O nás

Fakulta životního prostředí

Základní data o FŽP UJEP

Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí má hlav­ní pra­co­viš­tě v Ústí nad Labem v uli­ci Krá­lo­va výši­na. Zde je umís­těn děka­nát se stu­dij­ním oddě­le­ním, dále kated­ra geo­in­for­ma­ti­ky, kated­ra život­ní­ho pro­stře­dí a kated­ra envi­ron­men­tál­ní che­mie a tech­no­lo­gie. V objek­tu jsou učeb­ny pro teo­re­tic­kou výu­ku, počí­ta­čo­vé učeb­ny a labo­ra­to­ře s pří­slu­šen­stvím. Pro aka­de­mic­ký rok 2020–2021 se fakul­ta se vše­mi její­mi sou­část­mi pře­stě­hu­je do nové budo­vy Cen­t­ra pro pří­ro­do­věd­né a tech­nic­ké obo­ry v kam­pu­su UJEP, kte­rou bude sdí­let s Pří­ro­do­vě­dec­kou fakul­tou UJEP.

Obsah a cíle činnosti

Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí je zamě­ře­na na výzkum a vzdě­lá­vá­ní v širo­ké oblas­ti eko­lo­gie a život­ní­ho pro­stře­dí. Kla­de důraz na stu­di­um pří­čin naru­še­ní základ­ních slo­žek život­ní­ho pro­stře­dí, na mož­nos­ti a způ­so­by jejich ozdra­vě­ní a zejmé­na na pre­ven­tiv­ní opat­ře­ní v oblas­ti tvor­by a ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí. Ve stu­dij­ním a výzkum­ném pro­gra­mu je uplat­ně­na zása­da mul­ti­dis­ci­pli­na­ri­ty a fle­xi­bi­li­ty s vyvá­že­ným podí­lem pří­ro­do­věd­ných, tech­nic­kých, eko­no­mic­kých a infor­mač­ních dis­ci­plín.

Stu­di­um na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí je tří­le­té v baka­lář­ských stu­dij­ních pro­gra­mech a dvou­le­té v nava­zu­jí­cím magis­ter­ském stu­dij­ním pro­gra­mu.

Uplat­ně­ní absol­ven­tů je vel­mi širo­ké, např. v orgá­nech stát­ní sprá­vy a míst­ní samo­sprá­vy, v kon­t­rol­ních a inspekč­ních insti­tu­cích, v pod­ni­ko­vé sfé­ře, ve výzkum­ných a pro­jek­to­vých ústa­vech, v orgá­nech ochra­ny pří­ro­dy, v hygi­e­nic­ké služ­bě, v pora­den­ských, infor­mač­ních a kon­zul­tač­ních stře­dis­cích, ve výchov­ně vzdě­lá­va­cích zaří­ze­ních, sprá­vách chrá­ně­ných kra­jin­ných oblas­tí a národ­ních par­ků.

Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí orga­ni­zu­je rov­něž tzv. celo­ži­vot­ní vzdě­lá­vá­ní. Jed­ná se o kur­zy, jed­not­li­vé před­náš­ky nebo jejich cykly a uni­ver­zi­tu tře­tí­ho věku. Cílem těch­to akti­vit je roz­ší­ře­ní a dopl­ně­ní vzdě­lá­ní nebo rekva­li­fi­ka­ce účast­ní­ků.

Cílem půso­be­ní Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí je výcho­va odbor­ní­ka ana­ly­tic­ké­ho a syn­te­tic­ké­ho zamě­ře­ní ve sfé­ře ochra­ny život­ní­ho a pra­cov­ní­ho pro­stře­dí, schop­né­ho kva­li­fi­ko­va­ně roz­ho­do­vat o základ­ních pro­blé­mech tvor­by a ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí, odha­do­vat rizi­ka, pří­či­ny a roz­sah naru­še­ní slo­žek život­ní­ho pro­stře­dí, při­pra­vo­vat ana­lý­zy pro roz­ho­do­va­cí pro­ce­sy, koor­di­no­vat čin­nost a kon­krét­ně se podí­let na péči o život­ní pro­stře­dí.

Kon­cepč­ně je fakul­ta ori­en­to­vá­na jak na výzkum oblas­tí s vel­kou zátě­ží život­ní­ho pro­stře­dí a oby­va­tel­stva v inter­ak­ci se zdra­vot­ním sta­vem oby­va­tel a dal­ší­mi pří­rod­ní­mi a soci­ál­ně eko­no­mic­ký­mi důsled­ky, tak na výzkum oblas­tí s růz­ným stup­něm ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí a pre­ven­ci poško­zo­vá­ní život­ní­ho pro­stře­dí.

Vyso­ký stu­peň devasta­ce základ­ních slo­žek život­ní­ho pro­stře­dí v seve­ro­čes­kém regi­o­nu dává před­po­kla­dy nejen pro prak­tic­ké pozná­vá­ní situ­a­ce v teré­nu for­mou exkur­zí, pra­xí, témat baka­lář­ských a diplo­mo­vých pra­cí, ale též širo­ké mož­nos­ti aktiv­ní účas­ti na pro­gra­mu revi­ta­li­za­ce toho­to regi­o­nu (rekul­ti­va­ce kra­ji­ny, řeše­ní emis­ní situ­a­ce, odpa­do­vé hos­po­dář­ství, čis­to­ta vod­ních zdro­jů) již v prů­bě­hu stu­dia a zejmé­na po jeho ukon­če­ní.

Od své­ho vzni­ku v roce 1991 fakul­ta pod­stat­ně zvět­ši­la kapa­cit­ní mož­nos­ti co do počtu stu­den­tů i pro­sto­ro­vé mož­nos­ti pro labo­ra­to­ře. V roce 2002 fakul­ta zís­ka­la finanč­ní pro­střed­ky z Fon­du roz­vo­je vyso­kých škol na roz­ší­ře­ní a dal­ší vyba­ve­ní che­mic­kých labo­ra­to­ří. Vznik­ly též nové labo­ra­to­ře mate­ma­ti­ky, geo­in­for­ma­ti­ky, ukáz­ko­vé měří­cí pra­co­viš­tě na vyu­ži­tí slu­neč­ní ener­gie, labo­ra­toř pro prak­tic­kou výu­ku hyd­ro­lo­gie a mete­o­ro­lo­gie. V roce 2018 fakul­ta ino­vo­va­la vyba­ve­ní všech uče­ben v sou­la­du s nej­no­věj­ší­mi tren­dy ve vzdě­lá­va­cích tech­no­lo­gi­ích.

Zahra­nič­ní kon­tak­ty se postup­ně roz­ši­řu­jí a fakul­ta spo­lu­pra­cu­je s řadou evrop­ských i mimo­ev­rop­ských uni­ver­zit, zejmé­na s obo­ro­vě pří­buz­ný­mi fakul­ta­mi uni­ver­zit v sou­sed­ních stá­tech, viz seznam part­ner­ských uni­ver­zit.