Akademický senát

Akademický senát Fakulty životního prostředí UJEP (dále také AS FŽP UJEP) je samosprávným voleným zastupitelským akademickým orgánem na základě § 26 a 27 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách). AS FŽP UJEP schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy, strategický záměr a jeho aktualizace, podmínky pro přijetí ke studiu, vyjadřuje souhlas se jmenováním a odvoláním členů Vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty atd. Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejná.

Funkční období akademického senátu je od 15. 9. 2020 do 14. 9. 2023

Složení AS FŽP

Akademičtí pracovníci (AKAS):
Mgr. Ing. Petr Novák – předseda AS FŽP
Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.
Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D.
Ing. Eliška Wildová
Mgr. Jakub Ederer, Ph.D.
doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Studenti (SKAS):
Ing. Diana Nebeská   – místopředsedkyně AS FŽP
Eliška Dostálová
Lukáš Hodek
David Jiránek
Kateřina Šichová

Informace:
AS FŽP na svém řádném zasedání 27. 5. 2020 vyhlásil doplňovací volby do studentské komory.
Akademický senát FŽP UJEP dle článku 3 odstavce 1 volebního řádu AS FŽP jmenuje volební komisi ve složení:

  • Mgr. Ing. Petr Novák – předseda volební komise
  • Ing. Diana Nebeská – člen
  • Mgr. Diana Holcová, Ph.D. – člen

A současně stanovuje následující harmonogram voleb a základní pokyny: Volby se uskuteční elektronickou formou. Volby se uskuteční v termínu: 26.10. –1. 11. 2020

 

Dokumenty:
Výsledky voleb
Výsledky doplňovacích voleb

Formulář:
Žádost o čerpání z FRIM