Akademický senát

Akademický senát Fakulty životního prostředí UJEP (dále také AS FŽP UJEP) je samosprávným voleným zastupitelským akademickým orgánem na základě § 26 a 27 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách). AS FŽP UJEP schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy, strategický záměr a jeho aktualizace, podmínky pro přijetí ke studiu, vyjadřuje souhlas se jmenováním a odvoláním členů Vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty atd. Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejná.

Funkční období akademického senátu je od 15. 9. 2023 do 14. 9. 2026

Složení AS FŽP

Akademičtí pracovníci (AKAS):
Mgr. Ing. Petr Novák – předseda AS FŽP
Ing. Dominik Brétt
Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.
Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D.
Ing. Eliška Wildová, Ph.D.
Mgr. Jakub Ederer, Ph.D.

Studenti (SKAS):

Ing. Gabriela Bílková
Michael Hožďala
Bc. David Jiránek
Jakub Kostka
Bc. Nikol Suková

Informace:
Podklady pro jednotlivá zasedání AS FŽP jsou pro členy akademické obce k dispozici v e-learningovém systému Moodle. Zároveň je zde možnost se připojit k jednání, pokud je toto svoláno on-line nebo hybridní formou.

Zápisy ze zasedáních AS FŽP jsou k dispozici na webu fakulty.

Dokumenty:
Výsledky voleb
Výsledky doplňovacích voleb

Formulář:
Žádost o čerpání z FRIM