Mgr. Michal Holec, Ph.D.

Odborné zaměření: biodiverzita antropogenně ovlivněné krajině a možnosti její revitalizace
Místnost: CPTO -1.26, Telefon: +420 475 284 116, E-mail:
Konzultační hodiny: středa 6.00 – 8.00 a 14.00 – 15.00
                                     Researcher ID: A-4173-2018

Publikace v mezinárodních časopisech s IF

2023
Holec M, Holcová D, Frouz J 2023: Red wood ants (Formica rufa) help propagate invasive small balsam (Impatients parviflora) in accordance with the directed dispersal hypothesis. Applied Soil Ecology. Vol. 191 105048. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2023.105048. IF 4,8

2022
Zacharová J., Riezner J., Elznicová J., Machová I., Kubát K., Holcová D., Holec M., Pacina J., Štojdl J., Matys Grygar T. 2022: Historical Agricultural Landforms—Central European Bio-Cultural Heritage Worthy of Attention. Land 11: 963.

2018
Volf M., Holec M., Holcová D., Jaroš P., Hejda R., Drag L., Blízek J., Šebek P., Čížek L. 2018: Microhabitat mosaics are key to the survival of an endangered ground beetle (Carabus nitens) in its post-industrial refugia. J. Insect Conserv. 22 (2). 321–328. Doi. 10.1007/s10841-018-0064-x IF (2018) 1.33, Q2

Kukla, J., Holec, M., Trögl, J., Holcová, D., Hofmanová, D., Kuráň, P., Popelka, J., Pacina, J., Kříženecká, S., Usťak, S., Honzík, R. 2018: Tourist Traffic Significantly Affects Microbial Communities of Sandstone Cave Sediments in the Protected Landscape Area “Labské Pískovce” (Czech Republic): Implications for Regulatory Measures. Sustainability 10(2), 326: 1–14. doi:10.3390/su10020396 IF (2018) 2.592, 3 x Q2, 1x Q3

Svobodová Z., O. Skoková Habuštová, Holec, J., Holec M., Boháč, J., Jursík, M., Soukup, J., Sehnal, F. 2018: Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods. Agriculture, Ecosystems & Environment,251: 171-179. https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.018 nebo zde IF (2018) 3.954, 2 x Q1, 1xQ2

Archiv publikací s IF
Svobodová Z., Habuštová O., Sehnal F., Holec M., Hussein H. M. 2013: Epigeic spiders are not affected by the genetically modified maize MON 88017. Journal of Applied Entomology137: 56-67. DOI: 10.1111/j.1439-0418.2012.01727.x

Korenko S, Kula E, Holec M, et al. 2008: Influence of liming on the epigeic spider (Araneae) community of the Krusne hory Mts. (Czech Republic). European Journal of Soil Biology, Vol. 44, Iss. 5-6: 559-566.

Holec M, Frouz J 2006: The effect of two ant species Lasius niger and Lasius flavus on soil properties in two contrasting habitats. European Journal of Soil Biology, 42, Suppl. 1: 213-217.

Holec M, Frouz J, Pokorný R 2006: The influence of different vegetation patches on the spatial distribution of nests and the epigeic activity of ants (Lasius niger) on a spoil dump after brown coal mining (Czech Republic). European Journal of Soil Biology, 42 (3): 158-165.

Holec M, Frouz J 2005: Ant (Hymenoptera : Formicidae) communities in reclaimed and unreclaimed brown coal mining spoil dumps in the Czech Republic. Pedobiologia, 49 (4): 345-357.

Frouz J, Holec M, Kalčík J 2003: The effect of Lasius niger (Hymenoptera, Formicidae) ant nest on selected soil chemical properties. Pedobiologia, 47 (3): 205-212.

Holec M, 2000: Spiders (Araneae) of the fishpond eulittoral zone. Ekologia, Bratislava, 19 (4): 51-54.

Publikace a rukopisy – uvedené v databázi SCOPUS – bez IF
Raška P., Riezner J., Pokorný R., Holec M., Raška M. 2017. Relations between biotic and abiotic diversity in abandoned basalt quarry and its relevance for ecologic restoration (Radobýl Hill, Northern Czechia). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 65, 1: 151-166. DOI: 10.11118/actaun201765010151.

Ostatní – publikace, závěrečné zprávy, mapy apod.

2023
Müllerová, J., Brétt, D., Holcová, D., Holec, M., Kačmarová, L., Novák, P., Pacina, J., Vynikal, J. 2023: Mokřadní biotopy Českého Švýcarska v minulosti a současnosti. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí.

2022
Brétt D., Holcová D., Holec M., Horčičková E., Novák P., Pokorný R., Veselý R., Vosátka J. 2022: Přírodní parky Ústeckého kraje. Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem,17 str.

2021
Cingl M., Holcová D., Holec M., Kotěra J., Kroufek R., Marková K., Pokorný R., Tarant M., Vosátka J. 2021: Krajská koncepce Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.  úSTECKÝ KRAJ, úSTÍ NAD lABEM.

2019
Holec M., Holcová, D. 2019: Závěrečná zpráva z floristického a faunistického průzkumu a biologického dozoru „lomu Všechlapy“ (Basalt CZ s.r.o. Všechlapy) „březen – listopad 2019“. Závěrečná zpráva pro Basalt CZ s.r.o. Všechlapy. Deponováno FŽP UJEP, Basalt CZ s.r.o. Všechlapy. 30 str.

Holec, M., Holcová, D., Jaroš, P. 2019: Nález vzácného střevlíka (Coleoptera: Carabidae) Polistichus connexus (Geoffroy, 1785) na výsypkách po těžbě hnědého uhlí u města Most (Severozápadní Čechy). Studia Oecologica. 23(1). https://www.fzp.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/02/SO2019-separate-IV-37-Holec.pdf

2018
Holec M. 2018: Závěrečná zpráva z biologického dozoru – zimoviště pro slepýše křehkého na lokalitě „Na Císařce“. Zpracováno pro Dřevorubec s.r.o. Deponováno FŽP UJEP a Dřevorubec s.r.o. 4 str.

Holec, M., D. Holcová, L. Čížek, M. Volf, M. Plátek, F. Kostanjsek 2018: Závěrečná zpráva z průzkumu Carabus nitens (Coleoptera, Carabidae) na lokalitách u Sokolova – síťové mapování pole 5741/5742. Projekt je součástí sledování stavu biotopů a druhů organizovaného AOPK ČR. Závěrečná zpráva pro AOPK ČR. 6 str.

Holec M., Holcová, D. 2018: Závěrečná zpráva z floristického a faunistického průzkumu a biologického dozoru „lomu Všechlapy“ (Basalt CZ s.r.o. Všechlapy) „březen – listopad 2018“. Závěrečná zpráva pro Basalt CZ s.r.o. Všechlapy. Deponováno FŽP UJEP, Krajský úřad Úst. Kraje (UL), Basalt CZ s.r.o. Všechlapy. 36 str.

2017
Holec M., Holcová, D. 2017: Závěrečná zpráva z floristického a faunistického průzkumu a biologického dozoru „lomu Všechlapy“ (Basalt CZ s.r.o. Všechlapy) „březen – listopad 2017“. Závěrečná zpráva pro Basalt CZ s.r.o. Všechlapy. Deponováno FŽP UJEP, Krajský úřad Úst. Kraje (UL), Basalt CZ s.r.o. Všechlapy. 25 str.

Holec M., Holcová D., Vaňourková H. 2017: Možnosti podpory biodiverzity v areálu firmy Knauf Insulation, spol. s r. o. v Krupce. In: Kuráň, P., Richter, M., Kreníková, V., Fialová, L., Holec M., Holcová D., Vaňourková H.: Souhrnná výzkumná zpráva pro KNAUF INSULATION, spol. s r.o. FŽP, UJEP, p 17–28.

Holcová D., Holec M. 2017: Biologické posouzení a návrh revitalizačních opatření mokřadu Pijaule u Krupky. In: Kuráň, P., Richter, M., Kreníková, V., Fialová, L., Holec M., Holcová D., Vaňourková H.: Souhrnná výzkumná zpráva pro KNAUF INSULATION, spol. s r.o. FŽP, UJEP, p 28-58.

2016
Přikryl, I. Kašparová, E. Pecharová, K. Drábek, J. Farkač, J. Frouz, T. Gremlica, M. Holec, P. Chanas, M. Kosík, A. LepšováJ. Straka, O. Volf, V. Vrabec, V. Zavadil 2016: Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na územích po těžbě nerostných surovin. Soubor komentovaných map dokumentující výskyt organismů na vybraných těžebních územích. ENKI o.p.s., Třeboň. Dostupné na http://fzp.czu.cz/vyzkum/maps-kae.html

Holec M., Holcová D., Vágnerová M., Jaroš P. 2016: Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) na území bývalého lomu Ležáky u Mostu (sz Čechy). Studia Oecologica 10 (1): 33-41.

Holec M. Holcová, D. 2016. Biotopová preference a odhad velikosti populace Carabus nitens (Coleoptera: Carabidae) na lokalitě PR Prameniště Chomutovky (Hora Sv. Šebestiána, sz Čechy). Závěrečná zpráva pro AOPK ČR – Praha. 3 str.

2015
Holec M., Holcová D. 2015: Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy, Liberec, 33: 153–160.

19XX – 2010
Holec M., Holcová D. 2014: Zoologie I. Skripta FŽP UJEP.

Holec M. 2014: Současné znalosti o výskytu Pectinatella magnifica (Bryozoa) ve vybraných oblastech severní části České republik. In Rajchard J, Marcinova M., Ježková E. (eds.): Invazní druhy živočichů. Sborník Abstraktů z konference,  9. 12. 2014, České Budějovice.

Holec M., Holcová D. 2014: Přehled obojživelníků a plazů zatápěného uhelného lomu Ležáky u Mostu. Severočeskou přírodou, Ústí n. Labem, 46.

Holec M., Švarcová M., Vysoký V., Holcová D. 2014: Mravenci (Hymenoptera, Formicidae) kamenité akumulace na svazích Dlouhého vrchu (České středohoří). Sbor. Obl. muzea v Mostě, 2013/2014 (35/36). 53–58.

Holcová D., Konrátová L., Holec M. 2014: Výsledky odchytu střevlíků (Coleoptera: Carabidae) do zemních pastí na lokalitě Bažantnice v Ústí nad Labem. Studia Oecologica 8 (1): s. 26 – 30.

Neruda M., Filipová L., Říhová Ambrožová J., Machová I., Kubát K., Holec M., Holcová D. (2014) Ecological research of former brown-coal quarry – the Most lake in the Czech Republic, Journal of Life Sciences, č. 8., David Publishing, s. 841-847, USA.

Neruda N., Machová I., Kubát K., Filipová L., Holec M., Holcová D. (2014) Hydrická rekultivace na Mostecku – Ekosystém litorální zóny, In Těžba a její dopady na životní prostředí V – sborník příspěvků z konference, 2. -3. 4. 2014, Ostrava, s. 56-59.

Holec M., Holcová, D. (2014): Soubor map s odborným obsahem zobrazujícím vliv Jezera Most na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů. Ptačí prostředí Mosteckého jezera a jeho bezprostředního okolí – specializovaná mapa. Dostupné na:  http://mapserver.ujep.cz/projekty/tacr/zoologie.html.

Kolektiv: Metodika Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů, VÚHU, UJEP, UFA AV ČR, Most, 2014

Frouz et al. 2013Soil Biota and Ecosystem Development in Post Mining Sites. Boca Raton, Florida. eBook ISBN: 9781466599338. Dostupné na: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781466599338

Holec M., Pokorný R. 2013: Subterranean Habitats. MINO, Ústí nad Labem, 83 s.

Říhová Ambrožová, J., Holcová D., Holec M., 2013: Hydrická rekultivace v Podkrušnohoří – jezero Most. Sbor. konf. Vodárenská biologie 2013, Praha 6.-7.2. 2013, s. 80-86, ISBN 978-80-86832-70-8

Holec M., Svobodová Z., Habuštová O., H. M. Hussein, Sehnal F. 2012: První Nález Pavouka Mermessus trilobatus (Araneae) v jižních Čechách.Studia Oecologica, 6 (2): 15–18.

Holec M., Konrátová, L. 2011: Střevlíci (Coleoptera: Carabidae) kamenitých akumulací na vrchu Rovný (České středohoří). ActaMus. Richnov., Sect. natur. 19 (3-4): 41-48.

Holec M., Tomancová, J., Konrátová, L. 2012: Pavouci antropogenně indukované suti bývalého lomu na vrchu Třtín u Děkovky. Studia Oecologica, 6 (2): 53–60.

Holcová D., HOLEC M. 2012: Avifauna jezera Ležáky u Mostu: současný i budoucí význam této ornitologicky zajímavé lokality. Studia Oecologica, 6 (2): 62-69.

Holec M., Pokorný, R. 2012: Subterranean Habitats. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. 80 str.

Holec M. 2012: Pavouci (Araneae). In: Šutera a kol. (eds.): Příroda nádrže Milada – Území po zatopení lomu Chabařovice. 208 str.   

Holec M., Holcová D. 2011: Příspěvek k poznání střevlíků (Coleoptera: Carabidae) Habrovického rybníka (SZ Čechy). Studia Oecologica, 5 (2): 44–49.

Holec M., Holcová D. 2011: Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) opuštěných polí na jižních svazích Střížovického vrchu v Ústí nad Labem. Studia Oecologica, 5 (2): 60–64.

Holec M., Holcová D. 2011: Pavouci bývalého „opukového“ lomu u Hrádku (České středohoří). Studia Oecologica, 5 (2): 50–55.

Pokorný R., Holec M. 2011: Biologický průzkum důlního díla v Julinčině údolí u Rokytnice v Orlických horách. Acta Musei Reginaehradecensis, Serie A, Scientiae naturales, 33: 145-148.

Bezděčka P., Bezděčková K., Holec M., Roušar A. 2011: Trogulus closanicus – nový sekáč (Arachnida: Opiliones) pro Českou republiku. Klapalekiana, 47: 1-3.

Neruda M., Kubát K., Machová I., Filipová L., Holec M., Holcová D. & Říhová Ambrožová, J. 2012: Environmental research of hydric restoration of Lake Most, Programme and Abstract book, 8th European Conference on Ecological Restoration (ECER), 9.-14.9. 2012, České Budějovice, s. 61.

Holec M., Jaroš P. 2010: Příspěvek k poznání fauny obratlovců lokality „Kateřina – mokřad“. Studia Oecologica II/2010. 32-44.

Holec M., Kadora T., Holcová D. 2010: Příspěvek k poznání živočichů podzemního objektu na vrchu Deblík v Českém středohoří. Sbor. Obl. Muzea v Mostě, 32: 13-22.

Holec M., Kadora T., Holcová D. 2010: Příspěvek k poznání pavouků pískovcových jeskyní NPR Kaňon Labe. Studia Oecologia 4 (4): 153-158.

Pokorný R., Holec M. 2010: Kořenové útvary v neovulkanickém pseudokrasu Pustého vrchu u Děčína (SZ Čechy). Studia Oecologia 4 (3): 54-63.

Pokorný R., Holec M. 2009: Jeskyně Ústeckého kraje. Nekrasové podzemní objekty ve třetihorních vulkanitech, jejich původ, charakteristiky a biota. Nakladatelství XYZ s.r.o., Praha, 276 str. (Recenze knihy Pokorný R., Holec M. 2009: Mikuláš Radek. O jeskyních Ústecka. Vesmír, 2/2010:116-117. Veselý Miroslav. Richard Pokorný – Michal Holec: Jeskyně Ústeckého kraje. Děčínské vlastivědné zprávy, 2009/2: 97-98.)

Pokorný R., Holec M.. 2009: Zkušenosti s používáním digitálních dataloggerů NOMAD® OM-43 v jeskynním prostředí. Studia Oecologia 3(1):3-9.

Holec M. Pokorný, R. 2009: Výsledky průzkumu fauny pavouků a teplotních měření v jeskyních na vrchu Bořeň u Bíliny. Studia Oecologica 3 (1). 50-57.

Holec M. 2009: Příspěvek k poznání fauny pavouků EVL Písčiny u Oleška (Česká republika). Studia Oecologica 3 (1). 39-52.

Pokorný, R., Holec M., Pokorná, K.: List of neovolcanic caves in NW Czech supplemented with records of spider Meta menardi (Latreille, 1804); preliminary data. Studia Oecologica.

Holec, M., Frouz, J., 2007. Vliv třtin rodu Calamagrostis na dřevní hnízda mravenců v olšových výsadbách hnědouhelných výsypek na sokolovsku. Influence of Calamagrostis grasses on fallen trunk ant nests on heaps after brown coal mining near Sokolov town. Studia Oecologica, 1. 52-56.

Holec M., Tauber., P. 2007, Výskyt perloočky Polyphemus pediculus (L.) Müller (Crustacea: Branchiopoda) z okolí Ústí nad Labem. Occurence of Polyphenus pediculus (L.) Muller (Crustacea: Branchiopoda) near Ústí nad Labem (Czechia). Fauna Bohemiae Septentrionalis, 32. 111. (English summary).

Pokorný, R., Holec M., 2007. Příspěvek k poznání letounů (Chiroptera) Ústeckého kraje (Contribution to the knowledge of bats of Ústí nad Labem region). Fauna Bohemiae Septentrionalis, 32. 43-44. (English summary).

Holec M., Šlahorová, O., 2005: Předběžné výsledky průzkumu mravenců na území postiženém těžbou hnědého uhlí v Ústí nad Labem (Hymenoptera, Formicidae). Sborník Oblastního muzea v Mostě, Řada přír., 27: 11-14. (English summary) ISNN 1214-2573

Holec M. 2005: Výsledky odchytu pavouků do zemních pastí na lokalitě Bažantnice (Ústí nad Labem). Sborník ZK UL. 23-32. (English summary)

Holec M. 2005: Výsledky odchytu pavouků na do zemních pastí na lokalitě Česrná cesta západ v Ústí nad Labem. Sborník ZK UL, 33-38. (English summary)

Holec M., Frouz, J., 2004. The microbiological characteristics of the Lasius niger ant mound nest soil on the post mining sites and meadows. XIVth International Colloquium on Soil Zoology and Ecology. Université de Rouen – Mont Saint Aignan, France, August 30th -September 3rd, 2004, p. 126.

Holec M., Knápek P. 2005: Výsledky pozorování chřástala polního (Crex crex) v okolí Ústí nad Labem v roce 2005. Sborník ZK UL. 39-42. (English summary)

Duffey, E., Holec M., 2003: The habitats of Dolomedes plantarius and D. fimbriatus (both Clerck, 1757). Newsl. Br. arachnol. Soc. 98: 15.

Holec M. 2003: Manica rubida (Latreille, 1802) a Myrmica gallienii Bondroit, 1919 (Hymenoptera: Formicidae) v krajině poznamenané těžbou hnědého uhlí: druhy neobvyklé pro okolní krajinu. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 24, 52-54. (English summary) ISNN 1214-2573

Holec M., Frouz, J. 2003 Vliv mravenců na vybrané fyzikální vlastnosti půdy. in ,,Frouz, J., Šourková, M., Frouzová, J. (eds), 8. Metodický seminář “Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin, České Budějovice 4, – 5. února 2003. Program & Abstrakty příspěvků. ÚPB AV ČR, České Budějovice, p. 7. (English summary)

Ambrožová, J, Holec M., Janoš, P. 2003 Společenstva řas vybraných průmyslových nádrží ve všebořickém laloku. The algae communities in selected industrial water reservoirs. In abs. books (Krajina a voda, Lanscape and water, 25 – 29.8.2003), 15 – 16. ISBN 80- 02136-6-X. (Czech and English abstract)

Holec, M., Machová I. 2003: Biologické hodnocení dle §67 odst. 1. Zák. 114/1992 Sb. a §18 vyhl č. 395/1992 „Krásné Březno – Bažantnice. Zpracováno pro Magistrát města Ústí n. l. 27 str.

Holec, M., Machová I. 2003: Biologické hodnocení dle §67 odst. 1. Zák. 114/1992 Sb. a §18 vyhl č. 395/1992 „Černá cesta – západ“. Zpracováno pro Magistrát města Ústí n. l. 22 str.

Holec, M., Machová I. 2003: Biologické hodnocení dle §67 odst. 1. Zák. 114/1992 Sb. a §18 vyhl č. 395/1992 „Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem – B8 Podhorský park. Zpracováno pro Magistrát města Ústí n. l. 82 str.

Holec M., 2002: Comparison of spider assembladges in a preserved tall sedge marsh dominated by Carex elata and its following degradation stage by Phragmites australis (třeboň Basin Biosphere Reserve, Czech Republic). In Abs. books (The Role of Wetlands in Biosphere Reserves, october 13 – 18, 2002, Mikulov, Pálava, Czech Republic).

Holec M., Frouz, J., 2002: Succession of ants in heaps after brown coal mining near sokolov (Czech Republic). In Abstract book (VII th European Congress of Entomology, October 7 – 13, 2002, Thessaloniki, Greece).

Holec M., Šlachta, M., Boháč, J., 2001: Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae) a drabčíků (Staphylinidae) pobřežních porostů rybníku Nesyt na jižní Moravě (Česká republika). Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6: 69-77. (English summary) Pižl, V., Frouz, J., Tajovský, K., Starý, J., Lukešová, A., Nováková, A., Balík, V., Háněl, L., Materna, J.,

Holec M., 2001. Sukcese půdních biot na výsypkách – srovnání rekultivovaných a nerekultivovaných ploch. In: Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí. Sborník abstraktů mezinárodní konference, 14.-18. května 2001 Severočeské doly a.s., Teplice, p. 4/9.

Holec M., Frouz, J., 2000: Interakce mravenců a půdních mikroorganismů. In: Krištůfek, V., Elhottová, D., Frouz, J., Šustr, V. (Eds.): Sborník 7. metodického semináře: Interakce půdních mikroorganismů, bezobratlých a kořenů rostlin. ÚPB AV ČR, České Budějovice 2000: 139-142.

Frouz, J, Holec M., 1999: Succession and soil forming activity of ants (Formicidae) on heaps after brown coal mining in Sokolov coal mining district. In Abs. book (International Symposium on Ecology of postmaining landscape (Brandenburg University of Technology, Cottbus, Germany, March 15-19, 1999).

Holec M., 1999: Spiders (Araneae) in alder plantation of various age on heaps after brown coal mining. In: Tajovský, K., Pižl, V. (Eds.): Proceedings of the 5th Central European Workshop on Soil zoology. ÚPB AV ČR, České Budějovice, 1999: 81-90.

Dolanský, J., Kasal P., Antuš M., Růžička, V., Holec M., 1998: Příspěvek k poznání arachnofauny východního polabí. Vč. sb. přír. Práce a studie, 6: 107-116. (English summary)

Holec M., Růžička, V. 1998: New records of spiders from pond littorals in the Czech Republic. Arachnol. Mitt., 16: 1-7.

Čeřovský V., Holec M. 1996: Arachnofauna suťového svahu na vrchu Kamenec. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 18: 21-25 (German Summary)

Prezentace výsledků vědy a výzkumu na konferencích – přednášky a postery:

2016
Holec M., Holcová D., Frouz J 2016.: The effect of wood ant Formica rufa nests on distribution and growth of Impatients parviflora. EGU 2016, 17. – 22. 4., Vídeň, Rakousko, p. 7193. (Poster)

Holec M., Holcová D., Frouz J. 2016: Red wood ants help spread seeds of invasive jewelweed Impatiens parviflora..In: HỘI THẢO TRẺ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 2016/The Youth Conference on Biotechnology and Environment 2016, 16th May 2016, Nha Trang University, Nha Trang City, Vietnam, p. 42. (Přednáška)

2015
Holec M., Řezč. M., Holcová, D., Milfaitová D 2015: Endangered spiders of the Czech wetlands. 29 th European Congress of Arachnology, Brno, August 24 – 28, 2015 (Poster)

Trögl J., Kukla J., Holec M., Hofmanová D., Jeriová J., Kuráň P., Popelka J., Kříženecká S. 2015: Effec of atendance on the sediment microbial communities of 14 sandstone caves in the Protected landscape area Labské pískovce

2014
Neruda M., Machová I., Kubát K., Filipová L., Holec M., Holcová D. (2014) Hydrická rekultivace na Mostecku – Ekosystém litorální zóny, In Těžba a její dopady na životní prostředí V – sborník příspěvků z konference, 2. -3. 4. 2014, Ostrava, s. 56-59

Neruda M., Machová I., Kubát K., Filipová L., Ambrožová Říhová J., Holec M. (2014) Research of the former brown coal mine Most flooding from the point of view hydrobiology and littoral zone ecosystem, In The 9th European conference on ecological restoration – Abstracts, 3.-8. 8. 2014, Oulu, Finsko, s. 104-105 

KONFERENCE VODNÍ TOKY, 25. a 26. 11. 2014, Hradec Králové,

Invazní akvatické druhy živočichů – přednáška, pořádá Zemědělská fakulta JČU, 9. 12. 2014 v Českých Budějovicích

2012
Neruda M., Kubát K., Machová I., Filipová L., Holec M., Holcová D. & Říhová Ambrožová, J. 2012: Environmental research of hydric restoration of Lake Most, Programme and Abstract book, 8th European Conference on Ecological Restoration (ECER), 9.-14.9. 2012, České Budějovice, s. 61.

2011
Konference „Revitalizace území v Podkrušnohoří – 2011“ 6.9.2011, FŽP UJEP Ústí nad Labem.

2010
Workshop on Post Market Environmental Monitoring of Genetically Modified Plants: Challenges for PMEM, 3-4 May 2010, Quedlinburg, Germany (poster)

2003 – 2008
2008: IVth. European Speleol. Congress (poster)

2007: 3. sjezd ČGS, Volary (poster)

2007: Revitalizace antropogenně postiženého území Severních Čech (poster)

2007: Arachnologický výskum v Strednej Európe zo zamerením na bioindikační význam pavúkovcov. Stará Lesná (Slovensko) (poster)

2006: Konference k 15.výročí založení FŽP UJEP v Ústí n. L. (poster)

2005: Central European workshop in myrmecology, České Budějovice, 2005 (přednáška)

2004: XIVth International Colloquium on Soil Zoology and Ecology. Université de Rouen – Mont Saint Aignan, France, August 30th -September 3rd, 2004 (Poster)

2003: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář, České Budějovice. (přednáška)

Řešené projekty

Aktuální

Grant TAČR SS05010090 – Voda v krajině Českého Švýcarska – ŠVÝCOVOD – doba trvání projektu – 2022 – 2025, člen řešitelského týmu.

Ukončené

U21 – Univerzita reflektující problémy region severozápadních Čech ( U21 – REPROREG) – (č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208), Trvání: 2019 – 2022,

Celoživotní vzdělávání – (č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011595). Trvání: 2019 – 2020.

Cestou přírodovědných a technických oborů severních Čech. Dotace KÚ ÚK. (řešitelský tým: Holcová, D., Holec, M.). Trvání: 2018.

Biologický dozor Basalt CZ s.r.o. Všechlapy – monitoring dopadu činnosti těžebny na přírodu ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součástí výzkum bezobratlých ve vztahu k budoucí rekultivaci v lomu. (řešitelský tým: Holec M., Holcová, D., Jaroš, P.). Trvání 2017-2019.

Průzkum Carabus nitens (Coleoptera, Carabidae) na lokalitách u Sokolova – síťové mapování pole 5741/5742 (řešitelský tým: M. Holec, D. Holcová, L. Čížek, M. Volf, M. Plátek, F. Kostanjsek). Projekt je součástí sledování stavu biotopů a druhů organizovaného AOPK ČR. Trvání duben/listopad 2018.  

Biologický dozor na lokalitě „Na Císařce“ (Praha) – zimoviště slepýše křehkého. Trvání únor/březen 2018Holec, M.

Spolupráce s Knauf Insulation s.r.o.: téma 1: Zvýšení biodiverzity a atraktivity vzhledu exteriéru výrobního Knauf Insulation Krupka; téma 2: Analýza rizika začlenění vodní plochy „rybník Pijaule“ do areálu Knauf Insulation s.r.o. Krupka; komplexní pohled (ochrana přírody, legislativa, technické možnosti a nákladovost akce) (řešitelský týmHolec M., Holcová, D., Vaňourková, Hendrych, M.; konzultanti: D., Roubíková I.) (2016 příprava – obecná smlouva o spolupráci, 2017 realizace a závěrečná zpráva). Trvání 2017.

TA ČR – TBO30MZP114 – Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na územích po těžbě nerostných surovin vyplývající z konsolidace dat výsledků průzkumů v dosud nezkoumaných krajích ČR s daty zjištěnými VaV SP/2d1/141/07  – spolupráce na projektu firmy ENKI 2015–2016.

DCDC GA ČR – GAP503/12/0337  – Invazní mechovka americká (Pectinatella magnifica) v České republice: její biologie a sekundární metabolity (2012-2016, GA0/GA) – spolupráce na projektu Zemědělské fakulty JČU od roku 2014.

IGA – Efektivita vybraných opatření v ochraně vzácných a ohrožených druhů organismů – doba trvání projektu 2014.

TAČR 1020592 – Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace – doba trvání projektu 01/2011 – 12/2014.

podpora odborné praxe studentů FŽP v rámci projektu ENVIMOD

IGA UJEP: Význam lomů v ochraně biodiverzity. Ukončeno Dpba trvání projektu 2012–2013.

OPVK „Otevřená univerzita, otevřená věda“ (reg.č. CZ.1.07/2.3.00/35.0044) Ukončeno 2014.

NAZV QH91093 – Zavádění geneticky modifikovaných hybridů kukuřice s rezistencí ke hmyzím škůdcům a tolerancí k neselektivním herbicidům v ČR s ohledem na biotické složky agroekosystému – 2009 – 2011 spolupráce s Entomologickým ústavem v Českých Budějovicích na projektu.

Zelená síť Krušné hory, Cíl 3, 2009-2011, http://www.natura-2000-synergies.net/index.php?id=1&L=1

IGA UJEP – Pavouci jeskyní a dalšího podzemí okresu Ústí nad Labem a Děčín

FRVŠ – Cave ecology – vytvoření materiálního zázemí kurzu a sepsání studijních textů

Projekt VaV ev. č. SP/2d3/4/07 “Studium biologické rozmanitosti arachnocenóz pseudokrasových jeskyní v neovulkanitech severních Čech

Interní granty FŽP – Ekologie mravenců rodu Formica na vrchu Strážiště v Českém středohoří

Grant města – Jeskyně Ústeckého okresu – zapomenutá krása podzemí

Grant města – Současný stav společenstev vybraných organismů průmyslových nádrží Všebořického laloku

Účast na projektech Ústavu půdní biologie v Českých Budějovicích a Botanickém ústavu v Třeboni zaměřených na ekologii krajiny po těžbě hnědého uhlí a na ekologii mokřadních společenstev

Vedené závěrečné práce

Neukončené:

Diplomové práce – 3

Příjmení studentaJméno studentaNázev prácePředpokládaný rok obhajoby práce
WOLFOVÁPavlaOhrožení a ochrana čmeláků v obci Rosice u Brna2021
HÁJKOVÁKristýnaDiverzita pavouků břehových stanovišť antropogenně vzniklého jezera Milada u Ústí nad Labem2021
KADLECOVÁŠtěpánkaRozšíření vlka obecného (Canis lupus) ve vybraných oblastech Krušných hor2021
Bakalářské práce – 2
Příjmení studentaJméno studentaNázev prácePředpokládaný rok obhajoby práce
KULVAJTOVÁ Iva Vliv středověké těžby kovů na epigeické pavouky Krušných hor                       2021
ŠTĚPKA  Dominik Vliv středověké těžby kovů na epigeické střevlíkovité brouky Krušných hor                2021

Ukončené:

Diplomové práce – 14

Příjmení studentaJméno studentaNázev práceRok obhajoby práce
FROLOVÁ (Pohnětalová)KristýnaEkologicko-faunistická charakteristika fauny střevlíků kamenolomu Všechlapy u Teplic2020
KARNOLLOVÁKláraEkologie včely zednice rohaté Osmia cornuta (Megachilidae) v městském prostředí (Ústí nad Labem)2020
SVOBODOVÁDenisaVýskyt dlouhoretky Bembix tarsata (Hymenoptera, Sphecidae) na výsypkách u Mostu2019
JELÍNKOVÁNikolaVýznam starých dřevin pro ochranu ohroženého druhu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) (Coleoptera, Scarabaeidae) v Českém středohoří2019
VAŇOURKOVÁHanaMožnosti zvýšení biodiverzity v areálu závodu Knauf Insulation s.r.o. v Krupce2018
CHLÁDKOVÁPavlaCharakteristika vybraných vodních nádrží v okrese Teplice – aspekt ochrany vodního ptactva2018
HYKLLukášBioindikační zhodnocení epigeické fauny pavouků antropogenních písčin Velebudické výsypky u Mostu2017
HRNČÍŘJakubMožnosti revitalizace postindustriální krajiny z hlediska společenstev opylovatelů – příklad čmeláků2016
KONRÁTOVÁLucieVýznam pavučin pavouků při znečištění omítek domů2015
SVAŠKOVÁHanaVýskyt zápřednice jedovaté (Cheiracanthium punctorium) na vybraných neobhospodařovaných plochách severočeské hnědouhelné pánve2015
ŽÁKLukášMonitoring vlka obecného (Canis lupus) ve Šluknovském výběžku2015
TOMANCOVÁJanaBiologické zhodnocení sekundárních kamenitých akumulací v bývalém lomu na vrchu Třtín (České středohoří)2012
FRANĚKBorekVliv odpadních vod na raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) na Lučním potoce (Třebušín, Litoměřice)2008
HRZÁNOVÁIrenaZhodnocení vlivu skládkového areálu ve Všebořickém laloku v Ústí nad Labem na přírodní prostředí pomocí bioindikátorů2007

Bakalářské práce – 45

Jméno studentaPříjmení studentaNázev práceRok obhajobypráce
ANTOŠOVÁKateřinaBezobratlí vybraných neovulkanických jeskyní (okres Litoměřice, SV Čechy)2009
BLAŽEJLukášStřevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) nivy Labe v CHKO Labské pískovce2006
BOHUSLAVOVÁMonikaStavy mufloní zvěře na Křivoklátsku a její vliv na vegetaci2005
BRENDLJiříDrabčíkovití (Coleoptera: Staphylinidae) sutí vrchu Rovný (severní Čechy, České středohoří)2011
BROŽJanStřevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) fluviálních sedimentů na řece Ohři2015
BUDSKÝFrantišekMotýli s noční aktivitou na lokalitě s vysokou koncentrací hnízd lesních mravenců (vrch Strážiště, Velké Žernoseky) 2009
DOČKÁLKOVÁVěraVliv sjezdového lyžování v NPR Praděd na populace vybraných chráněných druhů rostlin2005
EDELMANNPavelZnečištění omítek biologickými vlivy2016
FRANĚKBorekNávrh plánu péče o NPR Raná2006
GROŠOVÁ  (CHUMLENOVÁ)TerezaRozšíření lesních mravenců na vrchu Strážiště (České středohoří) 2008
HAVELKAJindřichLesní mravenci (Formica s. str.) a poškození dubových listů2007
HOLEČEKPatrikIndikace dopadů záplav na pobřežní ekosystémy dolního Labe prostřednictvím půdní makrofauny2003
HRNČÍŘJakubStřevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) kamenitých akumulací u Chvalova (České středohoří)2012
HRUBEŠOVÁDianaVýskyt mechovky Pectinatella magnifica ve vybraných lokalitách severních Čech2015
HRZÁNOVÁIrenaPrůmyslové nádrže Všebořického laloku (Ústí nad Labem) a jejich význam v ochraně vodního ptactva v krajině v okolí Ústí nad Labem2005
HUBÁČEKJanStruktura společenstva koprofágních brouků a odhad jejich vlivu na rozklad fekálií skotu2016
JELÍNEKVáclavReprodukce candáta obecného (Sander lucioperca) pro zarybňování rybářských revírů2011
KADAVÝVojtěchRozklad organické hmoty v jeskynních ekosystémech2008
KETTNERVítězslavObojživelníci lokality Fortna (Nové Strašecí, Rakovník)2010
KNÁPEKPetrVýskyt a ekologie chřástala polního (Crex crex) na území okresu Ústí nad Labem2006
KONRÁTOVÁLucieStřevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) sutí vrchu Rovný (severní Čechy, České středohoří)2011
KOPECKÁAndreaVliv lesních mravenců na suchozemské stejnonožce (Isopoda, Oniscidea)2008
KOŠULIČOVÁPetraPopulace mravenců rodu Formica na vrchu Strážiště (České středohoří) a jejich vliv na šíření netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora DC.)2006
KOUTECKÝJanZhodnocení stavu společenstev ichtyofauny vybraných částí Rakovnického potoka2005
KOUTOVÁMonikaZhodnocení vlivu mravenců na poškození dubových listů 2008
KROBMiroslavPtactvo rozptýlené zeleně v okolí Nesuchyně2007
KŘIVONOSKOVÁLenkaPodíl a kategorizace území s funkcí podpory biodiverzity na příkladu intenzivně využívané zemědělské krajiny (Liběšice u Litoměřic) na Litoměřicku                    2018
KUČERAJanZimní rozšíření letounů (Chiroptera) na území Ústeckého kraje2008
KUNCATomášProblematika ochrany dravců a sov v CHKO České středohoří
KUPSKÝTomášVliv orkánu Kyrill (2007) na Tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v Národním parku Šumava2009
KYSELOVÁBlankaPavouci vybraných štol Ústeckého a Libereckého kraje 2011
MAZÁNEKDanielBřehule říční na Pardubicku2004
POCHTIOLJiříProstorová aktivita lesních mravenců na vrchu Strážiště v Českém středohoří2011
SPÁČILMartinSokol stěhovavý v ČR: ochrana, minulost a budoucnost2007
SVAŠKOVÁHanaPavouci kamenitých biotopů NPR Jezerka2013
ŠLAHOROVÁOlgaMravenci v krajině po těžbě uhlí2005
ŠTĚPÁNKOVÁ  (PAULOVÁ)MichaelaInterakce lesních mravenců (Formica s. str.) a herbivorního hmyzu2009
ŠVARCOVÁMartinaMravenci (Hymenoptera: Formicidae) kamenitých akumulací na Solanské hoře (Českém středohoří)2012
TÁBORSKÁLenkaNávrh plánu péče v přírodní památce Kalspot a v přírodní rezervaci Záplavy2004
TAUBERPavelVodní ptáci Habrovického rybníka a vybraných lokalit v jeho okolí2007
TOMANCOVÁJanaChřástal polní (Crex crex) v Přírodním parku Východní Krušné hory 2010
VACHOVÁTerezaVýznam koprofágních brouků při rozkladu fekálií skotu a jejich vliv na společenstva půdních mikroorganismů2016
VLASATÝMichalPtáci Všebořického laloku2005
VLČEKMartinZhodnocení výsledků záchranných transferů obojživelníků v Ústeckém kraji 2006
ZÁSMĚTOVÁKamilaEkologie koaly v podmínkách ostrova St. Bees, Austrálie2005

Vzdělání a odborný růst

Ukončené doktorandské studium na Biologické fakultě JČU v Českých Budějovicích (2005)

Ukončené magisterské studium na Biologické fakultě JČU v Českých Budějovicích (1998)

Další pracovní aktivity

v minulosti nepravidelně přednášky na Zemědělské fakultě JČU

výuka na PřF UJEP (pravidelně od roku 2012)

osvěta pracoviště Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem pro veřejnost, podíl na spolupráci se ZŠ, osvěta problematiky ochrany biodiverzity v průmyslových areálech atp.

pravidelně přednášky a další spolupráce na přednáškách v cyklu TAU univerzita – https://www.ujep.cz/cs/teen-age-univerzity

Zahraniční výzkumné a výukové stáže

Nha Trang University, Institute for Biotechnology and Environment (02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Vĩnh Thọ, Vietnam), 3. 5.-18. 5. 2016

IÖR, Lužická hnědouhelná oblast (SRN), 2. 8.  – 16. 8. 2014 

Turku University of Applied Sciences, Fakulty of Technology, Environment and Business (Joukahaisenkatu 3 A, 20520 Turku, Finland), 4. 2.-8. 2. 2008

Ostatní aktivity

Vědecká rada UJEP – člen (https://www.fzp.ujep.cz/vedecka-rada) – od 26. 6. 2019 – 30. 4. 2023

Akademický senát FŽP UJEP – člen do 2020

Garant akreditovaného bakalářského studijního programu Ochrana životního prostředí na FŽP UJEP  – od 13. 9. 2019

Česká společnost pro ekologii – člen (http://www.cspe.cz/)

Česká arachnologická společnost – člen (https://arachnology.cz/)

Acta Musei Richnoviensis, sect. natur.  – člen redakční rady sborníku (vydává: Muzeum a galerie Orlických hor)  – http://www.moh.cz/~cz/index.php/2014-04-16-06-52/2014-04-16-06-54-42

Studia Oecologica – člen redakční rady sborníku (vydává: FŽP UJEP) (https://fzp.ujep.cz/Veda/Edice/StudiaOecologica.php)

Aktualizováno k datu 24. 7. 2023