Mgr. et Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.

Odborné zaměření: Humanitní environmentalistika, ekologická výchova
Místnost: CPTO -1.10, Telefon: +420 475 284 134,
E-mail:
Konzultační hodiny: pondělí 9.00 – 11.00, čtvrtek 9.00 – 10.00
                                     Researcher ID: ABA-3372-2020

Články v mezinárodních časopisech s IF

2019
ČINČERA, J., KROUFEK, R., MARKOVÁ, K., KŘEPELKOVÁ, Š., ŠIMONOVÁ P. (2019-online first): The GLOBE program: what factors influence students’ and teachers’ satisfaction with science education. Research in Science & Technological Education, 1-19. DOI: 10.1080/02635143.2019.1687441

Publikace ostatní

2018
Marková, K.; Reciprocita Davida Abrama jako princip k výchově v ochraně přírody In: Príroda a jej ochrana v prereze času. Sborník z mezinárodní konference Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyňárstva  Liptovský Mikuláš 17.-19.10.2017, ISBN 978-80-89933-06-8, 2018

2017
Marková, K.; Hormeze jako možná součást ekologické výchovy In. Studiaoecologica 2017

2014
MARKOVÁ, K.; Uvedení do studia životního prostředí (skripta), Ústí nad Labem, 2014, ISBN 978-80-7414-816-3

2013
MARKOVÁ, K.; Zacharová, J.: Animismus ve vědě? In: Veda jako kultúrný fenomén. Sborník z mezinárodní konference Fyzika a etika VIII. konané v Kongresovém centru SAV ve Smolenici 11. – 12. dubna 2013

2012
MARKOVÁ, K.: Doktorská práce na témaFilosofické aspekty environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, 2012

2011
MARKOVÁ, K.: Gaia mezi mytologií a vědou. In: Poznanie, veda a spoločnosť. Sborník z mezinárodní konference Fyzika a etika V. konané na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitre 28. – 29. června 2010; Nitra, 2011, s. 232-245.

2009
MARKOVÁ, K.: Čas environmentální výchovy. In: Methorioi – profesoru Radimu Paloušovi k 85. narozeninám. 2009, s. 61-64.

2008
MARKOVÁ, K.: Člověk a příroda.

Účast na konferencích

2017
Príroda a jej ochrana v prereze času. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyňárstva –  Liptovský Mikuláš

2013
„Fyzika a etika VIII.“ Univerzitě Konštantýna Filozofa v Nitře

2010
„Fyzika a etika VI.“ Univerzitě Konštantýna Filozofa v Nitře

2009
„Metody a možnosti ve výuce udržitelnosti na VŠ” pořádané FSV UK a Centrem pro otázky životního prostředí.

Řešené projekty

2009 – 2011 Zapojení do projektu Cíl 3 „Zelená síť Krušné hory“, za společenskovědní sekci, konkrétně ekologická výchova.
2011 – 2013  Envimod – inovace studijních materiálů
2016 Projekt Emise
2017 –  U21
2019 – Reproreg, Živocel

Vzdělání a odborný růst

1989 – 1993           Gymnázium v Roudnici nad Labem (všeobecné)
1993 – 1996           bakalářské studium na Fakultě životního prostředí na Universitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – obor Ochrana životního prostředí
1996 – 1998           
magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (Ústav pro ochranu životního prostředí)
1998                      Vyšší pedagogická a teologická škola v Praze – Jabok (pouze rok studia)
1999 – 2005        magisterské studium na Fakultě sociálních studií MU v Brně – obor Humanitní environmentalistika
1999, 2008 –
2012            doktorandské studium na Pedagogické fakultě UK obor Filosofie výchovy

Ostatní aktivity

2021 Krajská koncepce EVVO, člen Poradního sboru EVVO
2022 Studium Pedagogického minima
Koordinátorka tutorů
Od r.2010 člen Poradního sboru pro EVVO
Od r.2011 Člen redakční rady Zpravodaje UJEP
2012/2013 Spolupráce s Krajským úřadem – pořádání ekologické soutěže
2018 – místopředsedkyně spolku Pulec
Organizace Dne Země pro FŽP (ve spolupráci s DDM, Povídání z cest (s Erasmem i bez Erasmu) každý rok

Aktualizováno 3.2.2023