Katedra životního prostředí

Vedoucí katedry:

Ing. Richard Pokor­ný, Ph.D. email

Asistentka vedoucího katedry:

Gize­la Bol­di­o­vá  email

Web katedry

Ve spo­lu­prá­ci s řadou dal­ších orga­ni­za­cí zajiš­ťu­jí pra­cov­ní­ci kated­ry výu­ku a výzkum pře­de­vším v oblas­ti slo­žek život­ní­ho pro­stře­dí. Kated­rou jsou garan­to­vá­ny baka­lář­ské obo­ry Ochra­na život­ní­ho pro­stře­dí a Vod­ní hos­po­dář­ství a magis­ter­ský obor Revi­ta­li­za­ce kra­ji­ny. Pra­cov­ní­ci se dále podí­le­jí i na výu­ce před­mě­tů v magis­ter­ském obo­ru Odpa­do­vé hos­po­dář­ství, kte­rý garan­tu­je Kated­ra tech­nic­kých věd. Pře­hled vyu­čo­va­ných před­mě­tů, dopl­ně­ný odka­zem na jejich podrob­něj­ší syla­by, najde kaž­dý zájem­ce o obo­ry v odka­zech na elek­tro­nic­kých strán­kách fakul­ty fzp.ujep.cz sek­ce Pro­gra­my a obo­ry dále i na jed­not­li­vých strán­kách kate­der v sek­ci „Pred­mě­ty“. Na katedře pří­rod­ních věd zde.

Vědec­kou a výzkum­nou čin­nos­tí při­spí­va­jí čle­no­vé kated­ry zejmé­na k řeše­ní pro­ble­ma­ti­ky antro­po­gen­ní zátě­že v kra­ji­ně. Jde pře­de­vším o zátěž půd­ní­ho fon­du, řeše­ní pro­ble­ma­ti­ky revi­ta­li­za­ce toků, pro­ble­ma­ti­ky ochra­ny flóry a fau­ny. Zvlášt­ní pozor­nost je věno­vá­na pro­ble­ma­ti­ce obno­vy úze­mí po těž­bě hně­dé­ho uhlí. Na les­ních eko­sys­té­mech jsou moni­to­ro­vá­ny škod­li­vé vli­vy hou­bo­vých pato­gen­ních orga­nis­mů. Již tra­dič­ní je na katedře zájem o pro­ble­ma­ti­ku geo­ter­mál­ní ener­gie, kte­rá je v regi­o­nu i prak­tic­ky vyu­ží­vá­na. Ved­le regi­o­nál­ně zamě­ře­ných témat usi­lu­je kated­ra život­ní­ho pro­stře­dí také o inter­na­ci­o­na­li­za­ci svých vědec­kých akti­vit pro­střed­nic­tvím pale­o­e­ko­lo­gic­ké­ho a pale­on­to­lo­gic­ké­ho výzku­mu v chlad­ných oblas­tech. Za tím­to úče­lem byl zří­zen “Insti­tut Julia von Paye­ra pro výzkum Ark­ti­dy a Subark­ti­dy”, sdru­žu­jí­cí spe­ci­a­lis­ty napříč UJEP s pro­fes­ním vzta­hem k těm­to bio­to­pům.