O fakultě

Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí Uni­ver­zi­ty Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem (FŽP UJEP) je zamě­ře­na na apli­ko­va­ný výzkum slo­žek život­ní­ho pro­stře­dí. Fakul­tu tvo­ří tři kated­ry: kated­ra život­ní­ho pro­stře­dí, kated­ra envi­ron­men­tál­ní che­mie a tech­no­lo­gie a kated­ra geo­in­for­ma­ti­ky, kte­ré spo­leč­ně zajiš­ťu­jí kom­plex­ní stu­di­um ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí, revi­ta­li­za­ce kra­ji­ny a odpa­do­vé­ho hos­po­dář­ství a umož­ňu­jí tak doko­na­lé pro­po­je­ní mezi­o­bo­ro­vé výu­ky.

Přednosti fakulty životního prostředí

  • Čty­ři moder­ně vyba­ve­né che­mic­ké labo­ra­to­ře.
  • Foto­vol­taic­ké kolek­to­ry na stře­še ško­ly (soběstač­nost ve výro­bě elektři­ny).
  • Polo­ha v cen­t­ru eko­lo­gic­kých pro­blé­mů.
  • Mož­nost vyces­to­vat během stu­dia 4 × do zahra­ni­čí na stu­dij­ní a pra­cov­ní pobyt.
  • Malý kolek­tiv ský­tá takřka „rodin­né záze­mí“ a indi­vi­du­ál­ní pří­stup ke kaž­dé­mu stu­den­to­vi.
  • Výběr stu­den­tů pro naše stu­di­um začí­ná již na střed­ních a základ­ních ško­lách.
  • Zna­lost odbor­né ang­lič­ti­ny našich stu­den­tů je na vel­mi dob­ré úrov­ni.
  • Schop­nost stu­den­tů řešit pro­blémy díky cíle­né výcho­vě v jed­not­li­vých před­mě­tech.
  • Širo­ké uplat­ně­ní absol­ven­tů, napří­klad na měst­ských, obec­ních či kraj­ských úřa­dech, Čes­ké inspek­ci ŽP, Čes­kém hyd­ro­me­te­o­ro­lo­gic­kém ústa­vu, minis­ter­stvech, ale i v pri­vát­ním sek­to­ru.