Informace

Základní informace

V roce 2019 zís­ka­la fakul­ta akre­di­ta­ci k usku­teč­ňo­vá­ní dok­tor­ské­ho stu­dij­ní­ho pro­gra­mu Envi­ron­men­tál­ní che­mie a tech­no­lo­gie se stan­dard­ní dobou stu­dia 4 roky. Stu­dij­ní pro­gram je usku­teč­ňo­ván ve spo­lu­prá­ci s Ústa­vem anor­ga­nic­ké che­mie AC ČR, v.v.i., podob­ně, jako dří­ve usku­teč­ňo­va­ný obor Envi­ron­men­tál­ní ana­ly­tic­ká che­mie. Ško­lí­cí­mi pra­co­viš­ti dok­to­ran­dů jsou Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí UJEP nebo Ústav anor­ga­nic­ké che­mie v Řeži. Na výu­ce se podí­lí též Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta UJEP a řada odbor­ní­ků z jiných vyso­kých škol a ústa­vů AV ČR. Stu­den­ti jsou při­jí­má­ni ke stu­diu na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí UJEP, stu­di­um se řídí inter­ní­mi před­pi­sy uni­ver­zi­ty.

Stu­dij­ní pro­gram Envi­ron­men­tál­ní che­mie a tech­no­lo­gie je tvo­řen dvě­ma spe­ci­a­li­za­ce­mi:

  • Envi­ron­men­tál­ní ana­ly­tic­ká che­mie
  • Pokro­či­lé tech­no­lo­gie pro ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí

Obsah stu­dia v prv­ní spe­ci­a­li­za­ci je vel­mi blíz­ký obsa­hu stu­dia ve stej­no­jmen­ném před­cho­zím stu­dij­ním obo­ru. Stu­di­um je zamě­ře­no na pro­hlou­be­ní zna­los­tí ana­ly­tic­ké che­mie, moder­ních ana­ly­tic­kých metod a řeše­ní vybra­ných pro­blé­mů che­mie život­ní­ho pro­stře­dí s vyu­ži­tím metod ana­ly­tic­ké che­mie.

Spe­ci­a­li­za­ce Pokro­či­lé tech­no­lo­gie pro ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí je zamě­ře­na na vyu­ži­tí pokro­či­lých oxi­dač­ních pro­ce­sů, foto­ka­ta­lý­zy, spe­ci­ál­ních a reak­tiv­ních sor­ben­tů a vybra­ných bio­tech­no­lo­gic­kých postu­pů, např. fyto­re­me­di­a­ce.

Stu­di­um pro­bí­há pod­le indi­vi­du­ál­ních stu­dij­ních plá­nů, kte­ré jsou vytvá­ře­ny pod­le sta­no­ve­ných pra­vi­del tak, aby zahr­no­va­ly urči­tý podíl před­mě­tů teo­re­tic­ké­ho zákla­du a pro­fi­lu­jí­cích před­mě­tů.

 

Důležitá informace!

Pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní do dok­tor­ské­ho stu­dia na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí byly vyhlá­še­ny v led­nu 2019, tedy před udě­le­ním akre­di­ta­ce v dok­tor­ském stu­dij­ním pro­gra­mu Envi­ron­men­tál­ní che­mie a tech­no­lo­gie. Sta­no­ve­né pod­mín­ky však umož­ňu­jí při­jí­mat již v letoš­ním roce stu­den­ty do toho­to stu­dij­ní­ho pro­gra­mu (viz závě­reč­né odstav­ce v Pod­mín­kách při­jí­ma­cí­ho říze­ní). Při­hláš­ky ke stu­diu, kte­ré budou podá­ny v sou­la­du s Pod­mín­ka­mi říze­ní pro aka­de­mic­ký rok 2019/2020, budou pova­žo­vá­ny za při­hláš­ky ke stu­diu ve stu­dij­ním pro­gra­mu Envi­ron­men­tál­ní che­mie a tech­no­lo­gie, stej­ně tak, jako již poda­né při­hláš­ky ke stu­diu v obo­ru Envi­ron­men­tál­ní ana­ly­tic­ká che­mie. Ucha­ze­či o stu­di­um v při­hláš­ce uve­dou, do kte­ré spe­ci­a­li­za­ce se hlá­sí. Základ­ní infor­ma­ce o struk­tu­ře stu­dij­ní­ho pro­gra­mu a jeho spe­ci­a­li­za­cí lze nalézt na při­po­je­ném odka­zu:

Sche­ma­tic­ké zná­zor­ně­ní struk­tu­ry stu­dij­ní­ho pro­gra­mu a spe­ci­a­li­za­cí, pro pomoc s výbě­rem spe­ci­a­li­za­ce.

Sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho poho­vo­ru je kro­mě ově­ře­ní zna­los­tí z ana­ly­tic­ké che­mie, che­mie život­ní­ho pro­stře­dí a jazy­ko­vých zna­los­tí pře­de­vším odbor­ná roz­pra­va nad mož­ným zamě­ře­ním diser­tač­ní prá­ce ucha­ze­če o stu­di­um. Téma­ta dizer­tač­ních pra­cí nalez­ne­te v odka­zech níže. Vylou­če­na není ani mož­nost sta­no­vit téma diser­tač­ní prá­ce pod­le vlast­ní­ho návr­hu ucha­ze­če. Bliž­ší infor­ma­ce o dok­tor­ském stu­diu lze zís­kat na e‑mailu .

Při­jí­ma­cí říze­ní pro aka­de­mic­ký rok 2019/2020

 

Obecné informace