Grantová komise

Grantová komise Fakulty životního prostředí UJEP je poradním orgánem děkana pro posuzování kvality podaných a běžících projektů v rámci interní grantové agentury UJEP a studentské grantové soutěže UJEP. Je jmenována z řad akademických pracovníků fakulty a jejím předsedou je proděkan pro vědu.

Funkční období současné grantové komise je od 12. 10. 2020 do doby jmenování nové komise.

Složení grantové komise

Předseda komise:
doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.

Členové komise:
Ing. Daniel Bůžek, Ph.D.
Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.
Ing. Richard Pokorný, Ph.D.
Ing. Johana Zacharová, Ph.D.

Dokumenty:
Interní grantová agentura UJEP
Studentská grantová soutěž UJEP