Katedra geoinformatiky

Vedoucí katedry:

Mgr. Ing. Petr Novák  email

Sekretářka:

Ive­ta Sol­dá­no­vá  email

Web katedry

Kated­ra vznik­la na půdě Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí k 1. 1. 2000 pod názvem kated­ra infor­ma­ti­ky a geo­in­for­ma­ti­ky. V roce 2019 se pře­jme­no­va­la na kated­ru geo­in­for­ma­ti­ky, což více vysti­hu­je její zamě­ře­ní. Význam a mož­nos­ti geo­in­for­ma­ti­ky se od vzni­ku kated­ry roz­ví­je­ly dyna­mic­kým tem­pem a v sou­čas­né době je geo­in­for­ma­ti­ka klí­čo­vá v mno­ha oblas­tech lid­ské­ho pozná­ní, pro­ble­ma­ti­ku život­ní­ho pro­stře­dí nevy­jí­ma­je. V této oblas­ti je objek­tem zkou­má­ní kra­ji­na, kra­jin­ný pro­stor, ve kte­rém pro­bí­ha­jí envi­ron­men­tál­ní pro­ce­sy, kde fyzic­ky exis­tu­jí objek­ty a jevy. K jejich vyjá­d­ře­ní, zob­ra­ze­ní, stu­diu a zkou­má­ní slou­ží obo­ry, kte­ré jsou mezi sebou spo­je­ny vzá­jem­ný­mi a neod­dě­li­tel­ný­mi vazba­mi a kte­ré se dají zastře­šit dis­ci­plí­nou zva­nou geo­in­for­ma­ti­ka.

Kated­ra je ori­en­to­vá­na na výu­ku geo­in­for­mač­ních před­mě­tů a zastřešu­je také výu­ku infor­ma­tic­kých, sta­tis­tic­kých a mate­ma­tic­kých před­mě­tů na fakul­tě.  Cílem výu­ky před­mě­tů na katedře je nau­čit stu­den­ty apli­ko­vat doved­nos­ti geo­gra­fic­kých infor­mač­ních sys­té­mů v oblas­ti život­ní­ho pro­stře­dí. Kated­ra spra­vu­je dvě počí­ta­čo­vé učeb­ny, kte­ré slou­ží k výu­ce a samo­stat­né prá­ci stu­den­tů a labo­ra­toř geo­in­for­ma­ti­ky (Geo­lab).

Ved­le výu­ky se pra­cov­ní­ci kated­ry ori­en­tu­jí i na vědec­ko­vý­zkum­nou čin­nost. Jed­ná se zejmé­na o stu­di­um mož­nos­tí apli­ka­ce metod GIS a dál­ko­vé­ho prů­zku­mu Země v oblas­ti pro­ble­ma­ti­ky život­ní­ho pro­stře­dí, zejmé­na při stu­diu kra­jin­né­ho pro­sto­ru, v oblas­ti odpa­do­vé­ho hos­po­dář­ství, při ochra­ně ovzdu­ší, revi­ta­li­za­ci kra­ji­ny, ap.

Kated­ra spo­lu­pra­cu­je se stej­ně zamě­ře­ný­mi pra­co­viš­ti ostat­ních vyso­kých škol, dále spo­lu­pra­cu­je s pra­co­viš­ti resor­tu Minis­ter­stva život­ní­ho pro­stře­dí ČR. Význam­ná je spo­lu­prá­ce s Čes­kým egyp­to­lo­gic­kým ústa­vem FF UK Pra­ha. V regi­o­nu spo­lu­pra­cu­je se sub­jek­ty stát­ní sprá­vy a komerč­ní­mi orga­ni­za­ce­mi.