Jiří Moravec, Ph.D.

Publikace v indexovaných časopisech (IF, SCOPUS)

AL SOUKI K. S., LINÉ C., MORAVEC J., DOUAY F., POURRUT B. (2022): Response of Three Miscanthus × giganteus Cultivars to Toxic Elements Stress: Part 2, Comparison between Two Growing Seasons. Plants 11: 945. DOI: 10.3390/plants11070945

Bastian Olaf,  M.J. et al. (2017) Ecosystem services of characteristic biotope types in the Ore Mountains (Germany/Czech Republic).  Ecosystems & People /International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management. Vol. 13, 2017.

M.J. (2010)  Environmental Governance in Central and Eastern Europe:  Searching for a More Efficient Way of Management of Forests, Water and Biodiversity.  Review. Ekonomický časopis/Journal of Economics  (Slovakia), 58,  8/2010, p. 856-859, ISSN 0013-3035.

Publikace ostatní

MORAVEC, J. (2021): The Arctic: Tourism, Mining and Military interests – Nature conservation under Economic and Political Pressures. Palace Akropolis, Praha, 7.9.2021.

MORAVEC, J. (2020): The Arctic: Power Politics, Natural Resources and Ecosystem Services In: Polar Ecology Conference 2020, February 12th-15th 2020, České Budějovice, Czech Republic. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2020, p.1.

MJ (2016):  The Rise of Environmental Awareness in South Korea: A New Trend in the Asian Tiger Society.  Dálný Východ/Far East, VI/2/2016. Univerzita Palackého Olomouc.  ISSN 1805-1049.

MJ (2015):  Republic of Korea  & Czech Republic:  A Comparative Study in Biodiversity Conservation Policy. European Offroads of Social Science,  2/2015, p. 13-40. VŠE Praha/TROAS, s.r.o.  ISSN 2336-2219.

M.J. (2014):  Nature Conservation: Protected Area Management – Selected Chapters. UJEP, Ústí nad Labem, 2014.  ISBN978-80-7414-861-3 (print), ISBN 978-80-7414-862-0 (online: pdf)

M.J. (2014):  Transport and Environment  – Selected Chapters. UJEP, Ústí nad Labem, 2014.  ISBN978-80-7414-895-8 (print) ISBN 978-80-7414-896-5 (online: pdf)

M.J., Lahodný, O. (2012):Processing of Czech Hazardous Waste Abroad/Zpracování českého nebezpečného odpadu v zahraničí.  Odpady/Wastes, 1/2012, r.. 22, č. 1, ISSN 1210-4922

M.J. (2011): Current Trends in the Environmentally-Friendly Modes of Transportation in the Czech Republic. (čes.: Současné trendy v environmentálně příznivých způsobech dopravy v České republice).Proceedings. Sumy State University, Ukraine.

Lahodny, O., M.J. (2010): Industrial Waste Recycling and Czech-German Trade. A Case Study on Metal Waste Export. (čes.: Recyklace průmyslových odpadů a česko-německý obchod.  Případová studie k vývozu kovových odpadů.). In: Sauer, P., Sauerova, J. (eds.): Towards a Green Economy: Young Researchers Perspective. Litomysl Seminar Publishing, Prague, ISBN 978-80-86709-16-1.

M.J. (2009):   Czech forests, climate change and public policy. (čes.: České lesy, změna klimatu a veřejná politika). In: Sauer, P., Sauerová, J. (eds.): Proceedings of the international conference Environmental Economics and Management held on October 12-13, 2009 at the University of Economics, Prague, Litomysl Seminar Publishing, Prague, 2009,  ISBN 978-80-86709-15-4, p. 163-173.

M.J., Kodet, V. (2009): Biodiversity Conservation in Agricultural Landscape – A Wide Gap bezween Science and Policy of Public Subsidies. (čes.: Ochrana přírody v zemědělské krajině – velká mezera mezi vědou a politikou veřejných dotací). In:  Anonymous (ed.): Book of Abstracts. 2nd European Congress of Conservation Biology, held on September 1-5, 2009 in Prague, Czech University of Life Sciences, Prague, p. 138,  ISBN 978-80-213-1961-5.

KAPITOLY UČEBNIC A VZDĚLÁVACÍCH PUBLIKACÍ
M.J. (2008):  Chapter 4.4. Economic instruments for preservation and restoration of biodiversity. English textbook for Ukrainian university students.  (čes.: Kap. 4.4. Ekonomické nástroje pro zachování a obnovu biodiversity, kap. 4.4,  učebnice v angl. j. pro studenty VŠ). In: Melnyk, L, Hens, L. (eds.): Social and economic potential of sustainable development. University Book, Sumy, Ukraine, p. 239-244 , ISBN 978-966-680-380-4.

M.J (2008):   Kap. 3. Příroda a krajina v ekonomice a politice životního prostředí.  (Engl.: Chap. 3.Nature and Landscape in  Environmental Economics and Politics). In:  Šauer, P. (ed): Základy ekonomiky životního prostředí II. Materiály ke cvičením (cvičebnice). Vysoká škola ekonomická, Praha (Engl.: Basics of Environmental Economics II. Practice Materials. University of Economics in Prague), p. 33-44, ISBN 978-80-245-1461-1.

M.J. (2008): Cross compliance a pokračující reforma Společné zemědělské politiky Evropské Unie. (Engl.: Cross compliance and the Reform of the Common Agricultural Policy of the European Union). In: Jakobe et. al.:  České zemědělství v podmínkách reformy SZP (Engl.: Czech Agriculture  and the Reform of the EU Common Agricultural Policy), IREAS, Praha, p. 14-28, ISBN 978-80-86684-52-9.

M.J. (2008): Ochrana a obnova přírody a krajiny. (Engl.: Nature and Landscape Conservation and Revitalization). In: Vlčková, J. (ed.): Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu (Engl.: Environmental Guide for Public Employees), IREAS, Praha, p. 237-289, ISBN 978-80-86684-49-9.

ČLÁNKY V KONFERENČNÍCH SBORNÍCÍCH
M.J., Vikhrov, D. (2008): Environmental Management Systems and Production of CNG/LPG Technologies at Sumy, Ukraine, Enterprises (čes.: Environmentální manažerské systémy a produkce CNG/LPG technologií u ukrajinských podniků v Sumy).  In: Šauer, P, Dvořák, A. (eds.): Sborník příspěvků z mezinárodní konference EEAP pořádané v říjnu 2008 na Vysoké škole ekonomické, Praha, p. 180-191,  ISBN 978-80-86709-14-7.

M.J. (2008): Market economy, technological development and social accountability of  private enterprises. 

(čes.: Tržní ekonomika, technologický rozvoj a společenská zodpovědnost soukromých podniků). In: Hunčová, M. (ed.): Sborník abstraktů + full text CD z mezinárodní konference Sociální ekonomika jako faktor demokratizace společnosti a regionálního rozvoje; měření a audit,  poř. 23.-24.10. 2008 na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně, Ústí n. Labem, p. 24, ISBN 978-80-7414-090-7.

M.J. (2008): Sustainability Reporting, Biodiversity Indicators in Agriculture and Forestry and the European Environmental Policy in the Czech Republic. 

In: Proceedings from the International Conference Accounting and Reporting of Sustainable Development on Macroeconomic and Microeconomic Levels, held in Brno on May 19-21,  Univerzita Pardubice, ISBN 978-80-7395-081-1.

M.J. (2008): Indikátory biodiversity v zemědělství a lesnictví a evropská environmentální politika v České republice.

In:  Sborník z mezinárodní konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni konané v Brně ve dnech 19.-21.5.2008,  Univerzita Pardubice, ISBN 978-80-7395-080-4.

M.J. (2008):  Afforestation and Biodiversity Conservation in the Czech Rural Development (čes.: Zalesňování a ochrana biodiversity v českém rozvoji venkova).

In:  Majerová, V. (ed.):  Collection of papers of international conference Venkov je náš svět/Countryside – Our World held in Kutna Hora on April 16-18, Czech University of Life Sciences, Prague, p. 421-424,  ISBN 978-80-213-1851-9.

ABSTRAKTY V KONFERENČNÍCH SBORNÍCÍCH:
M.J. (2008):  Environmentální politika, krajinotvorné programy a možnosti hodnocení efektivnosti. (Engl.: Environmental Policy, Landscape Management Programs and Evaluation of their Effectiveness). In: Devetter M., Zemanová, K (eds.): Sborník abstraktů ze konference Ekologie v 21. století konané 25-27.4.2008 v Třeboni.  Česká společnost pro ekologii a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, p. 53.

M.J. (2008):  Biodiversity Indicators and the Czech Rural Development Programs (čes.:  Ukazatele biodiversity a české programy rozvoje venkova).

In: Kočárek, P., Plášek, V. Malachová, K. (eds.): Book of Abstracts from the International Conference Environmental changes and biological assessment IV , held in Ostrava on April 10-11, 2008, Department of Biology and Ecology, University of Ostrava , p. 19.

M.J. (2008):  Afforestation and Nature Conservation in the Czech Rural Development (čes.: Zalesňování a ochrana přírody v českém rozvoji venkova).

In: Majerová, M. (ed.): Collection of Abstracts from the International Conference Venkov je náš svět/Countryside – Our World, held in Kutna Hora on April 16-18, ČZU, Praha,  p. 63, ISBN 978-80-213-1772-7.

Vikhrov, D., M.J. (2008):  Nature and Landscape Conservation Systems in the Czech Republic and in the Ukraine – A Methodology of Research (čes.: Systém ochrany přírody a krajiny v České republice a na Ukrajině – metodika výzkumu). In:  Conference Materials / Economics for Ecology,  held on May 6-9, 2008, in Sumy, Sumy State University, Ukraine, p. 194,  ISBN 978-966-675-175-1.

Účast na konferencích:

Mezinárodní konference Environmentální ekonomika, politika a mezinárodní environmentální vztahy, konaná 28-29.11. 2019 na Vysoké škole ekonomické v Praze).

Mezinárodní konference Environmentální ekonomika a management, konaná 12-13.2009 na VŠE v Praze).

2. Evropský kongres biologie ochrany přírody, konaný 1-5. září, 2009, v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze).

Mezinárodná vedecká konferencia Ekologické dni, poř. 20.-22.10. 2009 v Stará Lesná,  Prešovská Univerzita, Prešov,  Slovensko. 

 Konference Ekologie v 21. století, konaná 25-27.4.2008 v Třeboni, pořádatel Česká společnost pro ekologii a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice.

Řešené projekty

a)  Projekty vědy a výzkumu
1/2017-12/2019.  BIDELINHodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína. Program spolupráce ČR – Sasko.  Ve spolupráci s  Leibniz Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Dresden.

2015-2016 –  UrbanAdapt: Rozvoj strategií adaptace na klimatickou změnu za užití ekosystémových přístupů k adaptacím. EHP-CZ02-OV-1-036-2015. EEC/Norské fondy. Ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR.

2012-2014 —  ESOM –  Východní Krušné hory: Identifikace, vyhodnocení a komunikace ekosystémových služeb.  – Leibniz Institut, Drážďany ve spolupráci s UJEP – Ziel 3/Cil 3 EU Programme –  identifikace a vyhodnocení ekosystémových služeb 

2009 –  EMS – Environmentální manažerské systémy u průmyslových podniků v severočeském regionu – Univerzita J. E. Purkyně   –  provedení výzkumu

2007–2008  GoverNat – 6. rámcový program vědy a výzkumu EU  – Multi-úrovňová  participativní správa přírodních zdrojů v Evropě: Voda a biodiversita (angl.: Multi-level Governance of Natural Resources: Tools and Processes for Water and Biodiversity Governance in Europe). Evropská komise / EC – Helmholtz Centre/Leipzig ve spolupráci s IREAS Slovakia aj. – zpracování části studie (participativní správa a ochrana biodiversity v ČR) 

2007 –  Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí v průběhu transformace české ekonomiky –  GA Akademie věd ČR  –   vyprac. studie: Pracovní síly a zaměstnanost ve správách českých národních parků

2007  – Projekt 228 –  Sanace a vývoj v německo-polsko-českém pohraničním trojúhelníku  (něm: Sanierung und Entwicklung im deutsch-polnisch-tschechischen Dreiländereck) –  Leibniz Institut für Ökologische Raumenentwicklung/Dresden  ve spolupráci s VŠE Praha aj. –  zprac. části studie

2006-2007  – FP6-2004-SSP-4, prop. No 022727,  6. rámcový program vědy a výzkumu EU  –  Cross Compliance Network (environmentální aspekty zemědělské politiky EU tzv. křížového souladu) –  Evropská komise  / EC  –  národní manažer konsorciálního projektu, zprac. studie2004–2005 – Implementace Evropské úmluvy o krajině  – MŽP / Ministerstvo životního   prostředí ČR – návrh projektu, manažer projektu, zprac. části studie    

2004–2005 – Ekonomické nástroje pro soustavu Natura 2000 a další potřeby ochrany přírody a krajiny ČR  –  Národní program výzkumu / Ministerstvo životního prostředí ČR – zprac. části studie,  manažer projektu 11/04-12/05

2004–2005  –  Efektivnost veřejných výdajových programů na ochranu životní prostředí  — Ministerstvo životního prostředí ČR –  hodnocení vybraného vzorku programů

 b) Vzdělávací projekty:
2008 –  Reforma SZP EU v období 2007-2013 a její dopad na ČR: vzdělávací a informační činnost k podmínkám podpory –  MZe/SZIF / EAFRD/PRV –  vypracování vzdělávacího textu, přednášky pro zem. podnikatele  

2006-2007 – Vzdělávací program “Rozšiřující vzdělávání pro veřejnou správu v oblasti životního prostředí“  –  European Social Fund / OPRLZ Středočeský kraj –  vypracování vzdělávacího textu a zkuš. testů 

2005-2006  – Studijní text pro podnikové ekology –  European Social Fund / MPSV a Magistrát  Hlavního města Prahy –  vypracování části vzdělávacího textu a zkuš. testů 

2004–2005 –  Phare – Studijní text pro pracovníky zvláštní odborné způsobilosti krajů a magistrátů – vypracování části vzdělávacího textu (Ochrana přírody)    

Vzdělání

Ph.D. (doktorát),  Fakulta lesnická, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ostatní aktivity

ÚČAST V REDAKČNÍCH RADÁCH VĚDECKÝCH ČASOPISŮ
http://www.ceser.res.in/ijed.html

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH
(v současnosti či v minulosti)

Česká společnost pro ekologii, Česká lesnická společnost

Člen Expertního panelu Společné výzkumné centrum Evropské komise

Expert Panel Member of the European Commission Joint Research Centre 

Aktualizováno k 30.1.2023