Přijímací řízení

Přijímací řízení

Elektronická přihláška

    e‑přihláška POZOR! je nut­né ji po vypl­ně­ní doru­čit na fakul­tu viz odka­zy pod­mín­ky při­je­tí níže­ji na této strán­ce!

 

Bakalářské a navazující magisterské studium

 

    Dru­hé kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do baka­lář­ské­ho a nava­zu­jí­cích magis­ter­ských obo­rů pro aka­de­mic­ký rok 2019/2020 • pod­mín­ky při­je­tí
    Při­jí­ma­cí říze­ní do baka­lář­ské­ho a nava­zu­jí­cích magis­ter­ských obo­rů na FŽP pro aka­de­mic­ký rok 2019/2020 • pod­mín­ky při­je­tí

 

Upo­zor­ně­ní: stu­den­ti, kte­ří chtě­jí podat při­hláš­ku do nava­zu­jí­cí­ho obo­ru Ana­ly­tic­ká che­mie ŽP a toxi­ko­lo­gie, musí ten­to obor v sys­té­mu STAG nebo v apli­ka­ci Uni­ver­zi­ta seve­ru vyhle­dá­vat pod Pří­ro­do­vě­dec­kou fakul­tou.

 

Doktorské studium

 

    Pří­lo­ha k při­hláš­ce ke stu­diu v dok­tor­ském stu­dij­ním pro­gra­mu
    Pod­mín­ky při­je­tí ke stu­diu v dok­tor­ském stu­dij­ním pro­gra­mu
    Pod­mín­ky při­je­tí ke stu­diu v dok­tor­ském stu­dij­ním pro­gra­mu — 2. kolo
    Sche­ma­tic­ké zná­zor­ně­ní struk­tu­ry stu­dij­ní­ho pro­gra­mu a spe­ci­a­li­za­cí, pro pomoc s výbě­rem spe­ci­a­li­za­ce.