Témata bakalářských a diplomových prací

PŘEHLED NABÍZENÝCH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE ŽP

(podrobnější informace a případné další návrhy témat absolventských prací poskytnou příslušní vedoucí)

Bednář Miloslav, prof. PhDr. CSc.

Téma BP

 • Vztah životního prostředí a přírody
 • Patří lidská civilizace do přírody?

Téma DP

 • Může člověk řídit změny klimatu?

Benda Jan, PhDr.

Téma BP

 • Profesiogram pracovní pozice, na níž působí absolvent FŽP
 • Spokojenost absolventa FŽP se zaměstnáním po x letech praxe

Holcová Diana, Mgr. Ph.D.

Téma BP

 • Hodnocení antropogenních vlivů na biodiverzitu v krajině
 • Mapování zápřednice jedovaté (Cheiracanthium punctorium) ve vztahu ke struktuře krajiny

Téma DP

 • Zhodnocení a návrh revitalizačních opatření pro podporu biodiverzity v městském prostředí

Holec Michal, Mgr. Ph.D.

Téma BP

 • Výskyt a ekologie chrobáka pečlivého v Českém středohoří
 • Historická těžba rud a její dopad na faunu bezobratlých
 • Potenciál historických těžeben písku (asi pískoven) v okolí Mostu v ochraně teplomilných druhů bezobratlých živočichů
 • Vliv motokrosu na faunu bezobratlých

Téma DP

 • Diverzita pavouků břehových stanovišť na jezeře Milada
 • Potravní ekologie samotářské včely zednice rohaté (Osmia cornuta) v podmínkách intravilánu
 • Význam disturbancí divokých prasat v utváření heterogenních stanovišť a diverzifikovaných společenstev členovců

Kolenatý Miloslav, Mgr.

Téma BP

  • Klimatická změna v českém mediálním prostoru
  • Historie a současnost environmentálního aktivismu v Čechách

Knězů Petr, Mgr.

Téma DP

 • Příprava receptur stabilizačních směsí pro solidifikační linku skládky Všebořice
  (externí vedoucí Ing. Katarína Kajánková, Ph.D., konzultant Mgr. P. Knězů)

Kula Emanuel, Prof. Ing. CSc.

Téma BP

 • Vývoj společenstev střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae) v lesních porostech revíru Tisá (LS Děčín)

Téma DP

 • Dynamika obsahu manganu v asimilačním aparátu břízy bílé (Betula pendula Roth) a modřínu opadavého (Larix decidua Mill.)
 • Ověření účinnosti obranných opatření proti lýkožroutu modřínovému (Ips cembrae (Heer))
 • Vliv lesního ekosystému na cenózu střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae) v revíru Tisá (LS Děčín)
 • Lýkožrout lesklý (Pityogenes chalcographus) jako faktor ohrožující obnovu smrkových porostů v revírech LS Děčín

Machová Iva, RNDr. Ph.D.

Téma BP

 • Botanická charakteristika vybraných výsypek po těžbě uranu na Krušných horách
 • Botanická charakteristika odvalů po středověké těžbě v Krušných horách
 • Porovnání druhové skladby rostlin na vybraných agrárních valech a v okolních porostech

Téma DP

 • Vyhodnocení porostů v závislosti na podmínkách stanoviště na agrárních valech na Krušných horách
 • Vyhodnocení porostů v závislosti na podmínkách stanoviště na agrárních valech v Českém středohoří
 • Druhová skladba porostů na různých typech agrárních valů a teras

Marková Kateřina, Mgr. Ph.D.

Téma BP/DP

 • Obecné téma – Environmentální vzdělávání

Matys Grygar Tomáš, RNDr. CSc.

Téma BP

 • Přehled možných hrozeb skladování odpadů po těžbě a získání lithia
 • Mapa kontaminace půd ČR těžkými kovy: vytvoření a vysvětlení

Téma DP

 • Vyhodnocení možných dopadů těžby lithia na krajinu v oblasti těžby
 • Ohnisko znečištění v nivě Ploučnice u České Lípy
 • Hodnocení rizik spojených se znečištěním nivy na horním toku Ohře rtutí

Moravec Jiří Ing. Ph.D. MBA

Téma BP

 • Problematika fragmentace krajiny dopravními komunikacemi (možno zpracovávat i jako DP)
 • Role environmentálních nevládních organizací v ochraně přírody (možno zpracovávat i jako DP)
 • Ochrana velkých a středních šelem v podmínkách střední Evropy (možno zpracovávat i jako DP)
 • Problematika ochrany biodiverzity v Turecku (možno zpracovávat i jako DP)
 • Management biologického vinařství v České republice
 • Přístupy k ochraně přírody v arkto-alpínské tundře střední Evropy

Téma DP

 • Komparativní analýza managementu národních parků států Visegradu
 • Vliv anti-environmentálních lobby v politice životního prostředí

Němec Jiří, doc. Ing. CSc.

Téma DP

 • Analýza návrhu pozemkové úpravy v k. ú. Ohnič
 • Řešení krajinotvorných opatření v okrese Děčín
 • Řešení protierozních a ekologických opatření v k. ú. Chouč, v okrese Teplice

Neruda Martin, doc. Ing. Ph.D.

Téma BP

 • Revitalizace zvoleného vodního toku
 • Přírodě blízká protipovodňová opatření zvoleného vodního toku

Téma DP

 • Revitalizace zvoleného vodního toku

Novák Martin, Mgr.

Téma BP

 • Časové trendy výskytu a vlastností sněhové pokrývky v SZ Čechách
 • Vztahy Severoatlantické oscilace a průběhu zimních období v SZ Čechách se zaměřením na podmínky pro rozptyl škodlivin
 • Vazby základních a odvozených (bio)meteorologických charakteristik a výjezdů Záchranné zdravotní služby Ústeckého kraje.

Novotný Milan, Ing.

Téma BP

 • Systém managementu kvality a environmentu do praxe
 • Svoz a nakládání s odpady v obci Proboštov 2018 – 2022

Pokorný Richard, Ing. DiS. Ph.D.

Téma BP

 • Paleoichnologické studium hmyzího žíru ve sbírkách Národního muzea
 • Evidence holocenních klimatických změn a výzkum travertinů v regionu Podorlicka

Téma DP

 • Studium paleontologického záznamu Arktidy a Subarktidy

Řehoř Michal, RNDr. Ph.D.

Téma DP

 • Revitalizace území po povrchové těžbě kaolinu na lokalitě Kaznějov

Seják Josef, doc. Ing. CSc.

Téma DP

 • Metody hodnocení funkcí a služeb ekosystémů ČR v kontextu s ekonomickou hodnotou
 • Termodynamika života, fungování ekosystémů a udržitelnost tržních ekonomik
 • Ochrana a obnova přírodního bohatství ČR jako předpoklad přechodu k udržitelné společnosti
 • Ekologické principy racionální revitalizace kulturní (podkrušnohorské, posttěžební atd.) krajiny
 • Posouzení ekologické efektivnosti revitalizace vybraného vodního toku v antropogenizované krajině

Štibinger Jakub, doc. Ing. CSc.

Téma BP/DP

 • Navrhování a analýza záchytných opatření v krajině pro zmírňování negativních dopadů povrchového odtoku
 • Hydrologie sběrného drenážního systému (SDS) ve spodní stavbě skládky
 • Úloha environmentální drenáže v urbanizovaných územích / v krajině
 • Odvodňování hřišť (parků, zahrad) s travnatým povrchem

Vosátka Jakub, Ing. Ph.D.

Téma BP

 • Analýza přínosů a nákladů (cost-benefit anylysis) vybraných opatření k ochraně ŽP

Téma DP

 • Analýza efektivnosti investice k ochraně ŽP – případová studie
 • Analýza vlivu ochrany ŽP na finální ceny produktů – případová studie

Vráblík Petr, doc. Ing. Ph.D.

Téma BP

 • Posouzení vývoje ekologického zemědělství

Téma DP

 • Revitalizační proces na vybraných rekultivovaných lokalitách v Podkrušnohoří
 • Zhodnocení revitalizace a resocializace v krajině Severních Čech (případně na jiném vybraném modelovém území, SRN – Lužická jezera)
 • Pozemkové úpravy jako nástroj udržitelného rozvoje krajiny (v antropogenně postižených oblastech, ve vybraném území)

Téma BP/DP

 • Problematika brownfields a možnosti jejich regenerace v krajině severních Čech (případně na jiném vybraném modelovém území, případně ve venkovském prostoru – zemědělské brownfields)
 • Vlastní náměty studenta

Wildová Eliška, Ing.

Téma BP

 • Dynamika obsahu manganu ve vybraném druhu bylinného patra lesního ekosystému v oblasti Krušnohoří (specifikace v případě zájmu)
 • Dynamika obsahu manganu ve vybraném druhu stromového patra lesního ekosystému v oblasti Krušnohoří (specifikace v případě zájmu)

Zacharová Johana, Ing. Ph.D.

Téma BP

 • Historické krajinné struktury vybraného regionu
 • Vliv historických agrárních formy reliéfu na hospodaření ve sklonitém terénu
 • Vývoj ovocných sadů ve vybrané lokalitě Českého středohoří

Téma DP

 • Vývoj historických krajinných struktur ve vybraném regionu