PedoLab

pEDOLAB

Pedologická laboratoř byla zřízena v roce 2000 pro praktickou část výuky předmětu “Pedologie a ochrana půdy” za podpory Fondu rozvoje vysokých škol, konkrétně řešením projektu FRVŠ č. 1065/2000 Zřízení pedologické laboratoře. V roce 2003 byla inovována ve spolupráci na projektu FRVŠ č. 2671/2003 Laboratoř environmentálních analýz.

Laboratoř je uzpůsobena převážně pro stanovení fyzikálních půdních charakteristik, jako jsou pórovitost, zrnitost, skeletovitost, objemová a specifická hmotnost, vlhkost aj. Co se týká chemických charakteristik, jsou možnosti laboratoře omezené, přesto se zde dají stanovit např. množství humusu, aktivní a potenciální výměnná půdní reakce a obsah uhličitanů. Z mikrobiologických vlastností se stanovuje aktivita celuláz.

Součástí laboratoře je také polní laboratoř firmy BangCo, která umožňuje orientační analýzy a práci přímo v terénu. Pedologická laboratoř je využívána nejen v rámci předmětu “Pedologie a ochrana půdy”, ale je také k dispozici studentům ke zpracování závěrečných bakalářských a diplomových prací.

Pedological laboratory was established for the purpose of practical education of Soil Science and Protection subject in support of the Fund of Universities Development, No. 1065/2000 Pedological laboratory establishment, in the year 2000. Its innovation was carried out in co-operation with the Fund of Universities Development No. 2671/2003 Laboratory of environmental analyses, in 2003.

The laboratory is adapted to physical soil properties, especially porosity, texture, soil skeleton, bulk density, specific weight and soil moisture determination. As far as chemical soil properties determination is concerned, the possibilities are a little bit narrow nevertheless humus content, active and potential soil reaction or carbonate content can be carried out. Cellulase activity is determined with respect to microbiological soil characteristics.

Field laboratory BangCo, which enables soil analyzing directly in field conditions, belongs among laboratory equipment as well. Pedological laboratory serves not only for the purposes of Soil Science and Protection subject; it is also available to students and their bachelor or diploma theses elaboration.

Registr chemických látek

Název H-věty Laboratoř
Síran sodný dekahydrát p.a. X 409
Hydroxid draselný, šupiny H290, H302, H314  409
Kyselina fluorovodíková 38 – 40% H300, H310, H330, H314  409
Silikagel pro exsikátory modrý X  409
Kyselina monochloroctová, čistá H301, H311, H331, H314, H400  409
Fluorid sodný, p.a. H301, H319, H315  409
Hexametafosforečnan sodný X  409
Uhličitan sodný bezvodý, čistý H319  409
Chlorid draselný X  409
Uhličitan vápenatý srážený X  409
Hydroxid sodný, perly H290, H314, H318  409
Hydrogenuhličitan sodný X  409
Kyselina chlorovodíková H314, H335, H299  409
Líh kvasný, rafinovaný, jemný 96% (Ethanol 96%) H225, H319  409
Ethanol denaturovaný H225, H319  409
Ethanol bezvodý H225, H319  409
Ocet kvasný lihový 8% X  409

Laboratorní řád

Požární řád