Pravidla

1. Vědec­ký časo­pis Stu­dia Oeco­lo­gi­ca vychá­zí zpra­vi­dla jed­nou roč­ně. Krom toho mohou být v prů­bě­hu roku zařa­ze­na dal­ší čís­la časo­pi­su, věno­va­ná spe­ci­fic­kým téma­tům, např. význam­ným pro­jek­tům řeše­ným na FŽP apod.

2. Časo­pis je vydá­ván v tiš­tě­né podo­bě a sou­čas­ně je zve­řej­ně­na na inter­ne­to­vých strán­kách fakul­ty jeho elek­tro­nic­ká ver­ze.

3. V časo­pi­se jsou pub­li­ko­vá­ny pří­spěv­ky, zamě­ře­né na nej­šir­ší okruh otá­zek, týka­jí­cích se eko­lo­gie a tvor­by a ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí. Hlav­ní­mi typy člán­ků uve­řej­ňo­va­ných v časo­pi­se jsou:
a) původ­ní vědec­ká pojed­ná­ní vychá­ze­jí­cí z vlast­ní­ho výzku­mu,
b) vědec­ké pře­hle­do­vé člán­ky (reviews),

4. Autor zod­po­ví­dá za původ­nost (ori­gi­na­li­tu) a odbor­nou i for­mál­ní správ­nost pří­spěv­ku. V časo­pi­se nelze pub­li­ko­vat člá­nek, kte­rý byl již pub­li­ko­ván v jiném časo­pi­se, což autor stvr­zu­je, při pře­dá­ní pří­spěv­ku redak­ci, prů­vod­ním dopi­sem, kte­rý obsa­hu­je pro­hlá­še­ní, že pří­spě­vek je určen k pub­li­ka­ci v časo­pi­se Stu­dia Oeco­lo­gi­ca. Dopis dále obsa­hu­je jmé­no a kon­takt­ní úda­je hlav­ní­ho auto­ra, resp. auto­ra zod­po­věd­né­ho za komu­ni­ka­ci s redak­cí a dále návrh nejmé­ně jed­no­ho recen­zen­ta pří­spěv­ku, kte­rý vyho­vu­je níže uve­de­ným kri­té­ri­ím. Pře­dá­ním pří­spěv­ku redak­ci dává autor naje­vo, že je obe­zná­men s pod­mín­ka­mi pub­li­ko­vá­ní v časo­pi­se Stu­dia Oeco­lo­gi­ca a vyja­dřu­je svůj sou­hlas se zve­řej­ně­ním pří­spěv­ku způ­so­bem spe­ci­fi­ko­va­ným v těch­to pra­vi­dlech a zava­zu­je se k dodr­žo­vá­ní níže uve­de­ných etic­kých prin­ci­pů při pub­li­ko­vá­ní.

5. Auto­ři pří­spěv­ků jsou povin­ni dodr­žo­vat zása­dy pro vědec­kou, umě­lec­kou a dal­ší tvůr­čí prá­ci tak, jak jsou for­mu­lo­vá­ny v etic­kém kode­xu aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků. V sou­vis­los­ti s pub­li­ko­vá­ním člán­ků v časo­pi­se Stu­dia Oeco­lo­gi­ca se jed­ná zejmé­na o zása­dy objek­ti­vi­ty, vyhý­bá­ní se jaké­ko­liv for­mě plagi­á­tu a vyhý­bá­ní se frag­men­ta­ci výsled­ků a děle­ní díl­čích výsled­ků do více pub­li­ka­cí.

6. Ruko­pi­sy auto­rů jsou při­jí­má­ny referentem/kou pro edič­ní čin­nost FŽP UJEP v prů­bě­hu celé­ho kalen­dář­ní­ho roku emai­lem () nebo na adre­su redak­ce: Uni­ver­zi­ta J. E. Pur­ky­ně, Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí, refe­rent pro edič­ní čin­nost, Krá­lo­va Výši­na 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem.

7. Tex­to­vá část ruko­pi­su je napsá­na v tex­to­vém edi­to­ru MS Word a ode­vzdá­vá se zpra­vi­dla v elek­tro­nic­ké podo­bě, včet­ně gra­fic­ké doku­men­ta­ce a obra­zo­vých pří­loh. Čis­to­pis díla musí respek­to­vat uve­de­né poky­ny pro auto­ry, zve­řej­ně­né na inter­ne­to­vých strán­kách fakul­ty v sek­ci “Stu­dia Oeco­lo­gi­ca” a v jed­not­li­vých čís­lech časo­pi­su.

8. Pří­spěv­ky jsou zve­řej­ňo­vá­ny v ang­lic­kém nebo čes­kém (slo­ven­ském) jazy­ce. Pří­spěv­ky uve­řej­ňo­vá­ny v čes­kém nebo slo­ven­ském jazy­ce, musí být dopl­ně­ny ang­lic­kým abs­trak­tem.

9. Výběr pří­spěv­ků pro recenz­ní říze­ní pro­vá­dí redakč­ní rada časo­pi­su, kte­rá si tak vyhra­zu­je prá­vo odmít­nout bez recenz­ní­ho říze­ní pří­spěv­ky, kte­ré zjev­ně nevy­ho­vu­jí výše uve­de­ným zása­dám nebo mají nevy­ho­vu­jí­cí for­mál­ní úro­veň.

10. Původ­ní vědec­ká pojed­ná­ní a pře­hled­né člán­ky jsou pub­li­ko­vá­ny po nezá­vis­lém ano­nym­ním recenz­ním říze­ní. Pří­spěv­ky jsou posu­zo­vá­ny dvě­ma exter­ní­mi recen­zen­ty, kte­ré navr­hu­je šéf­re­dak­to­rem při­dě­le­ný redak­tor člán­ku a schva­lu­je redakč­ní rada časo­pi­su. Exter­ním recen­zen­tem se rozu­mí recen­zent, kte­rý není čle­nem redakč­ní rady časo­pi­su a není pra­cov­ní­kem stej­né­ho pra­co­viš­tě jako autor či jeden ze spo­lu­au­to­rů pří­spěv­ku.

11. Na zákla­dě posud­ku recen­zen­ta může redak­tor člán­ku vrá­tit pří­spě­vek auto­rům k dopracování/přepracování. Pokud recen­zent nedo­po­ru­čí vydá­ní díla, roz­hod­ne o dal­ším postu­pu redak­tor pří­spěv­ku. Autor je povi­nen při­hléd­nout k při­po­mín­kám recen­zen­ta nebo řád­ně zdů­vod­nit jejich nere­spek­to­vá­ní. Redakč­ní rada roz­ho­du­je v koneč­né instan­ci o přijetí/nepřijetí pří­spěv­ku k pub­li­ko­vá­ní.

12. Tex­to­vou a gra­fic­kou korek­tu­ru tex­tu před tis­kem pro­vá­dí autor, kte­rý zod­po­ví­dá za správ­nost a úpl­nost před­lo­že­né­ho tex­tu.

13. Časo­pis se tisk­ne zpra­vi­dla v nákla­du 150 ks. Počet výtis­ků však může být upra­ven pod­le před­po­klá­da­ných poža­dav­ků.