Rozhodnutí děkana 2001

ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 16/2001

Jmenování komise pro přestup z bakalářského studijního programu na magisterský studijní program
S účinností od 21. března jmenuji komisi ve složení:

Ing. M. Richter, EUR.ING.              předseda komise

Doc. Ing. J. Vráblíková, CSc.
Doc. MUDr. L. Tichý, CSc.
Ing. V. Brůna
Ing. M. Rýznarová
pí. D. Anýžová

Komisi v tomto složení ukládám do 30. března 2001 projednat návrhy studentů na přestup z bakalářského studijního programu na magisterský studijní program podané v termínu do 15. března 2001. Při projednávání komise přihlédne k celkovému dosavadnímu  prospěchu žadatelů při studiu v bakalářském studijním programu a navrhne odsouhlasení nebo zamítnutí přestupu. Doporučí současně předměty, které si student musí doplnit.

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dne 15. dubna 2001

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 17/2001

Řád přijímacího řízení do 1. ročníku studia na FŽP UJEP v Ústí n. L.

Základní ustanovení

 • Přijímací řízení se řídí zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., Statutem Univerzity J.E.Purkyně, Studijním a zkušebním řádem Univerzity J.E.Purkyně, Statutem Fakulty životního prostředí UJEP,  Studijním a zkušebním řádem Fakulty životního prostředí UJEP a Podmínkami pro přijetí ke studiu na Fakultě životního prostředí UJEP.
 • Uchazeč před nástupem k přijímací zkoušce předloží platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), originál nebo úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a další doklady. Při prezenci doplní chybějící evidenční údaje.
 • Přijímací zkoušky organizačně zajišťuje přijímací komise jmenovaná děkanem  fakulty.

Organizace přijímacích zkoušek do 1. ročníku

 • Během přijímacího řízení skládá každý uchazeč přijímací zkoušky z chemie a biologie formou písemných testů.
 • Za přípravu testů z chemie zodpovídá katedra technických věd, osobně Ing. Milena Rýznarová a za přípravu testů z biologie zodpovídá katedra přírodních věd, osobně RNDr.Iva Machová (dále jen zpracovatelé).
 • Probíhají-li přijímací zkoušky dva a více dnů po sobě, budou na každý den připraveny jiné sestavy testů. Každá sestava testů bude po jejich dokončení uložena v zapečetěné obálce u zpracovatelů, kteří osobně zodpovídají za jejich nezveřejnění jakoukoliv formou.
 • Kompletní sestavy testů a odpovědí obou předmětů se nesmějí dostat do doby ukončení příslušné části písemné zkoušky do rukou jiné osoby bez ohledu na její postavení. Zodpovědnost nesou zpracovatelé testů.
 • Po prezenci budou uchazeči o studium rozděleni do učeben. Ze sestavy testů (A,B,C,…) vylosuje předseda přijímací komise dvě skupiny testů, které budou v ten den psány. Na zpracování každého testu má uchazeč 60 minut. Nejprve bude psán test z chemie, potom z biologie. Mezi testy je přestávka 15 minut.
 • Správná odpověď musí být zakroužkována. Bude-li zakroužkováno více odpovědí, je příslušná část testu hodnocena jako nevyhovující. Pokud se uchazeč v označení odpovědi zmýlí, musí zřetelně označit svoji platnou odpověď.
 • Uchazeč, který se prokazatelně dopustí podvodu, bude z přijímacího řízení v příslušném akademickém roku vyřazen.
 • Přijímací komise zajistí ihned opravy testů a v každém dni zpracuje pořadí uchazečů dle docíleného počtu bodů za oba předměty dohromady. Při rovnosti bodů rozhoduje studijní průměr profilových předmětů (chemie a biologie) na střední škole za celou dobu studia.
 • V den písemných zkoušek bude každý uchazeč osobně seznámen s výsledkem přijímací zkoušky (počtem bodů) a potvrdí jej podpisem na protokolu o přijímacím řízení v přihlášce ke studiu na VŠ. Pokud se uchazeč nedostaví k seznámení s výsledkem přijímací zkoušky, bude toto uvedeno na protokolu v přihlášce.
 • Výsledky přijímacích zkoušek budou vyhodnocovány a zveřejňovány na úřední desce fakulty v den konání přijímacích zkoušek.
 • Výsledná pořadí uchazečů o studium předá předseda přijímací komise děkanovi nejpozději následující den po skončení přijímacích zkoušek včetně náhradního termínu.
 • Pokud mají příbuzné studijní programy písemnou přijímací zkoušku z téhož předmětu, skládá uchazeč přihlášený do studia těchto programů tuto zkoušku pouze jednou. Výsledek je započítáván do všech studijních programů, do kterých je uchazeč přihlášen.

  Závěrečná ustanovení

 • Tímto se ruší Rozhodnutí děkana č. 8/2000 ze 17.5.2000
 • Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne  22.3.2001

Doc.Ing.Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 18/2001

 Na základě Čl. 8 Statutu Fakulty životního UJEP jmenuji komisi pro přijímací řízení do prvního ročníku bakalářského a magisterského studia v akademickém roce 2001/2002  v tomto složení:

              předseda komise:       Ing. Miroslav Richter
členové:                       Ing. Milena Rýznarová
                                                     RNDr. Iva Machová
                                                   Ing. Vladimír Brůna
                                                   paní Dana Anýžová

 Komise pro přijímací řízení se  řídí „Řádem přijímacího řízení pro FŽP UJEP v Ústí n. Labem“ ( Rozhodnutí děkana č. 17/2001), vnitřními předpisy Fakulty životního prostředí UJEP, vnitřními předpisy Univerzity J. E. Purkyně a zákonem o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( zákon o vysokých školách) č. 111/98 Sb.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1.5.2001

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 19/2001

V souladu s čl. 2 odst.3 Organizačního řádu Fakulty životního prostředí UJEP rozhoduji o ustavení  komise pro ediční činnost  a   jmenuji členy  komise  pro ediční činnost:

předseda komise:             RNDr. Mirka Blažková   proděkan pro vědu a    zahraniční styky
členové komise:               Doc. MUDr. Lubomír Tichý
                                          Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.
                                          Ing. Petr Vráblík

Komisi ukládám zabezpečovat ediční činnost fakulty v souladu se „Směrnicí k univerzitní edici UJEP“ a „Ediční směrnicí Fakulty životního prostředí UJEP“.

Toto rozhodnutí platí s účinností od 10. května 2001

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 20/2001

 Jmenování členů komise pro státní zkoušky.

Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  a Studijního a zkušebního řádu  Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, čl. 7   jmenuji

předsedy a členy komisí pro státní zkoušky konané ve dnech 5. 6. 2001  a 20. – 22. 6. 2001

 

takto:

Předsedové:                 Doc. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
                                     Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
                                     Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.

 členové:                       Prof. Ing. František Hron, DrSc.
                                     Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
                                     Doc. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
                                     Doc. MUDr. Lubomír Tichý, CSc.
                                     Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.
                                     Doc. Ing. František Kepák, DrSc.
                                     Ing. Jiří Mareček, CSc.
                                     Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.
Ing. Miroslav Richter, EUR ING
                                     RNDr. Mirka Blažková
                                     Prof. Ing. Jan Šilar, DrSc.
                                     Doc. Ing. Pavel Rohon, CSc.
                                     Prof. MUDr. František Hrubý, DrSc.
                                     Doc. Ing. Marie Urbanová, CSc.

Dále určuji  tajemníky pro státní zkoušky:

Tajemníci:        Ing. Milena Rýznarová
                          Ing. Marek Hanuš

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 18.5. 2001.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 21/2001 

O okruhu pracovníků, na které se vztahuje režim pružné pracovní doby.

Na základě Příkazu rektora č. 5/2001 vyjímám všechny neakademické pracovníky Fakulty životního prostředí UJEP z režimu pružné pracovní doby.
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost od 1.5.2001

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 22/2001

Na základě Příkazu rektora č. 4/2001  vydávám  Pravidla pro výpočet vytížení akademických pracovníků výukou.

Pravidla vychází ze studijního plánu. Vytížení se počítá jako průměrný počet přímé výuky na jeden týden. Průměrná výuka akademického pracovníka se vypočítává jako součet průměrného počtu hodin přednášek, seminářů, cvičení, terénních a blokových cvičení. Dělení studentů do studijních skupin a rozdělení studentů na skupiny do laboratoří a do výběrových kurzů určuje před zahájením semestru proděkan pro studium a rozvoj.

1)        Přednášky se započítávají podle počtu hodin přednášek týdně uvedených ve studijním plánu. Semináře a cvičení se započítávají podle počtu hodin uvedených ve studijním plánu vynásobených počtem studijních skupin.

Příklad: Matematika I – dotace 2/2. Studijní skupiny jsou tři. Vyučující, který  zabezpečuje celou výuku předmětu Matematiky I má týdně 2 hodiny přednášek a 6 hodin   cvičení. Celkem tedy 8 hodin výuky.

2)        Bloková výuka se započítává jako počet hodin uvedených ve studijním plánu vydělených počtem týdnů v semestru.

Příklad: Botanika jako předmět dotovaný 2/2 s 5 hodinami terénního cvičení. Pro tři studijní skupiny a v případě semestru o 14 týdnech jde o 2 hodiny přednášek, 6 hodin  cvičení a (5.3)/14 tj. 1,1 hodiny terénního cvičení průměrně v jednom týdnu. Celkem tedy  9,1 hodiny. Zaokrouhlení se provádí na jedno desetinné místo.

3)        V případě laboratorních cvičení se počet hodin cvičení uvedených ve studijním násobí počtem skupin v laboratořích.

Příklad: Výpočetní technika s dotací 1/2  vzhledem k velikosti učebny má studenty rozděleny na šest skupin. Tomuto kurzu přísluší týdně 1 hodina přednášek a 6.2 = 12 hodin cvičení. Celkem tedy 13 hodin týdně.

4)        V případě konzultací pro kombinované studium se počítá podle průměrně odučených hodin.

Příklad: V kombinovaném studiu probíhají pro daný kurz  v semestru o 14 týdnech 4  konzultace vždy po dvou hodinách. Celkem se uskuteční 8 hodin konzultací tj. 8/14 = 0,6  hodiny týdně. Zaokrouhlení se provádí na jedno desetinné místo.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne  1.9.2001

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 23/2001

Na základě článku 4 Stipendijního řádu Fakulty životního prostředí  Univerzity J. E. Purkyně
r u š í m          Rozhodnutí děkana č. 8/1999       a     j m e n u j i

stipendijní komisi v tomto složení:

Mgr. Jan Vojtíšek, tajemník            předseda komise
Dana Anýžová,                                  vedoucí studijního oddělení
Barbora Čechová
Richard Pokorný

Petra Mlčkovská

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 5. října 2001 a platí do odvolání.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


Rozhodnutí děkana č. 25/2001 – ZRUŠENO

 

Čerpání  dovolené

Na základě Zákoník práce  § 108  zák.  65/1965Sb. v platném znění   nařizuji  všem zaměstnancům (tj. akademickým i neakademickým)  Fakulty životního prostředí   čerpání dovolené  na dny 27., 28. a 31. prosince 2001.

Z tohoto nařízení jsou vyjmuti: tajemník fakulty Mgr. Jan Vojtíšek  a pracovník údržby Petr Vlahač

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 27.11.2001.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

děkan fakulty