O nás

Fakulta životního prostředí

Obsah a cíle činnosti

Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí je zamě­ře­na na výzkum a vzdě­lá­vá­ní v širo­ké oblas­ti eko­lo­gie a život­ní­ho pro­stře­dí. Kla­de důraz na stu­di­um pří­čin naru­še­ní základ­ních slo­žek život­ní­ho pro­stře­dí, na mož­nos­ti a způ­so­by jejich ozdra­vě­ní a zejmé­na na pre­ven­tiv­ní opat­ře­ní v oblas­ti tvor­by a ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí. Ve stu­dij­ním a výzkum­ném pro­gra­mu je uplat­ně­na zása­da mul­ti­dis­ci­pli­na­ri­ty a fle­xi­bi­li­ty s vyvá­že­ným podí­lem pří­ro­do­věd­ných, tech­nic­kých, eko­no­mic­kých a infor­mač­ních dis­ci­plín.

Stu­di­um na Fakul­tě ŽP je tří­le­té v baka­lář­ských stu­dij­ních pro­gra­mech a dvou­le­té v nava­zu­jí­cím magis­ter­ském stu­dij­ním pro­gra­mu.

Uplat­ně­ní absol­ven­tů je vel­mi širo­ké, např. v orgá­nech stát­ní sprá­vy a míst­ní samo­sprá­vy, v kon­t­rol­ních a inspekč­ních insti­tu­cích, v pod­ni­ko­vé sfé­ře, ve výzkum­ných a pro­jek­to­vých ústa­vech, v orgá­nech ochra­ny pří­ro­dy, v hygi­e­nic­ké služ­bě, v pora­den­ských, infor­mač­ních a kon­zul­tač­ních stře­dis­cích, ve výchov­ně vzdě­lá­va­cích zaří­ze­ních, sprá­vách chrá­ně­ných kra­jin­ných oblas­tí a Národ­ních par­ků.

Fakul­ta ŽP orga­ni­zu­je rov­něž tzv. celo­ži­vot­ní vzdě­lá­vá­ní. Jed­ná se o kur­zy, jed­not­li­vé před­náš­ky nebo jejich cykly a uni­ver­zi­tu tře­tí­ho věku. Cílem těch­to akti­vit je roz­ší­ře­ní a dopl­ně­ní vzdě­lá­ní nebo rekva­li­fi­ka­ce účast­ní­ků.

Fakul­ta má v sou­čas­nos­ti cel­kem více než 800 stu­den­tů v pre­senč­ní (den­ní) a kom­bi­no­va­né (dál­ko­vé) for­mě stu­dia. Výu­ku zajiš´tuje cel­kem 81 peda­go­gů se 100%-ním nebo čás­teč­ným pra­cov­ním úvaz­kem.

Cílem půso­be­ní fakul­ty ŽP je výcho­va odbor­ní­ka ana­ly­tic­ké­ho a syn­te­tic­ké­ho zamě­ře­ní ve sfé­ře ochra­ny život­ní­ho a pra­cov­ní­ho pro­stře­dí, schop­né­ho kva­li­fi­ko­va­ně roz­ho­do­vat o základ­ních pro­blé­mech tvor­by a ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí, odha­do­vat rizi­ka, pří­či­ny a roz­sah naru­še­ní slo­žek život­ní­ho pro­stře­dí, při­pra­vo­vat ana­lý­zy pro roz­ho­do­va­cí pro­ce­sy, koor­di­no­vat čin­nost a kon­krét­ně se podí­let na péči o život­ní pro­stře­dí.

Kon­cepč­ně je fakul­ta ori­en­to­vá­na jak na výzkum oblas­tí s vel­kou zátě­ží život­ní­ho pro­stře­dí a oby­va­tel­stva v inter­ak­ci se zdra­vot­ním sta­vem oby­va­tel a dal­ší­mi pří­rod­ní­mi a soci­ál­ně eko­no­mic­ký­mi důsled­ky, tak na výzkum oblas­tí s růz­ným stup­něm ochra­ny ŽP a pre­ven­ci poško­zo­vá­ní život­ní­ho pro­stře­dí.

Vyso­ký stu­peň devasta­ce základ­ních slo­žek život­ní­ho pro­stře­dí v seve­ro­čes­kém regi­o­nu dává před­po­kla­dy nejen pro prak­tic­ké pozná­vá­ní situ­a­ce v teré­nu for­mou exkur­zí, pra­xí, témat baka­lář­ských a diplo­mo­vých pra­cí apod., ale též širo­ké mož­nos­ti aktiv­ní účas­ti na pro­gra­mu revi­ta­li­za­ce toho­to regi­o­nu (rekul­ti­va­ce kra­ji­ny, řeše­ní emis­ní situ­a­ce, odpa­do­vé hos­po­dář­ství, čis­to­ta vod­ních zdro­jů ) již v prů­bě­hu stu­dia a zejmé­na po jeho ukon­če­ní.

Od své­ho vzni­ku v roce 1991 fakul­ta pod­stat­ně zvět­ši­la kapa­cit­ní mož­nos­ti co do počtu stu­den­tů i pro­sto­ro­vé mož­nos­ti pro labo­ra­to­ře. V roce 2002 fakul­ta zís­ka­la finanč­ní pro­střed­ky z Fon­du roz­vo­je vyso­kých škol na roz­ší­ře­ní a dal­ší vyba­ve­ní che­mic­kých labo­ra­to­ří. Vznik­ly též nové labo­ra­to­ře mate­ma­ti­ky, geo­in­for­ma­ti­ky, ukáz­ko­vé měří­cí pra­co­viš­tě na vyu­ži­tí slu­neč­ní ener­gie, labo­ra­toř pro prak­tic­kou výu­ku hyd­ro­lo­gie a mete­o­ro­lo­gie.

Hlav­ní akti­vi­ty ve výzku­mu jsou sou­stře­dě­ny na řeše­ní výzkum­né­ho zámě­ru FŽP se sou­hrn­ným názvem “Výzkum antro­po­gen­ních zátě­ží v seve­ro­čes­kém regi­o­nu”, jehož řeše­ní bylo ukon­če­no k 31/12/2004. Fakul­ta se kaž­do­roč­ně podí­lí na řeše­ní něko­li­ka gran­tů v resor­tech minis­ter­stev škol­ství, život­ní­ho pro­stře­dí, země­děl­ství aj.

FŽP spo­lu­pra­cu­je s AV ČR (Ústav eko­lo­gie kra­ji­ny Brno). V roce 2003 byla uza­vře­na význam­ná smlou­va o spo­lu­prá­ci s ÚACh ČAV, kte­rá je zamě­ře­na na spo­lu­prá­ci v oblas­ti vědec­ké i peda­go­gic­ké čin­nos­ti. Hlav­ním cílem této spo­lu­prá­ce je účast v čin­nos­ti vědec­ko-výzkum­né­ho cen­t­ra spo­lu s Výzkum­ným ústa­vem anor­ga­nic­ké che­mie v Ústí nad Labem, Tech­nic­kou uni­ver­zi­tou v Liber­ci a dal­ší­mi orga­ni­za­ce­mi.

Zahra­nič­ní kon­tak­ty se postup­ně roz­ši­řu­jí s řadou evrop­ských uni­ver­zit a zejmé­na s obo­ro­vě pří­buz­ný­mi fakul­ta­mi sou­sed­ních stá­tů (Zit­tau, Dre­sden, Fre­i­berg, Zvo­len, Jele­nia Gora — Uni­ver­zi­ta Wroc­lav). V rám­ci pro­gra­mu Eras­mus se výraz­ně roz­ší­ři­la mož­nost výjez­du stu­den­tů na zahra­nič­ní stu­dij­ní stá­že. Spo­lu­prá­ce je uza­vře­na s uni­ver­zi­tou Impe­rial Colle­ge of Science and Medi­ci­ne v Lon­dýně (Ang­lie), s Uni­ver­si­ty of Sal­ford (Ang­lie), s Uni­ver­si­ty of Ver­sailles Saint — Quen­tin — En — Yve­li­nes (Fran­cie) a s Tech­nische Uni­ver­zi­tät, Insti­tut für Öko­lo­gische Rau­men­twic­klung v Dráž­ďa­nech (Němec­ko).

Základní data o FŽP UJEP

Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí má hlav­ní pra­co­viš­tě v Ústí nad Labem. Zde je umís­těn děka­nát se stu­dij­ním oddě­le­ním, dále kated­ra infor­ma­ti­ky a geo­in­for­ma­ti­ky, kated­ra pří­rod­ních věd, kated­ra spo­le­čen­ských věd, kated­ra tech­nic­kých věd a knihov­na se stu­dov­nou. V objek­tu jsou rov­něž učeb­ny pro teo­re­tic­kou výu­ku, počí­ta­čo­vé učeb­ny a labo­ra­to­ře s pří­slu­šen­stvím.

V roce 2002 vznik­la dis­lo­ko­va­ná pra­co­viš­tě v Lit­ví­no­vě (ukon­če­na výu­ka v aka­de­mic­kém roce 2006 — 2007) a Mos­tě (ukon­če­ní v červ­nu 2017), kde jsou stu­den­tům rov­něž k dis­po­zi­ci kla­sic­ké učeb­ny pro teo­re­tic­kou výu­ku, počí­ta­čo­vé učeb­ny a labo­ra­to­ře mik­ro­bi­o­lo­gie a ana­ly­tic­ké che­mie pro prak­tic­kou výu­ku

Historie založení Fakulty životního prostředí

ke sta­že­ní ve for­má­tu pdf