Centrum přírodovědných studií

(english)

VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ

Vedoucí pracoviště: Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.
Zástupce: Mgr. et Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.,

ČLENOVÉ CENTRA

PhDr. Jan Benda, Mgr. Michal Holec, PhD., Mgr. Diana Holcová, Ph.D., Mgr. Miloslav Kolenatý, Ing. Vít Koutecký, Mgr. Nela Kubová, Ph.D., Mgr. et Ing. Jiří Lehejček, Ph.D., RNDr. Iva Machová, Ph.D., Ing. Jiří Moravec, Ph.D., doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D., Ing. Richard Pokorný, Ph.D., doc. Ing. Josef Seják, CSc., doc Ing..Petr Vráblík, Ph.D., Ing. Eliška Wildová, Ing. Johana Zacharová Ph.D.

SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTĚ

PedoLab – pedologická laboratoř KŽP (CPTO)
Laboratoř aplikované ekologie (CPTO)
GePaLab – geologicko/paleontologická laboratoř (CPTO)
Institut Julia von Payera pro výzkum Arktidy a Subarktidy

ANOTACE

V návaznosti na rostoucí potřebu aplikačního výzkumu a smluvní spolupráce s veřejným sektorem i soukromými firmami bylo na katedře životního prostředí sestaveno portfolio „professional skills“ všech kmenových akademiků, tedy možností aktivit, znalostí a technologií, které může katedra v případě zájmu nabídnout. Tyto znalosti by bylo možné organizačně zahrnout pod nově vzniklé pracoviště s názvem „Centrum přírodovědných studií“. Vedle již avizované spolupráce se státní a soukromou sférou bude centrum usilovat o prakticky zaměřené projekty typu TAČR, inovační vouchery aj.

AKTUALITY

Možná témata prací pro studenty FŽP vzešlá z diskuze se starosty obcí.

ŘEŠENÉ PROJEKTY A AKTIVITY

 • CPřS v roce 2021 zpracovalo ve spolupráci s dalšími institucemi koncepci EVVO pro Ústecký kraj na období 2022-2030.
 • CPřS navázala spolupráci se starosty obcí v rámci níž se předpokládá hlavně rozšíření témat BP a DP pro studenty FŽP, ale i spolupráce obcí s pracovníky FŽP.
 • CPřS v roce 2022 připravuje pro Ústecký kraj monografii na téma přírodních parků v severočeském regionu.

NABÍDKA SLUŽEB A PROFESSIONAL SKILLS  V OBORECH:

Ekologie, botanika, zoologie

Ing. Johana Zacharová, Ph.D., Mgr. Diana Holcová, Ph.D., Ing. Iva Machová, Ph.D., Mgr. Michal Holec, Ph.D.

 • pracování inventarizačních průzkumů v oblasti botaniky (vyšší rostliny) a zoologie (bezobratlí a obratlovci) (využitelnost pro plány péče maloplošných CHÚ, státní správu, EIA…)
 • hodnocení ovlivnění a stavu území na základě bioindikačních metod
 • biomonitoring
 • konkrétní návrh managementu a opatření v území pro podporu biodiverzity a ekologických funkcí v krajině
 • analýza změn krajiny na podkladu historických podkladů

Mgr. Nela Kubová, Ph.D.

 • analýza bentosu

Mgr. et Ing. Jiří Lehejček, Ph.D.

 • dendrochronologie (datování na základě letokruhové analýzy dřeva)

Ing. Eliška Wildová

 • terénní odběry vzorků (rostlinných a půdních) a jejich příprava pro chemickou analýzu
 • analýza chemických prvků na ICP-OES

Geologie, pedologie, hydrologie

Ing. Richard Pokorný, Ph.D., Ing. Vít Koutecký

 • geologické inventarizační průzkumy (využitelnost pro plány péče maloplošných CHÚ, státní správu, EIA…)
 • vyhledávání a průzkum starých a opuštěných důlních děl (využitelnost pro zpracování územních plánů, analýzy rizik…)
 • paleontologické průzkumy
 • analýza území ve vztahu k montánnímu turismu, ochraně neživé přírody, geoheritage
 • správa a katalogizace geologických sbírek (využitelnost pro ZŠ, SŠ)
 • poradenství a zajištění laboratorních analytických metod geologického a environmentálního výzkumu (formou výběru nejvhodnější metody a zajištění analýz formou subdodávky akreditované laboratoře)
 • xylotomie, zpracování vzorků fosilních dřev

doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

 • analýza půdního fondu, včetně analýzy BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka), cen pozemků, erozní ohroženosti
 • poradenství v oblasti komplexních pozemkových úprav

doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D.

 • revitalizace malých vodních toků
 • návrh rybích přechodů

Ekonomie v oblasti ŽP

doc. Ing. Josef Seják, CSc., Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.

 • hodnocení ekonomických dopadů různých opatření k ochraně ŽP na soukromou i veřejnou sféru
 • analýzy nákladů opatření k ochraně ŽP, posuzování nákladovosti, rentability…
 • hodnocení efektivnosti opatření k ochraně ŽP
 • hodnocení investic k ochraně ŽP
 • posouzení vlivu environmentálních nákladů na náklady investic
 • výzkum vztahů mezi fungováním společenských systémů lidí a ekologických systémů přírody

Jiří Moravec, Ph.D.

 • vyhodnocení dopadů podmínek křížového souladu a agro-environmentálních dotací ve Společné zemědělské politice EU
 • identifikace a vyhodnocení ekosystémových služeb a oceňování hodnoty přírody (vybraných přírodních biotopů, dřevin, městské zelené a modré infrastruktury apod.)
 • společenské a ekonomické aspekty environmentální problematiky, vyhodnocení politických opatření, grantové politiky a dotační politiky v oblasti ochrany přírody

Společenský aspekt v oblasti ŽP

Mgr. et Mgr.  Kateřina Marková, Ph.D., Mgr. Miloslav Kolenatý

 • program ekologického vzdělávání a ekologické výchovy (pro ZŠ, SŠ a veřejnost)

doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

 • analýza brownfields
 • socio – ekonomická oblast a funkce území k podpoře podnikatelských aktivit, pracovních příležitostí a udržení kvality života v oblasti