O nás

Fakulta životního prostředí

Základní informace

Fakulta životního prostředí je zakládající fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Byla založena pro účely vzdělávání a výzkumu v široké oblasti ekologie a ochrany životního prostředí.
Současně sídlí fakulta v kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v nově postavené budově Centra přírodovědných a technických oborů, kterou sdílí společně s Fakultou přírodních věd.

V budově se krom děkanátu a studijního oddělení nacházejí jednotlivá pracoviště fakulty, kterými jsou Katedra životního prostředí, Katedra environmentální chemie a technologie a Katedra geoinformatiky. Součástí fakulty je i pracoviště vědecko technické podpory, které je tvořeno Centrem pokročilých separačních technik (CPST), Centrem pokročilých organických analýz (CADORAN), Centrem základních laboratoří (CZL), Centrem přírodovědných studií (CPřS), Centrem geoinformačních technologií (CGIT) a Institutem Julia von Payera pro výzkum Arktidy a Subarktidy.

Obsah a cíle činnosti

Fakulta klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.

Posláním fakulty je uskutečňování a rozvoj vysokoškolského vzdělávání v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a v souvislosti s tím též uskutečňování a rozvoj vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a v interdisciplinárních oblastech příbuzných oborů.

Hlavním cílem je výchova odborníků, schopných kvalifikovaně rozhodovat o základních problémech tvorby a ochrany životního prostředí, odhadovat rizika, příčiny a rozsah narušení složek životního prostředí, připravovat analýzy pro rozhodovací procesy, koordinovat činnost a konkrétně se podílet na péči o životní prostředí. Koncepčně je fakulta orientována jak na výzkum oblastí s velkou zátěží životního prostředí a obyvatelstva v interakci se zdravotním stavem obyvatel a dalšími přírodními a sociálně ekonomickými důsledky, tak na výzkum oblastí s různým stupněm ochrany životního prostředí a prevenci poškozování životního prostředí. Ve studijním a výzkumném programu je uplatněna zásada multidisciplinarity, transdisciplinarity a flexibility s vyváženým podílem přírodovědných, technických, sociálně-ekonomických a informačních disciplín.
Uplatnění absolventů fakulty je velmi široké, studenti fakulty našli svá zaměstnání v orgánech státní správy a místní samosprávy, orgánech ochrany přírody jako například správách chráněnných krajinných oblastí a národních parků, v kontrolních a inspekčních institucích, v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových institucích, v oblasti hygieny, vodohospodářství, ochrany ovzduší, v poradenských, informačních a konzultačních službách, ve výchovně vzdělávacích zařízeních a mnoho dalších.

Od svého vzniku v roce 1991 fakulta podstatně zvětšila kapacitní možnosti co do počtu studentů i prostorového zázemí učeben, laboratoří a dalších výukových prostor. V průběhu let byly vynaloženy nemalé finanční prostředky na vybavení těchto prostor. Novým impulzem pro rozvoj fakulty je rovněž nedávné přestěhování do nových prostor CPTO v kampusu univerzity.