Katedra životního prostředí (KŽP)

Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
vedoucí Katedry životního prostředí
Místnost: CPTO -1.05
Telefon: +420 475 284 195 
E-mail: 

Ing. Eliška Wildová, Ph.D.
asistentka vedoucího Katedry životního prostředí (KŽP)
Místnost: CPTO -1.09
Telefon: +420 475 284 141, 602 272 147
E-mail:

Ve spolupráci s řadou dalších organizací zajišťují akademičtí pracovníci katedry ŽP výuku a výzkum především v oblasti složek životního prostředí. Katedrou je garantován program Ekologie a ochrana životního prostředí s bakalářským oborem Ochrana životního prostředí, magisterským oborem Revitalizace krajiny a doktorským programem Environmentální analytická chemie (dobíhající akreditace).

Akademici KŽP se dále podílejí i na výuce předmětů v nově akreditovaných studijních programech – bakalářském programu, nesoucím stejný název jako jeho předchůdce – Ochrana životního prostředí se dvěma specializacemi (Ochrana přírody a krajiny a Technologie ochrany životního prostředí), bakalářském programu Aplikovaná geoinformatika, magisterském programu Technologie pro ochranu životního prostředí a doktorském programu Environmentální chemie a technologie.

Přehled vyučovaných předmětů najde zájemce o studium jednak v portálu IS STAG.

Vědeckou a výzkumnou činností přispívají členové katedry k řadě multidisciplinárních témat, mezi něž patří například řešení problematiky antropogenní zátěže v krajině (zátěž půdního fondu, řešení problematiky revitalizace toků, problematiky ochrany flóry a fauny), zvláštní pozornost je věnována problematice obnovy území po těžbě hnědého uhlí. Pozornost je dále též věnována analýze změn krajiny na podkladu historických podkladů (výzkum tzv. agrárních valů a podobných tvarů v krajině), zpracování inventarizačních průzkumů v oblasti zoologie, botaniky geologie a paleontologie, dendrochronologii, analýza území ve vztahu k montánnímu turismu, ochraně neživé přírody a geoheritage, analýze půdního fondu včetně analýzy BPEJ, hodnocení ekonomických dopadů opatření k ochraně ŽP aj.

Vedle regionálně zaměřených témat usiluje katedra životního prostředí také o internacionalizaci svých vědeckých aktivit prostřednictvím paleoekologického a paleontologického výzkumu v chladných oblastech. Za tímto účelem byl zřízen “Institut Julia von Payera pro výzkum Arktidy a Subarktidy“, sdružující specialisty napříč UJEP s profesním vztahem k těmto biotopům.

Smluvní a aplikovaný výzkum na katedře zaštiťuje Centrum přírodovědných studií, shrnující portfolio „professional skills“ všech kmenových akademiků, které je možné poskytnout veřejnému sektoru i soukromé sféře.