Napsali o nás

Česká paleontologie na Islandu

Pale­on­to­log Richard Pokor­ný z Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí ústec­ké uni­ver­zi­ty popi­su­je výzkum pro­vá­dě­ný na Islan­du. člá­nek v Nati­o­nal Geo­gra­phic Čes­ko
(při­dá­no 13. pro­sin­ce 2016)

Ústecký pedagog zkoumá egyptské hrobky

Popr­vé odlé­tal Vla­di­mír Brů­na z Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí ústec­ké uni­ver­zi­ty na arche­o­lo­gic­kou expe­di­ci do Egyp­ta na pod­zim v roce 2001. V té době ješ­tě netu­šil, že za pat­náct let začne již šest­nác­tou sezo­nu s egyp­to­lo­gy z Čes­ké­ho egyp­to­lo­gic­ké­ho ústa­vu (ČEgU) FF UK Pra­ha. Momen­tál­ně je v Egyp­tě zno­vu. člá­nek v Ústec­kém dení­ku 4. X. 2016
(při­dá­no 5. říj­na 2016)

Ústecký badatel se vrací do egyptské pouště

Geo­det a peda­gog z FŽP UJEP Vla­di­mír Brů­na se od roku 2001 pra­vi­del­ně zúčast­ňu­je arche­o­lo­gic­kých výzku­mů v Abú­sí­ru, v egypt­ské Západ­ní pouš­ti a na loka­li­tách v Súdá­nu s Čes­kým egyp­to­lo­gic­kým ústa­vem FF UK Pra­ha. Momen­tál­ně odjíž­dí na expe­di­ci opět do Abú­sí­ru. tis­ko­vá zprá­va
(při­dá­no 21. září 2016)

Svět vědy se opět představil středoškolákům na Fakultě životního prostředí UJEP

Letos se opět v Ústí nad Labem kona­la tzv. inten­ziv­ní ško­la na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí UJEP. Jed­ná se o pro­jekt Ústa­vu infor­ma­ti­ky AV ČR „Věd­ci do střed­ních škol 2016“, kte­rý při­bli­žu­je stu­den­tům střed­ních škol a jejich peda­go­gům svět vědy pro­střed­nic­tvím tří­den­ních setká­ní s před­ní­mi čes­ký­mi odbor­ní­ky z mno­ha růz­ných obo­rů. tis­ko­vá zprá­va
(při­dá­no 6. květ­na 2016)

Článek v Mosteckém deníku

Dne 15. 4. 2016 vyšel v Mos­tec­kém dení­ku člé­nek s názvem: Čeští arche­o­lo­go­vé našli v pís­ku 4 500 let sta­rou loď. Vla­di­mír Brů­na z Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP je čle­nem týmu v Egyp­tě již řadu let.
(při­dá­no 16. dub­na 2016)

Článek v Ústeckých novinkách

mostecky_denik_15042016www.usteckenovinky.cz: PRACOVNÍK UJEP DOKUMENTUJE LOĎ Z DOBY STAVITELŮ PYRAMID
(při­dá­no 16. dub­na 2016)

Žít Ústí

mostecky_denik_15042016www.zitusti.cz: ÚSTECKÝ GEOINFORMATIK ZKOUMÁ VZÁCNÝ EGYPTSKÝ NÁLEZ
(při­dá­no 16. dub­na 2016)

Vědci v Píšťanech odebrali první vzorky

Zma­po­vat sedi­ment na dně Píšťan­ské­ho jeze­ra a sou­čas­ně zana­ly­zo­vat vodu tak, aby bylo mož­né navrh­nout řeše­ní, jak se co nej­lé­pe vypo­řá­dat s nepří­jem­ný­mi sini­ce­mi. To je úkol pro exper­ty z ústec­ké Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP, kte­ří ve stře­du na mís­to při­je­li ode­brat prv­ní vzor­ky. Zno­vu se chtě­jí vrá­tit v létě, kdy se sini­ce roz­růs­ta­jí. celý člá­nek
(při­dá­no 8. dub­na 2016)

Pracovník FŽP UJEP dokumentuje unikátní loď z doby stavitelů pyramid

Začát­kem břez­na 2016 odstar­to­va­la dal­ší arche­o­lo­gic­ká sezó­na na kon­ce­si Čes­ké­ho egyp­to­lo­gic­ké­ho ústa­vu FF UK Pra­ha v Abú­sí­ru.
Pro čle­na kated­ry infor­ma­ti­ky a geo­in­for­ma­ti­ky Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem Vla­di­mí­ra Brů­nu jde již o šest­nác­tý rok půso­be­ní v této význam­né arche­o­lo­gic­ké expe­di­ci. tis­ko­vá zprá­va
(při­dá­no 7. dub­na 2016)

15 let v Africe aneb FreeStyle v Abúsíru

Od roku 2001 se Vla­di­mír Brů­na pra­vi­del­ně zúčast­ňu­je arche­o­lo­gic­kých výzku­mů v Abú­sí­ru, v egypt­ské Západ­ní pouš­ti a na loka­li­tách v Súdá­nu. Spo­lu­prá­ce Labo­ra­to­ře geo­in­for­ma­ti­ky FŽP UJEP v Ústí nad Labem s Čes­kým egyp­to­lo­gic­kým ústa­vem FF UK v Pra­ze vstou­pi­la letos do své jubi­lej­ní 15 sezó­ny. tis­ko­vá zprá­va

 

(při­dá­no 8. červ­na 2015)

Přednáška Dr. Benin YAZICI z turecké Harran University

Před­náš­ka Dr. Benin YAZICI z turec­ké Harran Uni­ver­si­ty na téma „Pro­ducti­on of poly­me­ric nano­com­posi­te flat she­et mem­bra­nes con­ta­i­ning sil­ver nano-par­ticles (AgNP) and exa­mi­nati­on of long term bio­fou­ling beha­vi­ours in mem­bra­ne bio­re­ac­tor sys­tem (MBR)“ se usku­teč­ni­la dne 18. 5. 2015 od 14.00 hod. v míst­nos­ti č. 121 za účas­ti stu­den­tů a aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků FŽP UJEP. foto­gra­fie z před­náš­ky
(při­dá­no 29. květ­na 2015)

Článek „Města zhnědla. Smrky dovezené kvůli smogu likviduje přemnožená mšice“

Člá­nek „Měs­ta zhněd­la. Smr­ky dove­ze­né kvů­li smo­gu likvi­du­je pře­mno­že­ná mši­ce“ kte­rý vyšel v iDNES.cz 19. květ­na 2015 pre­zen­tu­je názo­ry odbor­ní­ků z FŽP UJEP (Ing. J. Šefl, Ph.D, Ing. M. Hanuš) na pře­mno­že­né mši­ce ve smr­ko­vých poros­tech v měs­tech pod Kruš­ný­mi hora­mi. celý člá­nek
(při­dá­no 20. květ­na 2015)

Projekt Vědci studentům 2015

Na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem se ve dnech 19.–20. 3. 2015 kona­la prv­ní Inten­ziv­ní ško­la pro stu­den­ty střed­ních škol v rám­ci pro­jek­tu Věd­ci stu­den­tům. tis­ko­vá zprá­va UJEP • tis­ko­vá zprá­va Ústec­ké­ho kra­je
(při­dá­no 24. břez­na 2015 — upra­ve­no 1. dub­na 2015)

Objevte zaniklé obce Ústecka

Nauč­ná stez­ka, kte­rou navrh­li stu­den­ti uni­ver­zi­ty ve spo­lu­prá­ci s Archi­vem měs­ta Ústí nad Labem, vede ze Zubr­nic do Malé­ho Břez­na. člá­nek v Ústec­kém dení­ku
(při­dá­no 24. břez­na 2014)

Článek v červencovém čísle Dresden International

Infor­ma­ce z novin dráž­ďan­ské rad­ni­ce o úpra­vě zahra­dy u Základ­ní ško­ly v Brné v rám­ci pro­jek­tu Spo­leč­ně plá­no­vat a utvá­řet měst­skou zeleň II. tis­ko­vá zprá­va
(při­dá­no 17. čer­ven­ce 2013)

Ceny vítězům výtvarné soutěže Kouty krajiny

Prv­ní roč­ník výtvar­né sou­tě­že Kou­ty kra­ji­ny, jejímž podti­tu­lem je Mys­li glo­bál­ně, jed­nej lokál­ně, uspo­řá­dal Ústec­ký kraj spo­lu s Fakul­tou život­ní­ho pro­stře­dí Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně a s řadou dal­ších orga­ni­za­cí. bliž­ší infor­ma­ce
(při­dá­no 24. červ­na 2013)

Džungle a vrbový tunel na školní zahradě, splněný sen školáků v Brné

Rea­li­za­ce v Brné v rám­ci pro­jek­tu „Spo­leč­ně plá­no­vat a utvá­řet měst­skou zeleň II“, Ústec­ký deník 10. 5. 2013. tis­ko­vá zprá­va
(při­dá­no 10. červ­na 2013)

Setkání studentů krajinné architektury v Drážďanech

Stu­den­ti kra­jin­né archi­tek­tu­ry na Uni­ver­zi­tě Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem a Vyso­ké ško­ly tech­nic­ké a eko­no­mic­ké Dráž­ďa­ny se setka­li v Dráž­ďa­nech. Téma­tem obou pro­jek­to­vých dnů byla revi­ta­li­za­ce vod­ních toků a zod­po­věd­né zachá­ze­ní s půdou a vodou. tis­ko­vá zprá­va
(při­dá­no 23. lis­to­pa­du 2012)

Úspěch FŽP v soutěží „Absolventská práce 2012“

Na Kraj­ském úřa­dě Ústec­ké­ho kra­je se dnes ode­hrá­lo slav­nost­ní vyhlá­še­ní sou­tě­že Absol­vent­ská prá­ce 2012, kte­rou již podru­hé zor­ga­ni­zo­va­la Kraj­ská hos­po­dář­ská komo­ra Ústec­ké­ho kra­je pod zášti­tou Ústec­ké­ho kra­je za pod­po­ry Asi­s­tenč­ní­ho cen­t­ra a.s. Most. bliž­ší infor­ma­ce
(při­dá­no 14. lis­to­pa­du 2012)

Nebývalý úspěch Fakulty životního prostředí UJEP

Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí zazna­me­na­la nebý­va­lý úspěch v gran­to­vých sou­tě­žích a na pře­lo­mu roku 2011/2012 bylo zahá­je­no řeše­ní řady nových pro­jek­tů výzkum­ných i roz­vo­jo­vých. Zís­ká­ní finanč­ní pod­po­ry pro­jek­tů je o to cen­něj­ší, že v sou­čas­né neleh­ké eko­no­mic­ké situ­a­ci pení­ze z pro­jek­tů čás­teč­ně kom­pen­zu­jí pro­pad dota­ce na výu­ku a před­sta­vu­jí cel­ko­vě při­bliž­ně tře­ti­nu roz­počtu fakul­ty.
tis­ko­vá zprá­va
(při­dá­no 23. čer­ven­ce 2012)

Univerzita získala nové mladé vědce

Na Uni­ver­zi­tě J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem odstar­to­val v dub­nu 2012 pro­jekt „Mate­ri­á­ly a lid­ské zdro­je pro život­ní pro­stře­dí“. Zís­ka­né pro­jek­to­vé pro­střed­ky umož­ní uni­ver­zi­tě na tři roky zaměst­nat dva nové mla­dé vědec­ké pra­cov­ní­ky (post­dok­to­ran­dy) vze­šlé z mezi­ná­rod­ní­ho výbě­ro­vé­ho říze­ní.
tis­ko­vá zprá­va
(při­dá­no 23. čer­ven­ce 2012)

Český Metropol

(při­dá­no 6. červ­na 2012)

Severočeský Metropol 9/2012 — 25. 5. 2012

Člá­nek o poby­tu Jit­ky Fika­ro­vé ve fir­mě Envi­ro­Cen­t­re Glas­gow z pro­jek­tu Envi­Mod.
(při­dá­no 26. květ­na 2012)

ČRo 1 — Rediožurnál

V pon­dě­lí dne 31. 10. 2011 byl jed­ním z hos­tů pořa­du Spe­ci­ál Mar­ti­na Vese­lov­ské­ho z Ústí nad Labem Petr Jirá­sek z FŽP UJEP. Audio záznam
(při­dá­no 1. lis­to­pa­du 2011)

Severočeský Metropol

Člá­nek s názvem Mezi­ná­rod­ní pro­jekt Zele­ná síť Kruš­né hory (pdf) o pro­jek­tu Zele­ná síť Cíl 3 vyšel v Seve­ro­čes­kém Met­ro­po­lu dne 7. 10. 2011
(při­dá­no 6. říj­na 2011)

ČRo 2 — Praha

V úte­rý dne 27. 9. 2011 byl od 20 hodin hos­tem Rober­ta Tam­chy­ny na vlnách ČRo 2‑Praha (Dvoj­ka) Vla­di­mír Brů­na. Vyprá­věl o výzku­mech v Afri­ce a sta­rých mapách. Audio záznam nalez­ne­te zde.
(při­dá­no 24. září 2011 — upra­ve­no 29. září 2011)

Článek o projektu „Tempus“ v Severočeském Metropolu

V Seve­ro­čes­kém Met­ro­po­lu vyšel 26. srp­na 2011 člá­nek o pro­jek­tu „Tem­pus“.
(při­dá­no 1. září 2011)

Zpráva v Ústeckém deníku

Na výsta­vě o čes­ké egyp­to­lo­gii se podí­lí i ústec­ká uni­ver­zi­ta. www • člá­nek
(při­dá­no 8. srp­na 2011)

Článek v MF Dnes FŽP

Člá­nek v MF Dnes se týká spo­lu­prá­ce FŽP na pro­jek­tu „Tem­pus“. člá­nek
(při­dá­no 5. srp­na 2011)

Článek v Ústeckém deníku 18. 5. 2011

18. květ­na 2011 vyšel v Ústec­kém dení­ku člá­nek „Na fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí fini­šu­jí pro­jek­ty”. člá­nek
(při­dá­no 25. květ­na 2011)

Článek v Českém Metropolu

V Čes­kém Met­ro­po­lu vyšel 1. květ­na 2011 člá­nek „Pro­jek­ty Cíle 3 fini­šu­jí na FŽP UJEP“. www • člá­nek v PDF
(při­dá­no 23. květ­na 2011)

Článek v Ústeckém deníku 13. 4. 2011

13. dub­na 2011 vyšel v Ústec­kém dení­ku člá­nek „Ústeč­tí stu­den­ti se setka­li s němec­ký­mi kole­gy”. člá­nek
(při­dá­no 15. břez­na 2011)

Článek na www.mfdnes.cz

Dne 9. 3. 2011 vyšel v Mla­dá fron­ta DNES — sever­ní Čechy člá­nek s názvem: Indi­a­na Jones z Mos­tu luš­tí taje staré­ho Egyp­ta
(při­dá­no 10. břez­na 2011)

Článek v Expresu o semináři „Analytická chemie a životní prostředí“

V úno­ro­vém Expre­su (novi­ny zaměst­nan­ců che­mic­ko-potra­vi­nář­ské­ho prů­mys­lu) byl uve­řej­něn člá­nek o semi­ná­ři „Ana­ly­tic­ká che­mie a život­ní pro­stře­dí“. člá­nek
(při­dá­no 8. břez­na 2011)

Článek v Českém Metropolu

V Čes­kém Met­ro­po­lu byl dne 3. břez­na 2011 uve­řej­něn člá­nek o stu­diu na naší fakul­tě. člá­nek
(při­dá­no 7. břez­na 2011)

Článek v Pražském deníku „Staré baterie příliš nesbíráme

V Praž­ském dení­ku byl 3. břez­na 2011 uve­řej­něn člá­nek jehož sou­čás­tí je i roz­ho­vor s děka­nem fakul­ty FŽP Ing. M. Rich­trem. člá­nek
(při­dá­no 4. břez­na 2011)

Český rozhlas Sever

Stu­den­ti z Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí a stu­den­ti z Dráž­ďan spo­leč­ně zve­le­bu­jí dráž­ďan­skou zahrád­kář­skou kolo­nii. Vysí­lá­no na Čes­kém roz­hla­se Sever dne 18. 11. 2010, mp3, pře­hrát záznam
(při­dá­no 19. lis­to­pa­du 2010)

Česko-německý projekt

Pro­jekt Šťo­vík Tep­li­ce a Grü­ne liga na pro­pa­ga­ci Kruš­ných hor.
(při­dá­no 19. lis­to­pa­du 2010)

Student GIS Projekt 2010

Na zám­ku Kozel u Plz­ně pro­bě­hl 6. roč­ník sou­tě­že Stu­dent GIS Pro­jekt 2010 zamě­ře­né na stu­dent­ské pro­jek­ty vyu­ží­va­jí­cí GIS. FŽP zde repre­zen­to­val Bc. Lukáš Weiss se svou diplo­mo­vou pra­cí na téma „Časo­prosto­ro­vá ana­lý­za změn reli­éfu Bílin­ska vli­vem důl­ní čin­nos­ti“. Ve vel­ké kon­ku­ren­ci více jak dva­ce­ti pro­jek­tů z vyso­kých škol a uni­ver­zit jsme neob­sa­di­li medai­lo­vé pozi­ce, pre­zen­ta­ce diplo­mo­vé prá­ce však byla i tak vel­mi úspěš­ná. Gra­tu­lu­je­me!
(při­dá­no 1. říj­na 2010)

Prezentace fakulty

v odbor­ném peri­o­di­ku Vesmír 89 — září 2010. Pre­zen­ta­ce Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí a člá­nek Zele­ná síť Kruš­né hory.
(při­dá­no 11. září 2010 — upra­ve­no 13. říj­na 2010)

Mapování není nuda!

Vla­di­mír Brů­na posky­tl roz­ho­vor do Zpra­vo­da­je Hos­po­dář­ské komo­ry hl. m. Pra­hy. více zde.
(při­dá­no 13. čer­ven­ce 2010)

Erasmus očima studentů

Národ­ní agen­tu­ra pro evrop­ské vzdě­lá­va­cí pro­gra­my vyda­la pub­li­ka­ci “Eras­mus čima stu­den­tů” (ISBN: 978–808733509‑3), kde je člá­nek stu­den­ta FŽP UJEP Rad­ka Timof­te­je o poby­tu na Sűley­man Demi­rel Uni­ver­si­ty Turec­ko.
(při­dá­no 4. květ­na 2010)

Ústecký deník 20. 4. 2010

Člá­nek v Ústec­kém dení­ku o úkli­du Pekel­ské­ho poto­ka v Neš­tě­mi­cích.
(při­dá­no 4. květ­na 2010)

ArcRevue 1/2010

V ArcRe­vue 1/2010 vyšel člá­nek o GIS Day 2009 na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí UJEP v Ústí n. L.
(při­dá­no 28. dub­na 2010)

Ústecký kraj

V časo­pi­su Ústec­ký kraj vyšla v č. 3/2010 aktu­a­li­ta „Che­mie pomá­há život­ní­mu pro­stře­dí“ o semi­ná­ři Ana­ly­tic­ká che­mie a život­ní pro­stře­dí kte­rý pořá­da­la Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí.
(při­dá­no 31. břez­na 2010)

Vodní hospodářství

V časo­pi­su Vod­ní hos­po­dář­ství vyšel v č. 3/2010 komen­tář o semi­ná­ři „Ana­ly­tic­ká che­mie a život­ní pro­stře­dí“ kte­rý pořá­da­la fakul­ta ve dnech 11. a 12. úno­ra 2010.
(při­dá­no 31. břez­na 2010)

Expres (měsíčník zaměstnanců Spolchemie)

v čís­le 2 — únor 2010, vyšel člá­nek o semi­ná­ři “Ana­ly­tic­ká che­mie a život­ní­ho pro­stře­dí”.
(při­dá­no 17. břez­na 2010)

Článek v týdeníku Sedmička

v týde­ní­ku Sed­mič­ka o výzku­mech v Afri­ce.
(při­dá­no 15. břez­na 2010)

Český rozhlas Sever

Čes­ký roz­hlas Sever — Ces­to­va­tel­ský deník — Vla­di­mír Brů­na — Súdán — mp3.
(při­dá­no 15. břez­na 2010)

Článek v National Geographic Česko

Po sto­pách čer­ných krá­lů.
(při­dá­no 15. břez­na 2010)

Článek MF Dnes

v Mla­dé fron­tě DNES o tvor­bě 3D mode­lu leb­ky Nefe­rin­pua.
 

ČRo Leonardo

pořad VSTUPTE!, roz­ho­vor s Vla­di­mí­rem Brů­nou o expe­di­ci do Súdá­nu a nejen o ní. Upou­táv­kaaudio.
 

Výstava „Švýcarskem po stopách změn klimatu“

24. úno­ra 2010 vysí­lal Čes­ký roz­hlas Sever upou­táv­ku na zpří­stup­ně­ní výsta­vy „Švý­car­skem po sto­pách změn kli­ma­tu“ pro veřej­nost.
 

Článek v MF Dnes 22. 2. 2010

vyšel v dení­ku Mla­dá fron­ta DNES — sever­ní Čechy člá­nek o výsta­vě „Švý­car­skem po sto­pách změn kli­ma­tu” na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí UJEP v Ústí nad Labem.