Katedra environmentální chemie a technologie

Vedoucí katedry:

Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.  email

Tajemník:

Bc. David Žiž­ka  email

Web katedry

Kated­ra zajiš­ťu­je výu­ku před­mě­tů obec­né che­mie, ana­ly­tic­ké che­mie kla­sic­ké a instru­men­tál­ní. Dále jsou vyu­čo­vá­ny před­mě­ty prů­mys­lo­vých tech­no­lo­gií anor­ga­nic­kých, orga­nic­kých a bio­tech­no­lo­gií, pro­ce­sů, zaří­ze­ní a tech­no­lo­gic­kých postu­pů uži­tých na ochra­nu slo­žek život­ní­ho prostředí.Velká pozor­nost je věno­vá­na vli­vům prů­mys­lo­vých výrob na pra­cov­ní a život­ní pro­stře­dí, mož­nos­tem jejich pre­ven­tiv­ní­ho ome­ze­ní a moni­to­ro­vá­ní.

Kated­ra zajiš­ťu­je výu­ku před­mě­tů tří­le­té­ho baka­lář­ské­ho stu­dij­ní­ho obo­ru “Ochra­na život­ní­ho pro­stře­dí”, “Ochra­na život­ní­ho pro­stře­dí v prů­mys­lu”, “Vod­ní hos­po­dář­ství” a nava­zu­jí­cí­ho dvou­le­té­ho magis­ter­ské­ho stu­dij­ní­ho obo­ru “Odpa­do­vé hos­po­dář­ství”. Ten­to tech­nic­ko — tech­no­lo­gic­ky zamě­ře­ný obor je ori­en­to­ván na pre­ven­ci vzni­ku odpa­dů, postu­py jejich vyu­ži­tí nebo zne­škod­ně­ní. Od vzni­ku fakul­ty v roce 1991 byly postup­ně zpra­co­vá­ny osno­vy a tex­ty před­ná­šek jed­not­li­vých před­mě­tů, semi­ná­řů a labo­ra­tor­ních cvi­če­ní. Pro někte­ré před­mě­ty byla fakul­tou vydá­na vlast­ní skrip­ta. Základ­ní labo­ra­tor­ní prá­ce stu­den­ti absol­vu­jí ve vlast­ních labo­ra­to­řích, někte­ré z instru­men­tál­ních ana­ly­tic­kých metod jsou absol­vo­vá­ny na katedře che­mie fakul­ty pří­rod­ních věd nebo v labo­ra­to­řích VÚANCH.

Pra­cov­ní­ci kated­ry se podí­lí na řeše­ní inter­ní­ho výzkum­né­ho zámě­ru UJEP a na řeše­ní pro­jek­tů z gran­to­vé agen­tu­ry ČR. K nej­vý­znam­něj­ším pro­jek­tům pat­ří výzkum­né cen­t­rum “Pokro­či­lé sanač­ní tech­no­lo­gie a pro­ce­sy”. Pra­cov­ní­ci kated­ry se dále podí­le­li na zpra­co­vá­ní řady stu­dií a odbor­ných posud­ků, např. spa­lov­ny prů­mys­lo­vých odpa­dů v Ústí n.L.-Trmicích, sklá­dek prů­mys­lo­vých a nebez­peč­ných odpa­dů ve Vše­bo­ři­cích. Dále spo­lu­pra­co­va­li spo­lu se stu­den­ty s magis­trá­tem měs­ta Ústí n.L. na zave­de­ní sepa­ro­va­né­ho sbě­ru komu­nál­ní­ho odpa­du a sbě­ru nebez­peč­né­ho odpa­du od živ­nost­ní­ků a oby­va­tel­stva (pro­jekt PHARE). Peda­go­go­vé fakul­ty se zúčast­ňu­jí zpra­co­vá­ní kon­cep­ce odpa­do­vé­ho hos­po­dář­ství Ústec­ké­ho kra­je. Dále byly navá­zá­ny pra­cov­ní kon­tak­ty s pra­cov­ní­ky život­ní­ho pro­stře­dí okres­ní­ho úřa­du, ČIŽP, Kraj­ské hygi­e­nic­ké sta­ni­ce, pod­ni­ků aj. orga­ni­za­cí (např. Spol­che­mie, a.s. Ústí n.L.,. Seve­ro­čes­ká ply­ná­ren­ská, a.s. Ústí n.L., MS-team, s.r.o. Pra­ha). Řadou diplo­mo­vých pra­cích byly řeše­ny úko­ly pro potře­by exter­ních orga­ni­za­cí.

 

Partneři: