Informace

Referentka studijního oddělení pro doktorská studia:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_9415.jpg.

Bc. Veronika Kubatová
Místnost: CPTO 4.33
Telefon: +420 475 284 165
E-mail: 


Státní doktorské zkoušky v roce 2022

Oznámení děkana fakulty ke konání státní doktorské zkoušky 19.5.2022
Oznámení děkana fakulty ke konání státní doktorské zkoušky 9.6.2022


Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023
Termín podání přihlášky do: 31.10.2022

Základní informace

Obor: Environmentální chemie a technologie
Fakulta životního prostředí uskutečňuje doktorský studijní program Environmentální chemie a technologie se standardní dobou studia 4 roky. Tento studijní program byl akreditován v r. 2019 na dobu 10 let. Studium je uskutečňováno ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR, v.v.i., podobně, jako dříve uskutečňovaný obor Environmentální analytická chemie. Školícími pracovišti doktorandů jsou Fakulta životního prostředí UJEP nebo Ústav anorganické chemie v Řeži. Na výuce se podílí též Přírodovědecká fakulta UJEP a řada odborníků z jiných vysokých škol a ústavů AV ČR. Studenti jsou přijímáni ke studiu na Fakultě životního prostředí UJEP, studium se řídí interními předpisy univerzity. Disertační práce v uvedeném programu jsou zaměřeny zejména do dvou prioritních oblastí, kterými jsou environmentální analytická chemie a pokročilé technologie pro ochranu životního prostředí.

Studium je zaměřeno na prohloubení znalostí analytické chemie, moderních analytických metod a řešení vybraných problémů chemie životního prostředí s využitím metod analytické chemie, jakož i využití pokročilých oxidačních procesů, fotokatalýzy, speciálních a reaktivních sorbentů, vybraných biotechnologických postupů, např. fytoremediace, případně dalších remediačních či recirkulačních technologií.

Studenti jsou přijímáni ke studiu na základě přijímacího řízení, které vyhlašuje děkan FŽP. Součástí přijímacího pohovoru je kromě ověření znalostí z analytické chemie, chemie životního prostředí a jazykových znalostí především odborná rozprava nad možným zaměřením disertační práce uchazeče o studium. Vyhlášená témata disertačních prací jsou uvedena v příloze. Vyloučena není ani možnost stanovit téma disertační práce podle vlastního návrhu uchazeče. V každém případě je doporučováno kontaktovat uvažovaného školitele a konzultovat s ním teze práce ještě před podáním přihlášky ke studiu. Školitelé uvítají návštěvu budoucích doktorandů na svých pracovištích!

Podrobné informace o studiu poskytne prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., předseda oborové rady doktorského studia. Informace o tématech disertačních prací poskytnou jednotliví školitelé.

Bližší informace o doktorském studiu lze získat na e-mailu , nebo kontaktujte předsedu oborové rady: 
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.,
Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně, Purkyňova 3632/15,
400 96 Ústí nad Labem, tel.: +420 475 284 148, 739 335 088,
e-mail:


Obecné informace