Katedra geoinformatiky (KGI)

Mgr, Ing. Petr Novák
vedoucí katedry
Místnost: CPTO 5.01 
Telefon: +420 475 28 4164
E-mail: 

Iveta Soldánová
sekretářka katedry
Místnost: CPTO 5.02
Telefon: +420 475 28 4135
E-mail: 


Katedra vznikla na půdě Fakulty životního prostředí k 1. 1. 2000 pod názvem katedra informatiky a geoinformatiky. V roce 2019 se přejmenovala na katedru geoinformatiky, což více vystihuje její zaměření.

Význam a možnosti geoinformatiky se od jejího vzniku  rozvíjely dynamickým tempem a v současné době jsou geoinformační technologie klíčové v mnoha oblastech lidského poznání – problematiku životního prostředí nevyjímaje. V této oblasti je objektem zkoumání krajina, krajinný prostor, ve kterém probíhají environmentální procesy, kde fyzicky existují objekty a jevy. K jejich vyjádření, zobrazení, studiu a zkoumání slouží obory, které jsou mezi sebou spojeny vzájemnými a neoddělitelnými vazbami, a které se dají zastřešit disciplínou zvanou geoinformatika.

Katedra je orientována na výuku geoinformačních předmětů a zastřešuje také výuku informatických, statistických a matematických předmětů na fakultě.  Katedra již od roku 2003 organizuje pravidelně GIS Day – celosvětovou osvětovou akci, poukazující na možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v každodenním životě.

Programové a přístrojové vybavení katedry je využíváno pro výuku i výzkumné aktivity. Pracuje se s geodetickými GNSS přijímači a totálními stanicemi (South, Leica, Trimble). Katedra disponuje specializovanými drony, vybavenými nejen klasickým fotoaparátem, ale také termokamerou a multispektrální kamerou. Katedra dále úzce spolupracuje s leteckým klubem Pesvice a má možnost své snímkovací zařízení, včetně leteckého laserového scaneru Riegel, využívat při leteckém snímkování. To umožňuje sbírat data pro různé aplikace nejen v oblasti životního prostředí. Softwarově je katedra vybavena institucionální licenci společnosti ESRI a to jak desktopovými produkty, které mají k dispozici i studenti, tak serverovými technologiemi. V rámci výuky je využíván i program Auto CAD. Pro zpracování dat dálkového průzkumu Země jsou k dispozici programy ENVI a ArcGIS Pro. Software FARO Scene umožňuje zpracovat mračna bodů z pozemního laserového skenování a software Agisoft Metashape se používá pro následnou tvorbu 3D modelů ze získaných mračen bodů a leteckých fotografií, jež lze vizualizovat v jak v prostředí Internetu, tak i vytisknout na vlastní 3D tiskárně.

Vedle výuky se pracovníci katedry orientují na vědecko-výzkumnou činnost zaměřenou na studium možností aplikace metod GIS a dálkového průzkumu Země v oblasti problematiky životního prostředí, ale i studiu krajiny a jejích změn, v archeologii a památkové péči. Jedná se například o výzkum říčních systémů a vodních nádrží v kontextu transportu a usazování kontaminovaných sedimentů, hodnocení změn krajiny v přeshraničním regionu Českosaského Švýcarska, rekonstrukce historické krajiny na podkladu archivních map a leteckých snímků zejména v oblasti severozápadních Čech. Ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem (FF UK) jsou pracovníci katedry zainteresováni na archeologickém výzkumu v egyptském Abusíru a Súdánu.

Katedra spolupracuje se stejně zaměřenými pracovišti ostatních vysokých škol, dále s pracovišti resortu Ministerstva životního prostředí ČR, správami CHKO a NP a AOPK. Významná je spolupráce s Českým egyptologickým ústavem Filosofické fakulty University Karlovy v Praze. V regionu dále spolupracuje se subjekty státní správy a komerčními organizacemi.