Nástěnka

Vlo­že­no (datum, čas) Před­mět Vyu­ču­jí­cí  Mís­to Popis
20.9.2019 13:55
3MIKR
Mgr. N. Kubo­vá, Ph.D.
Ústí n. L.
Z důvo­du zahra­nič­ní ces­ty, nebu­de dne 25. 9. 2019 před­náš­ka z před­mě­tu 3MIKR. Způ­sob náhra­dy bude domlu­ven na dal­ší před­náš­ce. Děku­ji za pocho­pe­ní. N. Kubo­vá
20.9.2019 13:10
3METE
Novák Mar­tin, Mgr.
Ústí n. L.
Z důvo­du slu­žeb­ní ces­ty je zru­še­na výu­ka před­mě­tu 3METE v prv­ním týd­nu, tedy jak před­náš­ka v pon­dě­lí 23. 9., tak cvi­če­ní ve stře­du 25. 9. Způ­sob náhra­dy bude dohod­nut v pon­dě­lí 30. 9. na před­náš­ce.
19.9.2019
Zápi­sy PVP
Ústí n. L.
Váže­ní stu­den­ti, obra­cím se na vás s prosbou, abys­te nepo­ža­do­va­li (e‑maily roz­vr­há­ři, vedou­cím a sekre­tář­kám kate­der apod.) zvý­še­ní kapa­ci­ty pro povin­ně voli­tel­né před­mě­ty (kapa­ci­ta povin­ných před­mě­tů byla také níz­ká, ale to je již, jak jsem byla infor­mo­vá­na, navý­še­no). Pokud jsou PVP již plné, neboj­te se, bude­te si moci jiné zapsat v let­ním semest­ru. Je jich tam dva­krát tolik a urči­tě si z nich vybe­re­te. Před­mě­ty z let­ní­ho semest­ru se vám teď ve STAGU nena­bí­ze­jí, na zápis v LS bude­te včas upo­zor­ně­ni.
Děku­je­me za pocho­pe­ní.
Dana Mat­ko­vi­čo­vá
19.9.2019 8:15
1PT3
Ing. Miroslav Rich­ter, Ph.D., EUR ING
Ústí n. L.
Výu­ka před­mě­tu 1PT3 — pre­senč­ní stu­di­um obo­ru “!Odpa­do­vé hos­po­dář­ství” — začne dle roz­vr­hu až ve čtvr­tek 3/10/2019 od 8:00 v učeb­ně č. dv. 506.
17.9.2019 8:55
SZZ
Vla­di­mí­ra Kofro­ňo­vá
Ústí n. L.
18. 9. — 20. 9. 2019 dovo­le­ná
24. 9. — 30. 9. 2019 dovo­le­ná
Toto sdě­le­ní je na nástěn­ce od 3. 9 . 2019
Kdo při­jde pro zadá­ní BP, DP a licenč­ní smlou­vu, nebo ode­vzdat prá­ci v době dovo­le­né, musí se obrá­tit na vedou­cí­ho kated­ry KŽP Ing. Pokor­né­ho nebo na zástup­ce vedou­cí­ho Mgr. Mar­ko­vou
17.9.2019 8:50
1FLER 4FLER
Ing. Eliš­ka Wil­do­vá
Ústí n. L.
Ter­mín koná­ní písem­né­ho vstup­ní­ho tes­tu z před­mě­tu 1/FLER a 4/FLER je 24.9.2019 v 17:00 v míst­nos­ti 404
16.9.2019 14:00
4FLEZ
Ing. R. Pokor­ný
Ústí n. L.
Info pro stu­den­ty KS: Kon­zul­ta­ce před­mě­tu 4FLEZ dne 5.10.2019 pro­běh­ne ve čtyř­ho­di­no­vém blo­ku, tzn. výu­ka bude kon­čit v 18.50 (mís­to roz­vr­ho­va­ných 16.50).
16.9.2019 13:55
SZZ
Ústí n. L.
12.9.2019 13:30
1OZE
Doc. Ing. Jaro­slav Šípal, Ph.D.
Ústí n. L.
Z důvo­dů nepří­tom­nos­ti vyu­ču­jí­cí­ho dne 26.9.2019 výu­ka odpad­ne. Zahá­je­ní výu­ky před­mě­tu
1OZE bude 3. 10. 2019. Odpad­lá výu­ka bude nahra­ze­na ve dnech 3.,10., a 17. 10. 2019 vždy po
jed­né hodi­ně po skon­če­ní řád­né výu­ky.
3.9.2019 14:50
3OCHP 4OCHP
Joha­na Var­dar­man
Ústí n. L.
Ve STA­Gu jsou vypsá­ny ter­mí­ny zkouš­ky z před­mě­tů 3OCHP a 4OCHP: 4.9. a 11.9. 2019 od 16 hod v míst­nos­ti KV404. Mohou se dosta­vit i stu­den­ti před­mě­tu 1OCHP.
3.9.2019 14:40 SZZ Vla­di­mí­ra Kofro­ňo­vá Ústí n. L. Upo­zor­ně­ní pro stu­den­ty, kte­ří si ješ­tě při­jdou pro zadá­ní a licenč­ní
smlou­vu na KPV. Nebo při­jdou ode­vzdá­vat BP nebo DP( za KPV a KSPV). Pře­hled kdy budu pří­tom­na na katedře v měsí­ci září 4.9. 6–12:30 hod., 5.9. 6–10.00 hod., 10.9., 11.9., 12.9. 6–10.00 hod., 16.9. 6:00 — 10:00 hod., 17.9. 6–9:45 hod., 23.9. 6.00 ‑13:00. Může­te mi napsat e‑mail na nebo na kofronova@seznam nebo SMS na 728 013 743.
27.8.2019 9:00 4FLER, 1FLER Ústí n. L. Infor­ma­ce pro stu­den­ty RK, kte­ří nema­jí pří­stu­po­vý test ke zkouš­ce z 4FLER, 1FLER
Pří­stu­po­vý test za Ing. Šefla se bude psát dne 9. 9. 2019 v míst­nos­ti č. 305 od 7.00 hod. s prof. Kulou.
21.8.2019 10:30 SZZ Vla­di­mí­ra Kofro­ňo­vá Ústí n. L. Upo­zor­ně­ní pro stu­den­ty kte­ří chtě­jí ode­vzdá­vat BP a DP do 26.9.2019
Nechoď­te si pro zadá­ní na býva­lou KPV. Dovo­le­ná ve dnech. 22.8., 23.8., 27.8. 28.8. a 30.8. a 2.9. Dovo­le­nou na září upřes­ním 3.9..
19.8.2019 7:30 SZZ Ústí n. L. Upo­zor­ně­ní stu­den­tům — zápis před­mě­tů na ak. rok 2019/20
V sou­vis­los­ti se zápi­sem před­mě­tů, kte­rý je letos ote­vřen pou­ze na zim­ní semestr, se ti stu­den­ti, kte­ří chtě­jí absol­vo­vat stát­ní zkouš­ky v lis­to­pa­du 2019, set­ka­jí s tím, že jim nepů­jdou zapsat před­mě­ty stát­ní zkouš­ky a semi­nář k BP/DP II. Ten­to pro­blém vyře­ší­me při ode­vzdá­ní při­hláš­ky ke SZZ na stu­dij­ním oddě­le­ní, kde Vám tyto před­mě­ty zapí­še­me. Od Vás bude­me potře­bo­vat spo­lu­prá­ci, musí­te požá­dat vaše­ho vedou­cí­ho BP/DP, aby mi posla­li e‑mail na adre­su: , že Vám do STAGU mohu zapsat spl­ně­ní před­mě­tu semi­nář k BP/DP II. Bez toho­to e‑mailu nebu­de­te moci jít ke stát­ním zkouškám!.
3.7.2019 7:30 SZZ Ústí n. L. Upo­zor­ně­ní stu­den­tům, kte­ří chtě­jí absol­vo­vat SZZ v září 2019 ke sta­že­ní zde.
2.7.2019 7:30 1FLER, 4FLER Kula Ema­nu­el, prof. Ing., CSc. Ústí n. L. Ter­mín zkou­še­ní 1FLER, 4FLER nechá­vám vypsán na 4.7. 2019, ale zkouš­ka bude 3.7. 2019. 8.7. 2019 ter­mín vypsa­ný nebu­de, na dal­ších ter­mí­nech se domluv­te s prof. Kulou.
28. 6. 2019 13:30 Eras­mus+ —- Ústí n. L. Výbě­ro­vé říze­ní na mobi­li­ty zaměst­nan­ců v rám­ci pro­gra­mu Eras­mus+ (výu­ko­vé
poby­ty a ško­le­ní zaměst­nan­ců) na aka­de­mic­ký rok 2019/2020.
Kri­té­ria výbě­ro­vé­ho říze­ní, Seznam part­ner­ských uni­ver­zit.
23. 5. 2019 7:55 3TEGE + 4TEGE Ing. R. Pokor­ný Ústí n. L. Exkurz­ní­ho prů­vod­ce pro Terén­ní kurs z geo­lo­gie – máte ke sta­že­ní ZDE. Pročtě­te si pozor­ně pře­de­vším instruk­ce, co vzít s sebou. Pro jis­to­tu při­po­mí­nám a zdů­raz­ňu­ji náhrad­ní oble­če­ní, pev­né boty a pení­ze na vstup­né + na oběd!!
Mís­to odjez­du: Ústí nad Labem, Chur­chillo­va ul. (nad býva­lým hote­lem Vla­di­mír) Čas odjez­du: pon­dě­lí 27.5.2019, 7.30 Čas návra­tu: cca 20.00 hod.
17. 5. 2019 7:50 4TERE Ing. Mar­tin Neruda, Ph.D. Ústí n. L. Ter­mín 4TERE dne 23. 5. 2019 od 9 hodin je zru­šen z důvo­du účas­ti na Sně­mu Rady vyso­kých škol v Pra­ze, pro­sím pře­piš­te se na jiný ter­mín. Náhrad­ní ter­mín 22. 5. 2019 od 9 hodin.
14. 5. 2019 7:50 doc. Ing. Jan Paci­na, PhD. Ústí n. L. Dne 14.5.2019 je s ohle­dem k nepří­tom­nos­ti vyu­ču­jí­cí­ho zru­še­na výu­ka
před­mě­tu DPZ. Výu­ka bude nahra­ze­na po domluvě se stu­den­ty.
13. 5. 2018 10:00 FLER Ing. Jiří Šefl, Ph.D. Ústí n. L. V pátek 17. 5. 2019 se koná odbor­ná exkur­ze z před­mě­tu FLER na úze­mí LS
Děčín LČR s.p., odjezd v 8:00 z ul. W. Chur­chil­la od býva­lé­ho hote­lu
Vla­di­mir. Pro stu­den­ty KF je exkur­ze nepo­vin­ná, přes­to jsou vel­mi
vítá­ni.
13. 5. 2019 8:45 Ing. Jiří Mora­vec, Ph.D., MBA Ústí n. L. Dr. Jiří Mora­vec bude ve dnech 13.5.2019–17.5.2019 na slu­žeb­ní ces­tě.
Náhrad­ní výu­ku v pon­de­lí 13.5.2019, jak bylo již dří­ve při výu­ce
ozná­me­no, zajiš­tu­je dr. Karim Al-Souki.
16. 9. 2016 12:15 Upo­zor­ně­ní stu­den­tům: V sou­vis­los­ti se změ­nou uži­va­tel­ské­ho jmé­na pro při­hlá­še­ní do por­tá­lu STAG se Vám v žád­ném pří­pa­dě NEZRUŠILO OSOBNÍ ČÍSLO STUDENTA. Pro­to Vás žádám, abys­te své osob­ní čís­lo i nadá­le uvá­dě­li všu­de, kde to po Vás vyža­du­je­me (např. žádosti, pod­klad pro zadá­ní BP/DP, při­hláš­ka ke SZZ apod.). D. Mat­ko­vi­čo­vá
14. 5. 2008 9:15 Inter­ne­to­vé kur­zy Offi­ce 2003 a Offi­ce 2007 jsou všem k dis­po­zi­ci na adre­se: http://pf.ujep.cz/datron/ a návod na spuš­tě­ní mimo UJEP.