Přijímací řízení

pro akademický rok 2020/2021

Bakalářské studium

Apli­ko­va­ná geo­in­for­ma­ti­ka — pre­zenč­ní a kom­bi­no­va­ná for­ma | pod­mín­ky při­je­tí |  e‑přihláška

Ochra­na život­ní­ho pro­stře­dí — pre­zenč­ní a kom­bi­no­va­ná for­ma | pod­mín­ky při­je­tí |  e‑přihláška
pro­bí­há akre­di­tač­ní říze­ní, před­po­klá­da­né ote­vře­ní stu­dij­ní­ho pro­gra­mu v aka­de­mic­kém roce 2020–2021

Navazující magisterské studium

Ana­ly­tic­ká che­mie ŽP a toxi­ko­lo­gie — pre­zenč­ní for­ma | pod­mín­ky při­je­tí | e‑přihláška
Stu­den­ti, kte­ří chtě­jí podat při­hláš­ku do nava­zu­jí­cí­ho obo­ru, musí ten­to obor v sys­té­mu STAG nebo v apli­ka­ci Uni­ver­zi­ta seve­ru vyhle­dá­vat pod Pří­ro­do­vě­dec­kou fakul­tou.

Tech­no­lo­gie pro ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí — pre­zenč­ní for­ma | pod­mín­ky při­je­tí |  e‑přihláška
pro­bí­há akre­di­tač­ní říze­ní, před­po­klá­da­né ote­vře­ní stu­dij­ní­ho pro­gra­mu v aka­de­mic­kém roce 2020–2021

Doktorské studium

Envi­ron­men­tál­ní che­mie a tech­no­lo­gie — pre­zenč­ní for­ma | pod­mín­ky při­je­tí |  e‑přihláška

Pří­lo­ha k při­hláš­ce ke stu­diu v dok­tor­ském stu­dij­ním pro­gra­mu
Sche­ma­tic­ké zná­zor­ně­ní struk­tu­ry stu­dij­ní­ho pro­gra­mu a spe­ci­a­li­za­cí, pro pomoc s výbě­rem spe­ci­a­li­za­ce.