Rozhodnutí děkana 2005

Seznam platných rozhodnutí děkana k 1.1.2005

 • Rozhodnutí děkana č.15/2004 – Jmenování komise pro hodnocení přihlášek interních grantů pro rok 2004
 • Rozhodnutí děkana č.12/2004 – Jmenování disciplinární komise
 • Rozhodnutí děkana č.11/2004 – O užívání osobní údajů na FŽP UJEP
 • Rozhodnutí děkana č.10/2004 – Dodatek k rozhodnutí děkana č. 16/2002
 • Rozhodnutí děkana č. 9/2004 – Jmenování komise pro výběrové řízení na FˇŽP UJEP
 • Rozhodnutí děkana č. 13/2003 – O zadávání termínů zápočtů a zkoušek do programu STAG a
  .zadávání zápočtů a zkoušek do programu STAG
 • Rozhodnutí děkana č. 12/2003 – Jmenování stipendijní komise FŽP
 • Rozhodnutí děkana č. 10/2003 – Oprava RD č. 8/2003
 • Rozhodnutí děkana č. 9/2003 – Pravidla pro uznávání předmětů absolvovaných na zahraničních
  univerzitách v rámci programu Erasmus
 • Rozhodnutí děkana č. 8/2003 – Ediční směrnice FŽP UJEP
 • Rozhodnutí děkana č. 4/2003 – Jmenování komise pro hodnocení přihlášek interních grantů
 • Rozhodnutí děkana č. 2/2003 – Ke státním závěrečným zkouškám na FŽP UJEP
 • Rozhodnutí děkana č. 16/2002 – Knihovní řád knihovny FŽP UJEP
 • Rozhodnutí děkana č. 15/2002 – Pravidla hodnocení vědecké a výzkumné činnosti
 • Rozhodnutí děkana č. 12/2002 – Jmenování členů komise pro ediční činnost FŽP
 • Rozhodnutí děkana č. 8/2002 – Jmenování koordinátora programu ERASMUS za FŽP
 • Rozhodnutí děkana č. 4/2002 – Rozdělovník vydaných publikací
 • Rozhodnutí děkana č. 2/2002 – Ediční směrnice FŽP UJEP
 • Rozhodnutí děkana č. 22/2001 – Pravidla pro výpočet vytížení akademických pracovníků výukou
 • Rozhodnutí děkana č. 21/2001 – Okruh pracovníků, na které se nevztahuje režim pružné
  pracovní doby
 • Rozhodnutí děkana č. 14/2000 – Pravidla pro vyhlašování a hodnocení interních grantů FŽP
 • Rozhodnutí děkana č. 13/2000 – Organizace vybírání poplatků za studium
 • Rozhodnutí děkana č. 12/2000 – Náhrada kurzů
 • Rozhodnutí děkana č. 11/2000 – Pravidla pro skládání zkoušek z cizího jazyka
 • Rozhodnutí děkana č. 7/2000 – Jmenování skartační komise
 • Rozhodnutí děkana č. 6/2000 – Pravidla pro uznávání zkoušek a zápočtů z jiných studijních
  programů
 • Rozhodnutí děkana č. 5/2000 – Povolování zahraničních pracovních cest
 • Rozhodnutí děkana č. 4/2000 – Absolvování a potvrzování praxe studentů
 • Rozhodnutí děkana č. 3/2000 – Zabezpečení pedagogické činnosti
 • Rozhodnutí děkana č. 2/2000 – Pravidla pro zadávání a předkládání diplomových a bakalářských
  prací
 • Rozhodnutí děkana č. 7/1999 – Poplatky vybírané studijním oddělením
 • Rozhodnutí děkana č. 6/1999 – Pravidla provozu služebního vozidla

V Ústí nad Labem dne 5 1. 2005

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 2/ 2005 – ZRUŠENO

Na základě článku 4 Stipendijního řádu Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ruším Rozhodnutí děkana č. 12/2003 a jmenuji

s t i p e n d i j n í k o m i s i v tomto složení:

Předseda komise: Mgr. Jan Vojtíšek, tajemník
Členové: Dana Anýžová, vedoucí stud. odd.
David Marenčák, student
Eva Škrabalová, studentka
Jan Šťastný, student

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 14. dubna 2005 a platí do odvolání.

 

V Ústí nad Labem dne 13.4. 2005

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 3/ 2005 – ZRUŠENO

Schvalování účetních operací na FŽP

S platností od 1.2.2005 stanovuji schvalovací postup bezhotovostních účetních operací takto:

Každý účetní doklad (faktura) bude vybaven vnitřní schvalovací doložkou, obsahující

 1. číslo dokladu
 2. číslo účtu FIS
 3. podpis vedoucího pracoviště (katedry, oddělení, apod.) z jehož účtu se bude hradit, popř. z něhož je řešitel projektu
 4. podpis děkana

Po odsouhlasení výše uvedenými bude doklad předán tajemníkovi k dalšímu zpracování.
Schvalování hotovostních operací v rámci provozních záloh zůstává beze změny.

 

V Ústí nad Labem dne 31 1. 2005

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 4/2005 –ZRUŠENO

Komise pro přijímací řízení

Na základě Čl. 8 Statutu Fakulty životního UJEP jmenuji komisi pro přijímací řízení do prvních ročníků bakalářského studia v akademickém roce 2005/2006 v tomto složení:

Předseda komise:Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Členové: Dana Anýžová
Mgr. Petr Bogan
Ing. Hana Buchtová
Ing. Kateřina Fiedlerová
Ing. Sylvie Grőtschlová
Mgr. Michal Holec
RNDr. Petr Jirásek
Dr. Luděk Jirkovský
Mgr. Miloslav Kolenatý
RNDr. Iva Machová
Ing. Martin Neruda, Ph.D.
Mgr. Petr Novák
Ing. Richard Pokorný
Ing. Miriam Riessová
Ing. Milena Rýznarová
Ing. Václav Synek
Ing. Jakub Vosátka, Ph.D

Komise pro přijímací řízení se řídí “Řádem přijímacího řízení pro FŽP UJEP v Ústí nad Labem”, vnitřními předpisy Fakulty životního prostředí UJEP, vnitřními předpisy Univerzity J. E. Purkyně a zákonem o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) č. 111/98 Sb.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 6.5.2005.

V Ústí nad Labem dne 4.5.2005

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 5/2005 –ZRUŠENO

Řád přijímacího řízení do 1. ročníku bakalářského studia na FŽP UJEP v Ústí nad Labem.

Přijímací řízení se řídí zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., StatutemFakulty životního prostředí UJEP, Studijním a zkušebním řádem Fakulty životního prostředí UJEP a Podmínkami pro přijetí ke studiu na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.

Přijímací řízení je vypsáno pro bakalářský studijní program “Ekologie a ochrana prostředí” (1601 R), obor “Ochrana ŽP”, presenční a kombinované formy a pro bakalářský studijní program “Inženýrská ekologie” (3904 R), obor “Ochrana ŽP v průmyslu” a “Vodní hospodářství” “, presenční a kombinované formy. Výuka oboru “Ochrana ŽP” bude probíhat v Ústí nad Labem i na pracovišti v Mostě, výuka oboru “Ochrana ŽP v průmyslu” bude probíhat v Ústí nad Labem a výuka oboru “Vodní hospodářství” bude probíhat v Ústí n.L.

Přijímací komise byla jmenována Rozhodnutím děkana č. 4/2005 v tomto složení:

Předseda komise: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
Členové: Dana Anýžová
Mgr. Petr Bogan
Ing. Hana Buchtová
Ing. Kateřina Fiedlerová
Ing. Sylvie Grőtschlová
Mgr. Michal Holec
RNDr. Petr Jirásek
Dr. Luděk Jirkovský
Mgr. Miloslav Kolenatý
RNDr. Iva Machová
Ing. Martin Neruda, Ph.D.
Mgr. Petr Novák
Ing. Richard Pokorný
Ing. Miriam Riessová
Ing. Milena Rýznarová
Ing. Václav Synek
Ing. Jakub Vosátka, Ph.D

Za přípravu písemných testů z:

chemie (max. 50 bodů) zodpovídá: Ing. M. Rýznarová
biologie (max. 50 bodů) zodpovídá: Prof. Vráblíková

Celkem bude připraveno pro každý z předmětů 7 skupin testů po 70 výtiscích na každou skupinu.

Za utajení testů zodpovídají zpracovatelé.

Uchazeči o studium budou studijním oddělením pozváni k přijímacím zkouškám na následující termíny:

Pondělí 6. června 2005 dopoledne
6. června 2005 odpoledne
Úterý 7. června 2005 dopoledne
7. června 2005 odpoledne
Středa 8. června 2005 dopoledne

Náhradní termín pro všechny obory a formy studia: 16. června 2005 dopoledne

(popř. i odpoledne)
Zodpovídá: vedoucí studijního odd.

Presence uchazečů před přijímacími zkouškami proběhne v zasedací místnosti FŽP č. dv. 211 dle abecedního seznamu v každém dni přijímacích zkoušek v době od 7-45 do 9-00 hod. a od 11-45 do 13-00 hod.
Presenci zajistí podle pokynů vedoucí studijního oddělení pracovnice:
–   studijního oddělení
–   sekretářky kateder
–   pracovnice knihovny

Při prezenci mohou vypomáhat SVS.

Zodpovídá: vedoucí studijního odd.

Losováním předseda přijímací komise stanoví, které dvě skupiny testů budou v konkrétní den psány.

Zodpovídá: předseda přijímací komise

Průběh přijímacích zkoušek

9-00 9-15 hod. zahájení
9-15 10-15 hod. písemný test z chemie
10-15 10-30 hod. přestávka
10-30 11-30 hod. písemný test z biologie
13-00 13-15 hod. zahájení
13-15 14-15 hod. písemný test z chemie
14-15 14-30 hod. přestávka
14-30 15-30 hod. písemný test z biologie

Dozor během testů zajistí členové komise.

Zodpovídá: předseda přijímací komise

Pokud bude uchazeč během testů vyloučen pro podvodné jednání (opisování, napovídání, použití mobilu), přítomný člen přijímací komise je povinen o vyloučení uchazeče z přijímacího řízení sepsat protokol, který bude přiložen v přihlášce uchazeče.

Zodpovídá: předseda přijímací komise

Ihned po napsání budou testy opraveny členy komise. Každý opravující potvrdí opravený test svým podpisem. Každý test bude po opravě zkontrolován jiným členem komise, který podpisem potvrdí provedení kontroly. V případě, že kontrolní oprava testů dospěla k jinému bodovému hodnocení, řeší situaci předseda přijímací komise.

Zodpovídá: předseda přijímací komise

Zpracovávání výsledků bude zajištěno s využitím programu STAG stud. oddělením FŽP ve spolupráci se sekretářkami kateder. Výsledky testů budou zapsány podle pokynů vedoucí studijního oddělení do přihlášek ke studiu a vedoucí studijního oddělení vypracuje pořadí uchazečů dle celkového získaného počtu bodů z obou testů.

Zodpovídá: vedoucí studijního odd.

Dosažené pocty bodů z řádného a náhradního termínu přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce FŽP UJEP a na stránkách univerzity (star.ujep.cz/stag) nejpozději 2 dny po vykonání zkoušky. V termínu od 22.6. do 23.6.2005 mají uchazeči možnost nahlédnout do všech svých materiálů v kanceláři č.dv. 217 v době od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.

Zodpovídá: vedoucí studijního odd.

Přijímací komise zpracuje po náhradním termínu přijímacího řízení výsledné pořadí uchazečů dle součtu dosaženého počtu bodů z obou písemných testů. Podle “Podmínek pro přijetí ke studiu na Fakultu životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem” předloží děkanovi fakulty seznam uchazečů, kteří v přijímacím řízení prospěli a kteří neprospěli.

Zodpovídá: předseda přijímací komise, vedoucí stud. odd.

Přijímací komise předá děkanovi návrh s výsledky přijímacího řízení do 27.6.2005. Na základě rozhodnutí děkana zajistí studijní oddělení zveřejnění výsledků na úřední desce FŽP, na internetových stránkách a rozeslání dopisů s rozhodnutím o výsledku přijímacího řízení jednotlivým uchazečům o studium.

Zodpovídá: předseda přijímací komise, vedoucí stud. odd.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 6.5.2005.

Ústí nad Labem dne 4.5.2005

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozdělovník: proděkani, vedoucí kateder, vedoucí studijního odd., vedoucí knihovny, členové přijímací komise


Rozhodnutí děkana č. 6/2005 –ZRUŠENO

Komisi pro přijímací řízení do prvního ročníku navaz. magisterského studia

Na základě Čl. 8 Statutu Fakulty životního UJEP jmenuji komisi pro přijímací řízení do prvního ročníku navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2004/2005 v tomto složení:

Předseda komise: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Členové: Dana Anýžová
Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
Ing. Milena Rýznarová

Komise pro přijímací řízení se řídí “Řádem přijímacího řízení pro FŽP UJEP v Ústí nad Labem” (Rozhodnutí děkana č. 5/2005), vnitřními předpisy Fakulty životního prostředí UJEP, vnitřními předpisy Univerzity J. E. Purkyně a zákonem o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) č. 111/98 Sb.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 6.5.2005.

V Ústí nad Labem dne 4.5.2005

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 7/2005 –ZRUŠENO

Řád přijímacího řízení do 1. ročníku navazujícího magisterského studia na FŽP UJEP v Ústí n. L.

 1. Přijímací řízení se řídí zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., Statutem Fakulty životního prostředí UJEP, Studijním a zkušebním řádem Fakulty životního prostředí UJEP a Podmínkami pro přijetí ke studiu na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.
 2. Přijímací řízení je vypsáno pro navazující magisterský studijní program “Ekologie a ochrana prostředí” , obor “Odpadové hospodářství”, presenční formy. Výuka bude probíhat v Ústí nad Labem.
 3. Přijímací komise byla jmenována Rozhodnutím děkana č. 6/2005 v tomto složení:
  Předseda komise: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
  Členové: Dana Anýžová
  Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
  Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
  Ing. Milena Rýznarová
 4. Uchazeči o studium budou studijním oddělením pozváni k přijímací zkoušce na termín 17. června 2005.
  Zodpovídá: vedoucí studijního odd.
 5. Presence uchazečů před přijímacími zkouškami proběhne v místnosti č. dv. 209 v době od 8,30 do 9,00 hod. Presenci zajistí studijní oddělení.
  Zodpovídá: vedoucí studijního odd.
 6. Ústní přijímací zkoušky budou probíhat od 9,00 hod. Na zkoušení jednoho uchazeče je plánováno cca. 30 minut.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise
 7. Po ukončení ústních přijímacích zkoušek ohodnotí komise známkou jednotlivé uchazeče a předá výsledky na studijní oddělení pro další zpracování.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise
 8. Zpracovávání výsledků bude zajištěno stud. oddělením FŽP s využitím programu STAG. Výsledky testů budou zapsány podle pokynů vedoucí studijního oddělení do přihlášek ke studiu a vedoucí studijního oddělení vypracuje celkové pořadí uchazečů. Uchazeči jsou přijímáni podle počtu získaných bodů (max. 100), které se vypočítají ze vzorce:
  P – celkový průměr
  BP – průměr známek za bakalářské studium bez státní bakalářské zkoušky
  OBP – známka z obhajoby bakalářské práce
  BS – průměr známek státní bakalářské zkoušky (u absolventů FŽP)
  POH – známka z přijímacího řízení (u ostatních absolventů)

  Celkový průměr P (vyjádřený známkou) bude přepočítán na body (V) dle vzorce:

  Jestliže:

  P = 1,0 ==> V = 100 bodů

  P = 1,1 ==> V = 97 bodů

  P = 1,2 ==> V = 94 bodů

  P = 1,3 ==> V = 91 bodů

  atd.

  Zodpovídá: vedoucí studijního odd.
 9. Dosažené body z přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce FŽP a na stránkách univerzity (star.ujep.cz/stag) nejpozději 2 dny po vykonání zkoušky. V termínu od 22.6. do 23.6.2005 mají uchazeči možnost nahlédnout do všech svých materiálů v kanceláři 217 v době od 8 do 12 a od 13 do 15 hod.
  Zodpovídá: vedoucí studijního odd.
 10. Přijímací komise předá děkanovi návrh s výsledky přijímacího řízení do 24.6.2005. Na základě rozhodnutí děkana zajistí studijní oddělení zveřejnění výsledků na úřední desce FŽP, na internetových stránkách a rozeslání dopisů s výsledky přijímacího řízení uchazečům o studium.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise, vedoucí stud. odd.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 6.5.2005.

V Ústí nad Labem dne 4.5.2005.

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozdělovník: proděkani, vedoucí kateder, vedoucí studijního odd., vedoucí knihovny, členové přijímací komise.


Rozhodnutí děkana č. 8/ 2005 –ZRUŠENO

Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a Studijního a zkušebního řádu Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, čl. 7 jmenuji


předsedy a členy komisí pro státní závěrečné zkoušky

konané ve dnech 23.5. – 26.5.2005 a 31.5.-2.6.2005 takto:

Předsedové: doc. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.
Členové: prof. Ing. Jan Šilar, DrSc.
prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.
Ing. Jiří Balej, CSc.
Ing. Jakub Štibinger, CSc.
Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
Ing. Michal Toman, CSc.
Ing. Martin Válek, Ph.D.
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
Ing. Jindřich Zídek
Ing. Pavel Loužecký
Ing. Martin Neruda, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
doc. Ing. Marie Urbanová, CSc.
Ing. Michaela Horáčková
Ing. Jiří Mareček, CSc.
Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
doc. Ing. František Kepák, DrSc.
doc. Ing. Pavel Rohon, CSc.
doc. Ing. Josef Seják, CSc.
doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.
RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Ing. Helena Součková, CSc.
Mgr. Pavla Kotrhonzová
Mgr. Stanislav Malý
Tajemníci: Ing. Hana Buchtová
Ing. Milena Rýznarová
Ing. Richard Pokorný
Ing. Kateřina Fiedlerová

V Ústí nad Labem dne 10.5. 2005

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 9/ 2005 – ZRUŠENO

Dodatek k RD č.8/2005

Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a Studijního a zkušebního řádu Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, čl. 7 jmenuji


členy komisí pro státní závěrečné zkoušky

konané ve dnech 23.5. – 26.5.2005 a 31.5.-2.6.2005 další akademické pracovníky:

Doc. MUDr. Lubomír Tichý, CSc.
Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.
Ing. Radomír Vávra, CSc.

 

V Ústí nad Labem dne 18.5. 2005

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 10/ 2005 – ZRUŠENO

Rozdělovník vydaných publikací

Povinné výtisky 9 ks
Autoři monografií 3 autoři po 8 ks
4 a více max. 20 ks
Autoři příspěvků ve sborníku každý autor příspěvku 1 ks, je-li autorů více než 30 ,
obdrží každý z autorů 5 ks separátů vlastního příspěvku a maximálně 2 ks pro všechny autory
výtisky pro reprezentaci fakulty 15 ks (uloženo v knihovně)
knihovní fond
– skripta 55 ks (5 ks evidovaných v knihovně bude předáno pracovišti UJEP Most)
– sborníky 7 ks (2 ks evidované v knihovně budou předány pracovišti UJEP Most)
Výměna publikací 10 ks (zajišťuje vedoucí knihovny)
mezi knihovnami, školami, atd.
Městská knihovna Most 10 ks skript
3 ks sborníků a ostatních typů dokumentů
odd. edice rektorátu 1 ks
děkan 1 ks
proděkan pro vědu a zahr. vztahy 1 ks
vědecký redaktor 1 ks
příslušná katedra 1 ks
volný prodej – knihkupectví UJEP zbývající výtisky

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1.7. 2005 a nahrazuje rozdělovník zveřejněný v Ediční směrnici
Fakulty životního prostředí UJEP, která byla vydána v Rozhodnutí děkana č. 8/2003.

V Ústí nad Labem dne 7.6. 2005

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 11/ 2005 – ZRUŠENO

Na základě § 16 a 17 zák. č. 257/2001 Sb. a na základě vyhl. č. 88/2005 Sb. jmenuji


komisi pro revizi knihovního fondu

 

ve složení
Předseda: Mgr. Jan Vojtíšek
Členové : Štěpánka Petáková
Ivana Suchá
Gabriela Třebínová

 

Toto rozhodnutí je platné po dobu revize od 1.7 2005 do 31.12.2005.

V Ústí nad Labem dne 21.6. 2005

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 12/ 2005 – ZRUŠENO

Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a Studijního a zkušebního řádu Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, čl. 7 jmenuji

předsedy a členy komisí pro státní závěrečné zkoušky

konané ve dnech 8.11. – 10.11.2005 takto:

 

Předsedové: doc. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Členové: prof. Ing. Jan Šilar, DrSc.
prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.
Ing. Jiří Balej, CSc.
Ing. Jakub Štibinger, CSc.
Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
Ing. Michal Toman, CSc.
Ing. Martin Válek, Ph.D.
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
Ing. Jindřich Zídek
doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
doc. Ing. Marie Urbanová, CSc.
Ing. Michaela Horáčková
Ing. Jiří Mareček, CSc.
Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
doc. Ing. František Kepák, DrSc.
doc. Ing. Pavel Rohon, CSc.
doc. Ing. Josef Seják, CSc.
doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.
RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Ing. Helena Součková, CSc.
Mgr. Pavla Kotrhonzová
Ing. Vladimír Brůna
Ing. Jaroslav Zahálka
Doc. MUDr. Lubomír Tichý, CSc.
Tajemníci: Ing. Hana Buchtová
Ing. Milena Rýznarová
Ing. Richard Pokorný
Ing. Kateřina Fiedlerová
Ing. Martin Neruda. Ph.D.

V Ústí nad Labem dne 15.10. 2005

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 13 / 2005 – ZRUŠENO

Na základě článku 4 Stipendijního řádu Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ruším Rozhodnutí děkana č. 2/2005 a jmenuji

s t i p e n d i j n í   k o m i s i  v tomto složení:

Předseda komise: Mgr. Jan Vojtíšek, tajemník
Členové: Dana Anýžová, vedoucí stud. odd.
David Marenčák, student
Gabriela Šálková, studentka
Eva Škrabalová, studentka
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 26. října 2005 a platí do odvolání.

V Ústí nad Labem dne 25.10. 2005

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 15/ 2005 – ZRUŠENO

Knihovní řád knihovny Fakulty životního prostředí UJEP