Možnosti studia v zahraničí

Stu­den­ti mají mož­nost vyces­to­vat během stu­dia do zahra­ni­čí v rám­ci pro­gra­mu Eras­mus+ nebo roz­vo­jo­vé­ho pro­jek­tu MŠMT. Do zahra­ni­čí může vyjet až 10 % stu­den­tů roč­ně, a to do více než 30 desti­na­cí v Evro­pě a Asii na stu­dij­ní nebo pra­cov­ní stá­že. V prů­bě­hu stu­dia se stu­den­ti mohou zúčast­nit více než 30 odbor­ných exkur­zí a účast­nit se mezi­ná­rod­ních sou­tě­ží a kon­fe­ren­cí.

Partnerské školy Fakulty v programu Erasmus+:

Němec­ko: Tech­nische Uni­ver­si­tät, Dre­sden | HTW Dre­sden | Osna­brück Uni­ver­si­ty | Bau­haus Uni­ver­si­tät, Wei­mar | Inter­nati­o­nal Hochschu­lin­sti­tut, Zit­tau

Turec­ko: Bar­tin Üni­ver­si­te­si | Uludağ Üni­ver­si­te­si, Bur­sa | Pamuk­ka­le Üni­ver­si­te­si | Süley­man Demi­rel Üni­ver­si­te­si, Ispar­ta | Firat Üni­ver­si­te­si | Ela­zig Istanbul Üni­ver­si­te­si | Istanbul Tek­nik Üni­ver­si­te­si | Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si | Istanbul Yil­diz Tek­nik Üni­ver­si­te­si, Istanbul | Kas­ta­mo­nu Üni­ver­si­te­si | Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si, Izmir | Izmir Katip Cele­bi Üni­ver­si­te­si | Kahra­ma­n­ma­raş Sütçü İmam Üni­ver­si­te­si

Řec­ko: Uni­ver­si­ty of Athi­ne | Uni­ver­si­ty of Thessa­lo­ni­ki

Slo­ven­sko: Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­ti­sla­vě | Uni­ver­zi­ta Mateja Bela v Ban­skej Bys­tri­ci | Tech­nic­ká Uni­ver­zi­ta, Zvo­len

Dal­ší země: Uni­ver­si­ty of Sal­ford, Vel­ká Bri­tá­nie | Sze­ge­di Tudo­má­nye­gye­tem, Maďar­sko | Umeå Uni­ver­si­tet, Švéd­sko | Viso­ka šola za var­stvo okolja, Vele­n­je, Slo­vin­sko | Aka­de­mia Pomor­ska w Słup­sku, Pol­sko

MŠMT freemovers:

Bul­har­sko, Eston­sko, Litva, Lotyš­sko, Maďar­sko, Make­do­nie, Mal­ta, Pol­sko, Rumun­sko, Slo­ven­sko, Bel­gie, Chor­vat­sko, Island, Kypr, Lucem­bur­sko, Němec­ko, Nizo­ze­mí, Por­tu­gal­sko, Řec­ko, Slo­vin­sko, Špa­něl­sko, Turec­ko, Kaza­chstán, Rus­ko, Dán­sko, Fin­sko, Fran­cie, Irsko, Itá­lie, Lich­ten­štejn­sko, Nor­sko, Rakous­ko, Švéd­sko, Švý­car­sko, Vel­ká Bri­tá­nie, Izra­el, Čína, Indie, Thaj­sko, Viet­nam, Argen­ti­na, Aus­trá­lie, Bra­zí­lie, Japon­sko, Kana­da, USA.