Informace

Referentka studijního oddělení pro doktorská studia /
Department of Academic Affairs –  Officer for Doctoral Studies

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_9415.jpg.

Bc. Veronika Kubatová
Místnost/Room: CPTO 4.33
Telefon/Phone: +420 475 284 165
E-mail: 

 

Doktorské programy / Doctoral Study Programmes

Environmentální chemie a technologie

Základní informace

Fakulta životního prostředí uskutečňuje doktorský studijní program Environmentální chemie a technologie se standardní dobou studia 4 roky. Tento studijní program byl akreditován v r. 2019 na dobu 10 let. Studium je uskutečňováno ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR, v.v.i., podobně, jako dříve uskutečňovaný obor Environmentální analytická chemie. Školícími pracovišti doktorandů jsou Fakulta životního prostředí UJEP nebo Ústav anorganické chemie v Řeži. Na výuce se podílí též Přírodovědecká fakulta UJEP a řada odborníků z jiných vysokých škol a ústavů AV ČR. Studenti jsou přijímáni ke studiu na Fakultě životního prostředí UJEP, studium se řídí interními předpisy univerzity. Disertační práce v uvedeném programu jsou zaměřeny zejména do dvou prioritních oblastí, kterými jsou environmentální analytická chemie a pokročilé technologie pro ochranu životního prostředí.

Studium je zaměřeno na prohloubení znalostí analytické chemie, moderních analytických metod a řešení vybraných problémů chemie životního prostředí s využitím metod analytické chemie, jakož i využití pokročilých oxidačních procesů, fotokatalýzy, speciálních a reaktivních sorbentů, vybraných biotechnologických postupů, např. fytoremediace, případně dalších remediačních či recirkulačních technologií.

Studenti jsou přijímáni ke studiu na základě přijímacího řízení, které vyhlašuje děkan FŽP. Součástí přijímacího pohovoru je kromě ověření znalostí z analytické chemie, chemie životního prostředí a jazykových znalostí především odborná rozprava nad možným zaměřením disertační práce uchazeče o studium. Vyhlášená témata disertačních prací jsou uvedena v příloze. Vyloučena není ani možnost stanovit téma disertační práce podle vlastního návrhu uchazeče. V každém případě je doporučováno kontaktovat uvažovaného školitele a konzultovat s ním teze práce ještě před podáním přihlášky ke studiu. Školitelé uvítají návštěvu budoucích doktorandů na svých pracovištích!

Podrobné informace o studiu poskytne prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., předseda oborové rady doktorského studia. Informace o tématech disertačních prací poskytnou jednotliví školitelé.

Bližší informace o doktorském studiu lze získat na e-mailu nebo kontaktujte předsedu oborové rady: prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.,
Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 3632/15,
400 96 Ústí nad Labem, tel.: +420 475 284 148, 739 335 088,
e-mail: 


Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025
Termín podání přihlášky do: 31.5.2024


Státní doktorské zkoušky v roce 2024


Obhajoby dizertační práce 2024


Obecné informace

Landscape reclamation and ecosystem services (EN)

Landscape reclamation and ecosystem services is focused on the education of experts capable of independent research and application of results in practice in the study of landscape, its ecosystems and provided ecosystem services, especially in terms of human impact and climate change. Environmental links, landscape changes, ecosystem functions will be studied, different types of remediation, revitalization, reclamation and sustainable management in the landscape, including their economic context, will be addressed. In addition to north-west Bohemia and its environmental problems, the primary region of interest of UJEP in Ústí nad Labem, the area of interest will be global from tropics up to the polar areas and concerning many different types of ecosystems. The study program is strongly interdisciplinary in order to link the environmental sciences with economic and technical approaches.

DSP graduates will gain broad transdisciplinary knowledge and competencies for assessing the state of the landscape and for solving problems of restoration of the disturbed landscape and ecosystem services. They will understand it from the perspective of environmental protection as well as from an economic perspective, including reflection of the regulatory environment. Graduates will be prepared to systematically evaluate ecosystem services in the landscape, especially on the basis of understanding important ecosystem processes. They will also able to evaluate the various ecosystem functions of the landscape in relation to key economic activities, assess the links between the state of the environment, ecosystems and human activities. Graduates will be able to implement independent basic and applied research, prepare and lead research projects and propose system measures and comprehensive arrangements to increase biodiversity and ecological stability of the disturbed cultural landscape and verify implemented solutions, including evaluation of their economic and social impacts.

For detail information about Ph.D. study programme please contact
prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.,
Faculty of the Environment, J.E. Purkyně University,
Pasteurova 3632/15,
400 96 Ústí nad Labem,
Phone: +420 475 284 117,
Mobile: + 420 777 219 056,
E-mail: 

The general information

 


Admissions for the academic year 2024/2025

Admission procedure for the academic year 2024/2025
Deadline for submission of applications: 31.5.2024