Doručování veřejnou vyhláškou

Nevyzvednuté zásilky studentů

Pokud není mož­né stu­den­to­vi doru­čit roz­hod­nu­tí uve­de­ná v § 68 odst. 3 písm. f) — i) záko­na č. 111 / 1998 Sb., o vyso­kých ško­lách (vymě­ře­ní poplat­ku spo­je­né­ho se stu­di­em pod­le § 58 odst. 3 a 4, nespl­ně­ní poža­dav­ků pod­le § 56 odst. 1 písm. b), dis­ci­pli­nár­ní­ho pře­stup­ku, vylou­če­ní ze stu­dia pod­le § 67) lze pod­le správ­ní­ho řádu vyu­žít insti­tu­tu náhrad­ní­ho doru­če­ní pod­le § 25 toho­to řádu (doru­čo­vá­ní veřej­nou vyhláš­kou).

 

Doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu

(1) Oso­bám nezná­mé­ho poby­tu nebo síd­la a oso­bám, jimž se pro­ka­za­tel­ně neda­ří doru­čo­vat, jakož i oso­bám, kte­ré nejsou zná­my, a v dal­ších pří­pa­dech, kte­ré sta­no­ví zákon, se doru­ču­je veřej­nou vyhláš­kou.

(2) Doru­če­ní veřej­nou vyhláš­kou se pro­ve­de tak, že se písem­nost, popří­pa­dě ozná­me­ní o mož­nos­ti pře­vzít písem­nost, vyvě­sí na úřed­ní des­ce správ­ní­ho orgá­nu, kte­rý písem­nost doru­ču­je; na písem­nos­ti se vyzna­čí den vyvě­še­ní. Písem­nost nebo ozná­me­ní se zve­řej­ní též způ­so­bem umož­ňu­jí­cím dál­ko­vý pří­stup. Pat­nác­tým dnem po vyvě­še­ní se písem­nost pova­žu­je za doru­če­nou, byla-li v této lhů­tě spl­ně­na i povin­nost pod­le věty dru­hé.

Z výše uve­de­ných důvo­dů dopo­ru­ču­je­me sle­do­vat tuto strán­ku, kde bude­me pra­vi­del­ně uve­řej­ňo­vat seznam stu­den­tů, kte­ří mají nepře­vza­tou písem­nost ulo­že­nou na stu­dij­ním oddě­le­ní FŽP UJEP. Zásil­ky je mož­né vyzved­nout v úřed­ních hodi­nách.

 

Písemnosti doručované veřejnou vyhláškou

Jmé­no, pří­jme­ní,
rok naro­ze­ní
Věc Čís­lo jed­na­cí Datum vyvě­še­ní Datum sejmu­tí
Drá­bek Daniel 2000  Roz­hod­nu­tí o při­je­tí do stu­dia S44/2019/00001442 23. 09. 2019
06. 10. 2019
Novák Mar­tin 1972  Roz­hod­nu­tí o při­je­tí do stu­dia S44/2019/00001232 13.09.2019 27.09.2019
 Novot­ná Eliš­ka 1995  Roz­hod­nu­tí o při­je­tí do stu­dia  S44/2019/00000665 17. 07. 2019 31. 07. 2019
 Bar­tůň­ko­vá Tere­za 2000  Roz­hod­nu­tí o při­je­tí do stu­dia  S44/2019/00000757 12. 07. 2019 27. 07. 2019
 Mur­za­bu­la­to­va Ade­li­na 1998  Roz­hod­nu­tí o při­je­tí do stu­dia  S44/2019/00000718 11. 07. 2019 26. 07. 2019