Elektronická nástěnka pro studenty

Vlo­že­no (datum, čas) Před­mět Vyu­ču­jí­cí  Mís­to Popis
21. 11. 2019 8:00 KTEV/3ROH Ing.Tomáš Lank Ústí n. L. Dne 18.12.2019 odpa­dá před­náš­ka a cvi­če­ní v před­mě­tu KTEV/3ROH. Náhra­da  byla pro­ve­de­na již kona­nou exkur­zí dne 15. 11. 2019.
20. 11. 2019 8:30 PRA2 JUDr. Karo­lí­na Žákov­ská Ústí n. L. Výu­ka Prá­va v život­ním pro­stře­dí (PRA2) ve dnech 19. a 26. 11.  odpa­dá. Dne 19. 11. bude mís­to před­náš­ky PRA2 od 13 hod. před­náš­ka PPT  Ing. Mirosla­va Rich­te­ra Ph.D. EUR ING. Výu­ka PRA2 bude nahra­ze­na v úte­rý  3.12. od 10 hod. (mís­to před­náš­ky PPT) a od 13 hod
20. 11. 2019 8:10 3OCHP/P312 Joha­na Var­dar­man Ústí n. L. Ve čtvr­tek 28. 11. 2019 se po domluvě ruší výu­ka před­mě­tu 3OCHP/P312 Ochra­na pří­ro­dy. Náhrad­ní výu­ka dle domlu­vy.
19. 11. 2019 8:20 4 PED doc. Ing. Petr Vráb­lík, Ph.D. Ústí n. L. Výu­ka před­mě­tu 4PED dne 23.11.2019 (13,00–14,40 hod.) odpa­dá.
19. 11. 2019 8:20 3 PED doc. Ing. Petr Vráb­lík, Ph.D. Ústí n. L. Výu­ka před­mě­tu 3PED ve dnech 20.–21.11.2019 odpa­dá, náhra­da byla/je for­mou labo­ra­tor­ních cvi­če­ní a exkur­ze.
15. 11. 2019 14:00 PTU Ing.Miroslav Rich­ter Ph.D. EUR ING Ústí n. L. Výsled­ky tes­tů 3+4_PTU.
5.11.2019 9:30 3IFTE Mgr. Ing. Petr Novák Ústí n. L. Z důvo­du účas­ti vyu­ču­jí­cí­hon a kon­fe­ren­cích odpa­dá výu­ka v těch­to ter­mí­nech: 6.11. (náhra­da 20.11. od 11:45), 7.11. (náhra­da 21.11. od 12 hod.) a 13.11. (náhra­da 27.11. od 11:45)
21. 10. 2019 8:25 1MAN1 Milan Novot­ný Ústí n. L. Na před­mět 1MAN1 kte­rý je dle roz­vr­hu vždy v pátek od 15.00, se při­hlá­si­lo sedm stu­den­tů. Nevi­děl jsem ješ­tě ani jed­no­ho.  Asi máte jiné povin­nos­ti, že necho­dí­te, přes­to bych oče­ká­val ale­spoň omlu­vu. Po domluvě s vedou­cím kated­ry Vám nabí­zím jinou alter­na­ti­vu. Taky v pátek mám před­mět 1MAN4 od 17.00, kde bys­te se moh­li  vyslech­nout ale­spoň čás­ti o říze­ní kva­li­ty a envi­ron­men­tu v pod­ni­cích a jiných spo­leč­nos­tech. Nabí­zím tyto ter­mí­ny: 1.11., 29.11. 20.11.2019. Pokud se mi chce­te ozvat, piš­te na adre­su:
15. 10. 2019 10:25
1NAPO
Jakub Vosát­ka Ústí n. L. Infor­ma­ce pro stu­den­ty, kte­ří si zapsa­li před­mět 1NAPO (pre­zenč­ní for­ma stu­dia): Vzhle­dem k tomu, že již tři týd­ny po sobě se nikdo nedo­sta­vil na výu­ku dle roz­vr­hu, pří­pad­ná dal­ší výu­ka již bude pro­bí­hat indi­vi­du­ál­ně a po doho­dě s vyu­ču­jí­cím. Pokud máte o absol­vo­vá­ní před­mě­tu zájem, kon­tak­tuj­te mne na emai­lu: .
14. 10. 2019 10:40
3OAJ1
Mgr. D. Šimáč­ko­vá Ústí n. L. Infor­ma­ce pro stu­den­ty, kte­ří si zapsa­li PVK 3OAJ1 (pre­zenč­ní for­ma stu­dia): Vzhle­dem k tomu, že již tři týd­ny po sobě se nikdo nedo­sta­vil na výu­ku dle roz­vr­hu, pří­pad­ná dal­ší výu­ka již bude pro­bí­hat indi­vi­du­ál­ně a po doho­dě s vyu­ču­jí­cí Mgr. D. Šimáč­ko­vou ().