Úřední deska

Doplňovací volby do AKAS UJEP — Výsledky

Výsled­ky voleb do aka­de­mic­ké komo­ry AS UJEP ze dne 10. 9. 2019. Zápis voleb­ní komi­se.
(při­dá­no 13. září 2019)

Doplňovací volby do KAP AS FŽP UJEP — Výsledky

Výsled­ky voleb do komo­ry aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků AS FŽP UJEP ze dne 10. 9. 2019. Zápis voleb­ní komi­se.
(při­dá­no 13. září 2019)

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS UJEP

Aka­de­mic­ký senát UJEP vyhlá­sil for­mou per rollam  ve dnech 30.6.2019 — 10.7.2019 dopl­ňo­va­cí vol­by do AKAS UJEP za FŽP viz zápis AS UJEP.  Vol­by se usku­teč­ní dne 10.9. 2019. od 9 do 13 hod. Har­mo­no­gram voleb a orga­ni­zač­ní poky­ny
(při­dá­no 27. srp­na 2019)

Doplňovací volby do AS FŽP

Aka­de­mic­ký senát FŽP dne 256. 2019 na svém řád­ném zase­dá­ní vyhlá­sil dopl­ňo­va­cí vol­by do komo­ry aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků Aka­de­mic­ké­ho sená­tu FŽP pro funkč­ní obdo­bí od 4. 5. 2017 do 3. 5. 2020. Vol­by se usku­teč­ní papí­ro­vou for­mou dne 10.9. 2019 pd 9:00 do 13:00 ve ves­ti­bu­lu FŽP Krá­lo­va výši­na, 3132/7. Har­mo­no­gram voleb a orga­ni­zač­ní poky­ny
(při­dá­no 27. srp­na 2019)

Doplňovací volby do studentské komory AS UJEP — Výsledky

Výsled­ky voleb do stu­dent­ské komo­ry AS UJEP ze dne 14. 5. 2019. Zápis voleb­ní komi­se.
(při­dá­no 21. květ­na 2019)

Doplňovací volby do studentské komory AS FŽP UJEP — Výsledky

Výsled­ky voleb do stu­dent­ské komo­ry AS FŽP UJEP ze dne 14. 5. 2019. Zápis voleb­ní komi­se.
(při­dá­no 20. květ­na 2019)

Úřední deska UJEP

Úřed­ní deska UJEP je umís­tě­na (fyzic­ky) v kam­pu­su UJEP, v objek­tu MFC (Mul­ti­funkč­ní cen­t­rum) v pří­ze­mí (tzv. „lob­by“),    Pas­teu­ro­va 1, Ústí n. L. Elek­tro­nic­ká úřed­ní deska UJEP je zde.

   (při­dá­no 18. říj­na 2016)

Doručení veřejnou vyhláškou