Akademický senát

Infro­ma­ce: Zase­dá­ní aka­de­mic­ké­ho sená­tu fakul­ty jsou veřej­ná.

 

Zasedání 25.6. 2019

Příští zase­dá­ní AS FŽP se usku­teč­ní v úte­rý 25. 6. 2019 od 14 hod.

(při­dá­no 18. červ­na 2019 — aktu­a­li­zo­vá­no 25.6.2019)

Zasedání 3.7. 2019

Dal­ší zase­dá­ní AS FŽP se usku­teč­ní ve stře­du 3. 7. 2019 od 8:30 hod.

(při­dá­no 24. červ­na 2019)

 

Funkč­ní obdo­bí aka­de­mic­ké­ho sená­tu je od 4. květ­na 2017 do 3. květ­na 2020

Složení AS FŽP

Akademičtí pracovníci:

Mgr. Jakub Ede­rer, Ph.D.  email — Od 9/2019
Mgr. Dia­na Hol­co­vá, Ph.D.   email — do 5/2019 — neslu­či­tel­né s funk­cí pro­dě­ka­na
Mgr. Michal Holec, Ph.D.  email — Od 10/2019
doc. Ing. Tomáš Louč­ka, CSc.   email
Mgr. Kate­ři­na Mar­ko­vá, Ph.D.   email
Mgr. Ing. Petr Novák  email- Před­se­da sená­tu
doc. Ing. Petr Vráb­lík, Ph.D.   email
prof. Ing. Jaro­sla­va Vráb­lí­ko­vá, CSc.  email — do 9/2019

Studenti:

Petr Hovor­ka email od 9/2019
Ing. Dia­na Nebeská  email od 6/2018
Ing. Jiří Što­j­dl  email — od 5/2019
Ing. Jit­ka Tolas­zo­va (Fika­ro­va)   email — od 6/2018
Ing. Eliš­ka Wil­do­vá  email — Mís­to­před­sed­ky­ně sená­tu
Ing. Marek Došek  email ‑Do srpen 2019
Mgr. Jakub Ede­rer  email — Do duben 2019
Tere­za Šin­de­lá­řo­vá   — Do čer­ven 2018
Bar­bo­ra Vará­di­o­vá   — Do čer­ven 2018

 

Dokumenty:

 

For­mu­lář:   Žádost o čer­pán í z FRIM