Úřední deska

Výsledky voleb do AS UJEP

Pro­to­kol o prů­bě­hu a výsled­ku voleb do AS UJEP na FŽP,

(při­dá­no 7. led­na 2020)

Vyhlášení řádných voleb do AS UJEP pro funkční období 2020–2022

V sou­la­du s čl. 2, odst. 1 Voleb­ní­ho řádu AS UJEP vyhla­šu­je AS UJEP vol­by do AS UJEP pro funkč­ní obdo­bí od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.
(při­dá­no 14. lis­to­pa­du 2019)

Úřední deska UJEP

Úřed­ní deska UJEP je umís­tě­na (fyzic­ky) v kam­pu­su UJEP, v objek­tu MFC (Mul­ti­funkč­ní cen­t­rum) v pří­ze­mí (tzv. „lob­by“),    Pas­teu­ro­va 1, Ústí n. L. Elek­tro­nic­ká úřed­ní deska UJEP je zde.

   (při­dá­no 18. říj­na 2016)

Doručení veřejnou vyhláškou