Nabídka analytických služeb

 • Organické
  • GC identifikace a kvantifikace hlavních komponent např. v pyrolýzním oleji (identifikace přesnou hmotou, porovnáním spekter s knihovnou NIST, retenčními indexy, semikvantifikace FID, kvantifikace pomocí kalibračních závislostí nebo RRF)
  • GC kvalitativní analýza plynného podílu pyrolýzy
  • GC kvantitativní analýza uhlovodíků C10-C40 v půdách
  • GC kvantifikace vybraných PAHs v půdách, vodách a pyrolýzních produktech (pevný i kapalný podíl)
  • GC kvalitativní stanovení VOCs metodou headspace
  • GC kvantitativní analýza chlorovaných látek (DCE, CB, …)
  • GC kvalitativní a kvantitativní stanovení organických kyselin ve vodných matricích a pyrolýzních produktech
  • GC kvantitativní stanovení PLFA v půdě
  • LC kvantitativní stanovení EDTA
  • LC kvalitativní analýza ESI/APCI HRMS qTOF MS
  • Charakterizace čistých látek pomocí přímého vstupu do APCI

   

  Anorganické

  • Mikrovlnný rozklad pro stanovení kovů v pevných matricích např. v půdách a rostlinném materiálu
  • Kvalitativní a kvantitativní analýza prvků na ICP-OES, ICP-MS
  • Stanovení pH v různých matricích

  Obrázek 1: HPLC/DAD Merck Hitachi

  Obrázek 2: HRMS qTOF Bruker Compact v kombinaci s plynovou i kapalinovou chromatografií nebo přímým vstupem vzorku

  Obrázek 3: Dvourozměrný plynový chromatograf HRMS GCxGC-qTOF-MS/FID Agilent

  Obrázek 4: GC-FID Dani

  Obrázek 5: GC-MS Agilent s jednoduchým kvadrupólem rozšířený o autosampler umožňující vedle kapalného také headspace a SPME nástřik vzorku

  Obrázek 6: TLC s MS interface Camag

  Obrázek 7Mikrovlnný mineralizátor MARS

  Obrázek 8: ICP-OES, Perkin Elmer