Mgr. Ing. Petr Novák

vedoucí Katedry geoinformatiky (KGI)
Odborné zaměření: internetové technologie, programování, operační systémy, mapové servery
Místnost: CPTO 5.01, Telefon: +420 475 284 164, E-mail:
Konzultační hodiny: středa 8.00 – 10.00,  čtvrtek 13.00 – 14.00.
Dále po předchozí dohodě on-line,

Články v mezinárodních časopisech s IF

2019
ELZNICOVÁ, J., GRYGAR, T.M., POPELKA, J., SIKORA, M., NOVÁK, P., HOŠEK, M. Threat of pollution hotspots reworking in river systems: Case study of the Ploučnice River (Czech Republic) (2019) ISPRS International Journal of Geo-Information, 8 (1), art. no. 37.DOI: 10.3390/ijgi8010037

Publikace ostatní

2018
Jitka ELZNICOVÁ, Tomáš MATYS GRYGAR, Martin SIKORA, Jan POPELKA, Michal HOŠEK and Petr NOVÁK . Threat of pollution hotspots reworking in river systems: Example of the Ploučnice River (Czech Republic). Conference proceedings. GIS Ostrava 2018 – GIS for Safety & Security Management, ISBN 978-80-248-4235-6, 159-176 pp. http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2018/proceedings/proceedings.pdf

MACHOVÁ, Iva, Karel KUBÁT, Ladislava FILIPOVÁ, Petr NOVÁK a Michal ŘEHOŘ. Stav flóry a porostů jako výsledek rekultivace jezera Most: The state of flora and vegetation of lake Most as a result of ecological restoration. Studia oecologica. 2018, , 54-79. ISSN 1802-212X. DOI: 10.21062/ujep/233.2019/a/1802-212X/SO/12/1/54

Machová I., Kubát K., Novák P. (2018): Druhová skladba stromového patra na agrárních valech a terasách v Českém středohoří. – Severočes. Přír. 50:13-21, 2018

2015
PACINA, Jan, POPELKA, Jan a Petr NOVÁK. Road network development analysis in areas affected by open-pit mining. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2015, Conference Proceedings. 2015, Book 2, Volume 1, s. 785-792. ISBN 978-619-7105-34-6 / ISSN 1314-2704. DOI: 10.5593/SGEM2015/B21/S8.100.

2014
NOVÁK, Petr a Jan POPELKA. Základy výpočetní techniky [on-line]. Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2014.

2011
Vráblíková J. a kol.: Revitalizace území v severních Čechách. 294 s. ISBN 978-80-7414-396-0, FŽP UJEP Ústí n. L., 2011

Synek V., Mjasnikovičová K., Ederer J., Novák P.: Sledování znečištění půd rtutí v Ústí nad Labem a jeho okolí. Studia Oecologica. Roč. V. číslo 2, Ústí n. L.: UJEP, 2011.  ss.25-40. ISSN 1802-212X

2010
Jirásek, P.; Novák, P.Vývoj bydlení v regionu Podkrušnohoří. Studia Oecologica. Roč. IV. číslo 4, Ústí n. L.: UJEP, 2010.  ss.77-94. ISSN 1802-212X.

2009
PACINA, J., NOVÁK, P.: Výuka Geoinformatiky na Fakultě životního prostředí UJEP. In Geoinformační struktury pro praxi – sborník přednášek. Brno: MSD, 2009. ISBN: 978-80-7392-100-2.

2008
MACHOVA I., NOVÁK P.: Přirozené zdroje a způsoby šíření rostlin na agrární valy a terasy. – Studia Oecologica, Ústí n. L. 2008. 1:86 – 92

2006
Machová, I., Novák, P., Synek, V. Příspěvek k hodnocení agrárních valů Českého středohoří s využitím indikačních hodnot. Severočes. Přír., Litoměřice, 2006, vol.38, s. 45-60.

Vzdělávání a výzkum v oblasti životního prostředí, Soubor prezentací z mezinárodní konference k 15. výročí založení FŽP UJEP; Ústí nad Labem 2006, ISBN: 80-7044-796-6

Specializované mapy:

2016
Machová I., Novák P., Kučerová M. (2016): Druhová skladba dřevin stromového patra na agrárních valech a terasách podle polohy ve fytogeografických okresech Českého středohoří. Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem, https://fzp.ujep.cz/projekty/AgrarniValy

Machová I., Novák P., Kučerová M. (2016): Druhová skladba dřevin keřového patra na agrárních valech a terasách podle polohy ve fytogeografických okresech Českého středohoří. Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem, https://fzp.ujep.cz/projekty/AgrarniValy

Novák P., Machová I., Kučerová M., Mazáková E. (2016): Identifikace valů v prostředí GIS včetně verifikace v terénu a porovnání šířek valů různými metodami.
Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem, https://fzp.ujep.cz/projekty/AgrarniValy

Účast na konferencích:

2018
Jitka ELZNICOVÁ, Tomáš MATYS GRYGAR, Martin SIKORA, Jan POPELKA, Michal HOŠEK and Petr NOVÁK. Threat of pollution hotspots reworking in river systems: Example of the Ploučnice River (Czech Republic). GIS Ostrava 2018 – GIS for Safety & Security Management, 21.-23.3.2018, Ostrava Česká republika

2017
Konference ČBS: Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy, Praha
Poster: Kubát K., Machová I., Pilařová V., Neruda M., Novák P., Popelka J. „Změny v rozšíření Schoenoplectus tabernaemontani v SZ Čechách a jejich příčiny“

2016
Konference ke 40. výročí CHKO České středohoří v Litoměřicích
Poster: Machová I., Elznicová J., Novák P., Kučerová M. „Agrární valy a terasy v okolí NPR Oblík“

Archiv
Příspěvek na konferenci. Téma: Distanční vzdělávání v České republice – současnost a budoucnost, IV. národní konference, Sborník anotací (tištěný) a příspěvků (na CD-ROM). Ostrava 2006, Autoři: Mgr. Jan Černý, Mgr. Petr Novák, ISBN 80-86302-36-9

Posterová prezentace. Téma: Elearning na UJEP. Distanční vzdělávání v České republice – současnost a budoucnost, IV. národní konference, Sborník anotací (tištěný) a příspěvků (na CD-ROM). Autoři: Mgr. Petr Novák, Mgr. Jan Černý

Řešené projekty

Aktuální
Spoluřešitel:
Využití geoinformatiky pro případové studie resilience krajiny. Projekt IGA UJEP č. UJEP-IGA-TC-2019-44-02-2 , 2019 – 2020, spoluřešitel projektu

Projekt SNCZ 100281957  “Paměť krajiny – přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny”, 2017-2019, spoluřešitel projektu UJEP

Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce, projekt MŠMT, program OP VVV – CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408, hlavní řešitel: UJEP Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., 5/2017-12/2022

Ukončené
Antropogenní znečištění a stavba říčních niv: dva fenomény a jediný příběh. projekt GAČR 15-00340S, 2015–2017, řešitel: RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc., ÚACH AV ČR, Řež

ArchaeoMontan 2018. SN-CZ (doba řešení 2015-2018). Řešitel: Landesamt für Archäologie (Dr. Christiane Hemker), spoluřešitel: FŽP UJEP (Doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.) (WWW stránky projektu)

Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí – ENVIMOD , projekt OPVK – CZ.1.07/2.2.00/28.0205, 2011-2014, řešitel: Doc. Ing. Petr Janoš. CSc.

Multimediální atlas hydromorfních a halomorfních půd, řešeno v roce 2011, projekt Fondu rozvoje vysokých škol – spoluřešitel, řešitel:: Ing. Filipová,

Posilování Kompetencí vysokoškolských pracovníků pro Rozvoj Konkurenceschopnosti vysokého školství v Ústeckém kraji – POKROK, řešeno v letech 2009 – 2011. Spoluřešitel, řešitel: Doc. Iva Ritschelová, CSc.

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří. Projekt MMR WD-44-07-1, řešeno v letech 2007 – 2011. Spoluřešitel, řešitel: prof. Jaroslava Vráblíková, CSc.

Rozvoj elearningových informačních systémů UJEP – portál edu.ujep.cz. Rozvojový a transformační projekt – požadovaná částka: 5 013 491 – spoluřešitel, řešitel: Mgr. Bronislava Palíková

Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek pro kurzy vybraných vědních oborů II, řešeno v roce 2005 – rozvojový a transformační projekt,- 500 000 – spoluřešitel, řešitel: Doc. Iva Ritschelová, CSc.

Příprava vzdělávacích programů se zaměřením na geoinformatiku a informatiku v ŽP, rozvojový a transformační projekt, 2005, 105 000 Kč, – spoluřešitel, řešitel: Ing. Tomáš Dolanský

2004
Modernizace počítačové učebny se zaměřením na geoinformační technologie, řešeno v roce 2004 získáno 1 051 000 Kč – projekt Fondu rozvoje vysokých škol – spoluřešitel, řešitel: Ing. Jitka Prchalová

Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek pro kurzy vybraných vědních disciplín, řešeno v roce 2004 – rozvojový a transformační projekt, 800 000,- – spoluřešitel, řešitel: Doc. Iva Ritschelová, CSc.

Nepřijaté
Vybudování mobilní počítačové učebny, podáno v roce 2005, projekt Fondu rozvoje vysokých škol na částku 972 000,-; Řešitel: Mgr. Petr Novák

Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek pro kurzy vybraných vědních oborů III, podáno v roce 2005 na částku 307.000,- rozvojový a transformační projekt – spoluřešitel, řešitel: Doc. Iva Ritschelová, CSc.

Vzdělání a odborný růst

Vzdělání
2010: ukončeno studium na FES UPCE, magisterský program: Systémové inženýrství a informatika. Obor: Informatika ve veřejné správě, titul Ing.
2004: ukončeno studium na PF UJEP, magisterský obor Matematika – Výpočetní technika, titul Mgr.
2001: ukončeno studium na PF UJEP, bakalářský program Informační systémy – obor Aplikovaná informatika, titul Bc.

Odborný růst

2004 – dosud: Asistent na Katedře informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP
2002 – dosud: Správce počítačové sítě na CI UJEP
2002 – 2004: Výuka na Katedře informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP

Ostatní aktivity