Katedra geoinformatiky

Vedoucí katedry:

Mgr. Ing. Petr Novák  email

Sekretářka:

Iveta Soldánová  email

Katedra vznikla na půdě Fakulty životního prostředí k 1. 1. 2000 pod názvem katedra informatiky a geoinformatiky. V roce 2019 se přejmenovala na katedru geoinformatiky, což více vystihuje její zaměření. Význam a možnosti geoinformatiky se od vzniku katedry rozvíjely dynamickým tempem a v současné době je geoinformatika klíčová v mnoha oblastech lidského poznání, problematiku životního prostředí nevyjímaje. V této oblasti je objektem zkoumání krajina, krajinný prostor, ve kterém probíhají environmentální procesy, kde fyzicky existují objekty a jevy. K jejich vyjádření, zobrazení, studiu a zkoumání slouží obory, které jsou mezi sebou spojeny vzájemnými a neoddělitelnými vazbami a které se dají zastřešit disciplínou zvanou geoinformatika.

Katedra je orientována na výuku geoinformačních předmětů a zastřešuje také výuku informatických, statistických a matematických předmětů na fakultě.  Cílem výuky předmětů na katedře je naučit studenty aplikovat dovednosti geografických informačních systémů v oblasti životního prostředí. Katedra spravuje dvě počítačové učebny, které slouží k výuce a samostatné práci studentů a laboratoř geoinformatiky (Geolab).

Vedle výuky se pracovníci katedry orientují i na vědeckovýzkumnou činnost. Jedná se zejména o studium možností aplikace metod GIS a dálkového průzkumu Země v oblasti problematiky životního prostředí, zejména při studiu krajinného prostoru, v oblasti odpadového hospodářství, při ochraně ovzduší, revitalizaci krajiny, ap.

Katedra spolupracuje se stejně zaměřenými pracovišti ostatních vysokých škol, dále spolupracuje s pracovišti resortu Ministerstva životního prostředí ČR. Významná je spolupráce s Českým egyptologickým ústavem FF UK Praha. V regionu spolupracuje se subjekty státní správy a komerčními organizacemi.