Katedra environmentální chemie a technologie

Vedoucí katedry:

Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.  email

Tajemník:

Bc. David Žižka  email

Katedra zajišťuje výuku předmětů obecné chemie, analytické chemie klasické a instrumentální. Dále jsou vyučovány předměty průmyslových technologií anorganických, organických a biotechnologií, procesů, zařízení a technologických postupů užitých na ochranu složek životního prostředí.Velká pozornost je věnována vlivům průmyslových výrob na pracovní a životní prostředí, možnostem jejich preventivního omezení a monitorování.

Katedra zajišťuje výuku předmětů tříletého bakalářského studijního oboru “Ochrana životního prostředí”, “Ochrana životního prostředí v průmyslu”, “Vodní hospodářství” a navazujícího dvouletého magisterského studijního oboru “Odpadové hospodářství”. Tento technicko – technologicky zaměřený obor je orientován na prevenci vzniku odpadů, postupy jejich využití nebo zneškodnění. Od vzniku fakulty v roce 1991 byly postupně zpracovány osnovy a texty přednášek jednotlivých předmětů, seminářů a laboratorních cvičení. Pro některé předměty byla fakultou vydána vlastní skripta. Základní laboratorní práce studenti absolvují ve vlastních laboratořích, některé z instrumentálních analytických metod jsou absolvovány na katedře chemie fakulty přírodních věd nebo v laboratořích VÚANCH.

Pracovníci katedry se podílí na řešení interního výzkumného záměru UJEP a na řešení projektů z grantové agentury ČR. K nejvýznamnějším projektům patří výzkumné centrum “Pokročilé sanační technologie a procesy”. Pracovníci katedry se dále podíleli na zpracování řady studií a odborných posudků, např. spalovny průmyslových odpadů v Ústí n.L.-Trmicích, skládek průmyslových a nebezpečných odpadů ve Všebořicích. Dále spolupracovali spolu se studenty s magistrátem města Ústí n.L. na zavedení separovaného sběru komunálního odpadu a sběru nebezpečného odpadu od živnostníků a obyvatelstva (projekt PHARE). Pedagogové fakulty se zúčastňují zpracování koncepce odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Dále byly navázány pracovní kontakty s pracovníky životního prostředí okresního úřadu, ČIŽP, Krajské hygienické stanice, podniků aj. organizací (např. Spolchemie, a.s. Ústí n.L.,. Severočeská plynárenská, a.s. Ústí n.L., MS-team, s.r.o. Praha). Řadou diplomových pracích byly řešeny úkoly pro potřeby externích organizací.

 

Partneři: