Informace

Termín přijímacího řízení do doktorského studia byl stanoven na 10. 9. 2020.

Základní informace

V roce 2019 získala fakulta akreditaci k uskutečňování doktorského studijního programu Environmentální chemie a technologie se standardní dobou studia 4 roky. Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AC ČR, v.v.i., podobně, jako dříve uskutečňovaný obor Environmentální analytická chemie. Školícími pracovišti doktorandů jsou Fakulta životního prostředí UJEP nebo Ústav anorganické chemie v Řeži. Na výuce se podílí též Přírodovědecká fakulta UJEP a řada odborníků z jiných vysokých škol a ústavů AV ČR. Studenti jsou přijímáni ke studiu na Fakultě životního prostředí UJEP, studium se řídí interními předpisy univerzity.

Studijní program Environmentální chemie a technologie je tvořen dvěma specializacemi:

  • Environmentální analytická chemie
  • Pokročilé technologie pro ochranu životního prostředí

Obsah studia v první specializaci je velmi blízký obsahu studia ve stejnojmenném předchozím studijním oboru. Studium je zaměřeno na prohloubení znalostí analytické chemie, moderních analytických metod a řešení vybraných problémů chemie životního prostředí s využitím metod analytické chemie.

Specializace Pokročilé technologie pro ochranu životního prostředí je zaměřena na využití pokročilých oxidačních procesů, fotokatalýzy, speciálních a reaktivních sorbentů a vybraných biotechnologických postupů, např. fytoremediace.

Studium probíhá podle individuálních studijních plánů, které jsou vytvářeny podle stanovených pravidel tak, aby zahrnovaly určitý podíl předmětů teoretického základu a profilujících předmětů.

Základní informace o struktuře studijního programu a jeho specializací lze nalézt na připojeném odkazu:

Schematické znázornění struktury studijního programu a specializací, pro pomoc s výběrem specializace.

Součástí přijímacího pohovoru je kromě ověření znalostí z analytické chemie, chemie životního prostředí a jazykových znalostí především odborná rozprava nad možným zaměřením disertační práce uchazeče o studium. Témata dizertačních prací naleznete v odkazech níže. Vyloučena není ani možnost stanovit téma disertační práce podle vlastního návrhu uchazeče. Bližší informace o doktorském studiu lze získat na e-mailu .

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

 

Obecné informace