Elektronická úřední deska FŽP UJEP

Protokol o průběhu a výsledcích voleb
do Akademického senátu FŽP UJEP v Ústí n. L.
pro funkční období od 15. 9. 2023 do 14. 9. 2026

Volební komise ve složení Mgr. Diana Holcová, Ph.D., Ing. Hana Burdová a Ing. Jakub Vosátka, Ph.D. konstatovala, že řádné volby do AS FŽP UJEP v Ústí n. L. pro funkční období od 15. 9. 2023 do 14. 9. 2026, které proběhly elektronickou formou ve dnech 29. 5. – 4. 6. 2023, proběhly v souladu s Volebním řádem Akademického senátu FŽP UJEP v Ústí n. L. a usnesením AS FŽP UJEP v Ústí n. L. ze dne 25. 4. 2023. Během voleb nedošlo k žádné události, která by narušila řádný průběh voleb.

Komise evidovala 12 nominací do komory akademických pracovníků a 6 nominací do studentské komory AS, přičemž všechny nominace byly uznány jako platné. Volby proběhly elektronickou formou ve dnech od 29. 5. 2023 od 9:00 do 4. 6. 2023 do 23:59. Voliči obdrželi na své univerzitní a studentské e-maily odkaz na volební aplikaci s jednoznačným kódem. Voleno bylo šest akademiků do komory akademických pracovníků a pět studentů do studentské komory AS FŽP UJEP.

Voleb se zúčastnilo celkem 47 z 242 studentů (tj. 19,421 %) a 34 ze 48 akademických pracovníků (tj. 70.833 %) oprávněných volit. Celková volební účast byla 27,931 %.

Výsledky hlasování pro funkční období od 15. 9. 2023 do 14. 9. 2026:

Komora akademických pracovníků AS FŽP UJEP v Ústí n. L. (pořadí, jméno, počet hlasů – v případě rovnosti hlasů je zohledněno abecední pořadí):
Mgr. Ing. Petr Novák získal(a) hlasů: 27
Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. získal(a) hlasů: 21
Mgr. Jakub Ederer, Ph.D. získal(a) hlasů: 19
Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D. získal(a) hlasů: 19
Ing. Eliška Wildová, Ph.D. získal(a) hlasů: 15
Ing. Dominik Brétt získal(a) hlasů: 14
Mgr. Miloslav Kolenatý získal(a) hlasů: 13
doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D. získal(a) hlasů: 13
doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. získal(a) hlasů: 12
Mgr. Eva Horčičková, Ph.D. získal(a) hlasů: 5
Ing. Richard Pokorný, DiS., Ph.D. získal(a) hlasů: 4
doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D. získal(a) hlasů: 3

Studentská komora AS FŽP UJEP v Ústí n. L. (pořadí, jméno, počet hlasů):
Jakub Kostka získal(a) hlasů: 28
Michael Hožďala získal(a) hlasů: 21
Nikol Suková získal(a) hlasů: 19
Ing. Gabriela Bílková získal(a) hlasů: 18
David Jiránek získal(a) hlasů: 13
Ondřej Soukup získal(a) hlasů: 12

Dle článku 4, odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu FŽP UJEP v Ústí n. L., se nezvolení kandidáti v obou komorách AS FŽP, kteří získali více než 10 procent odevzdaných hlasů, stávají náhradníky v pořadí podle počtu dosažených hlasů. Náhradník nastupuje na místo člena AS FŽP do dané komory AS FŽP v případě, že se takové místo uvolní. Nezvolený kandidát se může
funkce náhradníka písemně vzdát, a to bezprostředně po volbách předsedovi volební komise nebo v průběhu volebního období předsedovi AS FŽP. Nezvolený kandidát automaticky ztrácí funkci náhradníka, pokud je naplněna některá z podmínek uvedených v čl. 1 odst. 6 písm. b) a d) se zřetelem na čl. 1 odst. 7.

Zapsáno dne 5. 6. 2023 v Ústí nad Labem

Členové volební komise:
Mgr. Diana Holcová, Ph.D., předsedkyně volební komise
Ing. Hana Burdová, členka volební komise
Ing. Jakub Vosátka, Ph.D., člen volební komise


Návrhy kandidátů na členy Akademického senátu FŽP UJEP v Ústí n. L.
pro funkční období od 15. 9. 2023 do 14. 9. 2026

 Ve stanovené lhůtě do 22. 5. 2023, 14:00 bylo k rukám předsedkyně a členů volební komise podáno celkem 18 návrhů kandidátů na člena AS FŽP UJEP (12 návrhů na členy z řad akademických pracovníků do akademické komory a 6 návrhů z řad studentů do studentské komory) pro funkční období od 15. 9. 2023 do 14. 9. 2026.

Všechny návrhy byly platné.

Přehled návrhů pro jednotlivé kandidáty je uveden v abecedním pořadí: 

Kandidáti do Akademické komory AS FŽP UJEP:

Kandidát: Ing. Dominik Brétt; odborný asistent KGI FŽP UJEP
Navrhovatel: Mgr. et Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.; lektorka KŽP FŽP UJEP

Kandidát: Mgr. Jakub Ederer, Ph.D.; odborný asistent KECHT FŽP UJEP
Navrhovatel: Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D.; odborná asistentka KECHT FŽP UJEP

Kandidát: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.; garantka Bc SP OŽP, odborná asistentka KGI FŽP UJEP
Navrhovatel: Mgr. Ing. Petr Novák; vedoucí KGI FŽP UJEP, odborný asistent KGI FŽP UJEP

Kandidát: Mgr. Eva Horčičková, Ph.D.; odborná asistentka KŽP FŽP UJEP
Navrhovatel: Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.; odborný asistent KŽP FŽP UJEP

Kandidát: Mgr. Miloslav Kolenatý; odborný asistent KŽP FŽP UJEP
Navrhovatel: Mgr. Diana Holcová, Ph.D.; proděkanka pro rozvoj a kvalitu FŽP UJEP, odborná asistentka KŽP FŽP UJEP

Kandidát: Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D.; odborná asistentka KECHT FŽP UJEP
Navrhovatel: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.; garantka Bc SP OŽP, odborná asistentka KGI FŽP UJEP

Kandidát: doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D.; docent KŽP FŽP UJEP
Navrhovatel: Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.; odborný asistent KŽP FŽP UJEP

Kandidát: Mgr. Ing. Petr Novák; vedoucí KGI FŽP UJEP, odborný asistent KGI FŽP UJEP
Navrhovatel: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.; garantka Bc SP OŽP, akademická pracovnice KGI FŽP UJEP

Kandidát: doc. Ing, Jan Pacina, Ph.D.; garant Bc SP AGI a NMgr SP EGI, docent KGI FŽP UJEP
Navrhovatel: Mgr. Ing. Petr Novák; vedoucí KGI FŽP UJEP, odborný asistent KGI FŽP UJEP

Kandidát: Ing. Richard Pokorný, DiS., Ph.D.; vedoucí KŽP FŽP UJEP, odborný asistent KŽP UJEP
Navrhovatel: Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.; odborný asistent KŽP FŽP UJEP

Kandidát: doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.; docent KŽP FŽP UJEP
Navrhovatel: Ing. Eliška Wildová, Ph.D.; odborná asistentka KŽP FŽP UJEP

Kandidát: Ing. Eliška Wildová, Ph.D.; odborná asistentka KŽP FŽP UJEP
Navrhovatel: Mgr. Diana Holcová, Ph.D.; proděkanka pro rozvoj a kvalitu FŽP UJEP, odborná asistentka KŽP FŽP UJEP

Kandidáti do Studentské komory AS FŽP UJEP:

Kandidát: Ing. Gabriela Bílková (studentka 2. ročníku PhD SP ECHT)
Navrhovatel: Michael Hožďala (student 2. ročníku Bc SP OŽP, spec. OPK)

Kandidát: Michael Hožďala (student 2. ročníku Bc SP OŽP, spec. OPK)
Navrhovatel: Jakub Kostka (student 2. ročníku Bc SP OŽP, spec. TOŽP)

Kandidát: David Jiránek (student 3. ročníku Bc SP OŽP, spec. TOŽP)
Navrhovatel: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.; garantka Bc SP OŽP, akademická pracovnice KGI FŽP UJEP

Kandidát: Jakub Kostka (student 2. ročníku Bc SP OŽP, spec. TOŽP)
Navrhovatel: Michael Hožďala (student 2. ročníku Bc SP OŽP, spec. OPK)

Kandidát: Ondřej Soukup (student 3. ročníku Bc SP AGI)
Navrhovatel: Nikol Suková (studentka 3. ročníku Bc SP OŽP, spec. TOŽP)

Kandidát: Nikol Suková (studentka 3. ročníku Bc SP OŽP, spec. TOŽP)
Navrhovatel: Ondřej Soukup (student 3. ročníku Bc SP AGI)

Zapsali: Mgr. Diana Holcová, Ph.D., předsedkyně volební komise                 Ing. Jakub Vosátka, Ph.D., člen volební komise
V Ústí nad Labem dne 22. 5. 2023 


Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu FŽP

Řádné volby do AS FŽP
pro funkční období AS FŽP od 15. 9. 2023 do 14. 9. 2026
se uskuteční elektronicky ve dnech 29. 5. 2023 až 4. 6. 2023

 Volí se šest akademiků do akademické komory a pět studentů do studentské komory AS FŽP UJEP.

 Harmonogram voleb:
1. Přijímání návrhů na kandidáty
Členové akademické obce mohou podávat písemné návrhy kandidátů k rukám předsedy volební komise nebo prostřednictvím členů volební komise do 22. 5. 2023 do 14:00.
Návrh na kandidáta musí obsahovat: jméno navrženého kandidáta, podpis navrhovatele, e-mail kontakt navrženého, souhlas a podpis navrženého.

2. Představení kandidátů
Každý kandidát může předat volební komisi svoji prezentaci s fotografií v elektronické podobě, která bude neprodleně vyvěšena na stránkách FŽP a bude přístupná po celou dobu trvání voleb.

3. Volba kandidátů do AS
Volba kandidátů proběhne elektronickou formou ve dnech od 29. 5. 2023 od 9:00 do 4. 6. 2023 do 23:59. Voliči obdrží na své univerzitní a studentské e-maily odkaz na volební aplikaci s jednoznačným kódem.

Dne 12. 5 2023 v Ústí nad Labem

Složení volební komise: Mgr. D. Holcová, Ph.D. – předsedkyně volební komise, Ing. J. Vosátka, Ph.D. – člen, Ing. Hana Burdová – člen

Lístek s návrhem kandidáta naleznete zde.


Volba kandidáta na jmenování děkanem

Akademický senát FŽP na svém řádném zasedání dne 4.4. 2023 volil kandidáta na jmenování děkanem. Hlasy všech přítomných senátorů byl zvolen doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Příloha: Protokol z volbz kandidáta na jmenování děkanem – FŽP UJEP 2023

Protokol o průběhu doplňujících voleb do AK AS UJEP na FŽP
Volby proběhly formou hlasování volebními lístky na pracovišti FŽP v Ústí nad Labem (budova CPTO -1.29) dne 21. 3. 2023 od 8:30 do 12:30 hodin.Přítomní členové volební komise:

 • Ing. Jakub Vosátka, Ph.D. – předseda volební komise
 • Mgr. et Mgr. Katka Marková, Ph.D.
 • Lukáš Hodek
 • Ema Kopecká
 • Barbora Lea Ševčíková
 • Natálie Dvořáková

Výsledky voleb do AK AS UJEP

Počet oprávněných voličů: 50
Počet odevzdaných platných hlasů: 12
Počet odevzdaných neplatných hlasů: 3

Petr Novák:                           12 hlasů

Do AK AS UJEP byl zvolen Petr Novák ().

V Ústí nad Labem, dne 21. 3. 2023

(přidáno 21.3.2023)


Kandidátní listina pro „Volbu kandidáta na jmenování děkanem“ FŽP UJEP

Do 14. 3. byly volební komisi doručeny 2 návrhy na volbu kandidáta na jmenování děkanem, které obsahovaly shodné jméno kandidáta.

Jediným kandidátem, který byl jmenován doc. Ing. Tröglem, Ph.D. a Ing. Richardem Pokorným, Ph.D., je:

Doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, Ph.D.

Vystavila: Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D., předsedkyně volební komise

V Ústí nad Labem dne 15. 3. 2023.

 

Volební komise pro volbu kandidáta na jmenování  děkanem FŽP UJEP

Schválená na zasedání AS FŽP dne 31.1.2023 (Usnesení č.5)

 • Sylvie Kříženecká, Ph.D. – předseda
 • Jakub Ederer, Ph.D. – člen
 • Luláš Hodek – člen

Vystavil:  Mgr. Petr Novák, předseda AS FŽP.

V Ústí nad Labem dne 3. 2. 2023.


Organizační pokyn pro volby do AK AS UJEP zde

Kandidáti do AK AS UJEP pro volby konané dne 21.3.2023 na FŽP UJEP

Kandidát: Mgr. Ing. Petr Novák

Navrhovatel: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

V Ústí nad Labem dne 14.3.2023

(přidáno 15.3.2023)


Doplňovací volby na jedno místo do akademické komory AS UJEP

za FŽP UJEP pro funkční období AS UJEP od 1.1.2023 do 31.12.2025 se uskuteční dne 21. 3. 2023 od 8:30 do 12:30 v budově CPTO v místnosti CP -1.29.

Volí se jeden akademický pracovník do akademické komory AS UJEP. Volí pouze akademičtí pracovníci.

Harmonogram voleb:
1. Přijímání návrhů na kandidáty do 13. 3. 2023. Členové akademické obce mohou podávat písemně návrhy kandidátů k rukám předsedy volební komise i prostřednictvím členů komise do 13. 3. 2023 do 12:00.
Návrh na kandidáta musí obsahovat: navržení, podpis navrhovatele, e-mail kontakt navrženého, souhlas a podpis navrženého. VZOR
2. Představení kandidátů: Každý kandidát může předat komisi svoji prezentaci v elektronické podobě, která bude neprodleně vyvěšena na stránkách FŽP a bude přístupná po celou dobu voleb.
3. Volby proběhnou dne 21. 3. 2023 od 8:30 do 12:30 v budově CPTO v místnosti -1.29.

Dne 27. 2. 2023 v Ústí nad Labem

Složení dílčí volební komise: Ing. Jakub Vosátka, Ph.D. (předseda dílčí volební komise), Ing. Jitka Elznicová, Ph.D., Lukáš Hodek, Ondřej Soukup, Nikol Suková

(přidáno 27.2.2023)


Harmonogram pro „Volbu kandidáta na jmenování děkanem“ FŽP UJEP
Časový harmonogram voleb:
1) Vyhlášení voleb na řádném zasedání AS FŽP dne 31. 1. 2023
2) Předkládání návrhů kandidátů na funkci děkana volební komisi do 14. 3. 2023 do 13 hod. Návrhy přijímá volební komise prostřednictvím svých členů v písemné formě v otevřených obálkách ve dvou vyhotoveních. Minimálně dva členové komise potvrdí podpisem příjem návrhu (datum, čas) a jedno potvrzené vyhotovení vrátí zpět navrhovateli.
A. Návrhy na kandidáty mohou podat členové Akademické obce FŽP, Vědecká rada FŽP a rektor UJEP.
B. Návrhy na kandidáty podá navrhovatel písemně volební komisi. Návrhy musí obsahovat zejména:
a) jméno a příjmení včetně titulů, pracovního zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta,
b) souhlas navrženého s kandidaturou,
c) jméno a podpis navrhovatele, příp. předsedy Vědecké rady FŽP nebo rektora,
d) profesní životopis kandidáta,
e) kopie lustračního osvědčení podle zvláštního právního předpisu 1 – předkládá se kopie, ten kdo přejímá návrh, potvrzuje soulad s kopií.
3) Z obdržených návrhů na kandidáty vyhovujících odst. A. a B. sestaví volební komise kandidátní listinu obsahující jména všech kandidátů v abecedním pořadí a předá ji předsedovi AS FŽP do 15. 3. 2023 do 13 hod.
4) Předseda volební komise zabezpečí zveřejnění seznamu kandidátů v abecedním pořadí na úřední desce FŽP a na webových stránkách fakulty 15. 3. 2023.
5) Předseda volební komise zabezpečí a řídí shromáždění akademické obce s představením kandidátů – 28. 3. 2023 od 13 hod. v Aule CPTO 1.01.
6) Volba děkana Akademickým senátem FŽP se uskuteční na jednání AS FŽP dne 4. 4. 2023 od 12 hod.

1 zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

(přidáno 23.2.2023)


Výsledky voleb do AS UJEP

Na Fakultě životního prostředí se v úterý 29.11. uskutečnily volby do AS UJEP. Výsledy voleb naleznete v příloze.

Členy akademické komory AS UJEP se stávají:

 • Ing. Elznicová Jitka, Ph.D.
 • Ing. Vosátka Jakub, Ph.D.

Členy studentské komory AS UJEP se stávají:

 • Jakub Kostka
 • Michael Hožďala

Příloha: protokol o výsledcích voleb.


Úřední deska FŽP UJEP je umístěna (fyzicky) v kampusu UJEP, v objektu MFC (Multifunkční centrum) v přízemí (tzv. „lobby“),  Pasteurova 1, Ústí nad Labem.

Elektronická úřední deska UJEP je zde.

(přidáno 18. října 2016)

Doručení veřejnou vyhláškou