O časopisu

Časopis pro vědu a výzkum v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí

 

Časo­pis je zařa­zen Radou vlá­dy pro výzkum, vývoj a ino­va­ce do sezna­mu recen­zo­va­ných neim­pak­to­va­ných peri­o­dik vydá­va­ných v ČR

 

Časopis Studia Oecologica

Stu­dia Oeco­lo­gi­ca vydá­vá a roz­ši­řu­je Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem od r. 2007. Svým zamě­ře­ním a cha­rak­te­rem nava­zu­je na stej­no­jmen­ný sbor­ník, kte­rý byl peri­o­dic­ky vydá­ván fakul­tou od r. 1994. Časo­pis vychá­zí zpra­vi­dla dva­krát roč­ně a obsa­hu­je recen­zo­va­né původ­ní vědec­ké člán­ky, krát­ké zprá­vy a review, zamě­ře­né na nej­šir­ší okruh otá­zek, spo­je­ných s eko­lo­gií a ochra­nou život­ní­ho pro­stře­dí. Časo­pis je vydá­ván v tiš­tě­né podo­bě a sou­čas­ně je na inter­ne­to­vých strán­kách časo­pi­su zve­řej­ňo­vá­na jeho elek­tro­nic­ká ver­ze. Pří­spěv­ky jsou uve­řej­ňo­vá­ny v ang­lič­ti­ně nebo češ­ti­ně (slo­ven­šti­ně) s ang­lic­kým abs­trak­tem.

Časo­pis je zařa­zen Radou vlá­dy pro výzkum, vývoj a ino­va­ce v sezna­mu recen­zo­va­ných, neim­pak­to­va­ných peri­o­dik vydá­va­ných v Čes­ké repub­li­ce.

Preferovaná témata

Časo­pis při­jí­má pří­spěv­ky týka­jí­cí se všech aspek­tů život­ní­ho pro­stře­dí, jeho tvor­by a ochra­ny. Pří­spěv­ky na násle­du­jí­cí téma­ta jsou pre­fe­ro­vá­ny:

  • Život­ní pro­stře­dí v Ústec­kém regi­o­nu a oko­lí, jeho tvor­ba a ochra­na
  • Život­ní pro­stře­dí v ČR, jeho tvor­ba a ochra­na
  • Antro­po­gen­ně zasa­že­né oblas­tí, jejich při­ro­ze­ný vývoj, obno­va a revi­ta­li­za­ce
  • Hod­no­ce­ní úze­mí z hle­dis­ka trva­le udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je a jeho vhod­né uka­za­te­le
  • Eko­lo­gie a ochra­na život­ní­ho pro­stře­dí v pod­mín­kách trva­le udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je
  • Che­mie život­ní­ho pro­stře­dí, mik­ro­bi­o­lo­gie a toxi­ko­lo­gie
  • Odpa­dy a život­ní pro­stře­dí, tech­no­lo­gie pro ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí
  • Eko­no­mic­ké a soci­ál­ní aspek­ty ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí

Redak­ce dopo­ru­ču­je při­spě­va­te­lům věno­vat pozor­nost pra­vi­dlům časo­pi­su a poky­nům pro auto­ry.