Témata bakalářských a diplomových prací

PŘEHLED NABÍZENÝCH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE ŽP

Studenti, při výběru témat BP a DP se můžete také nechat inspirovat následujícími možnými tématy závěrečných prací.

Pokud Vás uvedené náměty osloví, můžete oslovit akademické pracovníky FŽP a dohodnout konkrétní téma práce.

(podrobnější informace a případné další návrhy témat absolventských prací poskytnou příslušní vedoucí)


Bařtipán Marek, JUDr.

Téma BP

 • Welfare zvířat z pohledu práva
 • Právní ochrana zvířat proti týrání
 • Role Českého rybářského svazu, z.s. v ochraně rybí populace

Benda Jan, PhDr.

Téma BP

 • Profesiogram pracovní pozice, na níž působí absolvent FŽP
 • Spokojenost absolventa FŽP se zaměstnáním po x letech praxe

Holcová Diana, Mgr. Ph.D.

Téma BP

 • Mapování a zhodnocení významu zeleně ve vybrané části CHKO České středohoří – extenzivní, sady starých ovocných dřevin, aleje, stromořadí atd.
 • Hodnocení antropogenních vlivů na biodiverzitu v krajině
 • Obnova funkce revitalizované krajiny Podkrušnohoří
 • Aktualizace a analýza skladebných prvků ÚSES ve vybraném území

Téma DP

 • Zhodnocení a návrh revitalizačních opatření pro podporu biodiverzity v městském prostředí

Holec Michal, Mgr. Ph.D.

Téma BP

 • Dopad odumírání smrčin v inverzních roklích NP České Švýcarsko na vybrané skupiny živočichů (sběr dat v terénu a zpracování v laboratoři)
 • Databáze fauny vybraných mokřadů NP České Švýcarsko (literární rešerše, založení databáze)
 • Vliv vybraných druhů invazních rostlin na živočichy (literární rešerše)
 • Fauna denních motýlů vybraných částí Ústí nad Labem (sběr dat v terénu)
 • Vliv rekultivací břehových částí jezera Most na živočichy (sběr dat v terénu a zpracování v laboratoři)

Horčičková Eva, Mgr. Ph.D.

Téma BP

Obecné okruhy:
Vegetační ekologie
Interakce rostlin a živočichů (př. herbivorie či ekologie opylování) a jejich vliv na krajinu.

Máte-li vlastní nápad na téma dotýkající se botaniky, přijďte se poradit.

Konkrétní témata BP pro LS 2022:

 • Reakce dřevin na poškození velkými okusovači
  Práce má být zaměřena především na revizi nejnovější světové literatury, ale může být doplněna o praktickou dendroekologickou část. Ta zahrnuje terénní sběr dat i laboratorní analýzy. V tématu je možné pokračovat v rámci DP.
 • Vliv odčervování hospodářských zvířat na životní prostředí
  Hlavní částí práce by měla tvořit literární rešerše, která poslouží jako podklad pro další výzkum. Nabízí se ale i možnost výjezdů do terénu a pomoc při sběru dat. V tématu je možné pokračovat v rámci DP.
 • Populační vlastnosti silně ohroženého hořce křížatého (Gentiana cruciata) v závislosti na managementových zásazích a monitoring druhu na lokalitách v Českém středohoří.
  Práce by měla obsahovat obecnou literární rešerši k tématu, ale především by se měla opírat o terénní průzkum. Téma bude řešené ve spolupráci s AOPK a nabízí tedy i možnost praxe.

Lehejček Jiří, Mgr. Ing. Ph.D.

Téma BP

 • Vliv atmosférické depozice rtuti na fyziologický růst dřevin
 • Možnosti letokruhového záznamu v paleoekologických rekonstrukcích
 • Extremita počasí jako spouštěč skokových změn růstové fyziologie dřevin

Téma DP

 • Reakce růstových parametrů modřínu na atmosférické znečištění
 • Pulzní dendroekologické reakce na klimatickou změnu, resp. průběh počasí

Machová Iva, RNDr. Ph.D.

Téma BP

 • Botanická charakteristika vybraných výsypek po těžbě uranu na Krušných horách
 • Botanická charakteristika odvalů po středověké těžbě v Krušných horách
 • Porovnání druhové skladby rostlin na vybraných agrárních valech a v okolních porostech

Téma DP

 • Vyhodnocení porostů v závislosti na podmínkách stanoviště na agrárních valech na Krušných horách
 • Vyhodnocení porostů v závislosti na podmínkách stanoviště na agrárních valech v Českém středohoří
 • Druhová skladba porostů na různých typech agrárních valů a teras

Marková Kateřina, Mgr. Ph.D.

Téma BP/DP

 • Obecné téma – Environmentální vzdělávání

Matys Grygar Tomáš, RNDr. CSc.

Téma BP

 • Vstup těžkých kovů do potravního řetězce přes biomasu rostlin
 • Obsah vybraných chemických prvků v listech rostlin jako indikátor stavu životního prostředí
 • Vliv člověka na vývoj nivy řeky Jizery
 • Mapa kontaminace půd ČR těžkými kovy: vytvoření a vysvětlení

Téma DP

 • Vyhodnocení možných dopadů těžby lithia na krajinu v oblasti těžby
 • Ohnisko znečištění v nivě Ploučnice u České Lípy
 • Hodnocení rizik spojených se znečištěním nivy na horním toku Ohře rtutí

Moravec Jiří Ing. Ph.D. MBA

Téma BP

 • Problematika fragmentace krajiny dopravními komunikacemi (možno zpracovávat i jako DP)
 • Role environmentálních nevládních organizací v ochraně přírody (možno zpracovávat i jako DP)
 • Ochrana velkých a středních šelem v podmínkách střední Evropy (možno zpracovávat i jako DP)
 • Problematika ochrany biodiverzity v Turecku (možno zpracovávat i jako DP)
 • Management biologického vinařství v České republice
 • Přístupy k ochraně přírody v arkto-alpínské tundře střední Evropy
 • DOBRÁ PRAXE PŘI OBECNÍ VÝSADBĚ DŘEVIN
  1 Rešerše dobré praxe při obecní výsadbě dřevin v ČR, případně v zahraničí
  2  Vyhodnocení situace v konkrétní obci
       2-1 Společenské (motivace vedení obce, postoje obyvatel, způsoby a potřeby rekreace, možnost zapojení obyvatel (např škol a NNO), rizika realizace)
  2-2 Ekologické (existující zelená a modrá infrastruktura (tj vodní prvky a zeleň), přítomná autochtonní biodiversita a její potřeby)2-3 Ekonomické (dostupné finanční prostředky pro získání dřevin, výsadbu, ochranu a péči, informační tabule a jiné způsoby komunikace)
  Návrh vhodných druhů autochtonních (místně původních českých) dřevin s vazbou na místní biodiversitu
  Návrh vhodných druhů tradičních odrůd užitkových dřevin (ovocné)
  5  Zvážení doplňkových prvků (vodní prvky, hnízdní podpora aj.) a opatření
  6  Informace a osvěta v obci
  7  Sestavení plánu činnosti – aktivity, časový harmonogram, rozpočet

Téma DP

 • Komparativní analýza managementu národních parků států Visegradu
 • Vliv anti-environmentálních lobby v politice životního prostředí

Seják Josef, doc. Ing. CSc.

Téma DP

 • Metody hodnocení funkcí a služeb ekosystémů ČR v kontextu s ekonomickou hodnotou
 • Termodynamika života, fungování ekosystémů a udržitelnost tržních ekonomik
 • Ochrana a obnova přírodního bohatství ČR jako předpoklad přechodu k udržitelné společnosti
 • Ekologické principy racionální revitalizace kulturní (podkrušnohorské, posttěžební atd.) krajiny
 • Posouzení ekologické efektivnosti revitalizace vybraného vodního toku v antropogenizované krajině

Vosátka Jakub, Ing. Ph.D.

Téma BP

 • Analýza přínosů a nákladů (cost-benefit anylysis) vybraných opatření k ochraně ŽP

Téma DP

 • Analýza efektivnosti investice k ochraně ŽP – případová studie
 • Analýza vlivu ochrany ŽP na finální ceny produktů – případová studie

Vráblík Petr, doc. Ing. Ph.D.

V ak. roce 2020/2021 jsou níže uvedená témata již obsazena studenty, témata jsou platná pro ak. rok 2021/2022.

Téma BP: Posouzení vývoje ekologického zemědělství
Téma DP: Revitalizační proces na vybraných rekultivovaných lokalitách v Podkrušnohoří

Téma BP

 • Posouzení vývoje ekologického zemědělství

Téma DP

 • Revitalizační proces na vybraných rekultivovaných lokalitách v Podkrušnohoří
 • Zhodnocení revitalizace a resocializace v krajině Severních Čech (případně na jiném vybraném modelovém území, SRN – Lužická jezera)
 • Pozemkové úpravy jako nástroj udržitelného rozvoje krajiny (v antropogenně postižených oblastech, ve vybraném území)

Téma BP/DP

 • Problematika brownfields a možnosti jejich regenerace v krajině severních Čech (případně na jiném vybraném modelovém území, případně ve venkovském prostoru – zemědělské brownfields)
 • Vlastní náměty studenta

Wildová Eliška, Ing.

Téma BP

 • Dynamika obsahu manganu ve vybraném druhu bylinného patra lesního ekosystému v oblasti Krušnohoří (specifikace v případě zájmu)
 • Dynamika obsahu manganu ve vybraném druhu stromového patra lesního ekosystému v oblasti Krušnohoří (specifikace v případě zájmu)

Zacharová Johana, Ing. Ph.D.

Téma BP

 • Morfologická diverzita historických agrárních tvarů vybraného regionu
 • Vztah zemědělců k agrárním valům v Českém středohoří/Krušných horách
 • Postavení agrárních valů a teras z hlediska ochrany přírody a krajiny (případová studie, zaměření dle zájmu studenta)
 • Ovocnářství jako fenomén Českého středohoří
 • Vývoj ovocných sadů ve vybrané lokalitě Českého středohoří
 • Návrh naučné stezky o fenoménu řeky Labe (téma vyžádané MO Ústí nad Labem-Střekov)