Predátorské časopisy

Predátorské časopisy a nakladatelství

Predátorský časopis resp. nakladatelství je obecně takové, které preferuje finanční zisk z vydávání vědeckých prací nad vědeckou integritou. V takovýchto časopisech se typicky provádí jen formální nebo nedostatečné recenzní řízení a významně tak roste pravděpodobnost publikace nesprávných nebo dokonce falšovaných výsledků. Predátorské aktivity mohou být různé, byly např. popsány i případy “únosů”, kdy predátorský vydavatel předstíral, že vydává jinak prestižní časopis s IF. Nejčastějším případem jsou ale časopisy s otevřeným přístupem (open-access), kdy vydavatel vydělává na publikačních poplatcích a pro jejich maximalizaci snižuje kvalitu recenzních řízení a dosahuje nízké rejection rate.

Jak poznat predátorský časopis?

U řady časopisů / vydavatelství je to relativně jednoduché. Typické znaky:

  • Velmi široký, všeobjímající název popř. název kombinující různé vědní disciplíny (Journal of Social and Natural Sciences)
  • Neuvedený editor-in-chief nebo editorial board, popř. jde o lidi v oboru málo známé
  • Špatná angličtina, špatný design, chyby apod.
  • Předstírané sídlo jinde (typicky USA, ve skutečnosti Pobřeží Slonoviny)
  • Krátké recenzní řízení
  • Rozesílání spamů
  • A mnoho dalšího, nestandardního

U některých vydavatelství jsou ale praktiky na hraně standardnosti, pak nezbývá než se spolehnout na veřejná diskuzní fóra, rady zkušenějších kolegů (i těch, co se napálili).

Nevyčerpávající přehled predátorských časopisů je např. zde: https://predatoryreports.org/the-predatory-publishers

Proč nepublikovat v predátorských časopisech?

Publikace v predátorském časopise bývá jednoduchá (ale obvykle drahá) resp. jednodušší než u zavedenějších značek. Kolegové z oboru ale nemusí takový výstup uznávat, což platí např. při žádostech o grantové prostředky, v doktorských, habilitačních a profesorských řízeních, při hledání akademické pracovní pozice nebo při hledání stáže.

Aktuální seznam predátorských nakladatelství, na které se nevztahuje motivace v rámci příkazu děkana č. 11/2023

Na publikace v těchto vydavatelstvích / časopisech, které byly zaslány do redakce po uvedení na tomto seznamu, se až na odůvodněné výjimky nevztahuje motivační odměna. Zařazení na seznam neznamená zákaz publikování, jen je potřeba počítat s tím, že publikační poplatek nebude uhrazen z institucionálních prostředků (lze z projektu), nebude za něj přiznána motivační odměna a nebude pravděpodobně započítán při hodnocení kariérního růstu popř. v habilitačních a profesorských řízeních.

29.6.2023

MDPI (www.mdpi.com). Populární nakladatelství s čínským majitelem oficiálně sídlící ve Švýcarsku, reálně ale v Číně. Vydává velkou řadu titulů, z nichž mnohé jsou hodnocené na Web of Science a mají vysoké impaktní faktory. Klíčovou predátorskou aktivitou je tlak na rychlé recenzní řízení, ve kterém má relativně malé slovo akademický editor a nejvýznamnější pak recenzenti, u kterých se klade důraz na rychlost recenzování a už méně na to, zda je recenzent odborně na dostatečné výši. Trvale zvyšují počty časopisů a vydávaných článků (a tím i vlastní zisk), provádí velmi agresivní politiku zvláštních čísel s hostujícími editory. Časté je také autocitování resp. křížové citování, díky kterému se pak významně liší pořadí časopisů dle IF a dle AIS. V neposlední řadě publikují převážně zkreslené hodnoty rejection rate, protože řada publikací je v prvním kole zamítnuta (reject) s doporučením nového odeslání (resubmit). Svým chováním se pohybuje na hraně (resp. lehce za hranou). I přes to, že zde vyšly kvalitní články hodně citované, vyšla zde i řada špatných nebo dokonce nevědeckých. I proto se nedoporučuje v MDPI publikovat, řada univerzit tyto publikace neuznává a mohou být i překážkou získání některých grantů.

Další čtení např. zde: https://paolocrosetto.wordpress.com/2021/04/12/is-mdpi-a-predatory-publisher/

Vydavatelství a časopisy, u kterých hrozí přidání na seznam

Do těchto vydavatelství / časopisů se spíše nedoporučuje odesílat rukopisy k recenznímu řízení.

Frontiers (https://www.frontiersin.org/). Funguje podobně jako MDPI, i když rejection rate je obvykle vyšší. Recenzní řízení probíhá formou diskuze mezi recenzentem a autory, obvykle do vypořádání připomínek. 

Hindawi (https://www.hindawi.com/). Funguje podobně jako MDPI, celkově s nižšími publikačními poplatky. V nedávné době byla řada jeho časopisů vyřazena z WOS. Recenzní řízení probíhá někdy jen formou “hlasování” editorial board.

Scientific Reports (https://www.nature.com/srep/). Open-access časopis z vydavatelství Springer-Nature, sloužící trochu jako odkladiště zamítnutých článků v prestižnějších časopisech z rodiny Nature. Publikuje v široké oblasti oborů. Zakládá si na tom, že se při recenzním řízení nehodnotí novost, dopad ani významnost, ale jen vědecká validita, technicky správné získání dat a jejich vyhodnocení. V roce 2022 zde bylo publikováno 22 002 článků, rejection rate byla 51%.