Temata bakalářských a diplomových prací

Ing. Daniel Bůžek, Ph.D.

 • Studium stability organokovových sítí a koordinačních polymerů
 • Testování katalytické aktivity koordinačních polymerů pro rozklad polutantů
 • Sorpční vlastnosti koordinačních polymerů vůči polutantům
 • Funkcionalizace koordinačních sloučenin za účelem rozkladu pesticidů a bojových látek
 • Fotokatalytické odbourávání polutantů z vod pomocí koordinačních polymerů

Mgr. Jakub Ederer, Ph.D.

 • Charakterizace a testování oxidu ceričitého klasickými analytickými metodami
 • Využití CeO2 jako reaktivního sorbentu/sorbentu pro různé polutanty
 • Povrchové skupiny grafen oxidu (GO) a jejich vliv na sorpci polutantů

prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.

 • Izolace vodorozpustných forem lithia z cinvalditu působením kyseliny sírové (BP)
 • Izolace vodorozpustných forem lithia z cinvalditu alkalickým postupem (BP)
 • Vliv defluorace na izolaci vodorozpustných forem lithia z cinvalditu sádrovým postupem (BP)
 • Příprava a testování sorbentů na bázi celulozy
 • Příprava a sorbentů na bázi oxidů železa a dalších prvků, jejich použití při odstraňování polutantů z odpadních vod

Ing. Kajánková Katarína, Ph.D.

 • Nakládání s obalovými odpady pro efektivní využití (například: systém sběru a recyklace, recyklace pro stejné využití, downcyklace, chemická recyklace)
 • Nakládání s gastroodpady (potravinové odpady z domácnosti, kompostování, kompostování bioplastů)
 • Technologie úpravy odpadů před odstraněním

Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D.

 • Studium sorpcí na biocharu pro různé polutanty.
 • Odstraňování organického znečištění z odpadních vod.

Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.

 • Fotochemické odbourávání specifických polutantů z vod
 • Možnosti substituce chloridového aniontu za síranový ve vodách z kyselé vypírky popílků pro regeneraci Zn

Doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň

 • Magnetické sorbenty a jejich aplikace na odstranění vybraných polutantů z vody
 • Využití dronů ke studiu chemického a fyzikálního složení atmosféry
 • Studium termické transformace odpadů na zelené chemikálie
 • Studium degradace komplexotvorných látek ve vodě
 • Identifikace organických polutantů kombinací chromatografických a spektrálních technik

Ing. Tomáš Lank

 • Statistické sledování produkce komunálních odpadů v obcích s odlišnými způsoby při nakládání s komunálním odpadem.
 • Sledování skladby směsného komunálního odpadu v obcích s upuštěním od poplatku za svoz směsného komunálního odpadu pro občana oproti obcím s progresivní sazbou za jeho svoz.
 • Skladba směsného komunálního odpadu v různě velkých obcích.
 • Sledování produkce nebezpečných odpadů z produkce občanů s porovnání s růstem životní úrovně společnosti ČR.
 • Třídění odpadů ve vztahu k recyklaci.
 • Navržení sekundárního využití vybraného zdroje věcí dříve, než se stanou odpadem a prodloužení tak jejich životního cyklu.
 • Biodegradace biologicky odbouratelných/rozložitelných plastů.
 • Sledování stupně třídění odpadů v obcích, kde je směsný komunální odpad skládkován a kde je spalován.
 • Zjištění vlivu třídění odpadů na spalitelnost zbytkové směsi po vytřídění využitelných složek občany.
 • Kolik PET lahví je v ČR uvedeno na trh za roky (3 po sobě jdoucí kalendářní roky), kolik z nich je vytříděno z odpadu a kolik z nich je materiálově opět využito?
 • Sledování růstu produkce obalů ve vztahu k růstu/poklesu životní úrovně společnosti.
 • Zjištění příčin poklesu v procentu třídění odpadů společností v období hospodářské recese.
 • Sledování produkce vytříděného kovového odpadu v obcích.
 • Sledování poklesu produkce směsného komunálního odpadu obce se zavedením systému PAYT “zaplať, kolik vyhodíš” pro obyvatele této obce.
 • Sledování produkce biologicky rozložitelných odpadů ve vybrané obci v závislosti na ročním období.

Ing. Josef Lébr, Ph.D.

 • Využití podtlakového odplyňování a úprava vody v otopných a chladicích systémech
 • Návrh technologie vytápění ke snížení energetické náročnosti budov
 • Vliv zdroje vytápění na emise v návaznosti na zákon o ochraně ovzduší

doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

 • Elektrochemické procesy degradace toxických látek

Ing. Diana Nebeská

 • Vliv doby skladování vzorku na enzymové aktivity v půdě
 • Měření fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu rostlin (konzultant Dr. Malinská, KBi)

Ing. Miroslav Richter, Ph.D.

 • Možnosti čištění odpadních vod v malých obcích (BP)
 • Ochrana atmosféry versus zásobování teplem (BP)
 • Ekologizace dopravy – technické a ekonomické možnosti (BP)
 • Úspora zdrojů komplexním využitím surovin (DP)
 • Čistší technologie – budoucnost průmyslu (DP)
 • Výroba stavebních hmot a kovů z rud bez fosilních paliv? (DP)

Ing. Jindřich Šulc, CSc.

 • Závislost teploty a času na konverzi lithia a rubidia z koncentrátu lithných slíd

doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.

 • Využití bioreportérů pro detekci polutantů v ŽP
 • Výzkum půdních mikrobních společenstev na brownfieldech
 • Inovativní kompostování biologicky rozložitelného odpadu

– práce zahrnují teoretickou i experimentální část