Smluvní výzkum

Nabídka spolupráce pro výrobní a nevýrobní sektor

Aktuální nabídka platná pro rok 2020 – ke stažení zde

Úvodem

Fakulta životního prostředí je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na trvale udržitelný rozvoj – preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.

Hlavní směry výzkumu zahrnují aplikovanou ekologii (studium přírodních i antropogenně ovlivněných ekosystémů) s důrazem na povrchovou těžbu uhlí a revitalizaci krajiny s důrazem na socioekonomické aspekty (hodnocení ekosystémových služeb, sociální dopady životního prostředí), studium polutantů v životním prostředí (jejich stanovení ve složkách ŽP, distribuce, šíření, identifikaci zdrojů, toxicitu, způsoby eliminace apod.), vývoj nových materiálů a technologií pro ochranu životního prostředí a geografické informační systémy (mapování, modelování vývoje krajiny apod.). Výzkum je prováděn na všech úrovních – základní, experimentální i aplikovaný (převážně ve spolupráci s podnikatelskými partnery). Fakulta se významně podílí i na provozování univerzitního centra pro transfer technologií, jehož úkolem je komercializace výsledků výzkumu.

Fakulta je součástí výzkumné infrastruktury NanoEnviCz (Nanomaterials and Nanotechnologies for Environmental Protection and Sustainable Future, www.nanoenvicz.cz) spolu s pěti dalšími výzkumnými organizacemi (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v.v.i., Ústav anorganické chemie, AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální medicíny, AV ČR, v.v.i., Technická univerzita v Liberci, Univerzita Palackého v Olomouci).

Dále ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí n. L. provozuje centrum CADORAN (Centrum pro výzkum toxických látek v životním prostředí, https://fzp.ujep.cz/Veda/projekty/cadoran/CADORAN-predstaveni_projektu.pdf). Některé z uvedených služeb jsou proto nabízeny v těsné spolupráci s těmito partnerskými organizacemi.

V neposlední řadě je fakulta součástí klastru Wasten (wasten.cz), který sdružuje podniky a výzkumné organizace orientované na inovativní využití odpadů.
Fakulta je schopna nabídnout spolupráci v rámci tzv. smluvního výzkumu i jako partner pro čerpání strukturálních a jiných fondů.

V rámci čerpání strukturálních fondů je fakulta schopna vystupovat jako příjemce i jako spolupříjemce dotace a díky svému zaměření, lokaci a koncentraci výzkumných kapacit dodává cenné body při podávání žádosti.

Řešení problémů menšího rozsahu je také možné zadat jako téma pro bakalářskou nebo diplomovou práci.

Nabídky pro smluvní výzkum

Analytická chemie

 • Speciální analýzy v oblasti organických polutantů (BTEX, pesticidy a jejich degradační produkty, residua léčiv, VOC, PAH, PCB, alifatické uhlovodíky C10-C40…) a kovů včetně vzácných v různých složkách životního prostředí.
 • Rychlá bezkontaktní a nedestruktivní analýza neznámých materiálů přímo v terénu pomocí přenosných analyzátorů – identifikace neznámých látek, případně jejich kvantifikace; např. semikvantitativní analýzy kovových slitin, stanovení obsahu těžkých kovů, identifikace neznámých látek přímo v uzavřených obalech, stanovení obsahu methanolu v alkoholických nápojích často bez nutnosti otevření láhve apod.
 • Mapování znečištění těžkými kovy.
 • Zavádění systémů jakosti v analytických laboratořích, konzultace, poradenství a příprava laboratoře k akreditaci.
 • Odběry a analýzy venkovního ovzduší se zaměřením na kovy a organické látky vázané na jemný a hrubý aerosol.
  (spolupráce se Zdravotním ústavem v rámci centra CADORAN)
 • Odběry a analýzy vzdušného aerosolu.
  (spolupráce se Zdravotním ústavem v rámci centra CADORAN)
 • Identifikace zdrojů aerosolu v ovzduší na základě analýzy organických markerů
  (spolupráce se Zdravotním ústavem v rámci centra CADORAN)
 • Odběry a analýzy ovzduší vnitřního prostředí
  (spolupráce se Zdravotním ústavem v rámci centra CADORAN)
 • Odběr a analýza pracovního ovzduší včetně biologických expozičních testů
  (spolupráce se Zdravotním ústavem v rámci centra CADORAN)

Materiálový výzkum

 • Komplexní charakterizace speciálních materiálů včetně nanomateriálů s využitím pokročilých mikroskopických technik (SEM, TEM/HRTEM, AFM), rtg. difrakce, měření povrchových vlastností aj. (ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AVČR a dalšími partnery NanoEnviCz)
 • Testování antimikrobiálních vlastností textilních materiálů dle norem AATCC

Environmentální technologie

 • Studium možností odstraňování polutantů z životního prostředí pomocí speciálních sorbentů
 • Studie na snížení emisí znečišťujících látek do odpadních vod a plynů
 • Studie zaměřené na snížení produkce odpadů a minimalizaci energetické náročnosti průmyslových výrob
 • Výzkum a vývoj fotokatalytického čištění vod

Environmentální studie

 • Komplexní environmentální studie, studie vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel
  (spolupráce se Zdravotním ústavem v rámci centra CADORAN)
 • Hodnocení rizik
  (spolupráce se Zdravotním ústavem v rámci centra CADORAN)

Environmentální biotechnologie

 • Aplikace živých mikroorganismů při ochraně životního prostředí – bioremediace, čištění speciálních vod, vývoj celobuněčných senzorů apod.
 • Kultivace popř. imobilizace mikroorganismů pro environmentální účely.
 • Charakterizace půdních mikrobních společenstev: odhad kvantity, složení, metabolické aktivity a fyziologického stavu půdních mikrobních společenstev pomocí zavedených analyticko-chemických metod (stanovení fosfolipidových mastných kyselin, stanovení půdní respirace a aktivit půdních enzymů reprezentující biogeochemické cykly)

Geografické informační systémy

 • Aplikace GIS v oblasti životního prostředí, projekty GIS v prostředí mapového serveru, dokumentace v památkové péči a v archeologii
 • Využití metod dálkového průzkumu, mapování pomocí GPS. 3D laserové skenování předmětů a objektů, lomů, nemovitostí, technologií, podzemních prostor atd.

Přístrojové vybavení

Analytické laboratoře

 • GC-MS, GC-ECD a GC-FID – pro analýzu stopových množství organických polutantů a fosfolipidů v různých matricích životního prostředí (plyny, BTEX, ropné látky, halogenované uhlovodíky, PAH, PCB, …)
 • Přenosný Ramanův spektrometr – schopen identifikovat neznámou látku i v uzavřených ampulkách či vzorkovnicích (průhledné, mléčné, barevné a tmavé sklo, plast, plastové sáčky),
 • Přenosný rentgenový spektrální analyzátor – vhodný pro kvalitativní a semikvantitativní analýzy znečištění ŽP, geologických materiálů, kovů a slitin,
  rychlé analýzy přímo na místě případně bez odběru vzorku.
 • HPLC-DAD, LC-MS/MS – stanovení pesticidů, léčiv a dalších organických polutantů
 • UV/VIS spektrofotometr, destičkový reader
 • TOC analyzátor pro pevné vzorky a odpadní vody
 • Potenciostat pro elektrochemické analytické metody a elektrochemická měření
 • Zařízení pro přípravu standardního výluhu
 • Centrifugy, třepačky, ultrazvuk, mikrovlnný rozklad, filtrační zařízení, muflová pec

Mikrobiologie a biotechnologie

 • Laboratoř pro uzavřené nakládání s GMO
 • Flowbox
 • Fluorescenční mikroskop, polarizační mikroskop
 • Třepací inkubátory, lyofilizátor, autokláv
 • Fermentor (15 litrů)

Fotochemie

 • Průtočný mikroreaktor, termostat
 • Poloprovozní fotoreaktor pro homogenní fotokatalýzu

Geotechnologie

 • Geodetické totální stanice – Leica, Trimble
 • 3D laserový skener FARO Focus 120
 • 3D ruční skener FARO FreeStyle
 • Geodetické GPS South, GPS přijímače pro GIS
 • UAV – 2 kusy dronů ke snímkování a tvorbě videa, včetně příslušenství
 • Fotografický snímkovací systém pro letadlo (možnost pronájmu-letiště Chomutov)
 • SW pro GIS – ESRI, pro dálkový průzkum Země (ERDAS), pro zpracování point clouds z laserového skenování (FARO SCENE), Photosca Agisoft pro tvorbu 3D modelů.

Současně prováděný výzkum

 • Vývoj a testování funkčních magnetických nanosorbentů
 • Vývoj a testování fotokatalytických nanokrystalických látek
 • Vývoj elektrochemické detekce a degradace pesticidů
 • Vývoj a charakterizace nanomateriálů (grafen, grafenoxid…)
 • Vývoj a testování fotofunkčních MOF‘s pro odstranění pesticidů z životního prostředí a biologického znečištění
 • Testování bakteriocidních vlastností aktivovaných nanotextílií
 • Stanovení pesticidů v sedimentech
 • Bioremediace a fytoremediace půd znečištěných ropnými látkami
 • Mapování archeologických nalezišť v oblasti Abusir (Egypt), egyptské Západní poušti a v Sudánu
 • Mapování surovinových zdrojů pro obnovu kulturního dědictví

Příklady realizovaných výzkumných prací

 • Vývoj kogenerační jednotky pro zplyňování biomasy
  D.S.K. spol. sr.o, Praha
 • Čištění speciálních (průmyslových) odpadních vod pomocí imobilizovaných mikroorgansimů
  LentiKat’s a.s., Praha
 • Vývoj reaktivních sorbentů pro rychlou degradaci bojových otravných látek a pesticidů
  ÚACH Řež, VVÚ Brno
 • Fotokatalytické odstraňování organických polutantů z průmyslových odpadních vod
  Dekonta a.s., Praha
 • Modulace (urychlení) bioremediačních procesů pro odstranění vysokých koncentrací ropných látek z komplexně znečištěné půdy, sledování půdního
  mikrobního společenstva v průběhu bioremediace
  Mikrochem LKT s.r.o., Třeboň
 • Energetická koncepce, palivová základna, investiční činnost, emisní situace
  Krajská hospodářská komora
 • Expertní činnost v oblasti odpadového hospodářství
  Krajský úřad, Krajská hospodářská komora
 • Evidence odpadů a materiálových toků
  Český statistický úřad
 • Výzkum biodiverzity Mosteckého jezera
  Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
 • Zpracování biologických hodnocení jako podkladů pro změnu územního plánu
  Magistrát města Ústí nad Labem
 • Studie vlivu alginátových preparátů na ujímavost a přírůst sazenic
  Vršanská uhelná a.s.
 • Studie vlivu komerčních mykorhizních inokulátů na ujímavost a přírůst sazenic
  Vršanská uhelná a.s.
 • Studium patogenních hub
  LČR s.p.
 • Poradní sbor EVVO
  Středisko ekologické výchovy Sever Litoměřice
 • Dokumentace památek
  Národní památkový ústav
 • Využití starých map v životním prostředí, rekonstrukční mapy
  MŽP ČR
 • 3D geodetické laserové skenování
  Národní památkový ústav, Datasystem, s.r.o., Český egyptologický ústav FF UK Praha
 • Prezentace starých map v prostředí mapového serveru
  CENIA
 • 3D laserové skenování – handy scanner Národní památkový ústav
  Český egyptologický ústav FF UK Praha
 • Srážko-odtokové modelování povodní na řece Smědá v Jizerských horách
  CHMÚ Ústí n. L. a UI AV ČR