Doručování veřejnou vyhláškou

Nevyzvednuté zásilky studentů

Pokud není možné studentovi doručit rozhodnutí uvedená v § 68 odst. 3 písm. f) – i) zákona č. 111 / 1998 Sb., o vysokých školách (vyměření poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 a 4, nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b), disciplinárního přestupku, vyloučení ze studia podle § 67) lze podle správního řádu využít institutu náhradního doručení podle § 25 tohoto řádu (doručování veřejnou vyhláškou).

Doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu

(1) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.

(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme sledovat tuto stránku, kde budeme pravidelně uveřejňovat seznam studentů, kteří mají nepřevzatou písemnost uloženou na studijním oddělení FŽP UJEP. Zásilky je možné vyzvednout v úředních hodinách.

 

Písemnosti doručované veřejnou vyhláškou

Příjmení, jméno Věc Číslo jednací Datum vyvěšení Datum sejmutí
Marek David Rozhodnutí o ukončení studia S44/2020/00000941 04.01.2021
18.01.2021
Ondrejičková Zuzana Rozhodnutí o ukončení studia S44/2020/00001023 08.12. 020
22.12.2020
Agafonov Alexander Rozhodnutí o ukončení studia S44/2020/00001020 08.12.2020
22.12.2020
Drábek Daniel Rozhodnutí o ukončení studia S44/2019/00001442 23.09.2019
06.10.2019
Novák Martin  Rozhodnutí o přijetí do studia S44/2019/00001232 13.09.2019 27.09.2019
 Novotná Eliška  Rozhodnutí o přijetí do studia  S44/2019/00000665 17. 07. 2019 31. 07. 2019
 Bartůňková Tereza  Rozhodnutí o přijetí do studia  S44/2019/00000757 12. 07. 2019 27. 07. 2019
 Murzabulatova Adelina  Rozhodnutí o přijetí do studia  S44/2019/00000718 11. 07. 2019 26. 07. 2019