RNDr. Petr Jirásek

Odborné zaměření: historický vývoj funkčního využití krajiny, problematika bytové politiky a suburbanizace v územním rozvoji
Místnost: CPTO 5.16Telefon: +420 475 284 133, E-mail: 
Konzultační hodiny: středa 10.00 – 12.00, další na základě dohody e-mailem.

Publikace

2010
Jirásek, P.; Novák, P.Vývoj bydlení v regionu Podkrušnohoří. Studia Oecologica. Roč. IV. číslo 4, Ústí n. L.: UJEP, 2010.  ss.77-94. ISSN 1802-212X.

Farský, M.; Zahálka, J.; Vráblík, P.; Beránek, K.; Jirásek, P. Socioekonomická analýza a prognóza Podkrušnohoří. Ústí nad Labem: FŽP UJEP, 2010. 154s. ISBN 978-80-7414-344-1.

2009
Jeřábek, M.; Jirásek, P. ; Křenek., T. Regionální disparity v severozápadních Čechách – komparace objektivní reality a subjektivní reflexe zdejším obyvatelstvem. WD-Výzkum pro řešení regionálních disparit .Sborník příspěvků ze semináře konaného 28.4.2009 [CD] Praha: ÚRS Praha a.s. 2009 s. 91-104. příspěvek v pdf

Jirásek, P. Dotazníkové šetření jako podklad pro predikci chování obyvatelstva na příkladu Podkrušnohorských okresů Ústeckého kraje. Podkrušnohorská pánev revitalizace a resocializace. Sborník z konference 25.9.2008 Ústí n.L.: FŽP UJEP s.48-54. ISBN 978-80-7414-140-9

2008
Jeřábek M., Jirásek P. Využití sociologického šetření jako metody pro deskripci a usměrnění územního rozvoje In Revitalizace antropogenně postižené krajiny v Podkrušnohoří, II.část Teoretická východiska pro možnost revitalizace území modelové oblasti. Ústí nad Labem: FŽP UJEP 2008 pp.122-129 ISBN 978-80-7414-085-3

Jeřábek M., Dejmal I., Jirásek P. Socioekonomická charakteristika modelového území. In Revitalizace antropogenně postižené krajiny v Podkrušnohoří, I. část Přírodní a sociálně ekonomické charakteristiky disparit průmyslové krajiny v Podkrušnohoří Ústí nad Labem: FŽP UJEP 2008 pp.131-159 ISBN 978-80-7414-019-8

Jeřábek M., Vráblíková J.,Jirásek P.: Stručná charakteristika přírodních podmínek antropogenně postižené Chomutovsko-ústecké oblasti In Revitalizace antropogenně postižené krajiny v Podkrušnohoří, I.část Přírodní a sociálně ekonomické charakteristiky disparit průmyslové krajiny v Podkrušnohoří Ústí nad Labem: FŽP UJEP 2008 pp.23-33 ISBN 978-80-7414-019-8

2007
Jirásek P.: Napier-město art-deco. Geografické rozhledy. Ročník 17, 2007/2008, číslo 2, ČGS, vydavatelství Kartografie Praha a.s. Praha. 2007. ss.28-29 ISSN 1210-30004

2006
Jirásek P. Labská vodní cesta a její význam pro město Ústí n.L. In Jeřábek, M.: Regionální výzkum v severozápadních Čechách. Acta Universitatis Purkynianae 124, Studia Geographica VII., UJEP Ústí n.L., 2006 ss.193-202 ISBN 80-7044-778-8

2001 – 2005
Farský M., Zahálka J., Jirásek P., Šrédl V.: Labská vodní cesta a její význam pro město Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: FŽP UJEP 2004 48s. ISBN 80-704-6334-X

Účast na konferenci

2010
Mezinárodní konference IGU-LUCC : Land Use and Land Cover Changes in a Globalised World. 28. 6. – 1.7. 2010, Praha, Česká republika

Konference Geografie pro život ve 21. století . XXII. Sjezd ČGS 31.8.-3.9.2010 Ostrava, Česká republika. Příspěvek : Paralela vývoje strukturálně postižených regionů Ostravska a Podkrušnohoří po roce 1990. 14s

2008
Disparities in Living Development in Region Usti nad Labem In Konference “Actualle Forschungsthemen der Humangeographie”, Pernink, CZ 23. 10. 2008

Dotazníkové šetření jako podklad pro predikci chování obyvatelstva na příkladu Podkrušnohorských okresů Ústeckého kraje. In Konference “Podkrušnohorská pánev – revitalizace a resocializace.” Ústí nad Labem, FŽP UJEP 25. 9. 2008

Vývoj bydlení a bytového fondu jako kritérium stability při rozhodování o profesní seberealizaci na příkladu Podkrušnohoří (příspěvek) In Konference “Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří” Ústí nad Labem, FŽP UJEP, 29. 4. 2008

Řešené projekty

Aktuální
Výzkumný projekt MMR WD-44-07-1 Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří (hlavní řešitel prof. Ing. J. Vrábliková, CSc., termín: 2007-2011)
a) Aktivita A401 Geografická charakteristika modelového území (řešitelé: Jeřábek M., Jirásek P., Vrábliková J.) 2007
b) Aktivita A405 Sociogeografická analýzy modelového území (řešitelé: Jeřábek M., Jirásek P.) 2007
c) Aktivita A408 Socioekonomická analýzy modelového regionu s důrazem na její vnímání zdejšími obyvateli – dotazníkové šetření (řešitelé: Jeřábek M., Jirásek, P.) 2008

Ukončené
Labská vodní cesta a její význam pro město Ústí n. L.- grant města Ústí n. L. 2004(řešitelé: doc. Ing. M. Farský, CSc., Ing. J. Zahálka CSc., RNDr. P. Jirásek, 2004)
Revitalizace sídliště V oblouku Ústí n. L. – Krásné Březno – projekt města Ústí n. L., Sociologického průzkumu a dotazníkové šetření jako podklad pro urbanistický návrh vypracované Ing. arch. Fikarovou 02/2003
Průzkum Ústecké centrum jinýma očima. Grant města Ústí nad Labem. 2001

Vzdělání a odborný růst

Přírodovědecká fakulta UK, odbor ekonomická a regionální geografie ukončení studia v roce 1982
Přírodovědecká fakulta UK, odbor ekonomická a regionální geografie, složena rigorózní zkouška a získání titulu RNDr. v roce 1983

Ostatní aktivity

Recenze:       
Bursa Milan. Geografie průmyslu Česka. 3. část. Ústí nad Labem: PřF UJEP v Ústí nad Labem 2009

Bursa, Milan. Ekonomickogeografický přehled krajů Česka. Studijní text pro studenty geografie pedagogických a přírodovědeckých fakult. Ústí nad Labem: PřF UJEP v Ústí nad Labem 2009. 78 stran