Rozhodnutí děkana 1999

ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 1/99

Na základě čl. 4 “Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity Jana Evangelisty v Ústí nad Labem” jmenuji komisi pro výběrové řízení v tomto složení:

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc. – předseda komise
RNDr. Miroslava Blažková
Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

V Ústí nad Labem dne 18. 8. 1999


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č.2/99

Na základě čl. 12 bodu 1 Studijního a zkušebního řádu Fakulty životního prostředí pověřuji proděkana pro studium a rozvoj ing. Jaroslava Zahálku, CSc. rozhodováním ve věcech:

 • přerušení studia a znovuzařazení do studia
 • přestupů z jiných fakult
 • uznávání zkoušek z předmětů absolvovaných na jiných vysokých škol.

Toto nařízení vstupuje v platnost 27. srpna 1999.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č.3/99

Podle § 31 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a se souhlasem Akademického senátu Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně (§ 27 odst. 1, písm. f téhož zákona) ze dne 22. září 1999 jmenuji disciplinární komisi v tomto složení:

ing. Jaroslav Zahálka, CSc. (předseda)
ing. Eliška Semorádová
Jan Čihák
Dagmar Kaňová.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 15. října 1999.

Doc. Ing. Tomáš Loučka CSc.
děkan fakulty

V Ústí nad Labem dne 12.10.1999


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 4/99

ke státním zkouškám (SZ) na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem

Obecné zásady
Rámcová pravidla pro státní zkoušky jsou dána Statutem fakulty a zkušebním řádem fakulty, který vymezuje v čl. 7. konkrétní postup, organizaci a hodnocení výsledků SZ.
Organizační a obsahově zajištění SZ provádějí příslušné katedry v součinnosti se studijním oddělením fakulty.
Obsahové zaměření a náročnost SZ se liší u bakalářského studia a magisterského studia.

Vymezení obsahu SZ

Bakalářské SZ sestávají z těchto částí:

 1. Obhajoba bakalářské práce
 2. Státní zkouška ze tří tématických okruhů:
 • přírodovědní
 • společenskovědní
 • technický

Rámcové vymezení tématických okruhů zajišťují příslušné katedry.

Magisterské SZ sestávají z těchto částí:

 1. Obhajoba diplomové práce
 2. Státní zkouška z povinných a výběrových předmětů
 1. povinné

Ekologie a environmentální analýzy – pro oba studijní obory
Revitalizace krajiny – pro studijní obor Revitalizace krajiny
Odpadové hospodářství – pro studijní obor Odpadové hospodářství

 1. výběrové předměty

Pro oba studijní obory:
Ochrana vod, ovzduší, horninového prostředí a půdy
Ekonomika a management ŽP

Pro studijní obor Revitalizace krajiny:
Agroekologie a agroenergetika
Vývoj krajiny a sídel
Biotechnické úpravy krajiny

Pro studijní obor Odpadové hospodářství:
Chemie životního prostředí, toxikologie
Odpadové technologie a biotechnologie

Rámcové tématické vymezení povinných a výběrových předmětů zajišťují příslušné katedry a jejich seznam předají na studijní oddělení vždy do 31.3. příslušného roku. Zapisování výběrových předmětů se provádí na studijním oddělení při přihlášce ke SZ.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost od 1. listopadu 1999

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

V Ústí nad Labem dne 1.11.19


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 5/ 99

 V souvislosti s vydáním “Zásad UJEP pro program Erasmus” jmenuji koordinátorem programu ERASMUS za Fakultu životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně proděkana pro vědu a zahraniční styky a ukládám postupovat podle výše uvedených zásad.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

V Ústí nad Labem dne 9.11.1999


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 6/99

Pravidla provozu služebního vozidla Fakulty životního prostředí.

 1. Služební vozidlo Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně ( dále jen služební vozidlo) smí být využíváno pouze pro služební cesty zaměstnanců Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně. O použití služebního vozidla rozhoduje tajemník fakulty, v době jeho nepřítomnosti statutární zástupce děkana fakulty.
 2. Se souhlasem děkana je možné výjimečně použít služebního vozidla i pro služební cesty zaměstnanců jiných součástí univerzity.
 3. Řidičem služebního vozidla smí být pouze osoba s platným řidičským průkazem skupiny B, s platným školením řidičů – referentů. Za evidenci řidičů s platným školením řidičů – referentů zodpovídá tajemník fakulty.
 4. Za služební cestu se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí použití služebního vozidla za hranice města Ústí n.L.
 5. Žádost o služební cestu služebním vozidlem se podává písemně tajemníkovi fakulty vždy do čtvrtka do 12. hodiny na následující týden. Žádost obsahuje:

o       cíl cesty,

o       dobu a místo přistavení služebního vozidla při převzetí,

o       dobu a místo přistavení služebního vozidla při odevzdání,

o       podpis nadřízeného pracovníka..

 1. Místem přistavení služebního vozidla je obvykle budova A fakulty ( Na okraji 1 001, Ústí n. L.).
 1. Ve služebním vozidle je trvale umístěna kniha jízd, do které je řidič povinen uvést stav tachometru, jména spolucestujících, a v případě, že řidič během služební cesty tankuje, i množství tankovaného paliva. Za správnost uvedených údajů zodpovídá řidič.
 2. Ve služebním vozidle je trvale umístěna i kniha závad. V případě závady, kterou řidič není schopen odstranit, je řidič povinen závadu uvést. Současně uvede i čas a datum, kdy závadu zjistil.
 3. Za technický stav přistavovaného služebního vozidla zodpovídá tajemník fakulty. Za technický stav odevzdávaného služebního vozidla zodpovídá předávající řidič.Odevzdáním služebního vozidla se rozumí převzetí služebního vozidla údržbářem.
 1. Řidič před jízdou je povinen zkontrolovat minimálně vizuálně celkový stav vozidla, tlak v pneumatikách, a stav chladící a brzdové kapaliny.
 2. Za bezpečnost jízdy a dodržování všech dopravních předpisů, nařízení a vyhlášek během jízdy je zodpovědný řidič služebního vozidla
 3. Jízdy služebního vozidla v hranicích města Ústí n.L. schvaluje tajemník, v případě jeho nepřítomnosti statutární zástupce děkana.
 4. Pro jízdy služebního vozidla v hranicích města Ústí n.L. platí výše uvedené body 3, 6, 7, 8, 10 a 11.

 Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. listopadu 1999 a platí do odvolání.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

V Ústí nad Labem dne 24.11.1999


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 7/99

Poplatky vybírané studijním oddělením.

Studijní oddělení vybírá poplatky v hotovosti pouze za každoročně vydávaného Informačního průvodce ( Studijní program). Výši poplatku za jeden výtisk určuje tajemník fakulty. Dokladování vybraných poplatků a způsob jejich předávání určuje tajemník fakulty.
Poplatky spojené s administrativními náklady za přijímací řízení a s administrativními náklady za promoce se vybírají prostřednictvím studijního oddělení bezhotovostně poštovní poukázkou. Výši těchto poplatků určuje proděkan pro studium a rozvoj fakulty po dohodě s tajemníkem fakulty.
Ostatní úkony studijního oddělení jsou bezplatné.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. 12. 1999 a platí do odvolání.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

 V Ústí nad Labem dne 24.11.1999


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 8/99

Jmenování stipendijní komise Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně

 Na základě článku 4 Stipendijního řádu Fakulty životního prostředí  jmenuji stipendijní komisi v tomto složení:

Mgr. Jan Vojtíšek, tajemník předseda komise
Dana Anýžová, vedoucí studijního oddělení
Kolocová Markéta
Kopřivová Radka
Purchart Luboš

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. listopadu 1999 a platí do odvolání.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

 V Ústí nad Labem dne 24.11.1999


ZRUŠENO

Rozhodnutí děkana č. 9/1999

 o zápisu zkoušky, zápočtu do programu MATRIKA

 1. Hodnocení zkoušky a udělení zápočtu z kurzů se budou pořizovat do programu MATRIKA na jednotlivých katedrách. Tyto záznamy budou pořizovat osoby určené vedoucím katedry (dále osoba určená).
 2. Hodnocení kurzů bude vyučující zaznamenávat do formuláře “Zkušební zpráva”. Za správné, úplné a čitelné vyplnění zkušební zprávy (datum, termín, hodnocení, popř. jméno, obor, rok studia) zodpovídá vyučující.
 3. Zkušební zprávy jednotlivých předmětů dle studijního plánu pořídí v programu MATRIKA studijní oddělení a předá je katedrám nejpozději týden před zahájením zkouškového období.
 4. Zkušební zpráva se pořizuje se jmény studentů v doporučeném ročníku studia. Pokud student skládá zkoušku nebo zápočet mimo doporučený ročník studia, vyplňuje všechny předepsané údaje ve zkušební zprávě (tzn. i jméno, obor, rok studia) vyučující.

Zápis známek z jednoho předmětu (v jednotlivých studijních oborech) se provádí zásadně do jedné zkušební zprávy, i když vyučující bude zkoušet ve více termínech.

Hodnocení zkoušky a udělení zápočtu se zapíše do sloupce “Zn” ve zkušební zprávě následovně:

zkouška: zápis číslicí 1 – výborně zápočet: z – započteno
  2 – velmi dobře   4 – nevyhověl
  3 – dobře    
  4 – nevyhověl    

Zároveň se do sloupce “Ter” zaznamená, ve kterém termínu student zkoušku skládá (1., 2., 3.).

Vzor je uveden v příloze č. 1 a 2 tohoto rozhodnutí..

 1. Uznání předmětu jiných studijních programů (čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu FŽP) zapisuje včetně známky (zápočtu) do indexu a do příslušné zkušební zprávy osoba určená, a to na základě kopie rozhodnutí o uznání zkoušky (zápočtu). Vzor je uveden v příloze č. 1 a 2 tohoto rozhodnutí.
 2. Vyplněnou zkušební zprávu vyučující odevzdává vždy poslední den každého kalendářního měsíce osobě určené z důvodu pořízení známek do programu MATRIKA. Pokud bude vyučující zkoušet příslušný předmět i v následujícím měsíci, původní zkušební zprávu si u osoby určené opět vyzvedne. Konečný termín pro odevzdání zkušebních zpráv v letním semestru je poslední den zkouškového období příslušného akademického roku.
 3. Pořízení zápisu zkoušky (zápočtu) do programu MATRIKA musí být provedeno nejpozději do 5-ti dnů po ukončení zkouškového období letního semestru (za akademický rok 1999/2000 do 5. 9. 2000). Za správné pořízení údajů do programu MATRIKA zodpovídá osoba určená.
 4. Zkušební zprávy budou archivovány na jednotlivých katedrách dle skartačního řádu UJEP.
 5. Za formální kontrolu zkušební zprávy (čitelné vyplnění, datum, podpisy) zodpovídá vedoucí katedry a potvrzuje ji svým podpisem v kolonce “Kontroloval”. Formální kontrola zkušebních zpráv musí být provedena vždy do konce února a do konce zkouškového období letního semestru příslušného akademického roku.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost od 1. 12. 1999 a neruší a nenahrazuje jiné rozhodnutí či předpis.

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty

Přílohy:
příloha č. 1 – vzor zkušební zprávy (zkouška)
příloha č. 2 – vzor zkušební zprávy (zápočet)

V Ústí nad Labem dne 1. 12. 1999