Rozhodnutí děkana 2000

ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 1/ 2000 

Seznam platných rozhodnutí, příkazů a směrnic

K 1. 1. 2000 zůstávají v platnosti následující rozhodnutí děkana:

Rozhodnutí děkana č. 1/99 – “Jmenování komise pro výběrové řízení”.
Rozhodnutí děkana č. 2/99 – “Pověření Ing. Zahálky o rozhodování v některých studijních záležitostech”
Rozhodnutí děkana č. 3/99 – “Jmenování disciplinární komise”
Rozhodnutí děkana č. 4/99 – “ O státních zkouškách na FŽP UJEP”
Rozhodnutí děkana č. 5/99 – “ Jmenování koordinátora programu ERASMUS”
Rozhodnutí děkana č. 6/99 – “ Pravidla provozu služebního vozidla “
Rozhodnutí děkana č 7/99 – “ Poplatky vybírané studijním oddělením”
Rozhodnutí děkana č. 8/99 – “Jmenování stipendijní komise”
Rozhodnutí děkana č. 9/99 – “ O zápisu zkoušky, zápočtu do programu MATRIKA”

Všechna ostatní dřívější rozhodnutí děkana, příkazy děkana a směrnice pozbývají platnosti k 1. 1. 2000

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

 V Ústí nad Labem dne 1. 1. 2000


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 2/2000 

Pravidla pro zadávání a předkládání diplomových a bakalářských prací.

Po projednání v kolegiu děkana Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně ( dále jen FŽP UJEP) vydávám následující pravidla pro zadávání a předkládání diplomových a bakalářských prací.

 1. Bakalářské práce (na závěr bakalářského studia) a diplomové práce (na závěr magisterského studia) se vypracovávají na základě rámcových “Pokynů pro vypracování bakalářské práce a diplomové práce na Fakultě životního prostředí”, které jsou k dispozici u vedoucích kateder FŽP. Tyto pokyny stanoví obecné zásady pro zpracování bakalářských prací ( dále jen BP) a diplomových prací ( dále jen DP), které mohou být modifikovány v rámci osnovy zvoleného tématu práce.
 2. Rozhodnutí při zadání tématu diplomové a bakalářské práce přísluší vedoucímu katedry, do jehož působnosti diplomová práce přísluší.
 3. Vedoucí katedry rovněž posoudí návrhy a rozhodne o určení vedoucího diplomové nebo bakalářské práce, konzultanta(ů) i oponentů. Vedoucí BP a DP bývá zpravidla akademický pracovník FŽP. Může jím však být v odůvodněných případech i pracovník organizace, která téma zadává.
 4. Vyhlašování témat diplomových a bakalářských prací v rámci své působnosti, jejich evidenci, evidenci přihlášených studentů, korespondenci spojenou s těmito pracemi organizuje katedra; při získávání a aktualizaci témat spolupracuje s odbory životního prostředí okresních úřadů a podniků, s regionálními útvary MŽP a dalšími organizacemi tvorby a ochrany životního prostředí.
 5. Zadání DP nebo BP připraví vedoucí práce spolu se studentem, přičemž vedoucí určí cíl a rozsah práce, připraví pro studenta seznam odborné literatury a další možné podklady. Téma bakalářské a diplomové práce musí být studentovi zadáno v konečné podobě na formuláři “Zadání diplomové/bakalářské práce” nejpozději před zápisem do posledního ročníku studia, ve kterém bude student práci obhajovat. Každé pozdější zadání posunuje obhajobu do následujícího akademického roku. “ Zadání diplomové/bakalářské práce ” je součástí předkládané DP nebo BP. Formulář “Zadání diplomové práce” je přílohou č.1; formulář “Zadání bakalářské práce” je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí
 6. Přihlášku ke státní zkoušce předkládá student v předepsaném termínu (podle harmonogramu FŽP) spolu se třemi výtisky diplomové nebo bakalářské práce studijnímu oddělení. Formulář přihlášky ke státní zkoušce je přílohou č.3 tohoto rozhodnutí.
 7. Studijní oddělení potvrdí na přihlášce splnění podmínek předepsaných studijním plánem a potvrzenou přihlášku se třemi výtisky diplomové nebo bakalářské práce postoupí příslušné katedře.
 8. Po úspěšně ukončené obhajobě diplomové a bakalářské práce se dva výtisky ukládají v knihovně fakulty, třetí výtisk zůstává vedoucímu diplomové či bakalářské práce.
 9. Případný větší počet výtisků a jejich rozdělení je záležitostí každého studenta.
 10. Diplomové a bakalářské práce, které ani opakovaně nejsou obhájeny, zůstávají majetkem katedry, která s nimi naloží podle uvážení vedoucího katedry. Tyto práce nejsou ukládány v knihovně fakulty.
 11. Vedení DP nebo BP je součástí hodnocení činnosti akademického pracovníka.
 12. Vedoucí DP nebo BP zajišťuje a hodnotí kurz “Seminář k DP I” a “Seminář k DP II” nebo kurzy “Seminář k BP I” a “Seminář k BP II” a zapisuje je studentovi do indexu a do zkušební zprávy.

Příloha č.l Zadání diplomové práce Přílohač.2 Zadání bakalářské práce Příloha č.3 Přihláška ke státní zkoušce

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1.3.2000

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 3 /2000 

pedagogické činnosti.

Zdůrazňuji, že pedagogická činnost patří k základním povinnostem akademického pracovníka a že za hladký průběh a zabezpečení výuky zodpovídají vedoucí kateder. Pro naplnění této zásady a pro další zkvalitňování výuky vydávám následující pravidla:

 • počet hodin přednášek, cvičení, laboratoří, exkurzí a období výuky jsou pro každý semestr závazně určeny studijním plánem, časovým harmonogramem a rozvrhem hodin,
 • způsob hodnocení kurzů ( zápočet, zkouška) a tomu odpovídající zápis do zkušební zprávy a indexu je závazně určen studijním plánem,
 • pokud dojde z objektivních či subjektivních důvodů (nemoc, kolize s jinými aktivitami apod.) ke snížení počtu hodin, oznámí to interní i externí pedagogičtí pracovníci co nejdříve a písemně svému vedoucímu a v kopii proděkanovi pro studium a rozvoj,
 • pokud vyučující ví předem, že některé hodiny neodučí, oznámí to dostatečně včas a bude hledat spolu s vedoucím katedry náhradní řešení, aby odpadlo co nejméně hodin.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 15.3.2000

Doc.Ing. Tomáš Loučka,CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 4/2000 

Absolvování a potvrzování praxe studentů.

Pro praxi studentů vydávám následující pravidla:

 1. Praxe studentů je povinným předmětem, obsaženým a hodnoceným zápočtem a 5 KB ve studijním plánu v zimním semestru 3. ročníku (bakalářské studium) a 5. ročníku (magisterské studium).
 2. Praxe je minimálně čtrnáctidenní a koná se zpravidla v době letních prázdnin.
 3. Praxe se musí uskutečnit v organizaci, zabývající se životním prostředím, nebo pracemi souvisejícími s životním prostředím.
 4. Praxi si studenti zabezpečují sami. Pokud se některému z posluchačů nepodaří praxi zajistit, obrátí se na tajemníka fakulty, který praxi zprostředkuje.
 5. Každý student předloží potvrzení o absolvování praxe a zprávu, která přiměřeným způsobem popisuje náplň praxe. Zprávu student předkládá do konce výuky v zimním semestru na katedře, ke které přísluší tématem schválené diplomové nebo bakalářské práce. Pokud nemá dosud schválené téma diplomové nebo bakalářské práce, rozhoduje o katedře, která bude hodnotit jeho zprávu z praxe, proděkan pro studium a rozvoj.
 6. Zprávu z praxe zhodnotí určený pedagog. V případě souhlasu s obsahem zprávy svým podpisem do indexu u předmětu “Hodnocení praxe” potvrdí absolvování předmětu stupněm “započteno”. Po zápisu do indexu provede zápis do zkušební zprávy systému MATRIKA. Rozdělení pedagogů, kteří budou hodnotit zprávy z praxe studentů provedou vedoucí kateder. Evidenci zpráv z praxe vede katedra.

Zdůrazňuji, že absolvování předmětu “Praxe” je pro všechny studenty prezenčního studia povinné. V žádném případě nejde o formální záležitost, ale o předmět, který je hodnocen poměrně vysokým počtem KB.

Studenti kombinovaného studia absolvují tento předmět v rámci svého zaměstnání a zprávu nepředkládají. Pokud je student kombinovaného studia nezaměstnaný, absolvuje praxi stejným způsobem jako student prezenčního studia. Udělení zápočtu studentům kombinovaného studia do indexu a do zkušební zprávy zapisuje proděkan pro studium a rozvoj.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 15. 3. 2000.

Doc. Ing. Tomáš Loučka,CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 5/2000 

Povolování zahraničních pracovních cest

Všechny zahraniční pracovní cesty akademických pracovníků Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně ( dále jen FŽP) budou povolovány následujícím způsobem.

 1. Žádost pro povolení zahraniční pracovní cesty se předkládá proděkanovi pro vědu a zahraniční styky.
 2. Žádost musí obsahovat:
  a) jméno žadatele,
  b) místo a dobu jednání,
  c) účel cesty,
  d) finanční náklady na pracovní cestu.
 3. Proděkan pro vědu a zahraniční styky projedná žádost ve vedení FŽP.
 4. V případě schválení se postupuje podle platného příkazu rektora o poskytování finančních náhrad při zahraničních pracovních cestách.
 5. Zpráva ze zahraniční pracovní cesty se mimo jiné předává na disketě nebo elektronickou poštou proděkanovi pro vědu a zahraniční styky.
 6. Zpráva se zveřejňuje na vnitřních stránkách univerzity podle vzoru vypracovaného zahraničním oddělení rektorátu univerzity.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. dubna 2000

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 6/2000 

Pravidla pro uznávání zkoušek a zápočtů z jiných studijních programů.

 1. Pokud chce student Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně (dále jen FŽP) nahradit absolvování kurzů předepsaných studijním plánem FŽP kurzy, které již absolvoval na FŽP, jiné fakultě UJEP či jiné vysoké škole, může písemně požádat o uznání zkoušky nebo zápočtu z těchto kurzů.
 2. Student v žádosti uvede názvy předmětů, o jejichž uznání žádá podle studijního plánu FŽP a odpovídající názvy předmětů, které již absolvoval v předcházejícím studiu, včetně jejich ohodnocení.
 3. Žádost doloží kopií zápisu ohodnocení kurzů v indexu z předcházejícího studia a sylaby předmětů, potvrzených příslušnou vysokou školou. Potvrzené sylaby nemusí předkládat studenti, kteří kurz absolvovali na FŽP.
  Neúplně doložené žádosti nebudou posuzovány.
 4. Žádost podle bodu 1 podává student vždy do 15-ti dnů ode dne zápisu do studijního programu na studijním oddělení fakulty. Po této lhůtě již nelze v akademickém roce žádost podat.
 5. Všechny kurzy, o jejichž uznání v příslušném akademickém roce student žádá, si musí v den zápisu zapsat do výkazu o studiu ( index) a shodně do zápočtového listu. Dodatečné zápisy nejsou přípustné.
  Pokud studentovi nebude zápočet nebo zkouška uznána, je povinen tento kurz absolvovat v příslušném semestru tak, jak si jej zapsal.
  Uznané předměty se započítávají do splnění kreditních bodů podle studijního řádu a studijního plánu fakulty.
 6. K žádosti se vyjadřují vyučující jednotlivých předmětů nebo vedoucí katedry, do jejíž působnosti kurzy patří. Katedra posuzuje pouze příbuznost předložených sylabů se sylaby předmětů vyučovaných na FŽP. Žádost musí být katedrou vyřízena a vrácena na děkanát do 10-ti dnů ode dne převzetí.
 7. O uznání kurzů rozhoduje děkan nebo jím pověřený proděkan.
 8. Uznávají se zkoušky z kurzů hodnocených stupněm “výborně”. Při posuzování uznání kurzu se dále bere v úvahu doba uplynulá od absolvování předmětu a odlišnosti nebo změny v obsahu předmětu.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost od 15.3.2000 a neruší a nenahrazuje jiné rozhodnutí či předpis.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 7/2000

 Podle Skartačního řádu Univerzity J. E. Purkyně jmenuji stálou skartační komisi ve složení:

Marta Chocholoušková předsedkyně komise
Dana Anýžová

Komise se ve své činnosti řídí Skartačním řádem Univerzity J. E. Purkyně a vychází ze závěru jednání mezi děkanem Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně a ředitelem Státního oblastního archivu v Litoměřicích ze dne 14. března 2000. Závěry jednání jsou shrnuty v dopise ředitele SOA z 20.3. 2000 (zn. 248/00-Du).
Připomínám, že za dodržování skartačního řádu odpovídají vedoucí všech pracovišť Univerzity J. E. Purkyně, tedy i Fakulty životního prostředí.

Doba platnosti: od 1. dubna 2 000 do odvolání

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 8/2000

Řád přijímacího řízení pro FŽP UJEP v Ústí nad Labem

 1. Základní ustanovení

1.1. Přijímací řízení se řídí zákonem o vysokých školách a o změně a doplnění  dalších zákonů č. 111/1998 Sb. ze dne 22.dubna, Statutem Univerzity J. E.Purkyně, Studijním a zkušebním řádem Univerzity J. E. Purkyně, Statutem Fakulty životního prostředí UJEP a Studijním a zkušebním řádem Fakulty životního prostředí UJEP.

1.2. Uchazeč před nástupem k přijímací zkoušce předloží platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), originál maturitního vysvědčení a další požadované doklady. Při prezenci doplní chybějící evidenční údaje.

1.3. Přijímací zkoušky organizačně zajišťuje přijímací komise jmenovaná děkanem fakulty.

2.0. Organizace přijímacích zkoušek do 1. ročníku

2.1. Během přijímacího řízení skládá každý uchazeč přijímací zkoušky z chemie a biologie formou písemných testů.

2.2. Probíhají-li přijímací zkoušky dva a více dnů po sobě, budou na každý den připraveny jiné sestavy testů. Za každý test může uchazeč získat 50 bodů. Za přípravu testů z chemie odpovídá Ing. Miroslav Richter a testů z biologie RNDr. Iva Machová (dále jen zpracovatelé).

2.3. Každá sestava testů bude po jejich dokončení uložena v zapečetěné obálce u zpracovatelů, kteří osobně zodpovídají za jejich nezveřejnění jakoukoliv formou.

2.4. Kompletní sestavy testů a odpovědí obou předmětů se nesmějí dostat do doby zahájení přijímacího řízení do rukou jiné osoby bez ohledu na její postavení. Zodpovědnost nesou zpracovatelé testů.

2.5. Po prezenci budou uchazeči rozděleni do učeben. Ze sestavy testů vylosuje předseda komise pro přijímací zkoušky dvě skupiny testů (A, B, C, …), které budou v ten den psány. Na zpracování každého testu má uchazeč 60 minut. Nejprve je psán test z chemie, potom z biologie. Mezi testy je přestávka 15 minut..

2.6. Správná odpověď musí být zakroužkována, bude-li zakroužkováno více odpovědí, je příslušná část testu hodnocena jako nevyhovující.

2.7. Uchazeč, který se prokazatelně dopustí podvodu, bude z přijímacího řízení v příslušném akademickém roku vyřazen.

2.8. Přijímací komise zajistí ihned opravy testů a v každém dni zpracuje pořadí uchazečů dle docílených bodů za oba předměty dohromady. Při rovnosti bodů rozhoduje studijní průměr profilových předmětů (chemie a biologie) na střední škole po celou dobu studia. Každý uchazeč bude osobně seznámen s dosaženým výsledkem (počtem bodů) a potvrdí jej podpisem na protokolu o přijímacím řízení, který je nedílnou součástí přihlášky ke studiu na VŠ. Pokud se uchazeč nedostaví k seznámení s výsledky testů, bude toto uvedeno na protokolu v přihlášce.

2.9. Výsledné pořadí předá předseda přijímací komise děkanovi nejpozději následujícího dne po skončení přijímacích zkoušek (včetně náhradního termínu).

2.10. Výsledky přijímacích zkoušek budou vyhodnocovány a zveřejňovány na úřední desce fakulty v den konání přijímacích zkoušek.

2.11. Pokud mají příbuzné studijní programy písemnou přijímací zkoušku z téhož předmětu, skládá uchazeč přihlášený do studia těchto programů tuto zkoušku pouze jednou. Výsledek je započítáván do všech studijních programů, do kterých je uchazeč přihlášen.

3.0. Přijímací řízení do 4. ročníku

3.1. Uchazeč o studium musí předložit doklad o složení státní zkoušky ve shodném nebo příbuzném oboru. Za tento doklad je považován diplom udělený VŠ nebo potvrzení vysoké školy o absolvovaném studijním programu.

3.2. O termínu a místě konání přijímací zkoušky je uchazeč písemně vyrozuměn studijním oddělením FŽP při prezentaci v den přijímacího řízení.

3.3. Přijímací komisi jmenuje děkan fakulty.

3.4. Příbuznost absolvovaného oboru a návaznost na studijní programy FŽP posuzuje po doručení přihlášky ke studiu přijímací komise dle předloženého výkazu o studiu nebo seznamu předmětů z předcházející absolvované škole. Komise má právo vyžádat si sylaby vybraných profilových předmětů před pozváním uchazeče k přijímacímu pohovoru.

3.5. Přijímací zkoušku vykoná uchazeč formou ústního pohovoru před přijímací komisí. Je-li to nutné s ohledem na návaznosti studijních oborů, během pohovoru komise navrhne předměty, které si student musí doplnit během 7. – 9. semestru studia na FŽP, navržené předměty uvede v protokolu o přijímacím řízení.Konečné rozhodnutí vydá děkan.

3.6.Přijímací komise sestaví pořadí uchazečů dle následujících kritérií:

  • dosažený prospěch u státní zkoušky včetně klasifikace obhajoby diplomové práce.
  • výsledek pohovoru hodnocený známkou 1 – 4.

Každý uchazeč bude seznámen s výsledkem pohovoru a potvrdí jej podpisem na protokolu o přijímacím řízení, který je nedílnou součástí přihlášky ke studiu na VŠ. Pokud se uchazeč nedostaví k seznámení s výsledky testů, bude toto uvedeno na protokolu v přihlášce.

3.7. Výsledné pořadí předá předseda přijímací komise děkanovi nejpozději

 1. následujícího dne po skončení přijímacích zkoušek. Výsledné pořadí bude
 2. obsahovat hodnocení uchazeče přijímací komisí podle bodu 3.6.

3.8. Výsledky přijímacích zkoušek budou vyhodnocovány a zveřejňovány na úřední desce fakulty v den konání přijímacích zkoušek.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 17. května 2000

Doc. Ing.Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

 


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 9/2000

Na základě Čl. 8 Statutu Fakulty životního UJEP jmenuji komisi pro přijímací řízení do prvního ročníku bakalářského a magisterského studia v akademickém roce 2000/2001 v tomto složení:

Ing. Miroslav Richter předseda komise
Ing. J. Zahálka, CSc. členové
RNDr. I. Machová
D. Anýžová
R. Nedvědová
Ing. M. Rýznarová
Ing. M. Hanuš
Ing. Prchalová
Ing. Semorádová
B. Judlová
J. Hrstková
M. Soldánová
Mgr. E. Hanušová

Pro přijímací zkoušky do 4. ročníku magisterského studia v akademickém roce 2000/2001 dle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu Fakulty životního prostředí jmenuji komisi v následujícím složení:

Ing. Miroslav Richter předseda komise
Doc. Ing. J. Vráblíková, CSc. členové
Doc. MUDr. L. Tichý, CSc.
Ing. Vl. Brůna.

Komise pro přijímací řízení se řídí “Řádem přijímacího řízení pro FŽP UJEP v Ústí n. Labem” ( Rozhodnutí děkana č.8/2000), vnitřními předpisy Fakulty životního prostředí UJEP, vnitřními předpisy Univerzity J. E. Purkyně a zákonem o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( zákon o vysokých školách) č. 111/98 Sb.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 17. května 2000.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 10/2000

Jmenování členů komisí pro státní zkoušky.

Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a Studijního a zkušebního řádu Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, čl. 7 jmenuji předsedy a členy komisí pro státní zkoušky takto:

Komise č. 1 pro SZ magisterské:

předseda Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.
členové Doc. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
Doc. Ing. Miroslav Šoch, CSc.
Doc. Ing. František Kepák, DrSc.
Doc. Ing. Pavel Rohon, CSc.
Prof. Ing. František Hron, DrSc.
RNDr. Mirka Blažková
Doc. Ing. Emanuel Kula, CSc.
Ing. Michaela Šádková
Ing. Jaroslav Zahálka , CSc.

Komise č. 2 pro SZ magisterské:

předseda Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
členové Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.
Doc. Ing. Marie Urbanová, CSc.
Doc. MUDr. Lubomír Tichý, CSc.
Prof. Ing. Jan Šilar, DrSc.
Ing. Jiří Mareček, CSc.
Ing. Jiří Balej, CSc.
Ing. Miroslav Richter, EUR ING

Komise č. 1 pro SZ bakalářské:

předseda Doc. Ing. Miroslav Šoch, CSc.
členové Doc. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.
Doc. Ing. František Kepák, DrSc.
Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.
RNDr. Mirka Blažková
Ing. Michaela Šádková

Komise č. 2 pro SZ bakalářské:

předseda Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
členové Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.
Doc. Ing. Marie Urbanová, CSc.
Doc. MUDr. Lubomír Tichý, CSc.
Prof. Ing. Jan Šilar, DrSc.
Ing. Jiří Mareček , CSc.
Ing. Jiří Balej, CSc.
Ing. Miroslav Richter, EUR ING

 

Dále určuji tajemníky komisí pro státní zkoušky:

Ing. Hanuš – tajemník komise č. 1 pro SZ magisterské
komise č. 1 pro SZ bakalářské
Ing. Milena Rýznarová – tajemník komise č. 2 pro SZ magisterské
komise č. 2 pro SZ bakalářské

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 25. května 2000.

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 11/2000

Pravidla pro skládání zkoušek z cizího jazyka

S účinností od akademického roku 2000/2001 předepisuje studijní plán studijních programů Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen FŽP) zkoušku z jednoho cizího jazyka.

Vzhledem k tomu, že ve studijních plánech FŽP z předchozích let byly předepsány pro studenty magisterského studijního programu zkoušky ze dvou cizích jazyků, vydávám následující pravidla:

 1. Studenti magisterského studijního programu, kteří zahájili studium v akademickém roce 2000/2001, skládají zkoušku pouze z jednoho cizího jazyka.
 2. Studenti magisterského studijního programu, kteří zahájili studium dříve než v akademickém roce 2000/2001 a byli povinni dle studijních plánů z minulých let absolvovat zápočty a zkoušky z cizích jazyků, musí absolvovat zkoušku alespoň z jednoho cizího jazyka a mohou ještě absolvovat i zkoušku z druhého jazyka v průběhu akademického roku 2000/2001. Přitom získají kreditní body určené studijním plánem platným v akademickém roce 1999/2000. Pokud neabsolvují zkoušku z druhého jazyka v tomto termínu, jsou povinni nahradit kreditní body následujícím způsobem.
 • Studenti magisterského studijního programu, kteří zahájili studium v akademickém roce 1998/1999 a v akademickém roce 1999/2000 získali zápočet z druhého cizího jazyka, kreditní body nenahrazují.
 • Studenti magisterského studijního programu, kteří zahájili studium v akademickém roce 1998/1999 a v akademickém roce 1999/2000 nezískali zápočet z druhého cizího jazyka, musí absolvovat zkoušku z druhého cizího jazyka nebo absolvovat výběrový kurz, za který obdrží 2 kreditní body. Za absolvování druhého cizího jazyka v tomto případě obdrží 2 kreditní body.
 • Studenti magisterského studijního programu, kteří zahájili studium v akademickém roce 1997/1998 a dle studijního plánu roku 1999/2000 nezískali zápočet ani zkoušku, jsou povinni absolvovat zápočet a zkoušku z druhého cizího jazyka v průběhu akademického roku 2000/2001 nebo absolvovat výběrové kurzy, kterými získají náhradní 4 kreditní body. Pokud v průběhu akademického roku 2000/2001 absolvují zápočet a zkoušku z druhého jazyka, získají 4 kreditní body.
 • Studenti magisterského studijního programu, kteří zahájili studium v akademické roce 1997/1998 a získali zápočet z druhého cizího jazyka a nezískali zkoušku, jsou povinni absolvovat zkoušku z druhého cizího jazyka v průběhu akademického roku 2000/2001 (obdrží 2 kreditní body) nebo absolvovat výběrový kurz, kterým získají náhradní 2 kreditní body.
 • Studenti magisterského studijního programu, kteří zahájili studium v akademickém roce 1997/1998 a v ak. roce 1999/2000 získali zápočet a absolvovali zkoušku z druhého cizího jazyka, kreditní body nenahrazují.

 

FŽP zabezpečuje výuku angličtiny, v zimním semestru v akademickém roce 2000/2001 i výuku němčiny. Student může požádat o uznání zkoušky z cizího jazyka absolvované na jiné vysoké škole podle Rozhodnutí děkana č.6/2000. V tomto případě se mohou uznat zkoušky z jazyků: angličtina, němčina, francouzština a španělština.

Student může absolvovat výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo španělštiny na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně. V tomto případě vyplňuje “Přihlášku do kurzu (předmětu) na jiné fakultě UJEP”, kterou obdrží na studijním oddělení FŽP. Po absolvování kurzu student odevzdá řádně vyplněnou přihlášku zpět na studijní oddělení.

Studenti kombinovaného studia mohou skládat zkoušku i z jazyka ruského. Studenty kombinovaného studia je oprávněn zkoušet z ruského jazyka Mgr. Vojtíšek.

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 12. září 2000

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č.12/2000

 

Náhrada kurzů

V souvislosti se změnami ve studijních plánech FŽP UJEP akademického roku 2000/2001 platí následující rozhodnutí:

 • Kurz Přístrojová technika (BS a MS–2.sem.) uvedený ve studijním plánu v akademickém roce 1999/2000 je totožný s kurzem Fyzika a přístrojová technika uvedeným ve studijním plánu v akademickém roce 2000/2001.
 • Kurz Základy geodézie (BS a MS-4.sem.) uvedený ve studijním plánu v akademickém roce 1999/2000 je totožný s kurzem Základy geodézie a kartografie uvedeným ve studijním plánu v akademickém roce 2000/2001.
 • Kurz Instrumentální analýzy a laboratoře (MS-OH – 6.sem.) uvedený ve studijním plánu v akademickém roce 1999/2000 je totožný s kurzem Instrumentální analýzy uvedeným ve studijním plánu v akademickém roce 2000/2001.
 • Studenti, kteří v akademickém roce 1999/2000 neabsolvovali kurz “Biostatistické metody” (MS-7.sem.), jsou povinni předepsané kreditní body nahradit absolvováním jiného (pro ně nepovinného) kurzu.

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 12. září 2000

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 13/2000

 

ORGANIZACE VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ ZA STUDIUM

Organizace a postup při vybírání výše uvedených poplatků vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a ze statutu UJEP, část VI. K naplnění příslušných částí těchto legislativních a organizačních norem vydávám následující pokyny:

 

A. Poplatky za překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok

  1. Studijní oddělení vyhotoví seznam studentů, kteří jsou povinni hradit poplatky za studium při překročení standardní doby studia zvětšené o 1 rok a zveřejní ho na úřední desce.
  2. Výše poplatků je každoročně stanovena na základě příkazu rektora UJEP.
  3. Úhrada poplatků bude prováděna bezhotovostním stykem na základě složenky, kterou studenti obdrží na studijním oddělení.
  4. Placení bude realizováno v pololetních splátkách a to vždy do zahájení semestru. Neuhrazení poplatku bude posuzováno podle § 64 zákona č. 111/1998 sb. jako disciplinární přestupek.
   Student, u něhož je předpoklad, že podá přihlášku ke SZZ, je povinen uhradit poplatky za každý započatý měsíc studia do doby konání SZZ. V případě, že u SZZ neprospěje, je povinen do konce měsíce, v němž se SZZ konají, zaplatit zbylou výši poplatků.
  5. Evidenci zaplacených poplatků vede studijní oddělení.

 

B. Poplatky za studium dalšího bakalářského nebo magisterského studijního programu

 1. Studijní oddělení vyhotoví a na úřední desce zveřejní seznam studentů, kteří jsou povinni hradit poplatky za studium v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu.
 2. Výše poplatku je každoročně stanovena na základě příkazu rektora UJEP.
 3. Poplatek musí být uhrazen za celý akademický rok do zahájení semestru.
 4. Úhrada poplatku bude provedena bezhotovostním stykem na základě složenky, kterou studenti obdrží na studijním oddělení. Neuhrazení poplatku bude posuzováno podle § 64 zákona č. 111/1998 Sb. jako disciplinární přestupek.
 5. Evidenci zaplacených poplatků vede studijní oddělení.

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 2. 9. 2000.

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 14/ 2000

Pravidla pro vyhlašování a hodnocení interních grantů FŽP.

 1. Vyhlašování výběrového řízení na interní granty
  Termín pro podávání přihlášek k výběrovému řízení na interní granty (dále jen IG) vyhlašuje děkan po dohodě s řešitelem výzkumného záměru Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně ( dále jen FŽP). Interní granty se obvykle vyhlašují každoročně. Přihláška se podává na formuláři, který je přílohou č.1 tohoto rozhodnutí.
 2. Hodnocení přihlášek k výběrovému řízení
  Hodnocení přihlášek provádí komise jmenovaná děkanem. Přihlášky, které vykazují formální nedostatky (postrádají podpisy, přihláška neobsahuje všechny potřebné údaje, projekt není úplný) komise nehodnotí. Komise při hodnocení přihlíží zejména

– k souvislosti s výzkumným záměrem FŽP,
– k úrovni plnění předcházejícího interního grantu ( pokud existoval),
– k finančním požadavkům na řešení grantu,
– k vědecko-výzkumné hodnotě předkládaného návrhu.

Komise podle svého výběru z hodnocených přihlášek navrhne děkanovi interní granty ke schválení. Současně doporučí výši finančních prostředků vyhrazených pro řešení interního grantu. Schválení interního grantu i výši finančních prostředků sdělí děkan vedoucím kateder na kolegiu děkana.

III. Zpráva o řešení IG.
Zprávu o řešení interního grantu předkládá řešitel k termínu určeném děkanem. Zpráva se předkládá ve dvou výtiscích a jednou v elektronické podobě (na disketě). Obě formy musí být totožné.

Zpráva o řešení interního grantu obsahuje následující části:

Titulní stránka
– název projektu
– číslo a název dílčího úkolu výzkumného záměru FŽP, kterého je součástí,
– jméno řešitele, jména spoluřešitelů.

Úvod
Popisuje současný stav řešení dané problematiky.

Další kapitoly
Popisují použité metody, postupy, uvádí výsledky případně diskuzi.
Členění a rozsah odpovídá publikaci zaslané do tisku.

Souhrn
Představuje shrnutí dosažených výsledků.

Závěr
Uvádí splnění zadaných cílů podle přihlášky k výběrovému řízení na interní granty. Uvádí realizace výsledků formou publikací a přednášek. Současně je uvedeno a doloženo i čerpání jednotlivých položek podle přihlášky na výběrové řízení na interní granty.
Zpráva může obsahovat odkazy na již zveřejněné práce ( již vytištěné články nebo odpřednášené přednášky). V tomto případě musí být odkazované práce přiložené vytištěné i v elektronické podobě (na disketě).

 1. Hodnocení předložené zprávy o řešení IG
  Oponentní řízení zprávy o řešení interních grantů se uskuteční v termínu určeném děkanem. Termín je obvykle shodný s termínem pro podávání přihlášek na interní granty pro příští rok. Hodnocení interních grantů je tak spojeno s hodnocením řešení interních grantů v uplynulém období.
  Každá předkládaná zpráva musí mít jeden oponentní posudek. Oponentní posudek zabezpečuje vedoucí katedry, zpravidla od mimofakultního oponenta. Oponent se vyjadřuje k zejména

– k úrovni vlastní zprávy (srozumitelnosti, přehlednosti, kvalitě i kvantitě výsledků),
– ke splnění vytyčených cílů,
– k vynaloženým nákladům,
– zda doporučuje v práci pokračovat nebo práci ukončit.

Oponentní řízení závěrečných zpráv interních grantů proběhne formou fakultního semináře. Oponentní řízení je veřejné.

Příloha č. 1: Formulář na podávání IG “Přihláška interního grantu FŽP”

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 15/2000

Jmenování členů komise pro státní zkoušky.

Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a Studijního a zkušebního řádu Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, čl. 7 jmenuji předsedu a členy komise pro státní zkoušky konané ve dnech 7. 11 – 9.11.2000, takto:

Předseda: Doc. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
členové: Prof. Ing. František Hron, DrSc.
Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
Doc. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
Doc. MUDr. Lubomír Tichý, CSc.
Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.
Doc. Ing. František Kepák, DrSc.
Ing. Jiří Mareček, CSc.
Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.
Ing. Miroslav Richter, EUR ING
RNDr. Mirka Blažková

Dále určuji tajemníky pro státní zkoušky:

Tajemníci: Ing. Milena Rýznarová
Ing. Jitka Prchalová
Ing. Vladimír Brůna

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 25. října 2000.

 

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty