Rozhodnutí děkana 2004

 

Rozhodnutí děkana č. 1/ 2004 – ZRUŠENO

Seznam platných rozhodnutí děkana

 • Rozhodnutí děkana č. 13/2003 – O zadávání termínů zápočtů a zkoušek do programu STAG a
  zadávání zápočtů a zkoušek do programu STAG
 • Rozhodnutí děkana č. 12/2003 – Jmenování stipendijní komise FŽP
 • Rozhodnutí děkana č. 10/2003 – Oprava RD č. 8/2003
 • Rozhodnutí děkana č. 9/2003 – Pravidla pro uznávání předmětů absolvovaných na zahraničních
  univerzitách v rámci programu Erasmus
 • Rozhodnutí děkana č. 8/2003 – Ediční směrnice FŽP UJEP
 • Rozhodnutí děkana č. 4/2003 – Jmenování komise pro hodnocení přihlášek interních grantů
 • Rozhodnutí děkana č. 2/2003 – Ke státním závěrečným zkouškám na FŽP UJEP
 • Rozhodnutí děkana č. 16/2002 – Knihovní řád knihovny FŽP UJEP
 • Rozhodnutí děkana č. 15/2002 – Pravidla hodnocení vědecké a výzkumné činnosti
 • Rozhodnutí děkana č. 12/2002 – Jmenování členů komise pro ediční činnost FŽP
 • Rozhodnutí děkana č. 11/2002 – Pověření ing. Prchalové, proděkanky pro studium a rozvoj FŽP
 • Rozhodnutí děkana č. 10/2002 – Jmenování disciplinární komise
 • Rozhodnutí děkana č. 9/2002 – Jmenování komise pro výběrové řízení
 • Rozhodnutí děkana č. 8/2002 – Jmenování koordinátora programu ERASMUS za FŽP
 • Rozhodnutí děkana č. 4/2002 – Rozdělovník vydaných publikací
 • Rozhodnutí děkana č. 2/2002 – Ediční směrnice FŽP UJEP
 • Rozhodnutí děkana č. 22/2001 – Pravidla pro výpočet vytížení akademických pracovníků výukou
 • Rozhodnutí děkana č. 21/2001 – Okruh pracovníků, na které se nevztahuje režim pružné
  pracovní doby
 • Rozhodnutí děkana č. 14/2000 – Pravidla pro vyhlašování a hodnocení interních grantů FŽP
 • Rozhodnutí děkana č. 13/2000 – Organizace vybírání poplatků za studium
 • Rozhodnutí děkana č. 12/2000 – Náhrada kurzů
 • Rozhodnutí děkana č. 11/2000 – Pravidla pro skládání zkoušek z cizího jazyka
 • Rozhodnutí děkana č. 7/2000 – Jmenování skartační komise
 • Rozhodnutí děkana č. 6/2000 – Pravidla pro uznávání zkoušek a zápočtů z jiných studijních
  programů
 • Rozhodnutí děkana č. 5/2000 – Povolování zahraničních pracovních cest
 • Rozhodnutí děkana č. 4/2000 – Absolvování a potvrzování praxe studentů
 • Rozhodnutí děkana č. 3/2000 – Zabezpečení pedagogické činnosti
 • Rozhodnutí děkana č. 2/2000 – Pravidla pro zadávání a předkládání diplomových a bakalářských
  prací
 • Rozhodnutí děkana č. 7/1999 – Poplatky vybírané studijním oddělením
 • Rozhodnutí děkana č. 6/1999 – Pravidla provozu služebního vozidla
V Ústí nad Labem dne 6. 1. 2004
Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 2/ 2004 – ZRUŠENO

Jmenování komise pro hodnocení přihlášek interních grantů.

Podle rozhodnutí děkana č. 14/2000 jmenuji komisi pro hodnocení přihlášek interních grantů ve složení:

 • Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
 • Ing. Jitka Prchalová

Toto rozhodnutí nahrazuje RD č. 4/2003 a platí od 1.2.2004 do 31.1.2005

 

V Ústí nad Labem dne 7.1.2004

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 3/ 2004 – ZRUŠENO

Na základě vyhlášených Podmínek přijetí ke studiu na Fakultě životního prostředí
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2004/2005 ze dne 6.2.2004
prodlužuji termín pro podání přihlášek do všech studijních programů prezenční formy
studia do 31.3.2004.

V Ústí nad Labem dne 1.3.2004

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 4/ 2004 – ZRUŠENO

Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
a Studijního a zkušebního řádu Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, čl. 7 jmenuji

předsedy a členy komisí pro státní závěrečné zkoušky

konané ve dnech 26.5. – 28.5.2004 a 1.6.-3.6.2004

takto:
Předsedové:

 

 • Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
 • Doc. Ing. Miloslav Šoch, CSc.

 

Členové:

 

 • Prof. Ing. Jan Šilar, DrSc.
 • Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
 • Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.
 • Doc. Ing. František Kepák, DrSc.
 • Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
 • Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.
 • Doc. Ing. Marie Urbanová, CSc.
 • Doc. Ing. Pavel Rohon, CSc.
 • RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
 • Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
 • Ing. Vladimír Brůna
 • Ing. Helena Součková, CSc.
 • ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil

 

Dále určuji tajemníky pro státní závěrečné zkoušky:
Tajemníci:

 

 • Ing. Kateřina Fiedlerová
 • Ing. Martin Neruda, Ph.D.
 • Ing. Milena Rýznarová

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 13.5.2004.

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 5/ 2004 – ZRUŠENO

Na základě Čl. 8 Statutu Fakulty životního UJEP jmenuji komisi pro přijímací řízení do prvního
ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2004/2005 v tomto složení:

Předseda komise: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING

 

Členové:

 

 • Dana Anýžová
 • Mgr. Petr Bogan
 • Ing. Hana Buchtová
 • Ing. Jan Čihák
 • Ing. Kateřina Fiedlerová
 • Mgr. Michal Holec
 • RNDr. Petr Jirásek
 • Dr. Luděk Jirkovský
 • Mgr. Miloslav Kolenatý
 • Ing. Martin Neruda, Ph.D.
 • Ing. Miriam Riessová
 • Ing. Milena Rýznarová
 • Ing. Václav Synek
 • Ing. Jakub Vosátka, Ph.D

 

Komise pro přijímací řízení se řídí “Řádem přijímacího řízení pro FŽP UJEP v Ústí nad Labem” (Rozhodnutí děkana č. 6), vnitřními předpisy Fakulty životního prostředí UJEP, vnitřními předpisy Univerzity J. E. Purkyně a zákonem o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) č. 111/98 Sb.
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1.6.2004.

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 6/ 2004 – ZRUŠENO

Řád přijímacího řízení do 1. ročníku bakalářského studia
na FŽP UJEP v Ústí n. L.
 1. Přijímací řízení se řídí zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., Statutem Univerzity J.E.Purkyně, Studijním a zkušebním řádem Univerzity J.E.Purkyně, Statutem Fakulty životního prostředí UJEP, Studijním a zkušebním řádem Fakulty životního prostředí UJEP a Podmínkami pro přijetí ke studiu na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.
 2. Přijímací řízení je vypsáno pro bakalářský studijní program “Ekologie a ochrana prostředí” (1601 R), obor “Ochrana ŽP”, presenční a kombinované formy a pro bakalářský studijní program “Inženýrská ekologie” (3904 R), obor “Ochrana ŽP v průmyslu” a “Vodní hospodářství” “, presenční a kombinované formy. Výuka oboru “Ochrana ŽP” bude probíhat v Ústí nad Labem i na pracovišti v Mostě, výuka oboru “Ochrana ŽP v průmyslu” v Ústí nad Labem a oboru “Vodní hospodářství” v Litvínově.
 3. Přijímací komise byla jmenována Rozhodnutím děkana č. 5 v tomto složení:
  Předseda komise: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING

   

  Členové:

   

  • Dana Anýžová
  • Mgr. Petr Bogan
  • Ing. Hana Buchtová
  • Ing. Jan Čihák
  • Ing. Kateřina Fiedlerová
  • Mgr. Michal Holec
  • RNDr. Petr Jirásek
  • Dr. Luděk Jirkovský
  • Mgr. Miloslav Kolenatý
  • Ing. Martin Neruda, Ph.D.
  • Ing. Miriam Riessová
  • Ing. Milena Rýznarová
  • Ing. Václav Synek
  • Ing. Jakub Vosátka, Ph.D

   

  Příprava písemných testů:
  chemie (max. 50 bodů) zodpovídá: Ing.M. Rýznarová
  biologie (max. 50 bodů) zodpovídá: Mgr. M. Holec
  Celkem bude připraveno pro každý z předmětů 14 skupin testů po 70 výtiscích na každou skupinu.
  Za utajení testů zodpovídají zpracovatelé.
 4. Uchazeči o studium budou studijním oddělením pozváni k přijímacím zkouškám na následující termíny:
  • OŽP -MO (PS+KS), VH-LT, (PS+KS)     7. června 2004 dopoledne
  • OŽPP-UL (PS+KS), OŽP-UL (PS)
   7. června 2004 odpoledne
  • OŽP – UL (PS)8. června 2004 dopoledne
  • OŽP – UL (PS)8. června 2004 odpoledne
  • OŽP – UL (KS)9. června 2004 dopoledne
  • náhradní termín pro všechny obory a formy   17. června 2004 dopoledne (popř. i odpoledne)
  Zodpovídá: vedoucí studijního odd.
 5. Presence uchazečů před přijímacími zkouškami proběhne v zasedací
  místnosti FŽP č.dv. 211 dle abecedního seznamu v každém dni přijímacích
  zkoušek v době od 7-45 do 9-00 hod. a od 11-45 do 13-00 hod.
  Presenci zajistí podle pokynů vedoucí studijního oddělení pracovnice:
  – studijního oddělení
  – sekretářky kateder
  – pracovnice knihovny
  Při prezenci mohou vypomáhat SVS.

   

  Zodpovídá: vedoucí studijního odd.
 6. Losováním předseda přijímací komise stanoví, které dvě skupiny testů budou v konkrétní den psány.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise
 7. Průběh přijímacích zkoušek
  9-00 9-15 hod. zahájení
  9-15 10-15 hod . – písemný test z chemie
  10-15 10-30 hod. přestávka
  10-30 11-30 hod. písemný test z biologie
  13-00 13-15 hod. zahájení
  13-15 14-15 hod. písemný test z chemie
  14-15 14-30 hod. přestávka
  14-30 15-30 hod. písemný test z biologie
  Dozor během testů zajistí členové komise a sek retářky.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise
 8. Pokud bude uchazeč během testů vyloučen pro podvodné jednání (opisování, použití mobilu), přítomný člen přijímací komise je povinen o vyloučení uchazeče z přijímacího řízení sepsat protokol, který bude přiložen v přihlášce uchazeče.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise
 9. Ihned po napsání budou testy opraveny členy komise. Každý opravující potvrdí opravený test svým podpisem. Každý test bude po opravě zkontrolován jiným členem komise, který podpisem potvrdí provedení kontroly. V případě, že kontrolní oprava testů dospěla k jinému bodovému hodnocení, řeší situaci předseda přijímací komise.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise
 10. Zpracovávání výsledků bude zajištěno s využitím programu STAG stud. oddělením FŽP ve spolupráci se sekretářkami kateder. Výsledky testů budou zapsány podle pokynů vedoucí studijního oddělení do přihlášek ke studiu a vedoucí studijního oddělení vypracuje pořadí uchazečů dle celkového získaného počtu bodů z obou testů.
  Zodpovídá: vedoucí studijního odd.
 11. Dosažené pocty bodů z řádného a náhradního termínu přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce FŽP UJEP a na stránkách univerzity (star.ujep.cz/stag) nejpozději 2 dny po vykonání zkoušky. V termínu od 22.6. do 23.6.2004 mají uchazeči možnost nahlédnout do všech svých materiálů v kanceláři 217 v době od 8 do 12 a od 13 do 15.
  Zodpovídá: vedoucí studijního odd.
 12. Přijímací komise zpracuje po náhradním termínu přijímacího řízení výsledné pořadí uchazečů dle součtu dosaženého počtu bodů z obou písemných testů. Podle “Podmínek pro přijetí ke studiu na Fakultu životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem” předloží děkanovi fakulty seznam uchazečů, kteří v přijímacím řízení prospěli a kteří neprospěli.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise, vedoucí stud. odd.
 13. Přijímací komise předá děkanovi návrh s výsledky přijímacího řízení do 22.6.2004. Na základě rozhodnutí děkana zajistí studijní oddělení zveřejnění výsledků na úřední desce FŽP, na internetových stránkách a rozeslání dopisů s výsledky přijímacího řízení uchazečům o studium.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise, vedoucí stud. odd.
doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 7/ 2004 – ZRUŠENO

Na základě Čl. 8 Statutu Fakulty životního UJEP jmenuji komisi pro přijímací řízení do prvního ročníku navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2004/2005 v tomto složení:

Předseda komise: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.

 

Členové:

 

 • Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
 • Dana Anýžová
 • prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
 • ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil

 

Komise pro přijímací řízení se řídí “Řádem přijímacího řízení pro FŽP UJEP v Ústí nad Labem” (Rozhodnutí děkana č. 8), vnitřními předpisy Fakulty životního prostředí UJEP, vnitřními předpisy Univerzity J. E. Purkyně a zákonem o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) č. 111/98 Sb.
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1.6.2004.

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 8/ 2004 – ZRUŠENO

Řád přijímacího řízení do 1. ročníku navazujícího magisterského studia na FŽP UJEP v Ústí n. L.

Na základě Čl. 8 Statutu Fakulty životního UJEP jmenuji komisi pro přijímací řízení do prvního ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2004/2005 v tomto složení:

 1. Přijímací řízení se řídí zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., Statutem Univerzity J.E.Purkyně, Studijním a zkušebním řádem Univerzity J.E.Purkyně, Statutem Fakulty životního prostředí UJEP, Studijním a zkušebním řádem Fakulty životního prostředí UJEP a Podmínkami pro přijetí ke studiu na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.
 2. Přijímací řízení je vypsáno pro navazující magisterský studijní program “Ekologie a ochrana prostředí” , obor “Odpadové hospodářství”, presenční formy. Výuka bude probíhat v Ústí nad Labem.
 3. Přijímací komise byla jmenována Rozhodnutím děkana č.7 v tomto složení:
  Předseda komise: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.

   

  Členové:

   

  • Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
  • Dana Anýžová
  • prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
  • ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil

   

 4. Uchazeči o studium budou studijním oddělením pozváni k přijímací zkoušce na termín 10. červena 2004.
  Zodpovídá: vedoucí studijního odd.
 5. Presence uchazečů před přijímacími zkouškami proběhne v místnosti č.dv. 209 dle v
  době od 7-30 do 8-00 hod. Presenci zajistí studijní oddělení.

  Zodpovídá: vedoucí studijního odd.
 6. Průběh přijímacích zkoušek 8-30 – 10-30 hod. Doba na jednoho uchazeče cca. 30 minut.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise
 7. Po ukončení ústních přijímacích zkoušek ohodnotí komise známkou jednotlivé uchazeče a předá výsledky na studijní oddělení pro další zpracování.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise
 8. Zpracovávání výsledků bude zajištěno s využitím programu STAG stud. oddělením FŽP ve spolupráci se sekretářkami kateder. Výsledky testů budou zapsány podle pokynů vedoucí studijního oddělení do přihlášek ke studiu a vedoucí studijního oddělení vypracuje celkové pořadí uchazečů. Uchazeči jsou přijímáni podle počtu získaných bodů (max. 100), které se vypočítají ze vzorce:
  P – celkový průměr
  BP – průměr známek za bakalářské studium bez státní bakalářské zkoušky
  OBP – známka z obhajoby bakalářské práce
  BS – průměr známek státní bakalářské zkoušky (u absolventů FŽP)
  POH – známka z přijímacího řízení (u ostatních absolventů)

   

  Celkový průměr P (vyjádřený známkou) bude přepočítán na body (V) dle vzorce:
  Jestliže:

  P = 1,0 => V = 100 bodů
  P = 1,1 => V = 97 bodů
  P = 1,2 => V = 94 bodů
  P = 1,3 => V = 91 bodů
  atd.

  Zodpovídá: vedoucí studijního odd.
 9. Dosažené body z přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce FŽP a na stránkách univerzity (star.ujep.cz/stag) nejpozději 2 dny po vykonání zkoušky. V termínu od 22.6. do 23.6.2004 mají uchazeči možnost nahlédnout do všech svých materiálů v kanceláři 217 v době od 8 do 12 a od 13 do 15.
  Zodpovídá: vedoucí studijního odd.
 10. Přijímací komise předá děkanovi návrh s výsledky přijímacího řízení do 22.6.2004. Na základě rozhodnutí děkana zajistí studijní oddělení zveřejnění výsledků na úřední desce FŽP, na internetových stránkách a rozeslání dopisů s výsledky přijímacího řízení uchazečům o studium.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise, vedoucí stud. odd.
Rozdělovník: proděkani, vedoucí kateder, vedoucí studijního odd., vedoucí knihovny, členové přijímací komise.
doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 9/ 2004 – ZRUŠENO

Ruším rozhodnutí děkana č. 9/2002 a s účinností od 1.7.2004 jmenuji komisi pro výběrové řízení uchazečů o zaměstnání na FŽP UJEP v tomto složení:

Předseda komise: děkan fakulty
Členové : proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
proděkan pro studium
proděkan pro informatiku a rozvoj fakulty
a vedoucí katedry pro příslušný obor

 

V Ústí nad Labem dne 1.7.2004
doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 10/ 2004 –ZRUŠENO

Dodatek k Rozhodnutí děkana č. 16/2002
Knihovní řád knihovny Fakulty životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně:

Text čl. III odst.l, ř. 6 se mění takto:

Do registračního záznamu o uživateli jsou zadávána osobní data v rozsahu:
jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa. Účastníci celoživotního
vzdělávání předloží doklad o přijetí ke studiu, uživatelé z řad veřejnosti
předloží kromě dokladů uvedených shora i identifikační údaje o pracovním vztahu.

Text čl. III. odst.2. se mění takto:

Na základě registrace a poskytnutí fotografie je uživateli předán průkaz.
Odmítne-li uživatel poskytnout nezbytné údaje pro registraci či fotografii, je mu umožněno
jednorázové využití sekudárních informačních zdrojů a jednorázový přístup k prezenčnímu fondu.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1.8.2004.

 

V Ústí nad Labem dne 1.7.2004

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 11/ 2004 – ZRUŠENO

O užívání osobních údajů na FŽP UJEP v Ústí nad Labem.

Novelou zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel) je s účinností od 1.4.2004 uložena povinnost využívat rodná
čísla jen v případech stanovených zákonem o evidenci obyvatel.

Pro vnitřní potřeby Fakulty životního prostředí proto ve shodě s příkazem rektora č. 4/2004
ukládám povinnost vyžadovat od akademických pracovníků i neakademických pracovníků,
studentů a externích uživatelů jejich písemný souhlas s uchováváním, a používáním osobních dat.
souhlas bude vyžadován pro správu údajů vedených knihovnou, studijním oddělením a děkanátem.

Přílohou tohoto rozhodnutí jsou jednotlivé formuláře:

Studenti 1. ročníku budou požádáni o podepsání formuláře při zápisu.

Toto rozhodnutí nabývá účinnost dne 1.8.2004.

 

V Ústí nad Labem dne 1.7.2004

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 12/ 2004 –ZRUŠENO

Podle § 31 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( zákon o vysokých školách) a se souhlasem Akademického senátu Fakulty životního prostředí UJEP (§ 27 odst. 1, písm. f téhož zákona) ze dne
9. září 2004.

 

j m e n u j i    d i s c i p l i n á r n í    k o m i s i

v tomto složení:

 • Ing. Miroslav Richter, Ph.D.,EUR ING – předseda komise
 • prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
 • stud. Vendula Poslední
 • stud. Pavel Obrdlík

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 9. září 2004

V Ústí nad Labem dne 9.9.2004

doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 15/2004 –ZRUŠENO

Jmenování komise pro hodnocení přihlášek interních grantů pro rok 2004

 

Podle rozhodnutí děkana č. 14/2000 jmenuji komisi pro hodnocení přihlášek interních grantů ve složení:

 • Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.
 • Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.
 • Mgr. Jan Vojtíšek

Doba platnosti: od 22.12.2004 do 31.12.2005.

V Ústí nad Labem dne 22.12.2004

Doc. Ing. Josef Seják, CSc.
děkan fakulty