doc. Ing. Josef Seják, CSc.

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
Odborné zaměření: ekologická a environmentální ekonomie, obecná a zemědělská ekonomie, hodnocení a oceňování přírodních zdrojů a ekosystémových služeb, ochrana přírody a krajiny
Místnost: CPTO 2.48, Telefon: +420 475 284 120, E-mail:
                                     Konzultační hodiny: čtvrtek 14.00 – 15.00.
                                                                          Po předchozí domluvě možno konzultovat i v jiné dny.
                                     Researcher ID: L-2179-2019

Články v mezinárodních časopisech s IF

2022
Seják, J.; Pokorný, J.; Seeley, K.; Skene, K.R. Why ecosystem services should be counterbalanced by nature’s thermodynamic costs. Ecosystem Services 2022, 57, IF=6,91, D1, https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2022.101469

Seják, J.; Machar, I.; Pokorný, J.; Seeley, K.; Elznicová, J. Restoring Natural Forests as the Most Efficient Way to Water Quality and Abundance: Case Study from Želivka River Basin. Sustainability 2022, 14, 814. IF=3,251, Q2, https://doi.org/10.3390/su14020814

Machar I., Šimek P., Schlossárek M., Pechanec V., Petrovič F., Brus J., Špinlerová Z., Seják J., Comparison of bird diversity between temperate floodplain forests and urban parks, Urban Forestry & Urban Greening, vol. 67, Jan. 2022, IF= 4,537, D1, ranking it 3 out of 67 in Forestry https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127427

2021
Hesslerová P., Pokorný J., Huryna H., Jirka V., Seják J. The impacts of greenery on urban climate and the options for use of thermal data in urban areas, publikováno online v čas. Progress in Planning, IF: 5,688, Q1, ranking 5 out of 40 in Regional & Urban Planning, https://doi.org/10.1016/j.progress.2021.100545

Pechanec V., Machar I.,Kilianová H, Vyvlečka P., Seják J., Pokorný J., Štěrbová L., Prokopová M., Cudlín P. Ranking the Key Forest Habitats in Ecosystem Function Provision: Case Study from Morava River Basin, publikováno 26.1.2021v čas. Forests, IF: 2.634, Q1, https://doi.org/10.3390/f12020138

2018
Seják J., Pokorný J., SEELEY K. Achieving Sustainable Valuations of Biotopes and Ecosystem Services, Sustainability 2018, 10(11), 4251 (IF 2017=2,075) https://doi.org/10.3390/su10114251

Machar I., Kulhavý J., Seják J., Pechanec V. Efektivita územní ochrany a monetární hodnota biotopů lužních lesů v České republice, Zprávy lesnického výzkumu, 63, 2018 (3): 206-213.

2016
Trögl J., Pavlorková J., Packová P., Seják J., Kuráň P., Popelka J., Pacina J. 2016 Indication of Importance of Including Soil Microbial Characteristics into Biotope Valuation Method, Sustainability 8 (3), 253,

1979 – 2014
SEJÁK J. Tržní moc a rostoucí nerovnosti na trzích potravin (Market power and growing inequalities on food markets), Ekonomický časopis, 57, č. 5, 2009, s. 405-423.

SEJÁK, J., ZAVÍRAL, J., Growing inequalities in added-value distribution in the Czech agri-food chains, Agric. Econ. – Czech, 53, 2007 (5): 235-245, DOI: 10.17221/1447-AGRICECON

Základy teorie optimálního využívání vyčerpatelných zdrojů (Basis for a Theory of Optimum Use of Exhaustible Resources), Politická ekonomie č. 6, l992 /spoluautor J. Nedoma/

0 teorii obnovitelných zdrojů (Basic Theory on the Optimal Utilization of Renewable Natural Resources), Politická ekonomie č. 5, l992 /spoluautor J. Nedoma/

Ekonomie přírodních zdrojů (Economics of Natural Resources), Politická ekonomie č. 4, 1992 /spoluautor J. Nedoma/

Liberalizace cen a cesty k tržní ekonomice (Price Liberalization and Pathways Toward a Market Economy), Politická ekonomie č.  , 1991

On the Environmental Issues, Czechoslovak Economic Papers no. 28, 1990

O omezeních renty (About Limitations of Rent), Politická ekonomie č. 7, 1990

K otázkám životního prostředí (Taking Care of the Environment), Politická ekonomie č. 8, 1988

Hodnota a cena pro intenzívní rozvoj (Value and Price for Intensive Development), Politická ekonomie. č. 7, 1987, s. 673-683.

Směry vývoje hospodářského mechanismu intenzívního typu (The Directions of Development of Intensive Type Economic Mechanism), Politická ekonomie č. 5, 1987, s. 477-488 (spoluautoři M. Hrnčíř, V. Klusoň).

Analýza dynamiky stínových cen zdrojů (Analysis of Dynamics of Resources Shadow Prices), Ekonomicko-matematický obzor

Published: 1985 in EKONOMICKO-MATEMATICKY OBZOR

K rentnímu oceňování přírodních zdrojů (Rental Assessment of Natural Resources), Politická ekonomie, č. 7, 1985.

K pojetí společensky nutných nákladů (On the Concept of Necessary Social Costs), Politická ekonomie, 1985, č. 8, s. 801-813.

K oceňování, využívání a ochraně zemědělské půdy (On the Conditions of Evaluation, Exploitation and Protection of Agricultural Land in Czechoslovakia), Politická ekonomie, č. 10, 1985, s. 1075-1084.

K potřebě jednotného ocenění půdy v ČSSR (The Need for the Uniform Pricing of Land in Czechoslovakia), Politická ekonomie, č. 7, 1983, s. 681-692.

K východiskům systémového oceňování půdy (Points of Departure to the Systems Evaluation of Land), Politická ekonomie č. 3, 1979, s. 269-278.

K výkladu koncepce diferenciálních nákladů (Interpretation of Differential Costs), Politická ekonomie, č. 5, 1979, s. 481-488 (spoluautor J. Pernica).

Publikace ostatní

2019
SEJÁK J. K podvodným postupům studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, Ekolist 23.5.2019
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/josef-sejak-k-podvodnym-postupum-studie-proveditelnosti-vodniho-koridoru-dunaj-odra-labe

2018
Pokorný J., Hesslerová P., Jirka V., Huryna H., Seják J., Význam zeleně pro klima města a možnosti využití termálních dat v městském prostředí, Urbanismus a územní rozvoj, ročník XX, č. 1/2018, s. 1-12.

Seják J., Elznicová J. Dostatek kvalitní pitné vody zajišťují přirozené lesy, ne vodní nádrže, Vodní hospodářství č. 5, 2018, s. 34-38.

2017
Seják J., Žákovská K. Ekonomické a ekologické aspekty metody hodnocení biotopů a možnosti jejího zavedení do právního řádu České republiky, Studia OECOLOGICA, ROČNÍK XI, 2017, č. 1, s. 22-36.

Seják J., Květ J., Čížková H. Ekosystémové služby mokřadů, kapitola 22, s. 489-504, v knize Čížková H., Vlasáková L., Květ J. (editoři) Mokřady: Ekologie, ochrana a udržitelné využívání, Episteme. Natura, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 630 s., ISBN 978-80-7394-658-6.

1983 – 2014

2014
SEJÁK J. 2014 Sustainable Environmental and Natural Resource Economics, FŽP UJEP, ISBN 978-80-7414-877-4.

2013
Cudlín P., Seják J., Pokorný J., Albrechtová J., Bastian O., Marek M. 2013 Forest Ecosystem Services Under Climate Change and Air Pollution, ch. 24, p. 521-546 in: Matyssek R., Clarke N., Cudlin P., Mikkelsen T. N., Tuovinen J. P., Wieser G., Paoletti E. (eds.) Climate Change, Air Pollution and Global Challenges, Understanding and Perspectives from Forest Research, Elsevier Ltd., 622 p., ISBN: 978-0-08-098349-3

2012
SEJÁK J., CUDLÍN P., POKORNÝ J. 2012 Valuation of Ecosystem Services as an Instrument for Implementation of the European Landscape Convention, ch. 6 in: Westra L., Soskolne C.L., Spady D.W. (eds.) “Human Health and Ecological Integrity: Ethics, Law and Human Rights”, Routledge, ISBN 13: 978-0-415-50427-0.

SEJÁK J. 2012 Oceňování ekosystémů, ekosystémové služby a ochrana přírody (Valuation of Ecosystems, Ecosystem Services and Nature Protection), kap. 5.7.12, s. 218-222 in: MACHAR I., DROBILOVÁ L. a kol. Ochrana přírody a krajiny v České republice, Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení I. Díl, Univerzita Palackého v Olomouci, 416 s., ISBN 978-80-244-3041-6.

2011
SEJÁK J., CUDLÍN P., POKORNÝ J., ZAPLETAL M., PETŘÍČEK V., GUTH J., CHUMAN T., ROMPORTL D., SKOŘEPOVÁ I., VACEK V., VYSKOT I., ČERNÝ K., HESSLEROVÁ P., BUREŠOVÁ R., PROKOPOVÁ M., PLCH R., ENGSTOVÁ B., STARÁ L. 2011 Valuing Ecosystem Functions and Services in the Czech Republic, FŽP UJEP,ISBN 978-80-7414-391-5, 23 s., English: https://fzp.ujep.cz/projekty/valuingecosystemservices.pdf 

CUDLÍN P., SEJÁK J., POKORNÝ J., Valuation of Ecosystem Services towards Ecological Citizenship, ch. 2, p. 26-40 in Westra L., Bosselmann K., Soskolne C. (ed.) 2011, Globalisation and Ecological Integrity in Science and International Law, Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10): 1-4438-2734-7, ISBN (13): 978-1-4438-2734-8

2010
SEJÁK J., CUDLÍN P., POKORNÝ J., ZAPLETAL M., PETŘÍČEK V., GUTH J., CHUMAN T., ROMPORTL D., SKOŘEPOVÁ I., VACEK V., VYSKOT I., ČERNÝ K., HESSLEROVÁ P., BUREŠOVÁ R., PROKOPOVÁ M., PLCH R., ENGSTOVÁ B., STARÁ L. 2010 Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky (Valuing Functions and Services of Ecosystems in the Czech Republic), FŽP UJEP, 2010, 197 s., ISBN 978-80-7414-235-2. https://fzp.ujep.cz/projekty/HodnoceniFunkciASluzebEkosystemuCR.pdf

SEJÁK J., CUDLÍN P. 2010 On Measuring the Natural and Environmental Resource Value and Damages, Studia Oecologica, IV, no. 2, p. 53-68.

SEJÁK J. Ke kvantifikaci ekologické újmy (To quantifying the environmental damage), EIA-IPPC-SEA, XV, č. 1, s. 8-18, ISSN 1801-6901.

SEJÁK J. Možnosti hodnocení ekosystémových služeb (Potentials of Ecosystem Service Valuations), Životné prostredie, č. 2, 2010, s. 74-77.

SEJÁK J. Ke kvantifikaci ekologické újmy (To quantifying the environmental damage), EIA-IPPC-SEA, XV, č. 1, s. 8-18, ISSN 1801-6901.

SEJÁK J. Možnosti hodnocení ekosystémových služeb (Potentials of Ecosystem Service Valuations), Životné prostredie, č. 2, 2010

2009
SEJÁK J., POKORNÝ J. Voda a peněžní hodnocení biotopů a služeb ekosystémů (Water and Monetary Valuation of Biotopes and Ecosystem Services), Vodní hospodářství č. 1, 2009, s. 12-14

SEJÁK J., POKORNÝ J., CUDLÍN P., BUREŠOVÁ R., PROKOPOVÁ M. Energy-water-vegetation based environmental accounting of ecosystem services and stocks, Proceedings of the 5th EA-SDI EMAN conference Environmental Accounting – Sustainable Development Indicators, April 23-24, 2009, Prague, Czech Republic, p. 39-48, ISBN 978-80-7414-124-9.

SEJÁK J. Tržní moc a rostoucí nerovnosti na trzích potravin (Market power and growing inequalities on food markets), Ekonomický časopis, 57, č. 5, 2009, s. 405-423.

SEJÁK J. V Praze proběhlo prvé “Fórum velvyslanců zelené ekonomiky”, Vodní hospodářství, č. 12, 2009, s. 451.

2008
SEJÁK J. Hodnocení služeb ekosystémů (Valuation of ecosystem services), Akademický bulletin č. 2, 2008, s. 18-19.

SEJÁK J., POKORNÝ J. Oceňování ekosystémových služeb na příkladu říční nivy (Valuing the ecosystem services on example of river floodplain). Příspěvek ve sborníku z konference Ekosystémové služby říční nivy (Pithart, D., Benedová, Z., Křováková, K. editoři), Ústav systémové biologie a ekologie AVČR, Třeboň 28.-30.4.2008, , s. 183-189, ISBN 978-80-254-1834-5.

SEJÁK J. a kol. Udržitelnost českého zemědělství v globalizovaném prostředí (Sustainability of the Czech Agriculture in a Globalized World), FŽP UJEP, Ústí n.L. 2008, 151 s., ISBN 978-80-7414-007-5.

SEJÁK J., POKORNÝ J. Creating Biotope Values for National Economies, Proceedings of the 2nd Intern. Sustainability conf. Creating Values for Sust. Dev., 21-22 Aug. 2008, Basel. Switzerland, ISBN 978-3-906129-48-8.

SEJÁK J. Analýza dlouhodobých antropogenních vlivů na ekosystémy modelových pánevních okresů (Analysis of Long-term Impacts on Ecosystems of Podkrusnohori Region), kap. 6 v knize „Revitalizace antropogenně postižené krajiny v Podkrušnohoří“, FŽP UJEP, Ústí n.L. 2008, s. 113-130, ISBN 978-80-7414-019-8.

SEJÁK J. Integrace environmentálních a sociálně-ekonomických kritérií jako předpoklad účinnosti revitalizace poškozeného území (Integrating environmental and socioeconomic criteria as an assumption for effective restoration of damaged area), in: „Revitalizace antropogenně postižené krajiny v Podkrušnohoří, II. část Teoretická východiska pro možnost revitalizace území modelové oblasti“, FŽP UJEP, Ústí n.L. 2008, kap. 8, s. 85-101, ISBN 978-80-7414-085-3.

SEJÁK J. Analýza dlouhodobých antropických vlivů v modelovém území Podkrušnohoří (Analysis of longterm anthropic impacts in modelled region of Podkrusnohori), Studia Oecologica, č. 1, 2008, s. 28-34.

SEJÁK J. Analýza disparit v pokryvu modelového území Podkrušnohoří v porovnání s Českou republikou (Analysis of Podkrusnohori land-cover disparities in comparison with the Czech Republic), Studia Oecologica, č. 1, 2008, s. 46-53.

SEJÁK J. Dopady přechodu k tržnímu ekonomickému systému na změny pokryvu Podkrušnohoří (Impacts of transition toward market economic system on land use changes in Podkrusnohori) Studia Oecologica, č. 1, 2008, s. 67-72.

SEJÁK J. Stopa Ivana Dejmala na poli ekonomického oceňování biotopů a služeb ekosystémů (I. Dejmal‘s footprint in the field of biotope and ecosystem service valuations), 17. červen 2008, Praha LEA & STUŽ, http://www.lea.ecn.cz/stopa_ID_podklady.pdf.

SEJÁK J., DEJMAL I., CUDLÍN P., PETŘÍČEK V., POKORNÝ J., PROKOPOVÁ M, BUREŠOVÁ R. Hodnota služeb ekosystémů a ochrana přírody v ČR (Ecosystem services value and nature protection in the CR), sborník Tvář naší země – krajina domova, ISBN: 978-80-86512-41-9, s. 25-31.

SEJÁK J. Environmentální a sociálně-ekonomické aspekty udržitelnosti zemědělství (Environmental and Socioeconomic Aspects of agriculture sustainability), in: ENVIRO NITRA 2007, SPU Nitra 2008, s. 212-220, ISBN 978-80-552-0054-5.

SEJÁK, J., VRÁBLÍKOVÁ, J., Prostorové plánování a zahrnování služeb ekosystémů (Spatial planning and recognizing the ecosystem services), in: ENVIRO NITRA 2007, SPU Nitra 2008, s. 221-228, ISBN 978-80-552-0054-5.

2007
SEJÁK, J. Challenges of the Renewed EU Sustainable Development Strategy for the National Accounting, in: Proceedings of 3rd Internat. Conf. „Environmental Accounting – Sustainable Development Indicators, 23-25 May 2007, Prague, UJEP, ISBN 978-80-7044-883-0

SEJÁK, J., ZAVÍRAL, J., Institucionální a systémové podmínky udržitelnosti českého zemědělství v období přechodu k tržnímu systému (Institutional and Systemic Conditions of the Czech Agriculture Sustainability in Transition Toward Market System), Studia Oecologica, č. 3, 2007, s. 5-17

SEJÁK, J., VRÁBLÍKOVÁ, J., Ekosystémy a udržitelnost českého zemědělství (Ecosystems and the Czech Agriculture Sustainability), Studia Oecologica, č. 3, 2007, s. 24-32

SEJÁK, J., Transport and Environment in the Czech Republic, Transport and Environment conference proceedings, UJEP Ústí n. L., 2007, 70 p., ISBN 978-80-7044-906-6, pp. 47-54

SEJÁK, J., Globalization, Agriculture and Sustainable Rural Development, intern. conf. „Agrarian Perspectives XVI., European Trends in the Development of Agriculture and Rural Areas“, 18.-19.9., 2007, ISBN 978-80-213-1675-1, Czech University of Life Sciences

2006
SEJÁK, J., VRÁBLÍKOVÁ, J. Multifunkčností k udržitelnému zemědělství v nových členských zemích EU (With Multifunctionality toward Sustainable Agriculture in the New EU Member Countries), Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2006, ISBN 90-8069-709-4, s. 382-387

2005
SEJÁK, J. O měření škod a ekologické újmy na přírodě a krajině (Measuring damages on nature and landscape), in: Tvář naší země – krajina domova, ČKA, s. 15-18, 2005, ISBN 80-86512-27-4

SEJÁK, J. Hodnocení životodárných funkcí lesů upravenou hesenskou metodou (Valuing the life-supporting functions of forests by Hessian Method), in: Uplatnění Národního lesnického programu v praxi s ohledem na mimoprodukční funkce lesa, ČAZV, 2005, ISSN-ISBN: 80-02-01695-5, ss. 40-48

SEJÁK, J. Základy udržitelné ekonomie přírodních zdrojů a životního prostředí (Principles of , Acta Universitatis Purkynianae 120, 2005, 154 s., ISBN 80-7044-758-3.

SEJÁK, J., Integrating biodiversity into decision-making processes, poster on the first DIVERSITAS Open Science Conference “Integrating biodiversity science for human well-being”, Oaxaca, Mexico, 9-12 Nov. 2005

SEJÁK, J., Recording the depletion of natural capital in the national accounts and the rates of de-coupling the economic growth from nature consumption, Proceedings internat. conference Environmental Accounting and Sustainable development Indicators, 25.-27.9.2005, pp. 234-244.

SEJÁK, J., Oceňování ekonomických a environmentálních funkcí krajiny (Valuing the economic and environmental functions of landscape), Acta regionalia et environmentalica, č. 1, 2005, SPU Nitra, p. 17-20

2004
SEJÁK, J., On Measuring the Economic Value of Biodiversity, in: Ščasný, M., Melichar, J., Lectures in Non-Market Valuation Methods in the Environmental Area, Charles University in Prague, Faculty of Social Science and Charles University Environment Center, 21-23 October, 2004, Matfyzpress Pratur, ISBN 80-86732-45-2. pp. 281-288.

RITSCHELOVÁ, I.;TOŠOVSKÁ, E.; SEJÁK, J.; HÁJEK, M. Úvod do ekonomiky životního prostředí. (Introductory Environmental Economics) 2. edition, Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí 2004. 110 s., ISBN 80-7044-581-5

2003
SEJÁK, J., DEJMAL, I. a kol, Hodnocení a oceňování biotopů ČR, Český ekologický ústav, 2003, 450 s., ISBN 80-85087-54-5.

Can the Czech Republic participate in Greenhouse Gas Emission Trading? International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, vol. 3, no. 3, 2003 (spoluautor M. Kupka)

2002
Principy a metody oceňování životního prostředí, Životné prostredie č. 1, 2002

2001
Syntéza ekonomik přírodních zdrojů a životního prostředí, Ekonomické hodnocení životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L., Praha 2001, ISBN 80-7044-343-X.

Co stojí naše příroda, Živa č. 1, 2001

1999
Reshaping European economy, An economic evaluation of the life-support functions of European nature, European Nature, no. 3, Dec. 1999

J. Seják a kol., Oceňování pozemků a přírodních zdrojů, 251 stran, nakl. Grada Publishing, 1999, ISBN 80-7169-393-6.

1998
Kvantifikace externalit vzniklých těžbou v dotčených lokalitách včetně případových studií, projekt VaV/320/2/98 (spoluautor metodiky)

1997
Ekonomické nástroje ochrany ovzduší, K systému poplatků za znečišťování ovzduší po roce 1998, studie pro MŽP, ČEÚ, Praha prosinec 1997.

Biodiversity and Valuing Environment, proceedings of the 6th IRNES conference, Imperial College, London, Sept. 1997

Hodnocení a oceňování přírodních a environmentálních zdrojů, sborník Revitalizace krajiny, Dům techniky, Ústí n.L., 1997

Vlastnická práva a vodní zdroje, Vodní hospodářství č. 6, 1997

K oceňování netržních zdrojů přírody, Vodní hospodářství č. 4-5, 1997

K základům oceňování hlavních druhů přírodních zdrojů, Vodní hospodářství č. 3, 1997

Nákladové funkce a integrované modelování redukce emisí těkavých organických látek (VOC), Planeta č. 3, 1997

1996
Persistentní mikropolutanty a jejich zákeřná nebezpečnost, Planeta č. 11, 1996

1994
O efektivnosti vkladů do ochrany životního prostředí, Planeta č.9,1994

Mechanismy ochrany životního prostředí, Hospodářské noviny, 15.9.1994

1993
Incorporating Environmental Goods into Economics in the Transition to a Market Economy , výzk. studie připravená v rámci ACE grantu v IVM, Free Univ., Amsterdam, prosinec 1993

1992
Základy teorie optimálního využívání vyčerpatelných zdrojů, Politická ekonomie č. 6, l992 /spoluautor J. Nedoma/

0 teorii obnovitelných zdrojů, Politická ekonomie č. 5, l992 /spoluautor J. Nedoma/

Ekonomie přírodních zdrojů, Politická ekonomie č. 4, 1992 /spoluautor J. Nedoma/

Ekonomie přírodních zdrojů, trhy a surovinová politika, výzk. práce, EÚ ČSAV, Praha, 1992 /spoluautor J. Nedoma/

Price behaviour of Exhaustible Resources and Czechoslovak Economic Reform, ref. přednesený na 3. konf. EAERE, Krakov, červen 1992 /spoluautor J. Nedoma/

1991
Oceňování vodních zdrojů v ekologickém pojetí v České republice, výzk. studie pro VÚV TGM Praha, 1991

Economic Aspects of Renewable Energy.Technologies Installation in the CSFR, ref. na mezinár. konf. publ. v: Obnovitelné energetické zdroje, Společnost pro využití sluneční energie a ČVUT Praha, červenec 1991

Stav životního prostředí v Československu, Hosp. noviny č. 19, 1991

Oceňování přírodních zdrojů a složek životního prostředí, in: Ekonomické aspekty tvorby a ochrany živ. prostředí, Dům techniky, Praha l991

Teorie vyčerpatelných zdrojů a energetická politika v ČSFR, výzk. práce č. 385, EÚ ČSAV, Praha 1991 /spoluaut. J.Kacvinský, J. Štach/

1990
Ke koncepci státní ekologické politiky, Revue obchodu, průmyslu hospodářství, č. 12, 1990

Odhad cen zemědělské půdy v ČSFR, MZ a VÚZE, Praha, 1990 /spoluautor/

1988
K otázkám životního prostředí, Politická ekonomie č. 8, 1988

1983
Stav a možnosti rozvoje ocenění přírodních zdrojů v Československu, výzk. práce, EÚ ČSAV, Praha 1983

Aplikační výstupy

2018
Seják, J., Cudlín, P., Petříček, V., Prokopová, M., Cudlín, O., Holcová, D., Kaprová, K., Melichar, J., Žákovská, K., Birklen, P. Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2017. 2018 Certifikovaná metodika.

Účast na konferencích

2018
Seják J. Transdisciplinary approaches to quantifying proper ecosystem service monetary values, 5th SCIENTIFIC SYMPOSIUM ECOSYSTEM SERVICES IN TRANSDISCIPLINARY APPROACH, September 17-18, 2018 Adam Mickiewicz University Poznań, Poland

1991 – 2014

2009
SEJÁK J., POKORNÝ J., CUDLÍN P., BUREŠOVÁ R., PROKOPOVÁ M. Energy-water-vegetation based environmental accounting of ecosystem services and stocks, 5th EA-SDI EMAN conferenceEnvironmental Accounting – Sustainable Development Indicators, April 23-24, 2009, Prague, Czech Republic,

2008
SEJÁK J., POKORNÝ J.  Creating Biotope Values for National Economies, Proceedings of the 2nd Intern. Sustainability conf. Creating Values for Sust. Dev., 21-22 Aug. 2008, Basel. Switzerland

SEJÁK J., POKORNÝ J. Oceňování ekosystémových služeb na příkladu říční nivy (Valuing the ecosystem services on example of river floodplain). Příspěvek ve sborníku z konference Ekosystémové služby říční nivy, Ústav systémové biologie a ekologie AVČR, Třeboň 28.-30.4.2008,

2007
SEJÁK, J., Transport and Environment in the Czech Republic, Transport and Environment conference proceedings, UJEP Ústí n. L., 2007, 70 p., ISBN 978-80-7044-906-6, pp. 47-54 (organizer of internat. conf.)

SEJÁK J. Environmentální a sociálně-ekonomické aspekty udržitelnosti zemědělství (Environmental and Socioeconomic Aspects of agriculture sustainability), in: ENVIRO NITRA 2007.

SEJÁK, J., Globalization, Agriculture and Sustainable Rural Development, intern. conf. „Agrarian Perspectives XVI., European Trends in the Development of Agriculture and Rural Areas“, 18.-19.9., 2007, Czech University of Life Sciences

2006
SEJÁK, J., VRÁBLÍKOVÁ, J. Multifunkčností k udržitelnému zemědělství v nových členských zemích EU (With Multifunctionality toward Sustainable Agriculture in the New EU Member Countries), Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2006, ISBN 90-8069-709-4, s. 382-387

2005
SEJÁK, J., Integrating biodiversity into decision-making processes, poster on the first DIVERSITAS Open Science Conference “Integrating biodiversity science for human well-being”, Oaxaca, Mexico, 9-12 Nov. 2005

2004
SEJÁK, J., From Economic Growth to Sustainable Development, referát na semináři Corporate Social Responsibility, Turku Polytechnic, Finsko, 8.3.2004

Biodiversity Measuring in the Czech Republic, referát na semináři European Topic Centre for Nature Protection and Biodiversity, Paris, March 2, 2004

2003
SEJÁK, J., Management of Biodiversity, Monetary valuations of biotopes as powerful economic instrument for halting the biodiversity decline, referát na workshopu Sustainable Development Governance, organizovaném ve spolupráci RIVM, EEA, ČEÚ, italského a portugalského ministerstva ŽP a Evropské Komise, Řím, září 2003

2002
SEJÁK, J., Strengths and Weaknesses of European Research in the Field of Global Change Research viewed from IHDP-IT Perspective“, (spoluautor Prof. S. Anderberg) na vyžádání Evropské nadace pro výzkum (ESF), Strasbourg, předneseno na European Science Foundation Forward Look Meeting ve Stockholmu 30.1.-1.2.2002, Earth System Science: Global Problems, Global Science – Europe’s contribution to Global Change Research.

SEJÁK, J., Biodiversity, Environment and Sustainable Development, referát, International Conference Environmental Problems of the Mediterranean Region, Nicosia 12–15 April, 2002, Kypr.

2000
SEJÁK, J., Socio-economic Aspects of Abating Heavy Metals and Persistent Organic Pollutants, referát na mezinárodním symposiu EHK OSN, Průhonice květen 2000.

Vývoj ochrany a stavu životního prostředí v České republice v 90. letech, referát na česko-německém semináři k problematice energie, duben 2000.

1999
SEJÁK, J., Economic Evaluation of Environmental Functions of Environment, referát v pracovní skupině OECD pro ekonomické aspekty biodiversity, Paříž, říjen 1999.

1997
SEJÁK, J., Biodiversity and Valuing Environment, proceedings of the 6th IRNES conference, Imperial College, London, Sept. 1997

1995
SEJÁK, J., Review of Economic Instruments in the Czech Republic , referát přednesený v OECD, GEEPI, Paříž, květen 1995

1994
SEJÁK, J., Biodiversity and Valuing the Nature, referát přednesený v pracovní skupině OECD, Paříž, červen, 1994

1991
SEJÁK, J., Economic Aspects of Renewable Energy Technologies Installation in the CSFR, ref. na mezinár. konf. publ. v: Obnovitelné energetické zdroje, Společnost pro využití sluneční energie a ČVUT Praha, červenec 1991

SEJÁK, J., Environmental and Resource Problems in Transforming Czechoslovak Economy, ref. na konf. Evr. asoc. environm. a zdrojových ekonomů /EAERE/, Stockholm, 11-14 červen 1991


Řešené projekty

Ukončené
Inovovaný restart metodiky hodnocení biotopů, dvouletý projekt TAČR Omega, 2016-2017

The innovative blended learning concept for resource efficiency, international project in Erasmus plus Programme, Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for higher education, 2014-2016

Objasnění dlouhodobých interakcí mezi ekosystémy ČR a jejich vnějším prostředím v podmínkách globálních změn (Explaining Long-term Interactions Between ecosystems of the CR and Their External Environment in Conditions of Global Changes) , projekt VaV SP/2D3/99/07 pro MŽP ČR, 2007-2009, web projektu: http://projekty.fzp.ujep.cz/inteko. 

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří (Restoration of industrial regions and post-mining areas: Podkrusnohori case study). Projekt WD-44-07-1 pro MMR ČR, 2007-2011.

The Role of Nature in the Economy, Paper Series, Number 2, Regional Environmental Center, Budapest 1994 …více

Industrial Metabolism, Heavy Metal Emissions in Black Triangle, studie v rámci výzk. projektu IIASA, Laxenburg, Rakousko, 1995 (Anderberg S., Stigliani et al., spoluautor).

Reducing VOC Emissions from Solvents in Europe: The Potential Role of Economic Instruments, výzk. studie připravená s podporou ACE grantu mezinárodním výzkumným týmem (P. Antunes, P. Kaderjak, F. Oosterhuis (ved.), X. Olsthoorn, R.F. dos Santos, J. Seják), 1997.

Natural Resources and Environmental Accounting in the Czech Republic, výzk. zpráva v rámci projektu PHARE (ed. Prof. Martin O’Connor, Ing. Kolář, Gisat), červenec 1999, autor části o oceňování přírodních aktiv.

Vedené závěrečné práce

Diplomové
1) Územní plán obce z pohledu ekologické ekonomie (Břetislav POKORNÝ)

2) Důsledky procesu EIA na proveditelnost dopravní stavby v souvislosti s délkou přípravy a realizací (Andrea KATOLICKÁ)

Vzdělání a odborný růst:

Vzdělání
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (ukončení 1968 s vyznamenáním).

Byl 25 let výzkumným, vědeckým a vedoucím vědeckým pracovníkem na Ekonomickém ústavu ČSAV (1968-1993), se zaměřením na problematiku vztahů zemědělství s národní ekonomikou, oceňování přírodních zdrojů a složek životního prostředí.

Vědeckou přípravu absolvoval v Graduační škole Ekonomického ústavu ČSAV v letech l972-1975 a v roce 1976 obhájil kandidátskou disertační práci v oboru zemědělské ekonomiky na téma Strukturální změny a efektivnost náhrady živé práce zhmotnělou v československém zemědělství.

Habilitace v oboru Tvorba a ochrana krajiny v červnu 2003 na Mendelově univerzitě v Brně, fakultě lesnické a dřevařské.

Odborný růst
Od roku 1979 se jako vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV začal zabývat otázkami oceňování přírodních zdrojů. Po r. 1989 pracoval jako vedoucí řešitelského týmu se zaměřením na ekonomii přírodních zdrojů, životního prostředí a energetiky.

V r. 1993 přešel do Českého ekologického ústavu, kde vedl oddělení environmentální ekonomiky. V letech 1999-2003 byl ve funkci ředitele Českého ekologického ústavu.

Od r. 1997 vyučuje na fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, kde je garantem kursů Hodnocení a oceňování přírodních zdrojů, Ekologická ekonomie, Environmentální politika ad.

Zastupoval Českou republiku v Evropské agentuře pro životní prostředí v Kodani.

Byl členem pracovní skupiny OECD pro ekonomické aspekty biodiverzity v Paříži a vykonával i funkci jejího místopředsedy.

Absolvoval několik zahraničních studijních pobytů (USA, Rakousko, Holandsko, SRN a d.).

V r. 2001 byl členem mise OECD pro Environmental Performance Review Slovenska.

V letech 2005-2016 hostující profesor na univerzitě Aplikovaných věd, Turku, Finsko

Prosazuje koncept objektivní ekonomické hodnoty přírody porovnávající užitky pro člověka s termodynamickými náklady antropogenizace přírody, který slaďuje lidská hodnocení s životodárnými přínosy přírody. 

Další pracovní aktivity

Dlouholetý člen Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR

Ostatní aktivity

Člen Společnosti pro udržitelný život

Aktualizováno: 3.2.2023