Mgr. Diana Holcová, Ph.D.

Odborné zaměření: krajinná ekologie, územní plánování, ochrana přírody, biologie, zoologie – ornitologie
Místnost: CPTO -1.05, Telefon: +420 475 284 195, E-mail:
Konzultační hodiny: středa 14.00 – 15.00, čtvrtek 12.00 – 14.00
Researcher ID: ABC-2253-2020, Vedené závěrečné práce: STAG

Publikace s IF a v databázi Scopus

2023
HOLEC M., HOLCOVÁ D., FROUZ J. 2023: Red wood ants (Formica rufa) help propagate invasive small balsam (Impatients parviflora) in accordance with the directed dispersal hypothesis. Applied Soil Ecology. 191: 105048.

2022
ZACHAROVÁ J., RIEZNER J., ELZNICOVÁ J., MACHOVÁ I., KUBÁT K., HOLCOVÁ D., HOLEC M., PACINA J., ŠTOJDL J., MATYS GRYGAR T. 2022: Historical Agricultural Landforms—Central European Bio-Cultural Heritage Worthy of Attention. Land 11: 963.

2018
VOLF M., HOLEC M., HOLCOVÁ D., JAROŠ P., HEJDA R., DRAG L., BLÍZEK J., ŠEBEK P., ČÍŽEK L. 2018: Microhabitat mosaics are key to the survival of an endangered ground beetle (Carabus nitens) in its post-industrial refugia. Journal of Insect Conservation 22: 321–328.

KUKLA J., HOLEC M., TRŐGL J., HOLCOVÁ D., HOFMANOVÁ D, KURÁŇ P., POPELKA J., PACINA J., KŘÍŽENECKÁ S., USŤAK S, HONZÍK R. 2018: Tourist Traffic Significantly Affects Microbial Communities of Sandstone Cave Sediments in the Protected Landscape Area “Labské Pískovce” (Czech Republic): Implications for Regulatory Measures. Sustainability, 10, 396. doi:10.339/su10020396

Publikace ostatní

2023
MÜLLEROVÁ J., BRÉTT D., HOLCOVÁ D., HOLEC M., KAČMAROVÁ L., NOVÁK P., PACINA J., VYNIKAL J. 2023: Mokřadní biotopy Českého Švýcarska v minulosti a současnosti. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí.

2022
BRÉTT D., HOLCOVÁ D., HOLEC M., HORČIČKOVÁ E., NOVÁK P., POKORNÝ R., VESELÝ R., VOSÁTKA J. 2022: Přírodní parky Ústeckého kraje. Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, 17 str.

HLAVÁČEK, P., HRUŠKA, V., BARTÁK, M., DOMÍN, M., HARTYCH, M., HOLCOVÁ, D., KOPÁČEK, M., KOPÁČKOVÁ, L., LUPTÁK, L., OLŠOVÁ, P., SKALNÍK, V., VAIBAR, R. 2022: Koncept chytrého venkova: východiska a aplikace pro rozvoj venkova. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 134 s. ISBN: 978-80-7561-341-7.

HLAVÁČEK, P., HRUŠKA, V., DOMÍN, M., HARTYCH, M., HOLCOVÁ, D., KOPÁČEK, M., KOPÁČKOVÁ, L., OLŠOVÁ, P., SKALNÍK, V., VAIBAR, R., ACHS, P. 2022: Chytrý venkov: metodika a chytrá řešení. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. ISBN: 978-80-7561-354-7.

2021
CINGL M., HOLCOVÁ D., HOLEC M., KOTĚRA J., KROUFEK R., MARKOVÁ K., POKORNÝ R., TARANT M., VOSÁTKA J. 2021: Krajská koncepce Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.  ÚSTECKÝ KRAJ, ÚSTÍ NAD LABEM.

HOLEC M., ŘEZÁČ M., HENEBERG P., HOLCOVÁ D. 2021: Osidlování polí na vnitřních výsypkách. Souhrnná výzkumná zpráva pro Vršanská uhelná a.s.

HOLEC M., HOLCOVÁ D., ČÍŽEK L., VOLF M., PLÁTEK M., KOSTANJSEK F. 2018: Závěrečná zpráva z průzkumu Carabus nitens (Coleoptera, Carabidae) na lokalitách u Sokolova – síťové mapování pole 5741/5742. Projekt je součástí sledování stavu biotopů a druhů organizovaného AOPK ČR. Závěrečná zpráva pro AOPK ČR. 6 str.

2019
HOLEC M., HOLCOVÁ, D. 2019: Závěrečná zpráva z floristického a faunistického průzkumu a biologického dozoru „lomu Všechlapy“ (Basalt CZ s.r.o. Všechlapy) „březen – listopad 2019“. Závěrečná zpráva pro Basalt CZ s.r.o. Všechlapy. Deponováno FŽP UJEP, Basalt CZ s.r.o. Všechlapy. 30 str.

HOLEC, M., HOLCOVÁ, D., JAROŠ, P. 2019: Nález vzácného střevlíka (Coleoptera: Carabidae) Polistichus connexus (Geoffroy, 1785) na výsypkách po těžbě hnědého uhlí u města Most (Severozápadní Čechy). Studia Oecologica 13 (1): 37-45.

SEJÁK J., CUDLÍN P., PETŘÍČEK V., PROKOPOVÁ M., CUDLÍN O., HOLCOVÁ D., KAPROVÁ K., MELICHAR J., ŽÁKOVSKÁ K., BIRKLEN P. (2018): Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2017. Certifikovaná metodika. AOPK ČR, Praha.

2018
HOLCOVÁ D., TRŐGL J. 2018: Sledování antimikrobiální účinnosti tzv. chytré houby – Pythium oligandrum na eliminaci či redukci plísní obytných prostor za kontrolovaných laboratorních podmínek. Souhrnná výzkumná zpráva pro Biopreparáty, spol. s r.o. 28. str.

HOLEC M., HOLCOVÁ D., ČÍŽEK L., VOLF M., PLÁTEK M., KOSTANJSEK F. 2018: Závěrečná zpráva z průzkumu Carabus nitens (Coleoptera, Carabidae) na lokalitách u Sokolova – síťové mapování pole 5741/5742. Projekt je součástí sledování stavu biotopů a druhů organizovaného AOPK ČR. Závěrečná zpráva pro AOPK ČR. 6 str.

HOLEC M., HOLCOVÁ D. 2017: Závěrečná zpráva z floristického a faunistického průzkumu a biologického dozoru „lomu Všechlapy“ (Basalt CZ s.r.o. Všechlapy) „březen – listopad 2018“. Závěrečná zpráva pro Basalt CZ s.r.o. Všechlapy. Deponováno FŽP UJEP, Krajský úřad Úst. Kraje (UL), Basalt CZ s.r.o. Všechlapy. 36 str.

2017
HOLEC M., HOLCOVÁ D., VAŇOURKOVÁ H. 2017: Možnosti podpory biodiverzity v areálu firmy Knauf Insulation, spol. s r. o. v Krupce. In: KURÁŇ P., RICHTER M., KRENÍKOVÁ V., FIALOVÁ L., HOLEC M., HOLCOVÁ D., VAŇOURKOVÁ H.: Souhrnná výzkumná zpráva pro KNAUF INSULATION, spol. s r.o. FŽP, UJEP, p 17–28.

HOLCOVÁ D., HOLEC M., 2017: Biologické posouzení a návrh revitalizačních opatření mokřadu Pijaule u Krupky. In: KURÁŇ P., RICHTER M., KRENÍKOVÁ V., FIALOVÁ L., HOLEC M., HOLCOVÁ D., VAŇOURKOVÁ H.: Souhrnná výzkumná zpráva pro KNAUF INSULATION, spol. s r.o. FŽP, UJEP, p 28-58.

HOLEC M., HOLCOVÁ, D. 2017: Závěrečná zpráva z floristického a faunistického průzkumu a biologického dozoru „lomu Všechlapy“ (Basalt CZ s.r.o. Všechlapy) „březen – listopad 2017“. Závěrečná zpráva pro Basalt CZ s.r.o. Všechlapy. Deponováno FŽP UJEP, Krajský úřad UL, Basalt CZ s.r.o. Všechlapy. 25 str.

2016
HOLEC M., HOLCOVÁ D., VÁGNEROVÁ M., JAROŠ P. 2016: Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) na území bývalého lomu Ležáky u Mostu (sz Čechy). Studia Oecologica 10 (1): 33-41.

HOLEC M., HOLCOVÁ D., FROUZ J. 2016: Red wood ants help spread seeds of invasive jewelweed Impatiens parviflora..In: HỘI THẢO TRẺ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 2016/The Youth Conference on Biotechnology and Environment 2016, 16th May 2016, Nha Trang University, Nha Trang City, Vietnam, p. 42.

HOLEC M. HOLCOVÁ, D. 2016. Biotopová preference a odhad velikosti populace Carabus nitens (Coleoptera: Carabidae) na lokalitě PR Prameniště Chomutovky (Hora Sv. Šebestiána, sz Čechy). Závěrečná zpráva pro AOPK ČR – Praha. 3 str.

2015
HOLEC M., HOLCOVÁ D. 2015: Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 33: 153–160.

2014
HOLCOVÁ D., KONRÁTOVÁ L. & HOLEC M. 2014: Výsledky odchytu střevlíků (Coleoptera: Carabidae) do zemních pastí na lokalitě Bažantnice v Ústí nad Labem. Studia Oecologica 8 (1): s. 26 – 30.

HOLEC M., HOLCOVÁ D. 2014: Zoologie I. Skripta FŽP UJEP.

HOLEC M., HOLCOVÁ D. 2014: Přehled obojživelníků a plazů zatápěného uhelného lomu Ležáky u Mostu. Severočeskou přírodou, Ústí n. Labem, 46.

HOLEC M., ŠVARCOVÁ M., VYSOKÝ V., HOLCOVÁ D. 2014: Mravenci (Hymenoptera, Formicidae) kamenité akumulace na svazích Dlouhého vrchu (České středohoří). Sbor. Obl. muzea v Mostě, 2013/2014 (35/36). 53–58.

NERUDA M., FILIPOVÁ L., ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J., MACHOVÁ I., KUBÁT K., HOLEC M., HOLCOVÁ D. (2014) Ecological research of former brown-coal quarry – the Most lake in the Czech Republic, Journal of Life Sciences, č. 8., David Publishing, s. 841-847, USA.

NERUDA N., MACHOVÁ I., KUBÁT K., FILIPOVÁ L., HOLEC M., HOLCOVÁ D. (2014) Hydrická rekultivace na Mostecku – Ekosystém litorální zóny, In Těžba a její dopady na životní prostředí V – sborník příspěvků z konference, 2. -3. 4. 2014, Ostrava, s. 56-59.

HOLEC, M., HOLCOVÁ, D. 2014: Soubor map s odborným obsahem zobrazujícím vliv Jezera Most na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů. Ptačí prostředí Mosteckého jezera a jeho bezprostředního okolí – specializovaná mapa. Dostupné na:  http://mapserver.ujep.cz/projekty/tacr/zoologie.html.

Kolektiv: Metodika: Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů, VÚHU, UJEP, UFA AV ČR, Most, 2014.

2013
HOLCOVÁ D. & KONRÁTOVÁ L. 2013: Pavouci (Araneae) terestrických rákosin v okolí Chabařovic (Severní Čechy). Studia Oecologica 7 (3): .

ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J., HOLCOVÁ D., HOLEC M., 2013: Hydrická rekultivace v Podkrušnohoří – jezero Most. Sbor. konf. Vodárenská biologie 2013, Praha 6.-7.2. 2013, s. 80-86, ISBN 978-80-86832-70-8

2012
HOLCOVÁ D. & HOLEC M. 2012: Avifauna jezera Ležáky u Mostu: současný i budoucí význam této ornitologicky zajímavé lokality. Studia Oecologica, 6 (2): 62-69. Dostupné na: https://fzp.ujep.cz/Veda/Edice/StudiaOecologica/SO_2-2012_web.pdf

2011
HOLEC M., HOLCOVÁ D. 2011: Příspěvek k poznání střevlíků (Coleoptera: Carabidae) Habrovického rybníka (SZ Čechy). Studia Oecologica, 5 (2): 44–49. Dostupné na: https://fzp.ujep.cz/Veda/Edice/StudiaOecologica/SO_2-2011_web.pdf

HOLEC M., HOLCOVÁ D. 2011: Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) opuštěných polí na jižních svazích Střížovického vrchu v Ústí nad Labem. Studia Oecologica, 5 (2): 60–64. Dostupné na: https://fzp.ujep.cz/Veda/Edice/StudiaOecologica/SO_2-2011_web.pdf

HOLEC M., HOLCOVÁ D. 2011: Pavouci bývalého „opukového“ lomu u Hrádku (České středohoří). Studia Oecologica, 5 (2): 50–55. Dostupné na: https://fzp.ujep.cz/Veda/Edice/StudiaOecologica/SO_2-2011_web.pdf

2010
HOLEC M., KADORA T., HOLCOVÁ D. 2010: Příspěvek k poznání živočichů podzemního objektu na vrchu Deblík v Českém středohoří. Sbor. Obl. muzea v Mostě 32: 13 – 22.

HOLEC M., KADORA T., HOLCOVÁ D. 2010: Příspěvek k poznání pavouků pískovcových jeskyní NPR Kaňon Labe. Studia Oecologica IV(4): 153 – 158. Dostupné na: https://fzp.ujep.cz/Veda/Edice/StudiaOecologica/SO_4-2010_web.pdf

19XX – 2007
MINUTHOVÁ D. 2001: Umělé ostrovy pro rybáky. In: ZASADIL P. (ed.): Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků, Praha, ČSOP

MINUTHOVÁ D. & MUSIL P. 1999: Změny početnosti rybáka obecného (Sterna hirundo) na Třeboňsku. Sylvia 35(1): 37 – 46.

MINUTHOVÁ D. 2000: V pavoučích sítích. Geographic magazine Koktejl IX.(7-8): 88 – 92.

Účast na konferencích

2016
HOLEC M., HOLCOVÁ D., FROUZ J.: The effect of wood ant Formica rufa nests on distribution and growth of Impatients parviflora. EGU 2016, 17. – 22. 4., Vídeň, Rakousko, p. 7193.

HỘI THẢO TRẺ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 2016/The Youth Conference on Biotechnology and Environment 2016, 16th May 2016, Nha Trang University, Nguyen Dinh Chieu Street 2, Nha Trang City, Vietnam.

Mezinárodní konference „Ekosystémové služby řek ve městech“. 19. – 22. dubna 2016, MENDELU, Křtiny.

Mezinárodní mezioborová konference „Krajina v pozoru / The Landscape in Focus“. 19. října 2016, UJEP.

2015
HOLEC M., ŘEZÁČ M., HOLCOVÁ D., MILFAITOVÁ D.:  Endangered spiders of the Czech wetlands – poster. 29th European Congress of Arachnology, August 24 – 28, 2015, Brno

2014
NERUDA N., MACHOVÁ I., KUBÁT K., FILIPOVÁ L., HOLEC M., HOLCOVÁ D. (2014) Hydrická rekultivace na Mostecku – Ekosystém litorální zóny, In Těžba a její dopady na životní prostředí V – sborník příspěvků z konference, 2. -3. 4. 2014, Ostrava, s. 56-59

NERUDA M., MACHOVÁ I., KUBÁT K., FILIPOVÁ L., AMBROŽOVÁ ŘÍHOVÁ J., HOLEC M., HOLCOVÁ D. (2014) Research of the former brown coal mine Most flooding from the point of view hydrobiology and littoral zone ecosystem, In The 9th European conference on ecological restoration – Abstracts, 3.-8. 8. 2014, Oulu, Finsko, s. 104-105 

KONFERENCE VODNÍ TOKY, 25. a 26. 11. 2014, Hradec Králové

2013
ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J., HOLCOVÁ D., HOLEC M., 2013: Hydrická rekultivace v Podkrušnohoří – jezero Most. Sbor. konf. Vodárenská biologie 2013, Praha 6.-7.2. 2013, s. 80-86, ISBN 978-80-86832-70-8

2012
NERUDA M., KUBÁT K., MACHOVÁ I., FILIPOVÁ L., HOLEC M., HOLCOVÁ D. & ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. 2012: Environmental research of hydric restoration of Lake Most, Programme and Abstract book, 8th European Conference on Ecological Restoration, 9.-14.9. 2012, České Budějovice, s. 61.

2011
Konference „Revitalizace území v Podkrušnohoří – 2011“. 6. 9. 2011, FŽP UJEP Ústí nad Labem.

Řešené projekty a smluvní výzkum

Aktuální
– Grant TAČR SS05010090 – Voda v krajině Českého Švýcarska – ŠVÝCOVOD – doba trvání projektu – 2022 – 2025, člen řešitelského týmu.

Ukončené
– U21 – Univerzita reflektující problémy region severozápadních Čech ( U21 – REPROREG) – (č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208) (od 1. 10. 2019)

– Grant TAČR TL03000066 – Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení – doba trvání projektu 2020 – 2021, člen řešitelského týmu.

– Grant TAČR TD03000093 – Inovovaný restart metodiky hodnocení biotopů – doba trvání projektu 2016 – 2017, člen řešitelského týmu.

– CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008615 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad Labem – MAS Labské skály, z.s., realizátor implementačních aktivit

– OV PIK – Inovační voucher MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012600: Sledování antimikrobiální účinnosti tzv. chytré houby – Pythium oligandrum na eliminaci či redukci plísní obytných prostor za kontrolovaných laboratorních podmínek.  Řešitelský tým: Holcová, Trőgl,  2018.

– Dotace KÚ ÚK č. 19/SML0622/SOPD/KH „Cestou přírodovědných a technických oborů severních Čech‟ – organizace a vedení odborných exkurzí, za účelem seznámení žáků s přírodovědnou a technickou náplní vzdělávání FŽP UJEP, včetně vztahu k ochraně jednotlivých složek prostředí. Řešitelský tým: Holcová, Holec

– Dotace KÚ ÚK č. 18/SML1418/SOPDÓKH „Cestou přírodovědných a technických oborů severních Čech‟ – organizace a vedení odborných exkurzí, za účelem seznámení žáků s přírodovědnou a technickou náplní vzdělávání FŽP UJEP, včetně vztahu k ochraně jednotlivých složek prostředí.Řešitelský tým: Holcová, Holec, 2018

– Grant TAČR TD03000093 – Inovovaný restart metodiky hodnocení biotopů – doba trvání projektu 2016 – 2017

– Dotace KÚ ÚK č. 17/SML2483/SOPD/OKH „Cestou přírodovědných a technických oborů severních Čech‟ – organizace a vedení odborných exkurzí, za účelem seznámení žáků s přírodovědnou a technickou náplní vzdělávání FŽP UJEP, včetně vztahu k ochraně jednotlivých složek prostředí.Řešitelský tým: Holcová, Holec, 2017

–  IGA UJEP: Limity biodiverzity v kulturní antropogenizované krajině

– Projekt OPVK „EnviMod – Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí“ (reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0205), 2011 – 2014

– Grant TAČR 1020592 – Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace, 01/2011 – 12/2014. WWW stránky projektu

– Projekt OPVK „Otevřená univerzita, otevřená věda“ (reg.č. CZ.1.07/2.3.00/35.0044), 2012 – 2014

– Projekt „ENLARGE-NET“ – zaměřený na vytvoření společné sítě na území přeshraničních regionů a měst (ČR, SRN, Polsko), 2004

Vzdělání a odborný růst:

Vzdělání

1998 – 2001: Zemědělská fakulta JCU v Českých Budějovicích – doktorské studium, obor: Aplikovaná a krajinná ekologie

2000 – Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala – studijní pobyt

1992 – 1998: Přírodovědecká fakulta UK v Praze – bakalářské a magisterské studium, obor: Ochrana životního prostředí

Odborný růst

2004 – Zkouška k ověření zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování

Další pracovní aktivity:

–       proděkanka pro rozvoj a kvalitu (od 5/2019)

–      člen Akademického senátu UJEP (2017 – 5/2019)

–       členka Akademického senátu FŽP UJEP (2014 – 5/2019)

–       výuka na VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. (2016)

–       referent pro ediční činnost FŽP (od 2012)

–       tajemník komise pro ediční činnost (od 2012)

–       výuka na PřF UJEP (od 2012)

–       osvěta pracoviště Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem pro veřejnost

Aktualizováno: 25. 1. 2023