Rozhodnutí děkana 2003

Seznam platných rozhodnutí děkana

S účinností k 31.12.2002 pozbývá platnost Rozhodnutí děkana č. 9/1999 O zápisu zkoušky, zápočtu do programu MATRIKA.

K 1. 1. 2003 zůstávají v platnosti pouze následující rozhodnutí děkana:

 • Rozhodnutí děkana č. 16/2002 – Knihovní řád knihovny FŽP UJEP
 • Rozhodnutí děkana č. 15/2002 – Pravidla hodnocení vědecké a výzkumné činnosti
 • Rozhodnutí děkana č. 12/2002 – Jmenování členů komise pro ediční činnost FŽP
 • Rozhodnutí děkana č. 11/2002 – Pověření ing. Prchalové, proděkanky pro studium a rozvoj FŽP
 • Rozhodnutí děkana č. 10/2002 – Jmenování disciplinární komise
 • Rozhodnutí děkana č. 9/2002 – Jmenování komise pro výběrové řízení
 • Rozhodnutí děkana č. 8/2002 – Jmenování koordinátora programu ERASMUS za FŽP
 • Rozhodnutí děkana č. 4/2002 – Rozdělovník vydaných publikací
 • Rozhodnutí děkana č. 3/2002 – Jmenování komise pro hodnocení přihlášek interních grantů – ZRUŠENO
 • Rozhodnutí děkana č. 2/2002 – Ediční směrnice FŽP UJEP
 • Rozhodnutí děkana č. 23/2001 – Jmenování stipendijní komise
 • Rozhodnutí děkana č. 22/2001 – Pravidla pro výpočet vytížení akademických pracovníků výukou
 • Rozhodnutí děkana č. 21/2001 – Okruh pracovníků, na které se nevztahuje režim pružné pracovní doby
 • Rozhodnutí děkana č. 14/2000 – Pravidla pro vyhlašování a hodnocení interních grantů FŽP
 • Rozhodnutí děkana č. 13/2000 – Organizace vybírání poplatků za studium
 • Rozhodnutí děkana č. 12/2000 – Náhrada kurzů
 • Rozhodnutí děkana č. 11/2000 – Pravidla pro skládání zkoušek z cizího jazyka
 • Rozhodnutí děkana č. 7/2000 – Jmenování skartační komise
 • Rozhodnutí děkana č. 6/2000 – Pravidla pro uznávání zkoušek a zápočtů z jiných studijních programů
 • Rozhodnutí děkana č. 5/2000 – Povolování zahraničních pracovních cest
 • Rozhodnutí děkana č. 4/2000 – Absolvování a potvrzování praxe studentů
 • Rozhodnutí děkana č. 3/2000 – Zabezpečení pedagogické činnosti
 • Rozhodnutí děkana č. 2/2000 – Pravidla pro zadávání a předkládání diplomových a bakalářských prací
 • Rozhodnutí děkana č. 7/1999 – Poplatky vybírané studijním oddělením
 • Rozhodnutí děkana č. 6/1999 – Pravidla provozu služebního vozidla
 • Rozhodnutí děkana č. 4/1999 – O státních zkouškách na FŽP UJEP – ZRUŠENO
V Ústí nad Labem dne 20. 1. 2003

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 2/ 2003 – ZRUŠENO

ke státním závěrečným zkouškám (SZZ) na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem

Obecné zásady

Rámcová pravidla pro státní závěrečné zkoušky jsou dána Statutem Fakulty životního prostředí a Studijním a zkušebním řádem Fakulty životního prostředí, který vymezuje v čl. 7 konkrétní postup, organizaci a hodnocení výsledků SZZ.

Organizační a obsahové zajištění SZZ provádí proděkan pro studium a rozvoj spolu s příslušnými katedrami v součinnosti se studijním oddělením fakulty.

Obsahové zaměření SZZ se liší u bakalářského studia a magisterského studia.

Vymezení obsahu SZZ

Bakalářské SZZ sestávají z těchto částí:

 1. Obhajoba bakalářské práce
 2. Státní zkouška ze dvou tématických okruhů:
  • Ekologie a ochrana životního prostředí
  • Technologie ochrany životního prostředí

Magisterské SZZ sestávají z těchto částí:

 1. Obhajoba diplomové práce
 2. Státní zkouška ze dvou povinných a jednoho volitelného okruhu:
  • povinné okruhy

   Ekologie a ochrana životního prostředí – pro studijní obor Odpadové hospodářství a Revitalizace krajiny

   Odpadové hospodářství – pro studijní obor Odpadové hospodářství

   Revitalizace krajiny – pro studijní obor Revitalizace krajiny

  • volitelné okruhyPro studijní obory Odpadové hospodářství a Revitalizace krajiny:

   Ochrana vod, ovzduší, horninového prostředí a půdy

   Ekonomika a management ŽP

   Geografické informační systémy a tématická kartografie

   Pro studijní obor Odpadové hospodářství:

   Chemie životního prostředí, toxikologie

   Technika a technologie ochrany životního prostředí

   Pro studijní obor Revitalizace krajiny:

   Agroekologie a Agroenergetika

   Biotechnické úpravy krajiny

   Vývoj krajiny a sídel

Rámcové tématické vymezení povinných a volitelných okruhů zajišťují příslušné katedry zveřejňuje proděkan pro studium a rozvoj na internetových stránkách fakulty.

Zápis volitelných okruhů si studenti provádějí na studijním oddělení při podávání přihlášky ke SZZ.

Tímto rozhodnutím se ruší Rozhodnutí děkana č. 4/1999 o státních zkouškách na FŽP UJEP.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 10 února 2003.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 3/ 2003 –ZRUŠENO

Oprava Seznamu platných rozhodnutí děkana č 1/2003

Do seznamu platných rozhodnutí děkana nepatří Rozhodnutí děkana č. 3/2002 – Jmenování komise pro hodnocení přihlášek interních grantů pro rok 2002

V Ústí nad Labem dne 12.2. 2003

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 4/2003 –ZRUŠENO

Jmenování komise pro hodnocení přihlášek interních grantů pro rok 2002

Podle rozhodnutí děkana č. 14/2000 jmenuji komisi pro hodnocení přihlášek interních grantů ve složení:

 • Ing. Miroslav Richter, Ph.D, EUR ING
 • Ing. Jitka Prchalová
Doba platnosti: od 13.2.2003 do 31.1.2004
Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc. děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 5/2003 –ZRUŠENO

Na základě Čl. 8 Statutu Fakulty životního UJEP jmenuji komisi pro přijímací řízení do prvního ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2003/2004 v tomto složení:

Předseda komise:
 • Ing. Jitka Prchalová
Členové:
 • Ing. Milena Rýznarová
 • Mgr. Michal Holec
 • Dana Anýžová
 • Ing. Hana Buchtová
 • Mgr. Miloslav Kolenatý
 • Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING
 • RNDr. Iva Machová
 • ing. Martin Neruda
 • ing. Marek Hanuš
 • RNDr. Petr Jirásek
 • mgr. Petr Bogan
 • ing. Václav Synek
 • RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D

Komise pro přijímací řízení se řídí „Řádem přijímacího řízení pro FŽP UJEP v Ústí nad Labem“ (Rozhodnutí děkana č. 6/2003), vnitřními předpisy Fakulty životního prostředí UJEP, vnitřními předpisy Univerzity J. E. Purkyně a zákonem o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) č. 111/98 Sb.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1.5.2003

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 6 /2003 –ZRUŠENO

Řád přijímacího řízení do 1. ročníku studia na FŽP UJEP v Ústí n. L.

 1. Přijímací řízení se řídí zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., Statutem Univerzity J. E. Purkyně, Studijním a zkušebním řádem Univerzity J.E. Purkyně, Statutem Fakulty životního prostředí UJEP, Studijním a zkušebním řádem Fakulty životního prostředí UJEP a Podmínkami pro přijetí ke studiu na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.
 2. Přijímací řízení je vypsáno pro bakalářský studijní program „Ekologie a ochrana prostředí“ (1601 R), obor „Ochrana ŽP“, presenční a kombinované formy a pro bakalářský studijní program “Inženýrská ekologie“ (3904 R), obor „Ochrana ŽP v průmyslu“ a „Vodní hospodářství“, presenční a kombinované formy. Výuka oboru „Ochrana ŽP“ bude probíhat v Ústí nad Labem i na pracovišti v Mostě, výuka oboru „Ochrana ŽP v průmyslu“ v Ústí nad Labem a výuka oboru „Vodní hospodářství“ v Litvínově.
 3. Přijímací komise byla jmenována Rozhodnutím děkana č. 5/2003 v tomto složení:Ing. Jitka Prchalová – předseda

  Ing. Milena Rýznarová

  Mgr. Michal Holec

  Dana Anýžová

  Ing. Hana Buchtová

  Mgr. Miloslav Kolenatý

  Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING

  RNDr. Iva Machová

  Ing. Martin Neruda

  Ing. Marek Hanuš

  RNDr. Petr Jirásek

  Mgr. Petr Bogan

  Ing. Václav Synek

  RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D

 4. Příprava písemných testů:
  chemie (max. 50 bodů) zodpovídá: Ing. M. Rýznarová
  biologie (max. 50 bodů) zodpovídá: Mgr. Michal Holec
  Celkem bude připraveno pro každý z předmětů 14 skupin testů po 70 výtiscích na každou skupinu.
  Za utajení testů zodpovídají zpracovatelé.
 5. Uchazeči o studium budou studijním oddělením pozváni k přijímacím zkouškám na následující termíny:
  • OŽP –MO (PS+KS), OŽPP-UL (PS+KS) 10. června 2003 dopoledne
  • VH-LT, (PS+KS), OŽP-UL (PS) 10. června 2003 odpoledne
  • OŽP – UL (PS) 11. června 2003 dopoledne
  • OŽP – UL (KS) 11. června 2003 odpoledne
  • OŽP – UL (PS) 12. června 2003 dopoledne
  náhradní termín pro všechny obory a formy 18. června 2003 dopoledne popř. i odpoledne)
  Zodpovídá: vedoucí studijního odd.
 6. Presence uchazečů před přijímacími zkouškami proběhne v zasedací místnosti FŽP č. dv. 211 dle abecedního seznamu v každém dni přijímacích zkoušek v době od 7-45 do 9-00 hod. a od

  11-45 do 13-00 hod. Presenci zajistí podle pokynů vedoucí studijního oddělení pracovnice:

  studijního oddělení

  sekretářky kateder

  pracovnice knihovny

  Při prezenci mohou vypomáhat SVS
  Zodpovídá: předseda přijímací komise
 7. Losováním předseda přijímací komise stanoví, které dvě skupiny testů budou v konkrétní den psány.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise
 8. Průběh přijímacích zkoušek9-00 – 9-15 hod. – zahájení

  9-15 – 10-15 hod. – písemný test z chemie

  10-15 – 10-30 hod. – přestávka

  10-30 – 11-30 hod. – písemný test z biologie

  13-00 – 13-15 hod. – zahájení

  13-15 – 14-15 hod. – písemný test z chemie

  14-15 – 14-30 hod. – přestávka

  14-30 – 15-30 hod. – písemný test z biologie

  Dozor během testů zajistí členové komise, sekretářky, pomáhají studenti (studentské vědecké síly).
  Zodpovídá: předseda přijímací komise
 9. Ihned po napsání budou testy opraveny členy komise. Každý opravující potvrdí opravený test svým podpisem. Každý test bude po opravě zkontrolován jiným členem komise, který podpisem potvrdí provedení kontroly. V případě, že kontrolní oprava testů dospěla k jinému bodovému hodnocení, řeší situaci předseda přijímací komise.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise
 10. Zpracovávání výsledků bude zajištěno s využitím programu STAG stud. oddělením FŽP ve spolupráci se sekretářkami kateder. Výsledky testů budou zapsány podle pokynů vedoucí studijního oddělení sekretářkami kateder do přihlášek ke studiu a vedoucí studijního oddělení vypracuje pořadí uchazečů dle celkového získaného počtu bodů z obou testů.
  Zodpovídá: vedoucí studijního odd.
 11. Výsledky z řádného termínu budou zveřejněny na úřední desce FŽP UJEP v přízemí fakulty a na fakultních stránkách (fzp.ujep.cz) nejpozději do 16.6.2003. Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 20.6.2003. V termínu od 20.6. do 26.6.2003 mají uchazeči možnost nahlédnout do všech svých materiálů.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise
 12. Přijímací komise zpracuje po náhradním termínu přijímacího řízení výsledné pořadí uchazečů dle součtu dosaženého počtu bodů z obou písemných testů. Podle „Podmínek pro přijetí ke studiu na Fakultu životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem“ předloží děkanovi fakulty seznam uchazečů, kteří v přijímacím řízení prospěli a seznam studentů, kteří neprospěli.
 13. Přijímací komise předá děkanovi návrh s výsledky přijímacího řízení do 23.6.2002. Na základě rozhodnutí děkana zajistí studijní oddělení zveřejnění výsledků na úřední desce FŽP, www stránkách univerzity a rozeslání dopisů s výsledky přijímacího řízení uchazečům o studium.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise, vedoucí stud. odd.

Rozdělovník: proděkani, vedoucí kateder, vedoucí studijního odd., vedoucí knihovny, členové přijímací komise.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1.5.2003 a nahrazuje Rozhodnutí děkana č. 5/2002 .

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 7/2003 – ZRUŠENO

Jmenování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a Studijního a zkušebního řádu Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, čl. 7 jmenuji předsedy a členy komisí pro státní závěrečné zkoušky konané ve dnech 28. – 29.5.2003 a 4.- 6.6.2003 takto:

Předsedové:
 • Doc. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
 • Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Členové:
 • Prof. Ing. Jan Šilar, DrSc.
 • Doc. Ing. František Kepák, DrSc.
 • Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
 • Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
 • Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.
 • Doc. Ing. Marie Urbanová, CSc.
 • Doc. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
 • RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
 • Ing. Vladimír Brůna
 • Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
 • Ing. Helena Součková, CSc.
 • ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil

Dále určuji tajemníky pro státní závěrečné zkoušky:

Tajemníci:
 • Ing. Jan Čihák
 • Ing. Martin Neruda
 • Ing. Milena Rýznarová

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 15.5.2003.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 8/2003 – ZRUŠENO

Ediční směrnice Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 1. Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně (dále jen FŽP) vydává skripta v oborově členěné edici, sborníky z konferencí, sborníky odborných prací v edici STUDIA OECOLOGICA a odborné monografie (dále jen publikace). Všechny publikace jsou vydávány v podobě tištěné nebo elektronické na kompaktním disku (dále jen CD) s hlavičkou UJEP a FŽP na titulní straně.
 2. Každý akademický pracovník FŽP má právo podat návrh na vydání shora uvedených publikací. Návrh se podává na formulářích, které jsou přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí. Autor v Návrhu na vydání vědecké-odborné publikace (příloha 1) v odstavci „B – Vydání“ zřetelně vyznačí, zda navrhuje vydání tiskem „T“ nebo vydání na „CD“. Část H („Financování“) vyplňuje tajemník fakulty. Vedoucí katedry se k návrhu vyjádří a stanoví pořadí návrhů za katedru. Pro každou vědeckou nebo odbornou publikaci navrhne vedoucí katedry vědeckého redaktora, u sborníků i redaktora zodpovědného za technickou úpravu. Vědecký redaktor je externí pracovník, který zodpovídá za odbornou a formální stránku publikace. Navrhuje děkanovi nejméně dva recenzenty, z nichž alespoň jeden je externí. U sborníku navrhuje nejméně jednoho recenzenta za každý příspěvek. Vědeckého redaktora a recenzenty určuje děkan.
 3. Základní počet výtisků nebo CD vydávaných publikací je 100 ks. V případě skript, která jsou určena pro dva nebo více studijních programů FŽP, může být počet výtisků nebo CD zvýšen až na 300 ks. O počtu výtisků rozhoduje děkan na základě návrhu ediční komise.
 4. Návrhy musí být podány nejpozději do 30. září proděkanovi pro vědu a zahraniční vztahy FŽP.
 5. Děkan jmenuji komisi pro ediční činnost.
 6. Návrh titulů projedná komise pro ediční činnost a vypracuje návrh pořadí navrhovaných titulů za celou fakultu, které by měly být vydány v příštím kalendářním roce.
 7. O vydání titulů rozhodne děkan s přihlédnutím k finančním možnostem fakulty.
 8. Vedoucí kateder, vedoucí knihovny a všichni navrhovatelé jsou informováni o výsledku jednání proděkanem pro vědu a zahraniční vztahy.
 9. Vedoucí knihovny zajistí přidělení ISBN a edice pro navrhované tituly.
 10. Referent pro vědu zabezpečí uzavření nakladatelské smlouvy s autorem/autory publikace.
 11. Referent pro vědu zabezpečí uzavření dohody o provedení práce s vědeckým redaktorem a recenzenty.
 12. Rukopis ve trojím vyhotovení a text na disketě nebo CD odevzdá autor referentovi pro vědu. Technické parametry předkládaného rukopisu jsou přílohou č.2 tohoto rozhodnutí. Rukopis v trojím provedení a text na disketě nebo CD lze odevzdat kdykoli, nejpozději však do 31.března.
 13. Recenzní řízení je vzhledem k autorovi anonymní. Recenzenti předají prostřednictvím referenta pro vědu posudky vědeckému redaktorovi a autorovi k vyjádření a zapracování připomínek. Opravený rukopis včetně písemného vyjádření autora k recenzím předá autor vědeckému redaktorovi ke konečné redakci. Konečný písemný souhlas s vydáním po odborné a formální stránce přísluší vědeckému redaktorovi.
 14. Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy provede kontrolu formálních náležitostí rukopisu a v případě, že ho shledá v pořádku, dá souhlas k tisku.
 15. Vytištění zabezpečuje tajemník fakulty, který rovněž stanoví celkové finanční náklady.
 16. Prodejní cenu stanoví komise pro ediční činnost s přihlédnutím k celkovým nákladům bezprostředně po převzetí z tiskárny. Prodejní cena musí být stanovena před předáním výtisků dle rozdělovníku.
Vedoucí katedry
 • vypracuje návrh pořadí titulů za katedru a předá ho do 15.10. každého roku proděkanovi pro vědu a zahraniční vztahy
 • na předepsaných formulářích navrhne pro každý navrhovaný titul vědeckého redaktora, u sborníků i redaktora zodpovědného za technickou úpravu
 • všechny vyplněné předepsané formuláře předá do 15.10. každého roku proděkanovi pro vědu a zahraniční vztahy
Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
 • svolává komisi pro ediční činnost
 • předává návrh komise pro ediční činnost děkanovi
 • zajišťuje kontrolu formálních náležitostí před tiskem
Komise pro ediční činnost na svém zasedání
 • určuje návrh konečného pořadí všech titulů a navrhuje počet výtisků vydávaných publikací za FŽP pro každý kalendářní rok
 • určuje prodejní cenu s přihlédnutím k celkovým nákladům
Referent pro vědu
 • zabezpečí uzavření nakladatelské smlouvy s autorem/autory publikace
 • zabezpečí uzavření dohody o provedení práce s vědeckým redaktorem, recenzenty a technickým redaktorem
 • po předání rukopisu autorem zabezpečí zaslání publikace recenzentům a vědeckému redaktorovi
 • po předání připomínek recenzenty zabezpečí předání připomínek autorovi a vědeckému redaktorovi
Vědecký redaktor
 • navrhuje děkanovi nejméně dva recenzenty, z nichž alespoň jeden je externí, u sborníku navrhuje nejméně jednoho recenzenta za každý příspěvek
 • po obdržení připomínek recenzentů a písemného vyjádření autora k připomínkám recenzentů kontroluje zapracování připomínek do textu
 • zodpovídá za odbornou a formální stránku publikace
 • v případě souhlasu předá opravený rukopis a opravený text na disketě nebo CD proděkanovi pro vědu a zahraniční vztahy a písemně potvrdí svůj souhlas s vydáním publikace
Autor
 • realizuje opravy v textu publikace – korektury po recenzním řízení
 • při grafické úpravě textů se řídí ČSN 01 6910 – Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým editorem
 • podepíše konečnou verzi publikace před předáním publikace k tisku
Tajemník fakulty
 • vyplňuje žádosti navrhovatelů z hlediska financování před předáním žádosti vedoucímu katedry
 • zabezpečuje vytištění publikace
 • stanovuje celkové náklady na publikaci
 • výtisky z tiskárny předává vedoucímu knihovny
Vedoucí knihovny
 • zajistí přidělení ISBN a edice pro děkanem odsouhlasené tituly
 • zajistí ohlášení vydané publikace týdeníku Nové knihy
 • vede evidenci o předání výtisků dle rozdělovníku
 • zajistí předání 9 ks povinných výtisků nebo CD
 • zajistí předání výtisků nebo CD k prodeji univerzitní prodejně spolu s dodacím listem a s vyznačením ceny a předaného počtu výtisků nebo CD
Rozdělovník
 • povinné výtisky nebo kopie CD 9 ks
 • autoři monografií 8 ks celkem, při větším počtu autorů max. 20 ks
 • autoři příspěvku ve sborníku 1 ks každý autor příspěvku, je-li autorů více než 30, obdrží každý z autorů 5 ks separátů vlastního příspěvku a maximálně 2 ks pro všechny autory
 • knihovní fond
  • skripta 50 ks
  • monografie, sborníky 5 ks
 • výměna publikací mezi školami a knihovnami 10 ks (zajišťuje knihovna)
 • odd. edice rektorátu 1 ks
 • děkan 1 ks
 • proděkan pro vědu a zahraniční vztahy 1 ks
 • vědecký redaktor 1 ks
 • příslušná katedra 1 ks
 • volný prodej – Knihkupectví UJEP zbývající výtisky

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1.srpna 2003 a platí pro nově podávané návrhy publikací. Vydávání publikací schválených pro rok 2003 se řídí Rozhodnutím děkana č. 2/2002 ze dne 1.1.2002.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

Přílohy č. 1 – Návrh na vydání vědecké – odborné publikace
Příloha č. 2 – Technické parametry a zásady předkládaného rukopisu

Rozhodnutí děkana č. 9/2003 – ZRUŠENO

Pravidla pro uznávání předmětů absolvovaných na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus.

 1. Uznávání předmětů absolvovaných na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus spadá do kompetence proděkana pro studium a rozvoj.
 2. Uznávání předmětů se realizuje na základě dokumentu Transcript of Records, ve kterém zahraniční partner potvrzuje, které předměty student FŽP na zahraniční univerzitě absolvoval a s jakým prospěchem.
 3. Uznávání předmětů se realizuje formou písemné žádosti adresované proděkanovi pro studium a rozvoj, ke které student přikládá originál potvrzeného formuláře Transcript of Records. Žádost student podává neprodleně po obdržení dokumentu Transcript of Records ze zahraničí.
 4. Proděkan pro studium a rozvoj uznává předmět zahraniční univerzity jako náhradu za předmět studijního programu FŽP na základě sylabu pro daný předmět, který poskytla zahraniční univerzita. U předmětů, jejichž sylaby má FŽP k dispozici, je způsob uznání určen před vycestováním.
 5. Pokud jsou splněny všechny podmínky (podobnost sylabů, potvrzení o absolvování předmětu), předmět zahraniční univerzity je uznán jako náhrada za předmět studijního programu FŽP.
 6. Předmět zahraniční univerzity nelze uznat jako náhradu za předmět studijního programu FŽP, který student již absolvoval při studiu na FŽP.
 7. Zahraničnímu předmětu se přiznává taková výše kreditních bodů, která odpovídá danému předmětu ze studijního programu FŽP.
 8. Pokud předměty zahraniční univerzity nemohou být uznány jako náhrada za povinné předměty studijního programu FŽP, mohou být uznány jako povinně volitelné předměty. Musí se ovšem jednat o odborné předměty ze studijních programů zahraničních univerzit obsahově souvisejících se studijními programy FŽP.
 9. Pokud nemá student uznaný předmět v akademickém roce řádně zapsán ve studijní agendě (STAG) a v indexu studenta, umožní studijní oddělení studentovi dodatečný zápis.
 10. Hodnocení předmětů absolvovaných na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus a uznané na FŽP zapisuje v aktuálním akademickém roce do indexu fakultní koordinátor programu Erasmus. Do studijní agendy (STAG) hodnocení předmětů pořizuje studijní oddělení.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1.7.2003

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 10/2003 – ZRUŠENO

Oprava Rozhodnutí děkana č. 8/2003

Bod 4 se opravuje takto:

Návrhy musí být podány nejpozději do 30. září vedoucímu katedry
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. srpna 2003
Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 11/2003 – ZRUŠENO

Jmenování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a Studijního a zkušebního řádu Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, čl. 7 jmenuji
předsedy a členy komisí pro státní závěrečné zkoušky konané ve dnech 5.11. – 6.11.2003 takto:

Předsedové:
 • Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
 • Doc. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
Členové:
 • Doc. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
 • Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.
 • Doc. Ing. František Kepák, DrSc.
 • Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
 • Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
 • Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.
 • Doc. Ing. Marie Urbanová, CSc.
 • RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
 • Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
 • Ing. Vladimír Brůna
 • ThMgr. JUDr. Milan Zamrazil

Dále určuji tajemníky pro státní závěrečné zkoušky:

Tajemníci:
 • Ing. Iva Machová
 • Ing. Milena Rýznarová

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 22.10.2003

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 12/2003 – ZRUŠENO

Na základě článku 4 Stipendijního řádu Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
ruším Rozhodnutí děkana č. 23/2001 a jmenuji stipendijní komisi v tomto složení:

Předseda komise:
 • Mgr. Jan Vojtíšek, tajemník
Členové:
 • Dana Anýžová, vedoucí stud. odd.
 • Olga Šlahorová
 • Richard Pokorný
 • Petra Mlčkovská

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. listopadu 2003 a platí do odvolání.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 13/2003 – ZRUŠENO

V souladu se „Studijním a zkušebním řádem Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem“ a v souvislosti se zaváděním elektronické studijní agendy (STAG) vydávám rozhodnutí o zadávání termínů zápočtů a zkoušek do programu STAG a zadávání zápočtů a zkoušek do programu STAG..

 1. U kurzů, u kterých je podle studijního plánu předepsán pouze zápočet, je vyučující povinen minimálně s týdenním předstihem vypsat elektronicky termín udělování zápočtu do studijní agendy STAG. Zápočet nesmí být udělován mimo termíny uvedenými ve studijní agendě STAG.
 2. Vyučující je povinen do tří dnů po udělení/neudělení zápočtu uvést hodnocení (splnil/ nesplnil) do studijní agendy STAG.
 3. U kurzů, u kterých je podle studijního plánu předepsána zkouška nebo zápočet i zkouška, vypisuje zkoušející elektronicky termíny zkoušek minimálně s týdenním předstihem ve studijní agendě STAG. Studenti nesmí být zkoušeni mimo termíny uvedenými ve studijní agendě STAG.
 4. Zkoušející je povinen do tří dnů po konání zkoušky uvést do studijní agendy STAG výsledek zkoušky (hodnocení 1 až 4) včetně termínu zkoušky (první až třetí). Zkoušející je povinen uvést výsledek zkoušky i v případě neúspěšné zkoušky (hodnocení 4).
 5. Termín každého zápisu do výkazu o studiu (index) musí být shodný s termínem ve studijní agendě STAG a s termínem uvedeným v zápočtovém katalogu. Vyplněný a podepsaný zápočtový katalog je vyučující povinen odevzdat na sekretariátu příslušné katedry nejpozději na konci akademického roku.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2003.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty