Témata bakalářských a diplomových prací

Ing. Vladimír Brůna

 • Aplikace 3D modelu terénu při archeologickém výzkumu v Abúsíru
 • Interpretace satelitního záznamu a tvorba mapy El-Hajézu
 • Interpretace satelitního záznamu a tvorba mapy oblasti USLI, Súdán
 • Mapování archeologických objektů s využitím GPS
 • Archeologická mapa Abúsíru v prostředí mapového serveru
 • Georeference a interpretace map Stabilního katastru
 • Klášter Rajhrad na starých mapách – aplikace v prostředí mapového serveru

RNDr. Petr Jirásek

 • Strukturální změny ve využití krajiny na příkladu vybraného okresu
 • Sociální, ekonomické a ekologické důsledky procesu suburbanizace v ČR (podle vybrané oblasti)

Ing. Jan Popelka, Ph.D.

 • Průzkum veřejného mínění – student si zvolí vlastní téma průzkumu veřejného mínění, sestaví jeho plán, provede průzkum, jeho vyhodnocení a interpretuje výsledky průzkumu. Součástí práce by mělo být i publikování závěrů průzkumu v regionálním tisku
 • Chybějící hodnoty v krátkodobých časových řadách – student provede rešerši metod doplňování chybějících hodnot (missing values) v časových řadách a porovná vhodnost vybraných metod na řadách hodinových, denních nebo měsíčních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší a ve vodě.
 • Pravděpodobnostní rozdělení krátkodobých časových řad znečištění – student provede detailní analýzu empirického rozdělení vybraných hodinových, denních a měsíčních řad znečištění ovzduší. Cílem práce je najít vhodná teoretická rozdělení a posoudit jejich stabilitu nebo proměnlivost v čase. Závěry práce mají využití ve zvýšení kvality předpovědí budoucího vývoje znečištění.
 • Identifikace zdrojů znečištění – student využije nástrojů statistické analýzy dat k určení zdrojů znečištění ovzduší ve vybrané sídelní oblasti ČR. Vedle identifikace zdrojů bude výstupem práce i stanovení velikosti příspěvku jednotlivých zdrojů na celkovém znečištění zkoumané lokality.
 • Analýza počtu přihlášek ke studiu na FŽP UJEP – student zhodnotí vývoj podaných přihlášek na FŽP UJEP v posledních letech, porovná vývoj s obdobnými fakultami jiných VŠ, pokusí se najít příčiny změn a navrhne řešení vedoucí ke změně stávajícího stavu. Součástí řešení může být i dotazníkové šetření mezi studenty středních škol zkoumající motivaci k podání přihlášky.
 • student může navrhnout vlastní téma založené na aplikaci statistických nebo geostatistických metod a postupů.

doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

 • Tvorba digitální mapy kampusu UJEP
 • Klášter Rajhrad – informační systém mapových podkladů (zpracování starých map)

 

Pokud si chcete zvolit vlastní téma týkající se geoinformatiky, lze jej konzultovat s vedoucím katedry.