O nás

Fakulta životního prostředí

Základní data o FŽP UJEP

Fakulta životního prostředí má hlavní pracoviště v Ústí nad Labem v ulici Králova výšina. Zde je umístěn děkanát se studijním oddělením, dále katedra geoinformatiky, katedra životního prostředí a katedra environmentální chemie a technologie. V objektu jsou učebny pro teoretickou výuku, počítačové učebny a laboratoře s příslušenstvím. Pro akademický rok 2020-2021 se fakulta se všemi jejími součástmi přestěhuje do nové budovy Centra pro přírodovědné a technické obory v kampusu UJEP, kterou bude sdílet s Přírodovědeckou fakultou UJEP.

Obsah a cíle činnosti

Fakulta životního prostředí je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Ve studijním a výzkumném programu je uplatněna zásada multidisciplinarity a flexibility s vyváženým podílem přírodovědných, technických, ekonomických a informačních disciplín.

Studium na Fakultě životního prostředí je tříleté v bakalářských studijních programech a dvouleté v navazujícím magisterském studijním programu.

Uplatnění absolventů je velmi široké, např. v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích, v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody, v hygienické službě, v poradenských, informačních a konzultačních střediscích, ve výchovně vzdělávacích zařízeních, správách chráněných krajinných oblastí a národních parků.

Fakulta životního prostředí organizuje rovněž tzv. celoživotní vzdělávání. Jedná se o kurzy, jednotlivé přednášky nebo jejich cykly a univerzitu třetího věku. Cílem těchto aktivit je rozšíření a doplnění vzdělání nebo rekvalifikace účastníků.

Cílem působení Fakulty životního prostředí je výchova odborníka analytického a syntetického zaměření ve sféře ochrany životního a pracovního prostředí, schopného kvalifikovaně rozhodovat o základních problémech tvorby a ochrany životního prostředí, odhadovat rizika, příčiny a rozsah narušení složek životního prostředí, připravovat analýzy pro rozhodovací procesy, koordinovat činnost a konkrétně se podílet na péči o životní prostředí.

Koncepčně je fakulta orientována jak na výzkum oblastí s velkou zátěží životního prostředí a obyvatelstva v interakci se zdravotním stavem obyvatel a dalšími přírodními a sociálně ekonomickými důsledky, tak na výzkum oblastí s různým stupněm ochrany životního prostředí a prevenci poškozování životního prostředí.

Vysoký stupeň devastace základních složek životního prostředí v severočeském regionu dává předpoklady nejen pro praktické poznávání situace v terénu formou exkurzí, praxí, témat bakalářských a diplomových prací, ale též široké možnosti aktivní účasti na programu revitalizace tohoto regionu (rekultivace krajiny, řešení emisní situace, odpadové hospodářství, čistota vodních zdrojů) již v průběhu studia a zejména po jeho ukončení.

Od svého vzniku v roce 1991 fakulta podstatně zvětšila kapacitní možnosti co do počtu studentů i prostorové možnosti pro laboratoře. V roce 2002 fakulta získala finanční prostředky z Fondu rozvoje vysokých škol na rozšíření a další vybavení chemických laboratoří. Vznikly též nové laboratoře matematiky, geoinformatiky, ukázkové měřící pracoviště na využití sluneční energie, laboratoř pro praktickou výuku hydrologie a meteorologie. V roce 2018 fakulta inovovala vybavení všech učeben v souladu s nejnovějšími trendy ve vzdělávacích technologiích.

Zahraniční kontakty se postupně rozšiřují a fakulta spolupracuje s řadou evropských i mimoevropských univerzit, zejména s oborově příbuznými fakultami univerzit v sousedních státech, viz seznam partnerských univerzit.