Vedení

Děkan:

doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň  

Proděkani:

Mgr. Dia­na Hol­co­vá, Ph.D.  
pro­dě­kan­ka pro roz­voj a kva­li­tu
Ing. Jan Popel­ka, Ph.D.  
pro­dě­kan pro stu­di­um
Doc. Ing. Josef Trö­gl, Ph.D.  
pro­dě­kan pro tvůr­čí čin­nost
Mgr. Milo­slav Kole­na­tý  
pro­dě­kan pro vněj­ší vzta­hy

 

Tajemník fakulty:

Mgr. Jan Voj­tí­šek  

Sekretariát děkana:

Hele­na Tůmo­vá