Rozhodnutí děkana 2002

Seznam platných rozhodnutí, příkazů a směrnic

K 1. 1. 2002 zůstávají v platnosti pouze následující rozhodnutí děkana:

 • Rozhodnutí děkana č. 23/2001 – Jmenování stipendijní komise
 • Rozhodnutí děkana č. 22/2001 – Pravidla pro výpočet vytížení akademických pracovníků výukou
 • Rozhodnutí děkana č. 21/2001 – Okruh pracovníků, na které se nevztahuje režim pružné pracovní doby
 • Rozhodnutí děkana č. 19/2001 – Jmenování členů komise pro ediční činnost FŽP UJEP
 • Rozhodnutí děkana č. 17/2001 – Řád přijímacího řízení do 1. ročníku studia na FŽP UJEP
 • Rozhodnutí děkana č. 14/2000 – Pravidla pro vyhlašování a hodnocení interních grantů FŽP
 • Rozhodnutí děkana č. 13/2000 – Organizace vybírání poplatků za studium
 • Rozhodnutí děkana č. 12/2000 – Náhrada kurzů
 • Rozhodnutí děkana č. 11/2000 – Pravidla pro skládání zkoušek z cizího jazyka
 • Rozhodnutí děkana č. 7/2000 – Jmenování skartační komise
 • Rozhodnutí děkana č. 6/2000 – Pravidla pro uznávání zkoušek a zápočtů z jiných studijních programů
 • Rozhodnutí děkana č. 5/2000 – Povolování zahraničních pracovních cest
 • Rozhodnutí děkana č. 4/2000 – Absolvování a potvrzování praxe studentů
 • Rozhodnutí děkana č. 3/2000 – Zabezpečení pedagogické činnosti
 • Rozhodnutí děkana č. 2/2000 – Pravidla pro zadávání a předkládání diplomových a bakalářských prací
 • Rozhodnutí děkana č. 9/1999 – O zápisu zkoušky, zápočtu do programu MATRIKA
 • Rozhodnutí děkana č. 7/1999 – Poplatky vybírané studijním oddělením
 • Rozhodnutí děkana č. 6/1999 – Pravidla provozu služebního vozidla
 • Rozhodnutí děkana č. 5/1999 – Jmenování koordinátora programu ERASMUS
 • Rozhodnutí děkana č. 4/1999 – O státních zkouškách na FŽP UJEP
 • Rozhodnutí děkana č. 3/1999 – Jmenování disciplinární komise
 • Rozhodnutí děkana č. 1/1999 – Jmenování komise pro výběrové řízení
V Ústí nad Labem dne 21. 12. 2001

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 2/2002 – ZRUŠENO

Ediční směrnice Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 1. Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně ( dále jen FŽP) vydává skripta, sborníky z konferencí, sborníky odborných prací a odborné monografie.
 2. Každý akademický pracovník FŽP má právo podat návrh na vydání shora uvedených publikací. Návrh se podává na formulářích, které jsou přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí. Část H („Financování“) vyplňuje tajemník fakulty. Vedoucí katedry se k návrhu vyjádří a stanoví pořadí návrhů za katedru. Pro každou vědeckou nebo odbornou publikaci navrhne vedoucí katedry vědeckého redaktora, u sborníků i redaktora zodpovědného za technickou úpravu. Vědecký redaktor je externí pracovník, který zodpovídá za odbornou a formální stránku publikace. Navrhuje děkanovi nejméně dva recenzenty, z nichž alespoň jeden je externí. U sborníku navrhuje nejméně jednoho recenzenta za každý příspěvek. Vědeckého redaktora a recenzenty určuje děkan.
 3. Návrhy musí být podány nejpozději do 15. listopadu proděkanovi pro vědu a zahraniční vztahy FŽP.
 4. Děkan jmenuji komisi pro ediční činnost.
 5. Návrh titulů projedná komise pro ediční činnost a vypracuje návrh pořadí navrhovaných titulů za celou fakultu, které by měly být vydány v příštím kalendářním roce.
 6. vydání titulů rozhodne děkan s přihlédnutím k finančním možnostem fakulty.
 7. Vedoucí kateder, vedoucí knihovny a všichni navrhovatelé jsou informováni o výsledku jednání proděkanem pro vědu a zahraniční vztahy.
 8. Vedoucí knihovny zajistí přidělení ISBN pro navrhované tituly.
 9. Referent pro vědu zabezpečí uzavření nakladatelské smlouvy s autorem/autory publikace.
 10. Referent pro vědu zabezpečí uzavření dohody o provedení práce s vědeckým redaktorem a recenzenty.
 11. Rukopis ve trojím vyhotovení a text na disketě odevzdá autor referentovi pro vědu. Technické parametry předkládaného rukopisu jsou přílohou č.2 tohoto rozhodnutí. Rukopis v trojím provedení a text na disketě lze odevzdat kdykoli, nejpozději však do 31. května.
 12. Recenzní řízení je vzhledem k autorovi anonymní. Recenzenti předají prostřednictvím referenta pro vědu posudky vědeckému redaktorovi a autorovi k vyjádření a zapracování připomínek. Opravený rukopis včetně písemného vyjádření autora k recenzím předá autor vědeckému redaktorovi ke konečné redakci. Konečný písemný souhlas s vydáním po odborné a formální stránce přísluší vědeckému redaktorovi.
 13. Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy provede kontrolu formálních náležitostí rukopisu a v případě, že ho shledá v pořádku, dá souhlas k tisku.
 14. Vytištění zabezpečuje tajemník fakulty, který rovněž stanoví celkové náklady.
 15. Prodejní cenu stanoví komise pro ediční činnost s přihlédnutím k celkovým nákladům bezprostředně po převzetí z tiskárny. Prodejní cena musí být stanovena před předáním výtisků dle rozdělovníku.
Vedoucí katedry
 • vypracuje návrh pořadí titulů za katedru a předá ho do 15.11. každého roku proděkanovi pro vědu a zahraniční vztahy
 • na předepsaných formulářích navrhne pro každý navrhovaný titul vědeckého redaktora, u sborníků i redaktora zodpovědného za technickou úpravu
 • všechny vyplněné předepsané formuláře předá do 15.11. každého proděkanovi pro vědu a zahraniční vztahy
Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
 • svolává komisi pro ediční činnost
 • předává návrh komise pro ediční činnost děkanovi
 • zajišťuje kontrolu formálních náležitostí před tiskem
Komise pro ediční činnost na svém zasedání
 • určuje návrh konečného pořadí všech titulů za FŽP pro každý kalendářní roku
 • určuje prodejní cenu s přihlédnutím k celkovým nákladům
Referent pro vědu
 • zabezpečí uzavření nakladatelské smlouvy s autorem/autory publikace
 • zabezpečí uzavření dohody o provedení práce s vědeckým redaktorem, recenzenty a technickým redaktorem
 • po předání rukopisu autorem zabezpečí zaslání publikace recenzentům a vědeckému redaktorovi
 • po předání připomínek recenzenty zabezpečí předání připomínek autorovi a vědeckému recenzentovi
Vědecký redaktor
 • navrhuje děkanovi nejméně dva recenzenty, z nichž alespoň jeden je externí, u sborníku navrhuje nejméně jednoho recenzenta za každý příspěvek
 • po obdržení připomínek recenzentů a písemného vyjádření autora k připomínkám recenzentů kontroluje zapracování připomínek do textu
 • zodpovídá za odbornou a formální stránku publikace
 • v případě souhlasu předá opravený rukopis a opravený text na disketě proděkanovi pro vědu a zahraniční vztahy a písemně potvrdí svůj souhlas s vydáním publikace
Tajemník fakulty
 • vyplňuje žádosti navrhovatelů z hlediska financování před předáním žádosti vedoucímu katedry
 • zabezpečuje vytištění publikace
 • stanovuje celkové náklady na publikaci
 • výtisky z tiskárny předává vedoucímu knihovny
Vedoucí knihovny
 • zajistí přidělení ISBN pro děkanem odsouhlasené tituly
 • zajistí ohlášení vydané publikace týdeníku Nové knihy
 • vede evidenci o předání výtisků dle rozdělovníku
 • zajistí předání 9 ks povinných výtisků
 • zajistí předání výtisků k prodeji univerzitní prodejně spolu s dodacím listem a s vyznačením ceny a předaného počtu výtisků
Rozdělovník
 • povinné výtisky 9 ks
 • autoři monografií 8 ks celkem
 • autoři příspěvku ve sborníku 1 ks každý autor, je-li autorů více než 30, obdrží každý z autorů 5 ks separátů vlastního příspěvku
 • knihovna 50 ks v případě skript, 10 ks v případě monografií
 • univerzitní knihkupectví zbývající výtisky

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1.ledna 2002 a ruší Ediční směrnici FŽP UJEP ze dne 1.11.1999.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

Přílohy č. 1 – Návrh na vydání vědecké – odborné publikace
Příloha č. 2 – Technické parametry a zásady předkládaného rukopisu

Rozhodnutí děkana č. 3/2002

Jmenování komise pro hodnocení přihlášek interních grantů pro rok 2002

Podle rozhodnutí děkana č. 14/2000 jmenuji komisi pro hodnocení přihlášek interních grantů ve složení:

 • RNDr. Miroslava Blažková předseda komise
 • Ing. Jaroslav Zahálka,CSc.

Doba platnosti: od 14. ledna do 28. února 2002

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 4/2002

Rozdělovník vydaných publikací

 • povinné výtisky 9 ks
 • autoři monografií 8 ks – při větším počtu autorů max. 20 ks
 • autoři příspěvků ve sborníku – každý autor příspěvku 1 ks, při větším počtu autorů u jednoho příspěvku maximálně 2 ks pro všechny autory jednoho příspěvku
 • knihovní fond
  – skripta 50 ks
  – monografie, sborníky 5 ks
 • výměna publikací mezi knihovnami, školami,atd. 10 ks ( zajišťuje vedoucí knihovny)
 • rektorát odd. edice 1 ks
 • děkanát 1 ks
 • příslušná katedra 1 ks
 • volný prodej – Knihkupectví UJEP – zbývající část nákladu

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 16.1.2002 a nahrazuje rozdělovník v rozhodnutí děkana č. 2/2002

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 5/2002

Řád přijímacího řízení do 1. ročníku studia na FŽP UJEP v Ústí n. L.

 1. Přijímací řízení se řídí zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., Statutem Univerzity J.E.Purkyně, Studijním a zkušebním řádem Univerzity J.E.Purkyně, Statutem Fakulty životního prostředí UJEP, Studijním a zkušebním řádem Fakulty životního prostředí UJEP a Podmínkami pro přijetí ke studiu na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.
 2. Přijímací řízení je vypsáno pro bakalářský studijní program „Ekologie a ochrana prostředí“ (1601 R), obor „Ochrana ŽP“, presenční a kombinované formy. Kombinovaná forma bude probíhat v Ústí nad Labem i na pracovišti v Mostě.
 3. Přijímací komise byla jmenována Rozhodnutím děkana č. 6 /2002 v tomto složení :
  • ing. Miroslav Richter, PhD., EUR.ING – předseda
  • ing. Milena Rýznarová
  • RNDr. Iva Machová
  • ing. Vladimír Brůna
  • Dana Anýžová
  • ing. Martin Neruda
  • ing. Marek Hanuš
  • ing. Eliška Semorádová
  • RNDr. Petr Jirásek
  • ing. Petr Vráblík
  • mgr. Petr Bogan
  • ing. Hana Buchtová
  • doc. Lubomír Tichý
 4. Příprava písemných testů:
  chemie (max. 50 bodů) zodpovídá: Ing.M.Rýznarová
  biologie (max. 50 bodů) zodpovídá: RNDr.I.Machová
  Celkem bude připraveno pro každý z předmětů 6 skupin testů po 50 výtiscích na každou skupinu.
  Za utajení testů zodpovídají zpracovatelé.
 5. Uchazeči o studium budou studijním oddělením pozváni k přijímacím zkouškám na následující termíny:
  • presenční studium: 11. a 12. června 2002
  • kombinované studium v Ústí n. L. 13. června 2002
  • náhradní termín pro presenční studium a kombinované studium v Ústí n.L se koná dne 19. června 2002
  • kombinované studium v Mostě ( přijímací zkoušky probíhají v Ústí nad Labem ) dne 9. září 2002

  Zodpovídá: vedoucí studijního odd.

 6. Presence uchazečů před přijímacími zkouškami proběhne v zasedací místnosti FŽP č.dv. 211 dle abecedního seznamu v každém dni přijímacích zkoušek v době od 8.00 do 9.30 hod. Presenci zajistí podle pokynů vedoucí studijního oddělení pracovnice:
  – sekretářky kateder
  – pracovnice knihovny
  Při prezenci mohou vypomáhat SVS

  Zodpovídá: předseda přijímací komise

 7. Losováním předseda přijímací komise stanoví, které dvě skupiny testů budou v konkrétní den psány.
  Zodpovídá: předseda přijímací komise
 8. Průběh přijímacích zkoušek
  • 9.30 – 10.30 hod. – písemný test z chemie
  • 10.30 – 10.45 hod. – přestávka
  • 10.45 – 11.45 hod. – písemný test z biologie
  Dozor během testů zajistí členové komise, pomáhají studenti ( studentské vědecké síly)
  Zodpovídá: předseda přijímací komise
 9. Ihned po napsání budou testy opraveny členy komise. Každý opravující potvrdí opravený test svým podpisem. Každý test bude po opravě zkontrolován jiným členem komise, který podpisem potvrdí provedení kontroly. V případě, že kontrolní oprava testů dospěla k jinému bodovému hodnocení, řeší situaci předseda přijímací komise.

  Zodpovídá: předseda přijímací komise

 10. Zpracovávání výsledků bude zajištěno s využitím programu STAG stud. oddělením FŽP ve spolupráci s ing. Brůnou, paní Kofroňovou a paní Judlovou. Výsledky testů budou zapsány podle pokynů vedoucí studijního oddělení sekretářkami kateder do přihlášek ke studiu a vedoucí studijního oddělení vypracuje pořadí uchazečů dle celkového získaného počtu bodů z obou testů.

  Zodpovídá: vedoucí studijního odd.

 11. Seznámení s výsledky testů provede předseda přijímací komise.
 12. Přijímací komise zpracuje po náhradním termínu přijímacího řízení výsledné pořadí uchazečů dle součtu dosaženého počtu bodů z obou písemných testů. Podle „Podmínek pro přijetí ke studiu na Fakultu životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem“ předloží děkanovi fakulty seznam uchazečů, kteří v přijímacím řízení prospěli a kteří neprospěli.
 13. Přijímací komise předá děkanovi návrh s výsledky přijímacího řízení do 20.6.2002, v dalším přijímacím řízení 10.9.2002. Na základě rozhodnutí děkana zajistí studijní oddělení zveřejnění výsledků na úřední desce FŽP, www stránkách fakulty a rozeslání dopisů s výsledky přijímacího řízení uchazečům o studium.

  Zodpovídá: předseda přijímací komise, vedoucí stud. odd., vedoucí KIG

Rozdělovník: proděkani, vedoucí kateder, vedoucí studijního odd., vedoucí knihovny, členové přijímací komise.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1.5.2002 a nahrazuje Rozhodnutí děkana č. 17/2001 z 22.3.2001

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 6/2002

Na základě Čl. 8 Statutu Fakulty životního UJEP jmenuji komisi pro přijímací řízení do prvního ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2002/2003 v tomto složení:

předseda komise:

 • ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR. ING

členové:

 • ing. Milena Rýznarová
 • RNDr. Iva Machová
 • ing. Vladimír Brůna
 • paní Dana Anýžová
 • ing. Martin Neruda
 • ing. Marek Hanuš
 • ing. Eliška Semorádová
 • RNDr. Petr Jirásek
 • ing. Petr Vráblík
 • mgr. Petr Bogan
 • ing. Hana Buchtová
 • doc. Lubomír Tichý

Komise pro přijímací řízení se řídí „Řádem přijímacího řízení pro FŽP UJEP v Ústí n. Labem“ ( Rozhodnutí děkana č. 5/2002), vnitřními předpisy Fakulty životního prostředí UJEP, vnitřními předpisy Univerzity J. E. Purkyně a zákonem o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( zákon o vysokých školách) č. 111/98 Sb.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1.5.2002

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 7/2002

Jmenování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a Studijního a zkušebního řádu Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, čl. 7 jmenuji předsedy a členy komisí pro státní závěrečné zkoušky konané ve dnech 29.5.2002 a 4.-6.6.2002 takto:

Předsedové:

 • Doc. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
 • Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
 • Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.

členové:

 • Prof. Ing. František Hron, DrSc.
 • Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
 • Doc. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
 • Doc. MUDr. Lubomír Tichý, CSc.
 • Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.
 • Doc. Ing. František Kepák, DrSc.
 • Ing. Jiří Mareček, CSc.
 • Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.
 • Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
 • Prof. Ing. Jan Šilar, DrSc.
 • Doc. Ing. Pavel Rohon, CSc.
 • RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Stanislav Hrubý, DrSc.
 • Doc. Ing. Marie Urbanová, CSc.

Dále určuji tajemníky pro státní závěrečné zkoušky:

Tajemníci:

 • Ing. Milena Rýznarová
 • Ing. Petr Vráblík

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 20.5.2002

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 8 /2002 – ZRUŠENO

V souvislosti se změnami ve vedení Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

r u š í m

„Rozhodnutí děkana č. 5/99“ a s účinností od 21.6.2002

j m e n u j i

mgr. Miloslava Kolenatého koordinátorem programu ERASMUS za Fakultu životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 21. června 2002 a platí až do odvolání.

V Ústí nad Labem 12. června 2002

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

Rozhodnutí děkana č. 9/2002

Vzhledem k zahájení druhého období ve funkci děkana ruším Rozhodnutí děkana č.1/99 a s účinností od 21. června 2002 jmenuji komisi pro výběrové řízení v tomto složení:

Doc. Ing. Tomáš Loučka,CSc. předseda komise
Th.Mgr., JUDr. Milan Zamrazil
Ing. Jitka Prchalová

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 21. června 2002 a platí až do odvolání.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty