Elektronická nástěnka pro studenty

Vlo­že­no (datum, čas) Před­mět Vyu­ču­jí­cí  Mís­to Popis
23. 1. 2020 3/4GLOZ Pokor­ný Richard, Ing., DiS., Ph.D. Ústí n. L. 3/4GLOZ (Glo­bál­ní změ­ny kli­ma­tu a les­ních eko­sys­té­mů). Výu­ka bude pro­bí­hat v ter­mí­nech 3.–4.7. = v učeb­ně FŽP, 6.–7.7. na terén­ním pra­co­viš­ti Bílý Kříž.
Vzhle­dem k nut­nos­ti rezer­vo­vat auto­bus a uby­to­vá­ní bude od závaz­ně při­hlá­še­ných stu­den­tů vybí­rá­na vrat­ná zálo­ha (podrob­nos­ti budou upřes­ně­ny).
9. 1. 2020 10:10 3CHEM, 4CHEM Bůžek Daniel, Ing., Ph.D. Ústí n. L. Infor­ma­ce k opra­vám zápočto­vých tes­tů v ter­mí­nu 13. 1. 2020
Opra­va zápočto­vých tes­tů se bude psát v pon­dě­lí 13. 1. 2020 ten­to­krát od 12:00. Opra­va bude pro­bí­hat v učeb­ně 506.
Opra­va se týká VŠECH stu­den­tů, tj. stu­den­tů pre­zenč­ní i kom­bi­no­va­né for­my. Opra­va se bude psát ze všech tes­tů, kte­ré stu­den­ti ješ­tě nema­jí spl­ně­né.
Upo­zor­ňu­ji, že se jed­ná o posled­ní mož­ný ter­mín k napsá­ní tes­tů. Dal­ší ter­mí­ny na tes­ty již vypi­so­vá­ny nebu­dou bez ohle­du na to, kolik poku­sů stu­den­tům ješ­tě bude zbý­vat.

 

7. 1. 2020 10:50 Stu­dij­ní oddě­le­ní Dana Mat­ko­vi­čo­vá Ústí n. L.

Z Á P I S    P Ř E D M Ě T Ů

do let­ní­ho semest­ru 2019 / 2020

Elek­tro­nic­ký zápis před­mě­tů ve STAGU na let­ní semestr bude pro­bí­hat

od 13. 1. 2020 do 21. 2. 2020

7. 1. 2020 10:20 3DZP, 4DZP, 4MAJ2 Jiří Mora­vec, Ph.D. Ústí n. L.
Náhra­da za odpad­lé hodi­ny, vyu­ču­jí­cí Jiří Mora­vec, Ph.D., se koná v těch­to ter­mí­nech:
KSPV/3DZP    14.1.2020  10–12 hod,
KSPV/4DZP    10.1.2020   17–19  hod
KSPV/4MAJ2   7.1.2020    17–19 hod
Sraz stu­den­tů na  č. 306 — učeb­na bude upřes­ně­na dle momen­tál­ně vol­né­ho mís­ta.
21. 12. 2019 18:40 Kurz Matlab doc. Ing. Jaro­slav Šípal, Ph.D. Ústí n. L. Kated­ra envi­ron­men­tál­ní che­mie a tech­no­lo­gie nabí­zí kurz pro­gra­mo­vá­ní v MATLA­Bu. Více infor­ma­cí v pří­lo­ze.
18. 12. 2019 13:15 3CHEM, 4CHEM Bůžek Daniel, Ing., Ph.D. Ústí n. L. Infor­ma­ce k opra­vám zápočto­vých tes­tů v ter­mí­nu 6. 1. 2020
Opra­va zápočto­vých tes­tů se bude psát v pon­dě­lí 6. 1. 2020 ten­to­krát od 12:00. Opra­va bude pro­bí­hat v učeb­ně 213 (aula). Opra­va se týká VŠECH stu­den­tů, tj. stu­den­tů pre­zenč­ní i kom­bi­no­va­né for­my. Opra­va se bude psát ze všech tes­tů, kte­ré stu­den­ti ješ­tě nema­jí spl­ně­né. Pokud se vám ter­mín neho­dí, vyu­žij­te mož­nost omlu­vy, ale je tře­ba počí­tat s tím, že dal­ší pev­ný ter­mín je 13. 1. 2020. Ten­to ter­mín bude posled­ní mož­ný k zís­ká­ní zápočtu! Dal­ší ter­mí­ny k opra­vě již nebu­dou vypsá­ny. Neo­mlu­ve­ná
absen­ce na tes­tu se bude brát jako neú­spěš­ně napsa­ný test a tím vám pro­pad­ne jeden z poku­sů.
16. 12. 2019 10:20 3METE Novák Mar­tin, Mgr. Ústí n. L. Před­náš­ka Mete­o­ro­lo­gie (3METE) se v pon­dě­lí 16. pro­sin­ce pře­sou­vá ze 17:00 na 15:00 hod. Mís­to se nemě­ní, zůstá­vá v aule (KV 213).
11. 12. 2019 14:30 stu­dij­ní oddě­le­ní Ústí n. L. Z důvo­du čer­pá­ní dovo­le­né bude stu­dij­ní oddě­le­ní uza­vře­no od 20. 12. 2019 do 5. 1. 2020. Hez­ké Váno­ce a do Nové­ho roku jen to dob­ré:))) pře­jí
refe­rent­ky stu­dij­ní­ho oddě­le­ní.
11. 12. 2019 11:00 3CHEM, 4CHEM Bůžek Daniel, Ing., Ph.D. Ústí n. L. Infor­ma­ce k opra­vám zápočto­vých tes­tů z obec­né che­mie
Opra­va zápočto­vých tes­tů se bude psát v pon­dě­lí 16. 12. v 10:00 (po před­náš­ce). Opra­va bude pro­bí­hat v učeb­ně 213 (aula).
Opra­va se týká VŠECH stu­den­tů, tj. stu­den­tů pre­zenč­ní i kom­bi­no­va­né for­my. Opra­va se bude psát ze všech tes­tů, kte­ré stu­den­ti ješ­tě nema­jí spl­ně­né.  Upo­zor­ňu­ji zejmé­na stu­den­ty pre­zenč­ní for­my, kte­ří mají cvi­če­ní v úte­rý a ve stře­du, že i jich se týká sta­no­ve­ný pev­ný ter­mín, tj. pon­dě­lí 16. 12. V jiný den v týd­nu od 16. 12. již cvi­če­ní pro­bí­hat nebu­de.
Pokud se vám ter­mín neho­dí, vyu­žij­te mož­nost omlu­vy, ale je tře­ba počí­tat s tím, že dal­ší pev­ný ter­mín je až po novém roce, tj. 6. 1. 2020. Neo­mlu­ve­ná absen­ce na tes­tu se bude brát jako neú­spěš­ně napsa­ný test a tím vám pro­pad­ne jeden z poku­sů.
10. 12. 2019 7:50 3HYD1 a 1VTR doc. Ing. Mar­tin Neruda, Ph.D. Ústí n. L. Ve stře­du 11. 12. 2019 odpad­ne cvi­če­ní z před­mě­tů 3HYD1 a 1VTR, náhra­da bude domlu­ve­na se stu­den­ty.
2. 12. 2019 8:15 3METE Novák Mar­tin, Mgr. Ústí n. L. v pon­dě­lí 2. pro­sin­ce před­náš­ka z mete­o­ro­lo­gie (3METE) z důvo­du slu­žeb­ní ces­ty odpa­dá. Výu­ka bude nahra­ze­na v pon­dě­lí 9. a 16. pro­sin­ce, podrob­nos­ti o náhra­dě budou ozná­me­ny na cvi­če­ní 4. pro­sin­ce.
29. 1.. 2019 9:45 4PED doc. Ing. Petr Vráb­lík, Ph.D. Ústí n. L. Náhrad­ní výu­ka před­mě­tu 4 PED (za 23.11.2019) pro­běh­ne dne 13.12. (pátek) od 12,45 hod. v učeb­ně č.418.
26. 11. 2019 10:25 4OZE Doc. Ing. Jaro­slav Šípal, Ph.D. Ústí n. L. Dne 18.12.2019 se neko­ná výu­ka před­mě­tu 1OZE, pro­to nebu­de v tom­to ter­mí­nu mož­ná náhra­da za chy­bě­jí­cí hodi­ny před­mě­tu 4OZE.
22. 11. 2019 10:15 1VTR / 3HYD1 doc. Ing. Mar­tin Neruda, Ph.D. Ústí n. L. Výu­ka před­mě­tů 1VTR a 3HYD1 v pon­dě­lí 25.11. a ve stře­du 27.11. odpad­ne, po domluvě se stu­den­ty bude nahra­ze­na.
21. 11. 2019 8:00 KTEV/3ROH Ing.Tomáš Lank Ústí n. L. Dne 18.12.2019 odpa­dá před­náš­ka a cvi­če­ní v před­mě­tu KTEV/3ROH. Náhra­da  byla pro­ve­de­na již kona­nou exkur­zí dne 15. 11. 2019.
20. 11. 2019 8:30 PRA2 JUDr. Karo­lí­na Žákov­ská Ústí n. L. Výu­ka Prá­va v život­ním pro­stře­dí (PRA2) ve dnech 19. a 26. 11.  odpa­dá. Dne 19. 11. bude mís­to před­náš­ky PRA2 od 13 hod. před­náš­ka PPT  Ing. Mirosla­va Rich­te­ra Ph.D. EUR ING. Výu­ka PRA2 bude nahra­ze­na v úte­rý  3.12. od 10 hod. (mís­to před­náš­ky PPT) a od 13 hod
20. 11. 2019 8:10 3OCHP/P312 Joha­na Var­dar­man Ústí n. L. Ve čtvr­tek 28. 11. 2019 se po domluvě ruší výu­ka před­mě­tu 3OCHP/P312 Ochra­na pří­ro­dy. Náhrad­ní výu­ka dle domlu­vy.
19. 11. 2019 8:20 4 PED doc. Ing. Petr Vráb­lík, Ph.D. Ústí n. L. Výu­ka před­mě­tu 4PED dne 23.11.2019 (13,00–14,40 hod.) odpa­dá.
19. 11. 2019 8:20 3 PED doc. Ing. Petr Vráb­lík, Ph.D. Ústí n. L. Výu­ka před­mě­tu 3PED ve dnech 20.–21.11.2019 odpa­dá, náhra­da byla/je for­mou labo­ra­tor­ních cvi­če­ní a exkur­ze.
15. 11. 2019 14:00 PTU Ing.Miroslav Rich­ter Ph.D. EUR ING Ústí n. L. Výsled­ky tes­tů 3+4_PTU.
5.11.2019 9:30 3IFTE Mgr. Ing. Petr Novák Ústí n. L. Z důvo­du účas­ti vyu­ču­jí­cí­hon a kon­fe­ren­cích odpa­dá výu­ka v těch­to ter­mí­nech: 6.11. (náhra­da 20.11. od 11:45), 7.11. (náhra­da 21.11. od 12 hod.) a 13.11. (náhra­da 27.11. od 11:45)
21. 10. 2019 8:25 1MAN1 Milan Novot­ný Ústí n. L. Na před­mět 1MAN1 kte­rý je dle roz­vr­hu vždy v pátek od 15.00, se při­hlá­si­lo sedm stu­den­tů. Nevi­děl jsem ješ­tě ani jed­no­ho.  Asi máte jiné povin­nos­ti, že necho­dí­te, přes­to bych oče­ká­val ale­spoň omlu­vu. Po domluvě s vedou­cím kated­ry Vám nabí­zím jinou alter­na­ti­vu. Taky v pátek mám před­mět 1MAN4 od 17.00, kde bys­te se moh­li  vyslech­nout ale­spoň čás­ti o říze­ní kva­li­ty a envi­ron­men­tu v pod­ni­cích a jiných spo­leč­nos­tech. Nabí­zím tyto ter­mí­ny: 1.11., 29.11. 20.11.2019. Pokud se mi chce­te ozvat, piš­te na adre­su:
15. 10. 2019 10:25
1NAPO
Jakub Vosát­ka Ústí n. L. Infor­ma­ce pro stu­den­ty, kte­ří si zapsa­li před­mět 1NAPO (pre­zenč­ní for­ma stu­dia): Vzhle­dem k tomu, že již tři týd­ny po sobě se nikdo nedo­sta­vil na výu­ku dle roz­vr­hu, pří­pad­ná dal­ší výu­ka již bude pro­bí­hat indi­vi­du­ál­ně a po doho­dě s vyu­ču­jí­cím. Pokud máte o absol­vo­vá­ní před­mě­tu zájem, kon­tak­tuj­te mne na emai­lu: .
14. 10. 2019 10:40
3OAJ1
Mgr. D. Šimáč­ko­vá Ústí n. L. Infor­ma­ce pro stu­den­ty, kte­ří si zapsa­li PVK 3OAJ1 (pre­zenč­ní for­ma stu­dia): Vzhle­dem k tomu, že již tři týd­ny po sobě se nikdo nedo­sta­vil na výu­ku dle roz­vr­hu, pří­pad­ná dal­ší výu­ka již bude pro­bí­hat indi­vi­du­ál­ně a po doho­dě s vyu­ču­jí­cí Mgr. D. Šimáč­ko­vou ().