Akademický senát

Infro­ma­ce: Zase­dá­ní aka­de­mic­ké­ho sená­tu fakul­ty jsou veřej­ná.

 

Zasedání 25.6. 2019

(při­dá­no 18. červ­na 2019 — aktu­a­li­zo­vá­no 25.6.2019)

Zasedání 3.7. 2019

Dal­ší zase­dá­ní AS FŽP se usku­teč­ní ve stře­du 3. 7. 2019 od 8:30 hod.

(při­dá­no 24. červ­na 2019)

 

Funkč­ní obdo­bí aka­de­mic­ké­ho sená­tu je od 4. květ­na 2017 do 3. květ­na 2020

Složení AS FŽP

Akademičtí pracovníci:

Mgr. Ing. Petr Novák  - Před­se­da sená­tu
Mgr. Dia­na Hol­co­vá, Ph.D.    — do 5/2019 — neslu­či­tel­né s funk­cí pro­dě­ka­na
Mgr. Kate­ři­na Mar­ko­vá, Ph.D.   
doc. Ing. Petr Vráb­lík, Ph.D.   
prof. Ing. Jaro­sla­va Vráb­lí­ko­vá, CSc.  
doc. Ing. Tomáš Louč­ka, CSc.   

 

Studenti:

Ing. Marek Došek  
Ing. Dia­na Nebeská   od 6/2018
Ing. Jiří Što­j­dl   — od 5/2019
Ing. Jit­ka Tolas­zo­va (Fika­ro­va)    — od 6/2018
Ing. Eliš­ka Wil­do­vá   — Mís­to­před­sed­ky­ně sená­tu
Mgr. Jakub Ede­rer   — Do duben 2019
Tere­za Šin­de­lá­řo­vá   — Do čer­ven 2018
Bar­bo­ra Vará­di­o­vá   — Do čer­ven 2018

 

Dokumenty:

 

For­mu­lář:   Žádost o čer­pán í z FRIM