efektivitu řídících procesů na UJEP, vše s důrazem a vazbou na cíl přispívat maximálně k rozvoji Ústeckého kraje a řešení jeho stávajících problémů jakožto strukturálně postiženého regionu.
Žadatel Žadatel: UJEP
Řešitel FŽP – Trögl Josef, doc. Ing. Ph.D.
Doba řešení projektu 1/2019 – 12/2022
Logo
Odkaz https://www.ujep.cz/cs/19672/u21-univerzita-reflektujici-problemy-regionu-severozapadnich-cech

Název Podpora zahraničních postdoktorandů – U21 KLIP Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008492 (22161 37 2185 01)
Poskytovatel MŠMT – OPVVV
Rozpočet 9.914.320 Kč
Dotace pro UJEP 9 418 604,00 Kč
Charakteristika Projekt U21-KLIP se zaměřuje na posílení kvality lidských zdrojů v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Jedná se o aktivity, při kterých se výzkumní pracovníci naší univerzity zapojí do výzkumu a projektů na zahraničních institucích a naopak zahraniční odborníci budou moci být zapojeni v našich projektech a výzkumných aktivitách. Cílem je posílit internacionální výzkumné prostředí na naší univerzitě o špičkové zahraniční odborníky a zároveň přinést zkušenosti ze zahraničí.
Žadatel Žadatel: UJEP
Řešitel FŽP – Trögl Josef, doc. Ing. Ph.D.;
FŽP – Pidlisnyuk Valentina prof.
Doba řešení projektu 6/2018 – 8/2020
Logo
Odkaz https://www.ujep.cz/cs/17369/op-vvv_u21-klip