Platné předpisy

(Platné k 26. října 2021)


Příkazy děkana:

Rozhodnutí děkana č. 4/2007

Pravidla provozu služebních vozidel na FŽP

Příkaz děkana č. 10/2009

Kritéria hodnocení akademických pracovníků FŽP

Příkaz děkana č. 2/2010

Komise pro výběrové řízení akademických pracovníků

Příkaz děkana č. 8/2011

Komise pro přijímací řízení do doktorského studia

Příkaz děkana č. 2/2013

Ediční směrnice FŽP

Příkaz děkana č. 10/2014

Stimulace vědecké, výzkumné a vývojové činnosti na FŽP

Příkaz děkana č. 7/2015

Pravidla pro uznávání zápočtů a zkoušek z jiných studijních programů

Příkaz děkana č. 13/2016

Zásady pro zveřejňování dokumentů na úředních deskách a ve veřejné části internetových stránek FŽP a zveřejňování údajů

Příkaz děkana č. 3/2017

Organizace zahraničních pracovních cest

Příkaz děkana č. 5/2017

Absolvování a potvrzování praxe studentů

Příkaz děkana č. 6/2017

Zabezpečení pedagogické činnosti

Příkaz děkana č. 7/2017

Jmenování redakční rady časopisu Studia Oecologica

Příkaz děkana č. 10/2017

Mimořádné jednorázové motivační stipendium

Příkaz děkana č. 12/2017

Mimořádné jednorázové motivační stipendium

Příkaz děkana č. 18/2017

Pravidla pro otevírání výuky povinně volitelných studijních předmětů a pravidla pro elektronický zápis studijních předmětů na FŽP UJEP

Příkaz děkana č. 19/2017

Evidence studijních výsledků ve výkazu o studiu na FŽP

Příkaz děkana č. 22/2017

Lhůta pro podání žádosti o udělení výjimky 3.zápisu předmětu

Příkaz děkana č. 2/2018

Motivační stipendium pro studenty FŽP UJEP vyjíždějící v rámci programu Erasmus+ na studijní pobyty nebo praktické stáže.

Příkaz děkana č. 7/2018

Komise pro přijímací řízení do PHD studia

Příkaz děkana č. 11/2018

Edičníní komise FŽP

Příkaz děkana č. 5/2019

Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem

Příkaz děkana č. 9/2019

Komise pro obhajobu dizertační práce

Příkaz děkana č. 13/2019

Koordinátor Erasmus

Příkaz děkana č. 15/2019

Organizační řád FŽP UJEP

Příkaz děkana č. 2/2020

Komise pro obhajobu dizertační práce

Příkaz děkana č. 4/2020

Pravidla pro zadávání závěrečných prací

Příkaz děkana č. 5/2020

Etická komise na FŽP

Příkaz děkana č. 6/2020

Omezení provozu FŽP- překážka na straně zaměstnavatele

Příkaz děkana č.7/2020

Komise pro přijímací řízení do prvních ročníku

Příkaz děkan č.8/2020

Komise pro státní doktorské zkoušky v oboru Environmentální analytická chemie

Příkaz děkana č.9/2020

Skartační komise FŽP

Příkaz děkana č.12/2020

Organizační řád FŽP

Příkaz děkana č.15/2020

Stimulace vědecké, výzkumné a vývojové činnosti na FŽP,  příloha k motivační směrnici

Příkaz děkana č.16/2020

Grantová komise na FŽP

Příkaz děkana č.17/2020

Komise pro přijímací řízení TOZP

Příkaz děkana č.18/2020

Disciplinární komise

Příkaz děkana č.19/2020

Hodnocení AP na FŽP

Příkaz děkana č.20/2020

Jmenování nových členů Oborové rady SP Environmentální chemie a technologie a aktualizace složení OR. nových členů OR

Příkaz děkana č.21/2020

Jmenování komise pro listopadové SZZ

Příkaz děkana č.1/2021

Stipendijní komise FŽP

Příkaz děkana č. 2/2021

Činnost a organizace Pracoviště vědecko- technické podpory FŽP

Příkaz děkana č. 3/2021

Komise pro přijímací řízení do AGI


Směrnice děkana:

Směrnice děkana č. 2/2014

Doporučené pokyny pro vypracování disertační práce

Směrnice děkana č. 1/2017

Organizace studia v doktorském st. programu Environmentální analyt. chemie

Směrnice děkana č. 2/2017

Pravidla pro hodnocení akademických pracovníků na FŽP (Kariérní řád)

Směrnice děkana č. 1/2019

Jednací řád oborové rady doktorského studijního programu Environmentální chemie a technologie

Směrnice děkana č. 1/2020

Etika vědecké a výzkumné činnosti na FŽP UJEP

Směrnice děkana č. 1/2021

Organizace studia ve společném doktorském studijním programu FŽP UJEP a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i.


Směrnice proděkana pro studium

1/2021 – Postup zpracování přihlášek k SZZ na FŽP UJEP

1/2020 – Pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce na FŽP UJEP


Směrnice proděkana pro rozvoj a kvalitu

č. 1/2009

Pravidla k zajištění uživatelské podpory v IT a aktualizaci internetových stránek

č. 1/2019

Pokyny k vyplňování Hodnocení akademických pracovníků (HAP)


Směrnice proděkana pro vědu:

č. 1/2010

Zapojení studentů do VaV a jiné činnosti na FŽP

č. 1/2019

Evidence Know-how (KH) vzniklého na FŽP UJEP


Příkazy tajemníka:

Příkaz tajemníka č. 1/2008

Zákaz používání služebních vozidel na nezpevněných komunikacích

Příkaz tajemníka č. 1/2013

Využívání služebních vozidel pro účely projektů

Příkaz tajemníka č.1/2019

 Stravenky