Řešené projekty

Plné texty projektů projektů fakultního významu najdete zde. Pro použití odkazu je nutné se přihlásit přes univerzitní Google účet (g.ujep.cz).

Archiv ukončených projektů.

Název „(Ne)děláme z toho vědu: O klimatu srozumitelně“
Registrační číslo 5230200039
Poskytovatel Podpora je financována ze ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy financovaného z Nástroje pro oživení a odolnost.
Rozpočet 4 345 159 Kč
Dotace pro UJEP 3 910 643,10 Kč
Charakteristika Předkládaný projekt navazuje na zavedené aktivity popularizující vědu na UJEP a rozšíří je o specializovaná témata zaměřená na lepší pochopení klimatické změny, nástrojů a řešení na její mitigaci. Konkrétně půjde o:
A. Moderované klimaticky zaměřené debaty s odborníky ve spolupracujících veřejných institucích, kde už popularizace vědy pravidelně probíhá (muzeum Ústí n.L., botanická zahrada Teplice, hvězdárna Teplice, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, veřejný sál Hraničář apod.), celkem 8 akcí
B. Cyklus letních vzdělávacích akcí “Piknik Nobel” v amfiteátru UJEP, celkem 6 akcí
C. Tematické workshopy v rámci osvětových akcí univerzity (Noc vědců, Den Země apod.), celkem 10 akcí
D. Tematické komentované vycházky s odborníky, celkem 6 akcí
E. Záznamy z těchto akcí v podobě videí a podcastů na existujících kanálech UJEP.
Žadatel UJEP
Řešitel FŽP KECHT, doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.,
Doba řešení projektu 2/2024 – 11/2025
Logo

Název Recyklace odpadních polymerů z autobaterií pomocí mechanické a chemické recyklace – REPOBAT
Registrační číslo TN02000051/016
Poskytovatel TAČR – Projekt 2. veřejné soutěže Programu Národní centra kompetence
Rozpočet 34 638 617 Kč
Dotace pro UJEP 3 615 617 Kč
Charakteristika Cílem projektu je ve spolupráci FŽP UJEP a VUT Brno, zjistit distribuci jednotlivých heteroatomů v plastech separovaných z autobaterií a následně pomocí metod mechanické a chemické recyklace (solvolýza, pyrolýza) získat čistý polymer pro opětovné využití při výrobě autobaterií nebo kapalný produkt jako druhotnou surovinu pro petrochemický průmysl.
Žadatel UJEP, VUT
Řešitel FŽP KECHT, doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Doba řešení projektu 10/2023 – 12/2025
Logo

Název Mitigation of Climate Change through Advanced Phytotechnology for Military Lands
Registrační číslo NATO MYP-M4M SPS G6094
Poskytovatel NATO
Rozpočet 346 000 €
Dotace pro UJEP 72 727 €
Charakteristika There is a strong need for a proper cost-effective solution for sustainable management of by-products after gasification/pyrolysis of different waste feedstock which initially are alternative energy efforts toward the climate change mitigation. Currently the ash is taken to landfills which causes additional costs and increased the anthropogenic impact. The biochar received during pyrolysis needs to be utilized effectively as a storage of carbon. From the sustainability point of views, the reusing/ further processing of the by-products of gasification/pyrolysis processes is important because they contain valuable minerals could be used as soil amendments or fertilizes and return to the natural cycle.
The current project is concentrated on incorporation the circular economic integration approach to the military lands revitalization. Specifically, by-products: biochar and ash received from physical-chemical treatment of waste feedstock by pyrolysis and/or gasification will be exploited for enhancing the biomass production of Mxg, soil health improvement of the military damaged/slightly contaminated soil and mitigation measures toward climate change. In the previous G4687 the former SU army military sites contaminated by TEs were in the focus of research and phytotechnology with Mxg was proposed for TEs contaminated lands. And in the current proposal the “fresh” military soils mixture contaminated by oil-products, TEs and un-known accompanied substances will be under the attention with verification the impact of by-products (ash and biochar) to the biomass quality and quantity and related mitigation effect.
Žadatel Konsorcium: UJEP Czech Republic, TVHNPU Ukraine, LPNU Ukraine, IPM Germany, WASTen Czech Republic, NULES Ukraine, HC United States, RMC Canada
Řešitel FŽP KECHT, prof. Ing. Valentina Pidlisnyuk DrSc.
Doba řešení projektu 9/2023 – 8/2026
Logo

Název Inovativní preparáty a intenzifikační procesy pro zlepšení biodegradovatelnosti biodegradovatelných plastů – BiBI
Registrační číslo TN02000051/014
Poskytovatel TAČR – Projekt 2. veřejné soutěže Programu Národní centra kompetence
Rozpočet 3 922 000 Kč
Dotace pro UJEP 3 522 000 Kč
Charakteristika Cílem projektu je vývoj několika biopreparátů, které by urychlovaly rozklad biologicky rozložitelných polymerních materiálů především v kompostu a bioplynové stanici. Vývoj bude probíhat postupně se zvyšujícím se TRL od laboratorních experimentů s čistými vzorky biodegradabilních materiálů (TRL 4) až po experimentální ověřování na reálných směsích odpadů v menším měřítku (TRL 6).
Žadatel UJEP, TERAMED s r.o.
Řešitel FŽP KECHT, doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.,
Doba řešení projektu 7/2023 – 06/2025
Logo

Název Vliv ohně na biodiverzitu lesních ekosystémů NP České Švýcarsko – FIREST
Registrační číslo SS06010261
Poskytovatel Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
Rozpočet 11 757 512 Kč
Dotace pro UJEP 1 208 071 Kč
Charakteristika Cílem projektu je:
1. Zdokumentovat přímý vliv požáru v NP České Švýcarsko na biodiverzitu rostlin, hmyzu, pavouků a ptáků, a také strukturu vegetace, za použití moderních metod (multi-taxa study, LIDAR). Prozkoumat rozdíly ve vlivu na různé skupiny, vyhodnotit pozitivní či negativní vliv na důležité funkční skupiny (opylovači, pyrofilní, ohrožené druhy). Vyhodnotit sukcesní vývoj bioty vprůběhu tří let po tomto požáru.
2. Vyhodnotit vliv intenzity požáru a typu lesa (jehličnatý, listnatý) na biodiverzitu a strukturu vegetace a porovnat s nezasaženými částmi.
3. Připravit doporučení týkající se monitorování požárem zasažených oblastí, zhodnotit předpokládaný vývoj těchto oblastí a doporučit management zasažených chráněných území s ohledem na výsledky průzkumu biodiverzity.
Žadatel Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Řešitel FŽP KGI, Mgr. Jana Müllerová PhD
Doba řešení projektu 4/2023 – 03/2026
Logo

Název Termochemické zpracování odpadních plastů pomocí pyrolýzních, katalytických a purifikačních procesů – PUPYKA
Registrační číslo TN02000051/006
Poskytovatel TAČR – Projekt 2. veřejné soutěže Programu Národní centra kompetence
Rozpočet 11 482 701 Kč
Dotace pro UJEP 5 557 701 Kč
Charakteristika Cílem projektu je ve spolupráci Orlen UniCRE, FŽP UJEP a IET VŠB-TUO zjistit distribuci jednotlivých heteroatomů v produktech pyrolýzy a následně pomocí pyrolýzy v kombinaci s purfikačním činidlem, či pomocí katalytické pyrolýzy dosáhnout co nejnižšího obsahu heteroatomů v pyrolýzní kapalině z perspektivních odpadních plastů.
Žadatel ORLEN UniCRE
Řešitel FŽP KECHT, doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Doba řešení projektu 3/2023 – 12/2025
Logo

Název Technologie pro akumulaci tepla na bázi PCM Glauberovi soli
Registrační číslo TK05020147
Poskytovatel TAČR Théta
Rozpočet 27 972 000 Kč
Dotace pro UJEP 2 378 000 Kč
Charakteristika Cı́lem projektu je vývoj a následné ověřenı́ funkčnı́ technologie pro akumulaci a následné sdı́lenı́ nı́zkopotencionálnı́ho tepla na principu využitı́ energie fázového přechodu glauberovi soli (Na2SO4 . 10H2O), která probı́há při teplotě 32,4°C s teplotnı́ kapacitou 252 kJ/kg.
Výhodou této teploty je jejı́ biologická kompatibilita a možnost jejı́ho přı́mého využitı́ pro zajištění tepla v obytných domech nebo zemědělských stavbách.
Vhodnou kombinacı́ s tepelnými zdroji např. FVE, slunečnı́ kolektor bude možno tuto energii v době svitu do této technologie akumulovat a následně řı́zeně uvolňovat dle požadavku spotřebitele, a to v odstupu dní až týdnů.
Žadatel Glanzstoff – Bohemia s.r.o. Partner UJEP, ČVUT, VÚZT
Řešitel FŽP KECHT, Ing. Pavel Krystyník Ph.D.
Doba řešení projektu 2/2023 – 12/2025
Logo

Název Green Ultrafiltration Water Cleaning Technologies – “GreenWaterTech”
Registrační číslo TH76030002
Poskytovatel TAČR Epsilon / Era-Net Aquaticpollutants
Rozpočet 1 855 768 €
Dotace pro UJEP 213 226 €
Charakteristika Čistá voda je klíčovou výzvou v 21. století, která byla stanovena v cílech OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Mimořádná pozornost je věnována udržitelným technologiím, se kterými se snadno manipuluje a které účinně odstraňují škodlivé znečišťující látky. V úzké spolupráci se zúčastněnými stranami a průmyslovým odvětvím se zde zaměřujeme na vývoj udržitelných technik úpravy vody používajících nekritické a netoxické materiály ke zmírnění kontaminantů vznikajících koncernů a patogenů, včetně bakterií rezistentních vůči antibiotikům, a kombinovat technická řešení, aby se zabránilo jejich dalšímu šíření, tak cílení na téma 3 ve výzvě.

Vyvineme nový koncept čištění vody, jehož cílem je validace v pilotním měřítku, která zahrnuje řadu kroků: 1) nanopórovité materiály nesoucí enzymy a chelatační funkce k udržení nebezpečných kovů, 2) enzymově napodobující nanomateriály k odstranění patogenů, 3) nanoporézní adsorbenty pro odstranění malých molekul a nakonec 4) fotokatalytický krok, který zajišťuje nulový výboj kontaminantů.

Žadatel Konsorcium: Uppsala Univ., Swedish agri Univ., UACH AV, Lyon Ecole. Partner UJEP
Řešitel FŽP KECHT, prof. Ing. Pavel Janoš CSc.
Doba řešení projektu 6/2021 – 4/2024
Logo

 


Název CarbonCLEAN® Projekt demonstračního poloprovozu odstraňování farmak z odpadních vod.
Registrační číslo 3213200007
Poskytovatel Norské Fondy
Rozpočet 6 370 330 Kč
Dotace pro UJEP 1 097 500 Kč
Charakteristika Žadatel pracuje od roku 2017 na vývoji sorpčního materiálu na bázi modifikovaného uhlíku z biomasy, pracovně označovaného jako CarbonCLEAN®1 (4073). V rámci výzkumu bylo úspěšně otestováno odstraňování polutantů ve formě uhlovodíků C10-C40, pesticidů a herbicidů, celkového znečištění CHSK, zástupců civilizačních polutantů (nikotin, toluen, barviva) a také farmak a jejich metabolitů.Technologie se momentálně nachází ve fázi TLR 5 na odstraňování uhlovodíků C10-C40 a pesticidů v místě výskytu a ve fázi TLR 4 na odstraňování farmak, barviv a celkového CHSK. Realizací předkládaného projektu se posune do fáze TLR 6.
Cílem projektu je v demonstrativním poloprovozu prokázat účinnost odstraňování vybraných farmak na reálné odpadní vodě a v reálných technologických podmínkách ČOV a zjistit případnou potřebu dílčích technologických úprav filtračního zařízení tak, aby mohlo nasazeno do běžného provozu. Technicky budou použity vyměnitelné textilní filtry se sorbentem CarbonCLEAN®.
Projekt představuje fázi po ukončení výzkumu a vývoje a aplikace filtračního materiálu pro odstraňování civilizačních a průmyslových polutantů do prototypového zařízení, které bude ve dvou kusech instalováno u uvedených partnerů.
Žadatel AIVOTEC s.r.o., Partner UJEP
Řešitel FŽP KECHT, Ing. Sylvie Kříženecká Ph.D.
Doba řešení projektu 6/2022 – 4/2023
Logo

Název Příprava doktorského programu „Environmental and Biomaterial Sciences“ na UJEP
Registrační číslo NPO_UJEP_MSMT-16588/2022
Poskytovatel MŠMT, EU. v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022 2024, ve specifickém cíli B: TVORBA NOVÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V PROGRESIVNÍCH OBORECH.
Rozpočet 24 653 596 Kč
Dotace pro UJEP 24 653 596 Kč
Charakteristika Cílem je vytvořit podmínky pro přípravu akreditační žádosti a budoucí realizaci multioborového PhD studijního programu „Environmental and Biomaterial Sciences“ v anglickém jazyce a zázemí pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků schopných samostatně řešit složité odborné problémy na pomezí vědních disciplín a na úrovni zaručující mezinárodní konkurenceschopnost.
Žadatel UJEP
Řešitel FŽP KECHT, Ing. Jiří Orava, Ph.D.,
PřF CENAB, Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Doba řešení projektu 8/2022 – 6/2024
Logo

Název Výzkum a vývoj metodiky pro identifikaci bodových zdrojů znečištění pomocí dronů
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027382
Poskytovatel MPO
Rozpočet 16 319 911 Kč
Dotace pro UJEP 5 784 498 Kč
Charakteristika Předmětem projektu je identifikace zdrojů znečištění ovzduší a zmírnění nežádoucích dopadů průmyslového sektoru pomocí BAT technologií. Identifikace zdroje kontaminace je základní podmínkou k snížení zatížení obyvatelstva. V rámci projektu bude realizován výzkum a vývoj komplexu alternativních vzorkovacích a analytických technik pomocí pasivních a modifikovaných průtokových vzorkovačů.
Žadatel Žadatel: E&H services a.s.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT, doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Doba řešení projektu 9/2021 – 5/2023
Logo  

 

Název VaV PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE PRO SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH EMISÍ Z VÝROBY VISKÓZOVÉHO VLÁKNA
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026887
Poskytovatel MPO
Rozpočet 24 955 396 Kč
Dotace pro UJEP 2 579 762 Kč
Charakteristika Cílem projektu je vyvinout regenerativní sorpční technologii na pevném loži pro kontinuální eliminaci nízkokoncentrovaných emisí CS2 a H2S včetně jejich zpětného využití za účelem zvýšení ekonomiky výroby a snížení emisních dopadů výroby na životní prostředí.
Žadatel Žadatel: Glanzstoff – Bohemia s.r.o.
Partner: UJEP, SMS CZ, s.r.o.
Řešitel FŽP KECHT, Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.
Doba řešení projektu 8/2021 – 5/2023
Logo  

 

Název Voda v krajině Českého Švýcarska – ŠVÝCOVOD.
Registrační číslo SS05010090
Poskytovatel TAČR, program Prostředí pro život.
Rozpočet 8 012 500 Kč
Dotace pro UJEP 8 012 500 Kč
Charakteristika Cílem interdisciplinárního projektu, který propojuje terénní průzkum s distančními metodami (geoinformatika, dálkový průzkum, botanika, zoologie, kartografie, historie), je připravit pro Správu NPČŠ účinné nástroje k ochraně a managementu mokřadních ekosystémů.
V rámci projektu budou:
(i) vymapovány mokřadní prvky z archivních map a v současnosti pomocí leteckých snímků, dalších podkladů a ověření v terénu,
(ii) zhodnocena termální bilanci na úrovni krajiny ze satelitních snímků, a na úrovni stanovišť pomocí termálního sensoru
(iii) zhodnocen vliv geomorfologie a struktury vegetace mokřadů pomocí LiDAR a multisp. sensoru,
(iv) proveden detailní botanický a zoologický průzkum, a
(v) připravena doporučení pro management..
Žadatel Žadatel: UJEP
Řešitel FŽP KGI, Mgr. Jana Müllerová Ph.D.
Doba řešení projektu 2/2022 – 1/2025
Logo  

 

Název Analýza časoprostorové dynamiky sněhové pokrývky pro účely predikce a prevence hydrologických extrémů a dimenzování adaptačních opatření v rámci pozemkových úprav – SNOW.
Registrační číslo SS05010157
Poskytovatel TAČR, program Prostředí pro život.
Rozpočet 9 410 140 Kč
Dotace pro UJEP 2 069 325 Kč
Charakteristika Cílem projektu je:
1. Vytvoření map. podkladů časo-prostorové dynamiky sněhové pokrývky pro území ČR pro účely stanovení návrhových hodnot pro hydrologické, erozní a bilanční modely pro dané lokální fyzicko-geografické podmínky (F-G):
a) Mapa diferenciace degree-day faktoru pro kategorizovaná povodí IV. řádu se zahrnutím F-G včetně kombinace s kapalnými srážkami
b) Plně distribuované mapy vodní hodnoty sněhu (SWE) podle doby opakování za N let (2,5,10,25,50)
c) Mapa erozního potenciálu sněhové pokrývky podle doby opakování za N let
2. Korekce hodnot výšky a vodní hodnoty sněhu podle morfometrických charakteristik.
3. Aplikace na řadě případových studií.
4. Verifikace a kalibrace na odtokových parcelách a modelových povodích vybavených specializovanými čidly a měřící technikou.
Žadatel Žadatel: MENDELU
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KGI, doc. Ing. Jan Pacina Ph.D.
Doba řešení projektu 1/2022 – 12/2024
Logo

Název Redoxně aktivní komplexy kovů jako katalyzátory pro produkci energeticky bohatých materiálů.
Registrační číslo 8X20018 – program Podunajské spolupráce
Poskytovatel MŠMT
Rozpočet 125 000Kč + 125 000Kč
Dotace pro UJEP 125 000Kč + 125 000Kč
Charakteristika Hlavním cílem projektu je syntéza a spektroskopická, elektrochemická, analytická a teoretická charakterizace kompetentních katalyzátorů pro štěpení vody a redukci oxidu uhličitého v rámci mezinárodních akademických vztahů a spolupráce tří univerzit ze Slovenska, Rakouska a České republiky.
Žadatel Žadatel: UJEP
Partner: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Vídeňská univerzita.
Řešitel FŽP KECHT, doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Doba řešení projektu 1/2020 – 12/2022
Logo

Název Výzkum a vývoj technologických postupů sekundárního energetického a materiálového využití průmyslových Li-Ion baterií
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024340
Poskytovatel MPO
Rozpočet 51 073 662,-
Dotace pro UJEP 5 178 605,-
Charakteristika Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj postupů nakládání s použitými průmyslovými Li-Ion bateriemi. Navržený koncept inovačních procesů a postupů tvoří spolu následným opětovným využitím ve výrobě uzavřený cyklus vyhovující principům oběhového hospodářství.
Žadatel Žadatel: IBG Česko s.r.o.
Partner: UJEP, ORLEN UniCRE a.s.
Řešitel FŽP KECHT, prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Doba řešení projektu 1/2021 – 5/2023
Logo

Název Flexibilní nanostrukturované vrstvy pro aplikace v kosmickém průmyslu
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024884
Poskytovatel MPO
Rozpočet 10 541 444,-
Dotace pro UJEP 2 340 282,-
Charakteristika Projekt zaměřen na flexibilní nanostrukturované vrstvy s mimořádnými termoizolačními vlastnostmi pro kosmické aplikace například pro izolaci pohyblivých částí nádrží na kapalná paliva  (různé typy potrubí) patří do kategorie schváleného evropského konceptu vývoje nové generace nosných raket Ariane 6.
Žadatel Žadatel: TOSEDA s.r.o.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT, prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Doba řešení projektu 4/2021 – 5/2023
Logo

Název Nové preparáty pro optimalizaci biomasy energetických rostlin druhé generace
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025228
Poskytovatel MPO
Rozpočet 17 312 087,-
Dotace pro UJEP 6 530 668,-
Charakteristika Cílem předkládaného projektu je vývoj několika inovativních preparátů pro zlepšení přežívání a růstu energetických travin druhé generace na chudých nebo kontaminovaných půdách, jejich výroba z odpadních materiálů, ověření v praxi (včetně marginálních půd především na posttěžebních okalitách), produkci obnovitelných zdrojů energie (bioplyn, peletky) a zavádění výsledků do komerčních aktivit žadatele.
Žadatel Žadatel: WEKUS spol. s r.o.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT, doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Doba řešení projektu 2/2021 – 5/2023
Logo

Název Výzkum a vývoj biodegradabilního kompozitního materiálu na bázi viskózových vláken
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024944
Poskytovatel MPO
Rozpočet 47 730 484,-
Dotace pro UJEP 4 989 801,-
Charakteristika Cílem předloženého projektu je vyvinout biodegradabilní kompozitní materiál na bázi vysokopevnostních viskózových vláken a přírodních pryskyřic, který bude představovat ekologickou a trvale udržitelnou alternativu k současným kompozitním materiálům na bázi polyesterové nebo skleněné vláknové výztuže a epoxidových pryskyřic. V rámci projektu bude rovněž vyvinuta pilotní technologie pro výrobu formovaných dílců z biokompozitu.
Žadatel Žadatel: Glanzstoff – Bohemia s.r.o.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT, Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.
Doba řešení projektu 2/2021 – 5/2023
Logo

Název Alternativní využití odpadu z výroby viskózového vlákna
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024949
Poskytovatel MPO
Rozpočet 28 801 276,-
Dotace pro UJEP 5 996 408,-
Charakteristika Glanzstoff – Bohemia, s.r.o. v současnosti řeší alternativní možnosti snížení množství nebezpečného odpadu z výroby viskózového vlákna, které se v současné době pohybuje v množství cca. 1000 tun ročně. Na základě laboratorních zkoušek bylo zjištěno, že jedna s vhodných variant je jeho tepelná stabilizace s vhodnou stabilizační komponentou. Vzhledem ke složení tohoto odpadu a jeho množství biogenních prvků se nabízí varianta úpravy pomocí vhodného aditiva do formy nezávadného půdního doplňku.
Žadatel Žadatel: Glanzstoff – Bohemia s.r.o.
Partner: UJEP, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
Řešitel FŽP KECHT, Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.
Doba řešení projektu 5/2020 – 12/2022
Logo

Název C4 Koncept čistého oblečení z procesu krakování – vývoj výrobního procesu pro recyklaci oblečení
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020350
Poskytovatel MPO
Rozpočet 39 119 684,-
Dotace pro UJEP 6 022 954,-
Charakteristika Navrhovaný projekt s akronymem (C4) řeší problematiku vývoje komplexního procesu realizace uzavřeného životního cyklu oděvu, který byl vyroben ze směsných syntetických materiálů.
Cílem projektu je označit, sbírat a recyklovat oblečení vyrobené z různých druhů plastů pyrolýzou (termické krakování).
Mezinárodní projekt je realizován ve spolupráci německých a českých partnerů v rámci financování Ira-SME na německé straně a MPO (výzva Aplikace VII) na české straně.
Žadatel Žadatel: PLASTOIL a.s.
Partner: UJEP, SMS CZ s.r.o., ORLEN UniCRE a.s.
Řešitel FŽP KECHT, doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Doba řešení projektu 5/2020 – 12/2022
Logo

Název Výzkum technologie na recyklaci plastového odpadu – POL 2.0
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020316
Poskytovatel MPO
Rozpočet 75 599 750,-
Dotace pro UJEP 7 626 127,-
Charakteristika Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, resp. nalézt nové efektivní postupy energetického využití odpadů s minimalizací negativních dopadů na ŽP a také dosáhnout nových užitných vlastností produktů s využitím nových poznatků v oblasti GPTs. Výstupem projektu je PROTOTYP a SOFTWARE.
Žadatel Žadatel: PLASTOIL a.s.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT, doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Doba řešení projektu 1/2020 – 12/2022
Logo

Název MiscanValue – Cornet
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018837
Poskytovatel OPPIK
Rozpočet 13.466.408,00 Kč
Dotace pro UJEP 4.024.000 Kč
Charakteristika Oblastí zájmu klastru WASTen, z.s. je nakládání s průmyslovými, komunálními a zemědělskými odpady a jejich energetické i materiálové využití. Předkládaný projekt představuje žádost o podporu pro realizaci kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet, který má za cíl vytvářet bioprodukty z Miscanthu pro papírenský průmysl a alternativní zdroje energie v Ústeckém kraji a Sasku. Projekt bude realizován ve spolupráci s partnery ze Saska. Klastr má sídlo v Ústeckém kraji.
Žadatel Žadatel: WASTen, z.s.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT prof. DrSC. Valentina Pidlisnyuk
Doba řešení projektu 7/2020 – 4/2022
Logo  
Odkaz https://miscanvalue.wasten.cz/

Název WASTEN, z.s. – Rozvoj klastrové organizace
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_082/0008868
Poskytovatel OPPIK
Rozpočet 4.000.000 Kč
Dotace pro UJEP 2.000.000 Kč
Charakteristika Plánované rozšíření počtu členů klastru WASTen a zlepšení jeho řízení umožní získat silnější postavení a zlepší vyjednávací možnosti klastru, čímž dojde k efektivnějšímu zastupování členů klastru při jednání se státními orgány v oblasti legislativní a daňové. Dále se zlepší přístup členů klastru k výsledkům vědy a výzkumu a transferu moderních inovativních technologií do praxe. Společné vzdělávací a informační akce členů klastru potom umožní lepší sdílení znalostí a jejich efektivnější přenos do praxe. Všechny výše uvedené skutečnosti povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti členů klastru na domácím i zahraničním trhu.
Žadatel Žadatel: WASTen, z.s.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Doba řešení projektu 7/2020 – 4/2022
Logo  
Odkaz https://wasten.cz/cs/projects/wasten-rozvoj-klastrove-organizace/

Název Rozvoj inovačního potenciálu klastru WASTEN, z.s.
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_315/0018838
Poskytovatel OPPIK
Rozpočet 7.344.250 Kč
Dotace pro UJEP 3.672.125 Kč
Charakteristika Projekt navazuje na předchozí projekt klastru “WASTen – Rozvoj klastrové organizace”. Cílem projektu je plně rozvinout inovační potenciál klastru v odvětví odpadového hospodářství. Aktivity projektu povedou k prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podniky a vytvoření centra transferu technologií klastru, které umožní urychlit přenos inovativních technologií do praxe. Součástí aktivit bude také další propagace klastru a rozvoj služeb klastru.
Žadatel Žadatel: WASTen, z.s.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT, doc. Ing. Josef Trögl Ph.D.
Logo  
Odkaz https://wasten.cz/cs/projects/rozvoj-inovacniho-potencialu-klastru-wasten-z-s/

 

Název Rozšíření internacionalizačních aktivit klastru WASTEN, z.s.
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_314/0018846
Poskytovatel OPPIK
Rozpočet 5.346.300 Kč
Dotace pro UJEP 2.673.150 Kč
Charakteristika Projekt internacionalizace klastru WASTEN, z.s. se zaměřuje na zapojení klastru do spolupráce v evropském výzkumném prostoru a společné zahraniční a obchodní aktivity členů klastru.
Žadatel Žadatel: WASTen, z.s.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Logo  
Odkaz https://wasten.cz/cs/projects/rozsireni-internacionalizacnich-aktivit-klastru-wasten-z-s/

Název Through three-prong innovation towards Sustainability (3BioBEd)
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194
Poskytovatel Asistenční vouchery Ústeckého kraje
Dotace pro UJEP Příprava akreditace dvou mezinárodních magisterských studijních programů typu multiple-degree se zaměřením na fytotechnologie a ochranu ekologicky cenných lokalit. Programy mají ambici v budoucnu žádat o prostředky z programu Erasmus Mundus podporující finančně studium nejlepších studentů z celého světa v mezinárodních programech realizovaných v EU a dalších programových zemí Erasmus+..
Příprava inovativních eLarningových studijních materiálů, včetně např. využití virtuální reality při studiu.
Přípravu podkladů pro trvalou otevřenou environmentálně-orientovanou výstavu v kampusu UJEP a dalších příjemců projektu využitelnou jak při realizaci studijních programů UJEP tak pro vzdělávání široké veřejnosti.
Součástí realizace projektu budou také krátkodobé výměny akademiků a studentů za účelem přenosu zkušeností a ověření inovativní výuky.
Projekt významně podpoří internacionalizaci UJEP, zvýší její mezinárodní kredit a povede k posílení její výzkumné a vývojové kapacity. To bude mít v konečném důsledku pozitivní dopady i na Ústecký kraj jako celek, především v oblasti zajištění kvalifikované pracovní síly a zlepšení inovačního potenciálu.
Žadatel Žadatel: WASTen, z.s.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Logo
Odkaz https://wasten.cz/cs/projects/rozsireni-internacionalizacnich-aktivit-klastru-wasten-z-s/

Název Gastroodpady – výzkum efektivních metod jejich využití
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020304 (44201 39 3304 01)
Poskytovatel MPO – program Aplikace VII
Rozpočet 7.387.861 Kč
Dotace pro UJEP 3.623.934 Kč
Charakteristika Předkládaný projekt představuje žádost o podporu pro realizaci výzkumu komerčního potenciálu inovativního nakládání s odpady z potravin a především hotového jídla z domácností a z restauračních zařízení. V rámci projektu bude prováděn aplikovaný výzkum inovativních postupů k vyššímu a efektivnějšímu využití gastroodpadu.
Žadatel Žadatel: WASTen, z.s.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Doba řešení projektu 3/2020 – 12/2022
Logo  

Název MOF – Fosfinátové metal-organické sítě pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovů
Registrační číslo 20-04408S (44201 21 3408 01)
Poskytovatel GAČR
Rozpočet  9.843.000 Kč
Dotace pro UJEP 2.649.000 Kč
Charakteristika Příprava nových fosfinátových metal-organických sítí (MOF) pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovů
Žadatel Žadatel: UACH AV
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT Janoš Pavel prof. Ing. CSc.
Doba řešení projektu 1.1.2020 – 31.12.2022
Logo
Odkaz https://gacr.cz/seznam-podporenych-projektu/

Název Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach
Registrační číslo EFP304010U405 (44201 36 3405 01)
Poskytovatel EU – Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Rozpočet 199.874,26 EUR
Dotace pro UJEP 19.850,59 EUR
Charakteristika Hl. cieľom projektu bude uskutočniť propagačné a vzd. aktivity s cieľom zvýšenia atraktivity prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach. V tomto smere sa v rámci riešenia projektu plánuje organizácia propagačných a vzd. veľtrhov (min. 3 veľtrhy na každej strane hranice/v každom kraji), organizácia spoločných seminárov s cieľom prepojenia vysokoškolského vzdelávania v prírodovedno-technických odboroch s praxou (min. 1 seminár na každej strane hranice), ako aj obstaranie a príprava vzdelávacích, demonštračných a propagačných sústav a prvkov vrátane spoločnej internetovej prezentácie. Cieľovými skupinami projektu budú predovšetkým študenti SŠ/VŠ, pedagogickí pracovníci i zamestnávatelia
Žadatel Žadatel: FPV UCM
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT, doc. Ing. Josef Trögl Ph.D.
Doba řešení projektu 10/2020 – 4/2023
Logo  

Název Živocel – Rozvoj programů celoživotního vzdělávání na FŽP UJEP
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011595 (44201 37 2595 01)
Poskytovatel MŠMT
Rozpočet 1.500.000 Kč
Dotace pro UJEP 1.128.360,12 Kč
Charakteristika Cílem projektu je vytvoření základní sady profesně orientovaných programů celoživotního vzdělávání pokrývající šíři profilace fakulty a vycházejících z předmětů vyučovaných v akreditovaných studijních programech. Bude realizováno vzdělávání pracovníků připravujících programy a mírně bude rozšířeno materiální zázemí pro výuku.
Žadatel Žadatel: UJEP
Řešitel FŽP KŽP Mgr. Kateřina Marková Ph.D. / FŽP KECHT Trögl Josef, doc. Ing. Ph.D.
Doba řešení projektu 7/2019 – 12/2022
Logo
Odkaz https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu/Projekty/02-Operacni-program-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani/02-2-Rozvoj-vysokych-skol-a-lidskych-zdroju-pro-vy/Celozivotni-vzdelavani-na-FZP-UJEP?feed=15-Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republika-Svobodny-stat-Sasko-2014-2020

Název Lignit – Výzkum podmínek a forem aplikace produktů lignitu jako sorbentu amoniaku a stimulátorů biologické aktivity rostlinných buněk
Registrační číslo FV40141 (44201 39 3141 01)
Poskytovatel MPO – program TRIO
Rozpočet 24.700.000 Kč
Dotace pro UJEP 6.000.000 Kč
Charakteristika Předmětem projektu je zkoumání podmínek k dosažení vyšších užitných hodnot lignitu oproti současným, kdy je téměř výhradně používán jako tzv. méněhodnotné palivo. Dosažení jeho vyšší užitné hodnoty bude postaveno na možnosti využívat v něm přítomných biochemicky aktivních látek, respektive jejich funkčních skupin na nich vázaných, pro aplikace ve vybraných chemických a biochemických procesech.
Žadatel Žadatel: MikroChem LKT s.r.o.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT prof. Ing. Pavel Janoš CSc.
Doba řešení projektu 3/2019 – 12/2022
Logo
Odkaz https://starfos.tacr.cz/cs/project/FV40141

Název LIGMIG – Optimalizace procesu produkce energetické biomasy z hlediska obsahu ligninu
Registrační číslo TJ02000172 (44201 22 2072 01)
Poskytovatel TAČR ZÉTA
Rozpočet 4.193.994 Kč
Dotace pro UJEP 2.997.327 Kč
Charakteristika Cílem projektu je úprava množství ligninu v energetické biomase na příklade víceleté plodiny Miscanthus x giganteus metodou plant priming a ověření jejích vlastností v praxi ve spolupráci s partnerem projektu.
Žadatel Žadatel: UJEP
Partner:KECHT UJEP
Partner: Wekus s.r.o.
Řešitel FŽP KECHT  Mgr. Hana Malinská Ph.D.
Doba řešení projektu 4/2019 – 3/2021
Logo
Odkaz https://www.fzp.ujep.cz/miscanthus

Název CeO2 – Příprava a charakterizace oxidu ceričitého pro pokročilé aplikace
Registrační číslo 19-07460S (44201 21 2060 01)
Poskytovatel GAČR
Rozpočet 6.346.000 Kč
Dotace pro UJEP 3.399.000 Kč
Charakteristika V poslední době byly objeveny některé nové vlastnosti oxidu ceričitého (pseudo-enzymatická aktivita, schopnost rozkládat toxické organofosfáty, vysokoteplotní feromagnetismus) a rovněž byly zavedeny nové (zelené) způsoby přípravy. Jejich efektivní využití vyžaduje hlubší pochopení těchto jevů a stanovení vztahů mezi charakteristikami oxidu ceričitého a jeho užitnými vlastnostmi, čehož lze dosáhnout pouze pokud budou k dispozici dobře charakterizované materiály na bázi oxidu ceričitého s definovanými vlastnostmi. V rámci projektu budou metody přípravy oxidu ceričitého kriticky zhodnoceny a použity při přípravě definovaných vzorků oxidu ceričitého, které budou charakterizovány řadou pokročilých metod. Budou zkoumány vybrané vlastnosti důležité z hlediska nových aplikací (defosforylační aktivita, interakce s environmentálně a biologicky významnými sloučeninami, magnetické vlastnosti) s cílem najít vztahy mezi způsobem přípravy oxidu ceričitého, jeho fyzikálně-chemickými charakteristikami a užitnými vlastnostmi
Žadatel Žadatel: UJEP
Partner: UACH AV Řež
Řešitel FŽP KECHT prof. Ing. Pavel Janoš CSc.
Doba řešení projektu 1/2019 – 12/2021
Logo
Odkaz

Název New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites
Registrační číslo NATO G4687 (44201 36 2120 01)
Poskytovatel NATO MultiYearProject, Science for Peace and Security
Rozpočet 281.000 EUR
Dotace pro UJEP 1.200.000 Kč
Charakteristika There are four significant topics that have been identified related to the NATO SPS MYP G4687 project: Increased security of former military sites. Alternative fuel for the military. Supporting Ukrainian experts in building new capacities on emerging technologies. The political merit of the partnership and activities in this project. Some of these are connected, and this response includes comments that relate to all four of the topics. Because of efforts to address energy needs using biofuels and the growing population in the world, the amount of land that can be used productively and the yields from crops are becoming more important. This project has the potential to increase the environmental security of military sites, produce energy crops for military and civilian use, and improve the agricultural productivity of military sites. The development of the science and technology to grow miscanthus productively on contaminated military sites in the countries of this proposal has significant political merit because these countries have significant potential to be major producers of miscanthus for biofuel use. There is already significant activity in these countries to produce pellets from biomass that can be used for winter heating and other energy needs. The establishment of miscanthus on contaminated sites will stabilize the soil on the sites and minimize ecological damage by reducing further contamination through wind and water erosion. The addition of organic carbon to the soil through miscanthus production will reduce metal availability and uptake. There will be increased security of these contaminated sites by growing and harvesting miscanthus. The harvested miscanthus product can be pelleted and used for winter heating, added to combustion furnaces to produce steam, or used as a fuel to produce electricity. Having adequate fuel improves military and civilian security. Miscanthus can be used as an alternate fuel for the military, the biomass may be used for industrial purpose as building materials and source of cellulose for paper production. Ukraine is an important country with respect to the proposed project because of the significant area of contaminated land, the climatic conditions are excellent for miscanthus production, and there is a significant need for the energy products that can be produced from the miscanthus. The KSG Agro Group and the Doran Group have been working cooperatively to establish a miscanthus plantation in some regions of Ukraine and a pellet production plant to produce biofuel pellets of miscanthus in Vinnytsa and Kjiv regions, Ukraine. There is great political value associated with this project and the potential for the results to be of global importance. The relationships of the investigators with all who participate in the project will have significant political value in all of the countries (Ukraine, Kazakhstan, Czech Republic Ukraine, and United States). Improving soil quality so land is more productive is currently among the key goals of 2015-2024 International Decade of Soils.
Žadatel Žadatel: UJEP
Partner: Kansas state university, Lviv polytechnic university, Ukrainy national university
Řešitel FŽP KECHT prof. Valentyna Pidlisniuk DrSc.
Doba řešení projektu 10/2016 – 4/2019
Logo
Odkaz https://military-site-cleaning.cz/

Název Zinek 2 – Výzkum a vývoj technologie procesu získávání zinkových surovin materiálovým využitím odpadů a vývoj inovativních výrobků z recyklátů
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012435 (44201 39 3039 01)
Poskytovatel MPO – OP PIK – Aplikace IV.
Rozpočet 35.702.120 Kč
Dotace pro UJEP 2.135.781 Kč
Charakteristika Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj nové technologie na materiálové využití zinkových odpadů vznikajících při zpracovávání zinku v průmyslu. Jedná se především o materiály ve formě zinkových stěrů, úkapů, sušin, popelů, úletů z filtrů, odprašků, šupin a aglomerovaných prachových části, což je materiál kontaminovaný ostatními nežádoucími složkami, jako např. sloučeniny ZnAl, ZnO, ZnPb, Cl a Ca. Následně bude realizován vývoj inovativních zinkových výrobků za použití produkovaných recyklátů.
Žadatel Žadatel: COTTEX Trade s.r.o. Partner: UJEP
Řešitel FŽP Richter Miroslav, Ing. Ph.D.
Doba řešení projektu 1/2018 – 10/2020
Logo
Odkaz https://smart-mateq.cz/projekty/projekty-mateq/

Název NKMEA – Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace
Registrační číslo CZ.021.01/0.0/0.0/17_48/0007399 (44201 37 3399 01)
Poskytovatel MŠMT – OP VVV – ITI
Rozpočet 32.082.458 Kč
Dotace pro UJEP 1.860.420 Kč
Charakteristika Projekt je zaměřen na vývoj speciálních magneticky separovatelných sorbentů na bázi oxidu ceričitého a jiných kovových oxidů.
Žadatel Žadatel: VŠB-TUO – prof. Jiří Luňáček
Partner: UJEP
Řešitel FŽP – prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Doba řešení projektu 1/2018 – 12/2020
Logo
Odkaz http://nkmea.vsb.cz/

Název CACTU I. – Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústeckochomutovské aglomeraci
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_049/0008397 (44201 37 2397 01)
Poskytovatel MŠMT – OP VVV – DMS pro ITI
Rozpočet 40.000.000 Kč
Dotace pro UJEP 267.754,08 Kč
Charakteristika Hlavním cílem strategického projektu CACTU je vznik partnerství s významným subjektem z aplikační sféry (UNIPETROL RPA s.r.o.) a dobudování otevřené výzkumné infrastruktury na spojených pracovištích UJEP, UniCRE (Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.) a UNIPETROL RPA s.r.o. (konsorcium 3U), která bude v oblasti chemických a příbuzných technologiích garantovat dlouhodobou mezisektorovou spolupráci výzkumu s aplikační sférou se zaměřením na výzkum chemických procesů transformace surovinových zdrojů v regionu na tzv. zelené chemikálie.
Žadatel Žadatel:UJEP Partner:Unipetrolu výzkumně vzdělávacího centra, a.s. (UniCRE) a skupina UNIPETROL
Řešitel FŽP, PřF, FSI doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Doba řešení projektu 1/2018 – 12/2022
Logo
Odkaz https://www.ujep.cz/cs/12690/op-vvv_asistencni-voucher_cactu

Název STUVIN – Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na UJEP v Ústí n.L.
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735 (44201 37 2136 01)
Poskytovatel MŠMT – OP VVV
Rozpočet 13.395.946 Kč
Dotace pro UJEP 11.735.191,57 Kč
Charakteristika Cílem projektu je tvorba dvou nových a rozvoj dvou stávajících přírodovědných a technických doktorských programů. Rozvoj zahrnuje rozšíření témat, zapojení nových školitelů, rozvoj doctoral-schools se třemi ústavy AV ČR a intenzivnější spolupráci fakult přírodovědecké a životního prostředí. Potřeba rozvoje programů vychází z růstu výzkumných aktivit, zejména činnosti výzkumné infrastruktury NanoEnviCz.
Žadatel Žadatel: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.; Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.,Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Partner: UJEP
Řešitel FŽP KECHT, PřF KCH  Trögl Josef, doc. Ing. Ph.D. 
Doba řešení projektu 1/2017 – 9/2022
Logo
Odkaz http://projects.fzp.ujep.cz/stuvin-invust/stuvin-invust-archiv/

Název Univerzita 21. Století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002408 (22161 37 2222 01)
Poskytovatel MŠMT – OP VVV
Rozpočet 124.369.918,16 Kč
Dotace pro UJEP 118.151.422,24 Kč
Charakteristika Projekt U21 zahrnuje tři zásadní směry rozvoje tak, aby UJEP byla 1. univerzitou poskytují KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ a produkující kvalitní absolventy (rozvoj vybraných polytechnických, zdravotnických a pedagogických studijních programů, celouniverzitně podpora internacionálního prostředí a relevance studia vzhledem k potřebám trhu práce); 2. univerzitou OTEVŘENOU, dostupnou pro studenty se specifickými potřebami; a 3. MODERNÍ institucí s nastavenými systémy hodnocení kvality a strategického řízení.
Žadatel Žadatel: UJEP
Řešitel FŽP – Popelka Jan, Ing. Ph.D.
Doba řešení projektu 5/2017 – 12/2022
Logo
Odkaz https://www.ujep.cz/cs/9465/op-vvv_u21

Název U21 Reproreg — Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208 (22161 37 2196 01)
Poskytovatel MŠMT – OPVVV
Rozpočet 105.776.103,48 Kč
Dotace pro UJEP 100.487.298,3 Kč
Charakteristika Projekt U21-REPROREG zahrnuje širokou škálu aktivit zaměřených na zkvalitnění výuky, rozvoj výstupních kompetencí absolventů a rozšíření nabídky studijních programů, na zvýšení odborných kompetencí akademických pracovníků, snižování studijní neúspěšnosti a zvýšení zájmu o studium na VŠ a na efektivitu řídících procesů na UJEP, vše s důrazem a vazbou na cíl přispívat maximálně k rozvoji Ústeckého kraje a řešení jeho stávajících problémů jakožto strukturálně postiženého regionu.
Žadatel Žadatel: UJEP
Řešitel FŽP – Trögl Josef, doc. Ing. Ph.D.
Doba řešení projektu 1/2019 – 12/2022
Logo
Odkaz https://www.ujep.cz/cs/19672/u21-univerzita-reflektujici-problemy-regionu-severozapadnich-cech

Název Podpora zahraničních postdoktorandů – U21 KLIP Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008492 (22161 37 2185 01)
Poskytovatel MŠMT – OPVVV
Rozpočet 9.914.320 Kč
Dotace pro UJEP 9 418 604,00 Kč
Charakteristika Projekt U21-KLIP se zaměřuje na posílení kvality lidských zdrojů v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Jedná se o aktivity, při kterých se výzkumní pracovníci naší univerzity zapojí do výzkumu a projektů na zahraničních institucích a naopak zahraniční odborníci budou moci být zapojeni v našich projektech a výzkumných aktivitách. Cílem je posílit internacionální výzkumné prostředí na naší univerzitě o špičkové zahraniční odborníky a zároveň přinést zkušenosti ze zahraničí.
Žadatel Žadatel: UJEP
Řešitel FŽP – Trögl Josef, doc. Ing. Ph.D.;
FŽP – Pidlisnyuk Valentina prof.
Doba řešení projektu 6/2018 – 8/2020
Logo
Odkaz https://www.ujep.cz/cs/17369/op-vvv_u21-klip