RNDr. Iva Machová, Ph.D.

Odborné zaměření: botanika, flóra a vegetace agrárních valů a teras
Místnost: CPTO -1.05, Telefon: +420 475 284 146 
E-mail:
Konzultační hodiny: po individuální dohodě
Researcher ID: publons

Publikace

2019
Machová I., Kubát K., Štojdl J. (2019): Rostlinstvo biotopů vzniklých hornickou a těžební činností na Krušných horách. –  Studia oecologica, Ústí n. L. (v recenzním řízení)

Machová I., Kubát K., Novák P. (2019):  Druhová skladba keřového patra na agrárních valech a terasách Českého středohoří. – Severočeskou přírodou, Ústí n. L.,51:  13 – 23.

2018
Machová I., Kubát K., Novák P. (2018): Druhová skladba stromového patra na agrárních valech a terasách v Českém středohoří. – Severočeskou přírodou, Ústí n.L, 50:13-21.

2017
Kubát K., Machová I., Papíková H.,Takáčová T. (2017): Diploidní Rumex acetosella také v sz. Čechách. – Severočeskou přírodou, Ústí n. L. 49:1 -6.

Machová I., Kubát K., Kučerov á M., Mazáková E.(2017): Příspěvek k morfologii jabloně lesní (Malus sylvestris). –  Severočeskou přírodou, Ústí n. L., 49: 7 – 18.

2015
Kučerová M., Machová I. (2015):Studie agrárních valů a teras v okolí obcí Březno a Velemín v Českém středohoří. – Studia oecologica, roč. IX/1:36 – 48.

Kubát, K., Machová, I. (2015): Dodatky k výskytu Malus sylvestris Mill. v Ústeckém kraji. Severočeskou přírodou, Ústí n. L. 47: 43 – 46.

2014
Kubát, K., Machová, I. (2014) Floristické poměry vodní nádrže Milada u Chabařovic. Severočeskou přírodou, Ústí n.L.: 45: 63 – 68.

Kubát K., Machová I. et Filipová L.(2014): Historie botanických průzkumů blízkého okolí zaniklého města Most. – Severočes. Přír., Ústí n. L. 46: 75 – 82.

Filipová L., Kubát K. et Machová I. (2014): Vzácné a ohrožené druhy rostlin na výsypkách a hydricky rekultivovaných plochách v okolí Mostu. –  Severočes. Přír., Ústí n. L. 46: 83 – 89.

Stojaspalová Ž. et Machová I. (2014): Studie agrárních valů u obce Tašov v Českém středohoří. – Severočes. Přír., Ústí n. L. 47: 55 – 62.

Machová I., Kubát  K.et Filipová L. (2014): Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras ve Verneřickém středohoří. – Příroda, Praha 32: 173 – 184.

Machová I. et Kubát K. (2014). The species composition on agricultural terraces in NW part of Slovakia. – Ekológia Bratislava 33/4: 307 – 320.

Neruda M., Filipová L., Říhová Ambrožová J., Machová I., Kubát K., Holec M. et Holcová D. (2014): Ecological research of former brown-coal quarry – the Most lake in the Czech Republic. –  Journal of Life Science, USA, č. 8, David Publishing: 841 – 847

Machová I. (2014): Květena vybraných lokalit severozápadních Čech. UJEP Ústí n. L.: 235 pp.

2013
Muller F., Kubát K./eds./: Vzácné rostliny Krušných hor. Situace v Čechách a v Sasku. 246pp

2012
Machová I., Kubát K. (2012): Flóra agrárních valů z vrcholových partií Krušných hor. – Stud. Oecol. roč. VI, č. 2: 36 – 44.

Machová I., Synek V. et Kubát K. (2011): Flóra agrárních valů a teras

Krušných hor. – Příroda, 30: 5-20.

2011
Machová I., Elznicová J. (2011): Změny agrárních valů a teras ve Verneřickém Středohoří a jejich monitorování s využitím nástrojů GIS. – In. Kolejka a kol. Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. 180 – 196

Filipová L., Machová I. (2011): Vegetace vybraných agrárních valů v lesích Verneřického středohoří a úbočí Krušných hor – Stud. Oecol. roč. V, č.2, : 80-89 

Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I., Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír., Ústí n. L., 42: 63 – 82

Machová I., Kubát K., Elznicová J., Riezner J, Kovář P.(2011):Význam agrárních valů v krajině a možnosti jejich využití při hospodaření. – Recenzovaná metodika, UJEP: 50 pp

Kubát.K., Machová I.(2012):Přeshraniční spolupráce při záchraně vybraných druhů.-Acta Universitatis Purkynianae, Studia Geografica:63 – 68.

2010
Machová I., Synek V. et Nováková K.(2010): Flóra valů a hodnocení příčin jejího složení. Studia Oecologica IV/2010, Ústí n.L.: 40 – 49

Machová I., Elznicová J. et Synek V. (2010): Význam agrárních valů a teras jako migračního prostředí lesních druhů. – Severočes. Přír., Ústí n. L., 41: 75 – 82

Procházková P., Vahala M. et Machová I. (2010): Přiblížení podmínek vegetace agrárních teras u obce Domašín v Krušných horách. – Studia Oecologica IV/4, Ústí n.L.: 50 – 58

Elznicová J., Machová I.(2010): Identifikace změn rozšíření agrárních valů na úpatí vrchu Oblíku. Studia Oecologica IV/4, Ústí n.L.: 5 – 14.

Kubát K., Machová I.(2010): Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz.části Českého středohoří (sz.Čechy). –  Studia Oecologica IV/4, Ústí n.L.: 33 – 39

2009
Elznicová, J.et  Machová I. (2009): Identifikace změn rozšíření agrárních valů. In. Hübelová, D. (ed.): Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1.díl. MU Brno PF, Brno, s. 84-96. 

Machová I., Kubát K., Česká J. et Synek V. (2009):Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří. – Příroda, Praha, 28: 185 – 202

2008
Machová I.. Novák P.(2008): Přirozené zdroje a způsoby šíření rostlin na agrární valy a terasy. – Studia oecologica I, Ústí n. L.: 86 – 92

Machova, I., Uhrová, S., Synek, V. (2008): Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů. – Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 7-15. 

Machová, I., Filipová, L., Fiedlerová, K. (2008):Dřeviny agrárních valů Českého středohoří a jejich vliv na bylinné patro. – Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 1-6.

2007
Machová I. (2007): Sledování vývoje krajiny Českého středohoří na příkladu agrárních valů. – Studia oecologica I., Ústí n. L.: 57 – 62

Kubát K. et Machová I. (2007): Ústí n. Labem – botanický průvodce.

2006
Machová I., Kubát K.:(2006): Mapování změn flóry a společenstev rostlin odrážející antropogenní činnost v severočeském regionu. Acta Oecologica I., Ústí n. L.: 129-132

Machová I. (2006): Flóra a vegetace Všebořického laloku v Ústí n.L.- Acta Oecologica I., Ústí n. L: 16-26

Kula E., Machová I.(2006): Floristická diverzita a fauna monofágů motýlů v imisním území (Sněžník, Děčínská vrchovina). – in Slodičák M., Novák J./eds./: Lesnický výzkum v Krušných horách, recenzovaný sborník z celostátní vědecké konference. VÚLHM: 233-247

2005
Machová I., Kubát K.(2005):Příspěvek k flóře Oblíku a jeho okolí. – Severočeskou přírodou, Litoměřice, 36-37:61-74

Machová I., Klazar R.(2005):Věková struktura dřevin na agrárních valech. – Severočeskou přírodou, Litoměřice, 36-37: 111–121

2004
Machová I., Kubát K. (2004): Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin Ústecka. – Academia, Praha: 220

Články

Al Souki, K. S.;  Burdova, H;  Trubač, J;  Štojdl, J.;  Kuráň, P.;  Křiženecká, S.;  Machová, I.;  Kubát, K.;  Popelka, J.;  Malinska Auer, H.;  Nebeska, D.;  Ust’ak, S.;  Honzik, R.;  Trögl, J. (2021):  Enhanced Carbon Sequestration in Marginal Land Upon Shift towards Perennial C-4 Miscanthus x giganteus: A Case Study in North-Western Czechia  –  Agronomy, Basel:

GRUSS I., TWARDOWSKI J., NEBESKÁ D. (S), TROGL J., STEFANOVSKA T., PIDLISNYUK V., MACHOVA I. (2021): Microarthropods and vegetation as biological indicators of soil quality studied in poor sandy sites at former military facilities. Land degradation & Development.

Walczak C., Machová I., Műller F., Kubát K. (2021): Agrární valy a terasy na české a saské straně Krušných hor. – CDSM Ústí nad Labem: 139 pp.

Kubát K., Műller F., Műller R., Pollakis J., Machová I. (2021): Hornické biotopy na české a saské straně Krušných hor. – CDSM Ústí nad Labem: 153 pp.

Účast na konferencích

2019
Jitka ELZNICOVA, Johana VARDARMAN, Iva MACHOVA, Stepanka TUMOVA, Martin FAMERA, J. Michael DANIELS, Tomas MATYS GRYGAR. The traces of past agricultural practices in hilly regions of the Czech Republic. Poster na konferenci The EGU 2019, 21th EGU General Assembly, EGU2019, Proceedings from the conference held 7-12 April, 2019 in Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts Vol. 21, EGU2019-13919, https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-13919.pdf

2017
Konference ČBS: Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy, Praha,

Přednáška: Machová I., Trogl J., Kubát K., Popelka J., Veronesi-Dáňová P. „ Lze vysvětlit příčiny druhové skladby porostů agrárních valů a teras?“

Poster: Kubát K., Machová I., Pilařová V., Neruda M., Novák P., Popelka J. „Změny v rozšíření Schoenoplectus tabernaemontani v SZ Čechách a jejich příčiny“

2016
Konference ke 40. výročí CHKO České středohoří v Litoměřicích

Poster: Machová I., Elznicová J., Novák P., Kučerová M. „Agrární valy a terasy v okolí NPR Oblík“

2015
Konference ČBS v Praze „Ohrožená květena ČR a regionální červené seznamy“ 

Poster: Kubát K. , Machová I. „ Je Malus sylvestris v sz. Čechách (silně) ohrožená?“

2010
Konference „Význam liniové zeleně v krajině“. Ústí nad Labem, září 2010:

Elznicová J. et Machová I.: Identifikace změn rozšíření agrárních valů na úpatí vrchu Oblíku.

Machová I., Synek V., Fiedlerová K.: Floristická studie valů ve Verneřickém středohoří.

Procházková P. Vahala M., Machová I.: Přiblížení podmínek a vegetace agrárních teras u obce Domašín v Krušných horách.

Archiv
ČBS Praha 2005 „Ekologie obnovy“ Poster: Sledování vývoje krajiny Českého středohoří na příkladu agrárních valů.

Lesnický výzkum v Krušných horách (Teplice 2006): Kula E., Machová I.: Floristická diverzita a fauna monofágů motýlů v imisním území (Sněžník, Děčínská vrchovina).

Ohrožené a jinak významné rostliny a biotopy severních Čech , Ústí n. L. (2006): Machová I., Novák P.: Význam agrárních valů Českého středohoří pro druhovou diverzitu.

Vzdělání a výzkum v ochraně životního prostředí. (Ústí n. L., 2006): Machová I.: Sledování vývoje krajiny na příkladu agrárních valů.

Řešené projekty

Aktuální
Cíl IV: Ochrana a zachování vybraných biotopů vzniklých (historickou) hornickou činností a zemědělským využíváním Krušných hor. 2018 – 2020
Řešitel: Ing. Petr Lauterbach

IGA UJEP: Inovativní sanace a remediace. 2019 – 2020
Řešitel: Doc. Ing. J. Trögl Ph.D:

IGA UJEP: Využití geoinformatiky pro případové studie resilience krajiny. 2019 – 2020
Řešitel: Ing. J. Elznicová Ph.D:  

Ukončené
Antropogenní znečištění a stavba říčních niv: dva fenomény a jediný příběh
Řešitel: Ing. Jitka Elznicová Ph.D.

Využití nástrojů GIS k vyhodnocení agrárních valů v Českém středohoří, 2014 – 2016, projekt IGA
Řešitel: RNDr. Iva Machová Ph.D.

Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů, 2011-2014, grant TAČR
Řešitel: Ing. Martin Neruda Ph.D.

Implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Část B6 České středohoří, projekt AOPK 2011 – 2013
Řešitel: Doc. RNDr Karel Kubát CSc.

Přeshraniční analýza příčin úbytku a ohrožení akutně ohrožených druhů rostlin bezlesého prostředí v česko-saském pohraničí a odvození vhodných opatření k jejich zachování. Program Cíl 3 ČR – Sasko, 2010 – 2013
Řešitel: Doc. RNDr Karel Kubát CSc

Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce valů a teras pro diverzifikaci aktivit na venkově, projekt MZE QH82126,  2008-2011
Řešitel: RNDr. Iva Machová Ph.D.

člen řešitelského týmu projektu „Ústí nad Labem – univerzitní město“ (2006–2007)
Spoluřešitel v projektu

Zelená síť Krušné hory : Vytvoření přeshraničních synergických efektů mezi oblastmi NATURA 2000 a rozvojem venkova v Krušných horách. Program Cíl 3 ČR – Sasko, 2009-2011,
řešitel: Ing. Martin Neruda,Ph.D.

Člen týmu zpracovávající „Koncepci ochrany přírody Ústeckého kraje“ především garant za oblast udržení biodiversity polních ekosystémů (2005–2006)

Člen řešitelského týmu Červený a černý seznam ohrožených druhů cévnatých rostlin severních Čech (2003–2006)

VZ FŽP: úkol Studium ekosystémů v antropogenně postiženém území, část 2.4 Mapování změn flóry a společenstev rostlin odrážející antropogenní činnost v severočeském regionu

FRVŠ: Výskyt a charakteristika agrárních valů v CHKO České středohoří.

FRVŠ: Studijní materiály k terénnímu botanickému kursu.

Spoluúčast na projektu zpracovávající e-learning pro předmět Botanika (2005)

Vzdělání a odborný růst

PřF UK v Praze: studijní obor biologie – chemie. Diplomová práce na katedře hydrologie a parazitologie. Fakulta zakončena v roce 1980 státní zkouškou z odborných předmětů biologie, chemie a obhájením diplomové práce “Výskyt kokcidií a helmintů u bažantů v podmínkách intensivního chovu“. V roce 1984 po složení státní rigorózní zkoušky získala titul RNDr.

Od roku 1991 zaměstnána na UJEP v Ústí n. L. na Fakultě životního prostředí jako odborný asistent. Vědecký obor botanika.

Doktorandské studium dokončeno v roce 2011 na Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze. V roce 2011 obhájena disertační práce „Floristicko-fytocenologická studie agrárních valů v CHKO České středohoří“.

Odborné práce:
Odborná práce je zaměřena především na flóru a v menší míře i na vegetaci široké škály stanovišť. Byla zkoumána mokřadní stanoviště a písčiny typické pro Českolipsko. Byly sledovány přirozené porosty v Českém středohoří s výskytem četných zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Pracovala jsem v týmu se zaměřením na člověkem silně pozměněnou krajinu Podkrušnohoří. Největší podíl práce tvoří studie zaměřené na antropogenně vytvořené agrární valy a terasy v Českém středohoří a Krušných horách. Jsou zaměřeny na sledování rozšíření a jejich změny v průběhu posledních 70 let. Floristická skladba je vysvětlována s ohledem na abiotické podmínky stanoviště a ekologické nároky rostlin.

Ostatní aktivity

vedení odborných prací:

Bakalářské práce
Vydrová M. (2017): Studie agrárních valů a teras mezi obcemi Babiny II a Suletice

Mazáková E.(2017): Hodnocení agrárních valů a teras v okolí obce Horní Chlum (okres Děčín)

Hlubuček, J. (2016): Studie porostů vrchu Milá a okolí

Svobodová, A. (2016): Studie agrarních valů a teras západně od obce Lovečkovice

Ušáková, T. (2016): Agrární valy a terasy v okolí obce Bílka

Vítová, Z. (2016): Interakce porostů agrárních valů a zalesněné pastviny u obce Mukařov

Jančovičová (Málková), H. (2015): Studie agrárních valů v okolí obce Hlinná

Klimešová, K. (2015): Flóra území severovýchodně obce Stračí

Kučerová, M. (2015): Hodnocení agrárních valů jihovýchodně od vrchu Milešovka

Vyškrabková, K. (2015): Agrární valy v okolí obce Velké Chvojno

Krejčíková, M. (2014): Vývoj,charakteristika a flóra agrárních valů v okolí obce Tisová – Nejdek

Stojaspalová, Ž. (2013): Studie agrárních valů a pastvin u obce Tašov v Českém středohoří

Uhýrková, D. (2013): Floristická studie lokality Vlčí hrdlo v nivě Moravy u Bzence

Hendrych, M. (2012): Studie podmínek a flóry agrárních valů u Nakléřova v Krušných horách

Hendrychová (Bičanová), K. (2012): Studie podmínek a flóry agrárních valů u obce Petrovice v Krušných horách

Rákocyová, M. (2012): Vyhodnocení stavu agrárních valů u obce Petrovice v Krušných horách

Zdražilová, K. (2012): Vývoj mokřadů v nivě Ploučnice u obce Žizníkov

Mynářová, M. (2011): Vyhodnocení flóry agrárních valů a luk u obce Krásný Les v Krušných horách

Sedláčková, J. (2011): Hodnocení flóry agrarních teras a okolních biotopů s využitím světelného režimu lokality

Svítková, V. (2010): Vegetační kryt agrárních teras a jejich okolí mezi obcemi Domašín a Louchov v Krušných horách

Štefková, M. (2010): Lesní druhy rostlin na různých typech stanovišť na lokalitě mezi obcemi Knínice a Libouchec

Zadáková, M. (2010): Floristická studie agrárních teras a valů mimo les na vrchu Kohout u Blankartic

Hamerníková, J. (2009): Flóra agrárních valů mezi obcemi Knínice a Libouchec a její srovnání s okolními biotopy

Kamenská, M. (2009): Flóra území mezi státní hranicí a obcí Adolfov s důrazem na agrární valy a horské louky

Kysilková, M. (2009): Floristický průzkum okolí Bukové hory

Minková, L. (2009): Flóra okolí Černého potoka u obce Adolfov

Procházková, P. (2010): Charakteristika biotopů agrárních teras a jejich okolí severozápadně od Domašína v Krušných horách

Davidová (Hladíková), M. (2008): Floristické poměry agrárních valů v zalesněném území mezi obcemi Dobrná a Ovesná (okres Děčín)

Hujerová, R. (2008): Flóristiský výzkum vybraných lokalit jižně od obce Sloup v Čechách

Šafratová, J. (2008): Porovnání přírodě blízkých a člověkem ovlivněných biotopů západně od obce Libochovice

Kašparová, M. (2007): Floristická charakteristika území západně od obce Štětí

Kubečková, M. (2007): Botanická charakteristika okolí železniční trati mezi obcí Štětí a Hoštka

Zemanová, L. (2007): Rozšíření Naumburgia thyrsiflora (L.) (bazanovce kytkokvětého) na Českolipsku

Kovářová, J. (2006): Výskyt lišejníků na stanovištích na vrchu Oblíku a v jeho bezprostředním okolí

Mařasová, A. (2006): Rozšíření rodu Reynoutria Houtt. na území města Ústí nad Labem

Špatenková, K. (2006): Plevele z území ohraničeného obcí Řehlovice, řekou Bílinou a Labem

Janečková, P. (2005): Flóra a vegetace agrárních valů v okolí Srdova a Brníku v Lounském středohoří

Píšová, S. (2005): Ověření výskytu rodu Utricularia L. na území fytookresů č.52 Ralsko-Bezdězská tabule a č.53 Podještědí

Uhrová, S. (2005): Flóra území části Verneřického středohoří s důrazem na agrární valy

Rešová, P. (2004): Charakteristika stanovišť s výskytem rozptýlené zeleně v části Verneřického středohoří

Diplomové práce
Kučerová M.(2017): Rozbor rozšíření vybraných druhů rostlin na agrárních valech s použitím metod statistiky a geostatistiky.

Hendrychová (Bičanová), K. (2015): Hodnocení agrárních valů a teras v údolí řeky Ploučnice

Landová, M. (2015): Studie agrárních valů v okolí obce Merboltice

Svítková, V. (2013): Studie mokřadů antropogenního původu mezi Teplicemi a Chabařovicemi

Kamenská, M. (2011): Příčiny současného stavu porostů na agrárních valech na Krušných horách

Potěšilová, L. (2006): Plevele polí na úpatí vrchu Oblíku

Pechová, Š. (2005): Přírodní poměry s důrazem na vegetaci agrárních valů v okolí Heřmanova-Fojtovic

Certifikovaná metodika

Machová I., Kubát K., Elznicová J.,Riezner J. Kovář P. (2011): Význam agrárních valů v krajině a možnosti jejich využití při hospodaření. Certifikovaná metodika, FŽP UJEP, Ústí n. L.: 50 pp

Specializované mapy

2016
Machová I., Novák P., Kučerová M. (2016): Druhová skladba dřevin stromového patra na agrárních valech a terasách podle polohy ve fytogeografických okresech Českého středohoří.
Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem
https://fzp.ujep.cz/projekty/AgrarniValy/

Machová I., Novák P., Kučerová M. (2016): Druhová skladba dřevin keřového patra na agrárních valech a terasách podle polohy ve fytogeografických okresech Českého středohoří.
Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem
https://fzp.ujep.cz/projekty/AgrarniValy/

Novák P., Machová I., Kučerová M., Mazáková E. (2016): Identifikace valů v prostředí GIS včetně verifikace v terénu a porovnání šířek valů různými metodami.
Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem
https://fzp.ujep.cz/projekty/AgrarniValy/

2010
Elznicová J, Machová I. (2010): Vývoj agrárních valů a teras ve Verneřickém středohoří. V letech 1938 – 2002. – FŽP UJEP, Ústí n. L.
Mapa1_Vernerice.pdf

Elznicová J, Machová I. (2010): Vývoj agrárních valů a teras na úpatí vrchu Oblíku v Českéms tředohoří v letech 1938 – 2002. – FŽP UJEP, Ústí n. L.
Mapa2_Oblik.pdf

Elznicová J, Machová I. (2010): Vývoj agrárních valů a teras mezi obcemi Adolfov – Fojtovice v Krušných horách v letech 1946 – 2002. – FŽP UJEP, Ústí n. L.
Mapa3_Adolfov.pdf

Elznicová J, Machová I. (2010): Vývoj agrárních valů a teras mezi obcemi Knínice a Libouchec v Krušných horách v letech 1938 – 2002. – FŽP UJEP, Ústí n. L.
Mapa4_Libouchec.pdf

Aktualizováno ke dni 10.2.2023