doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Odborné zaměření: krajinářství, voda v krajině, hydrologie, revitalizace vodních toků, rekultivace po těžbě uhlí
Místnost: CPTO 5.17Telefon: +420 475 284 117, E-mail: 
Konzultační hodiny: úterý 9.00 – 11.00, čtvrtek 10.00 – 11.00
                                    Researcher ID: AAZ-3965-2020

Články v mezinárodních časopisech s IF

ČMELÍK J., BROVDYOVÁ T., TRÖGL J., NERUDA M., KADLEČÍK M., PACINA J., POPELKA J., SIROTKIN A. (2019) Changes in Content of Heavy Metals in Bílina River during 2012–2017: Effect of Flood and Industrial Inputs, Water, MDPI, section: Water Resources Management and Governance, 11 (3), 481, WOS IF 2,069

ŠTEFUNKOVÁ Z., BELČÁKOVÁ I., MAJOROŠOVÁ M., ŠKRINÁR A., VASEKOVÁ B., NERUDA M., MACURA V.(2018) The impact of the morphology of mountain watercourses on the habitat preferences indicated by ichtyofauna using the IFIM methodology, Applied ecology and environmental research, 16(5): 5893-5907, Alöki Kft., Budapest

KOVÁŘ P., HRABALÍKOVÁ M., NERUDA M., NERUDA R., ŠREJBER J., JELÍNKOVÁ A., BAČINOVÁ H. (2015) Choosing an Appropriate Hydrological Model for Rainfall-Runoff Extremes in Small Catchments, Soil and Water Research, r. 10, č. 3: 137-146

NERUDA M., NERUDA R. (2002) To contemplate quantitative and qualitative waterfeatures by neural network method, Rostlinná výroba, 48, (7):322-326

Publikace ostatní

2022

NERUDA M., STARÝ J. (2022) Revitalizace Cínoveckého rašeliniště v Krušných horách, Sborník z odborné konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2022, 31.5.-1.6. 2022, Hradec Králové, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., s. 136-141, https://konference.vrv.cz/ 

2021
ŠINDELÁŘOVÁ A., NERUDA M. (2021) Revitalizace Kláštereckého potoka, Pozemkové úpravy, r. 29, č. 3, s. 11-15, ISSN 1214-5815

2020
MALECKÁ E., NERUDA M. (2020) Revitalizace vodního toku Hutná, Pozemkové úpravy, r. 28, č. 3, s. 21-23, ISSN 1214-5815

2019
MÍŠEK D., NERUDA M. (2019) Sledování revitalizace Černého potoka, Pozemkové úpravy, r. 27, č. 4, s. 6-8, ISSN 1214-5815

ROSENDORFOVÁ P., NERUDA M. (2019) Návrh revitalizace vybraného úseku Zákolanského potoka, Pozemkové úpravy, r. 27, č. 4, s. 3-5, ISSN 1214-5815

ŠTEFUNKOVÁ Z., NERUDA M., VASEKOVÁ B. (2019) Impact evaluation of riparian vegetation on aquatic habitat quality of rivers, WMESS 2018, In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 221, IOP Publishing, ISSN 1755-1307. V databáze: WoS, Scopus, SNIP 0.5

VASEKOVA B., MAJOROSOVA M., STEFUNKOVA Z., NERUDA M., SKROVINOVA M. (2019) The use of the protected area Zlate Piesky in accordance with the sustainable development of a territorial system of ecological stability, WMCAUS 2018, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471, IOP Publishing 

2018
CITRÁKOVÁ E., NERUDA M. (2018) Výkup pozemků pro revitalizace vodních toků, Pozemkové úpravy, r. 26, č. 1, s. 13-15

2017
KUHNOVÁ K., NERUDA M. (2017) Revitalizace Rokytky v Praze, Pozemkové úpravy, r. 25, č. 3, s. 7-9

ACHMADULINA F. Y., ZAKIROVA R. K., BALYMOVA E. S., DENISOVA V., BROVDYOVÁ T., TRÖGL J., NERUDA M. (2017) Comparison of bioindicator eukaryotes of activated sludge biocenoses on two water-treatment plants: a case study, Nova Biotechnologica et Chimica, 16(1): 54-60

2016
AUGUSTINKOVÁ L., FÁREK V., KLEPEK J., KRAKOVSKÁ A., NERUDA M., PONÍŽILOVÁ I., STRACHOTA M., ŠREJBER J., UNUCKA J., VOŽENÍLEK V., WINKLER I. AND ŽIDEK D. (2017) Utilization of the Geoinfomatics and Mathematical Modelling Tools for the Analyses of Importance and Risks of the Historic Water Works, In I. Ivan et al. (eds.), The Rise of Big Spatial Data, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer International PublishingSwitzerland  DOI 10.1007/978-3-319-45123-7_21, s. 289-306.

2015
VÁGNEROVÁ M., ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J., NERUDA M. (2015) Vývoj ekosystému Mosteckého jezera, Zpravodaj Hnědé uhlí, č. 4, VÚHU Most, s. 27-40

MATĚJKOVÁ H., NERUDA M. (2015) Protierozní opatření v katastrálním území Třeboc, Pozemkové úpravy, r. 23, č. 2, s. 6-10

2014
ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J., KOFROŇOVÁ B., NERUDA M. (2014) Hydrobiologický monitoring Mosteckého jezera, č. 46, Severočes. Přír., Severočeská pobočka České botanické společnosti, Ústí nad Labem, s. 61-73

NERUDA, M., FILIPOVÁ, L., ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J., MACHOVÁ, I., KUBÁT, K., HOLEC, M., HOLCOVÁ, D. (2014)Ecological research of former brown-coal quarry – the Most lake in the Czech Republic, JournalofLifeSciences, č. 8., David Publishing, s. 841-847, USA.

 SADUKOVA R.M., KIRILINA T. V., TRÖGL J., NERUDA M., SIROTKIN A.S., BROVDYOVA T. (2014)  Quality and condition kontrol of natural waters at the flood recovery period, Water: Chemistry and Ecology, n. 9. pp. 3-8

2013
NERUDA M., ELZNICOVÁ J., KOUTNÍK J., ZRÚSTOVÁ T., OLIVEIRA I. (2013) Sledování vývoje koryta Černého potoka v Krušných horách, č. 2, r. 7, Studie Oecologica, FŽP UJEP Ústí n. L., s. 48-55

KOVÁŘ P., VAŠŠOVÁ D., NERUDA M., NERUDA R., ŠREJBER J., JELÍNKOVÁ  A. (2013) Možnosti využití odlišných hydrologických modelů v řešení srážko-odtokových extrémů na malých povodích, č. 2, r. 7, Studie Oecologica, FŽP UJEP Ústí n. L., s. 56-69

2012
KRAMER D., NERUDA M., TIKHONOVA I. (2012) European experience of small rivers revitalization, Naučnyj dialog, č. 2, Ekaterinburg, s. 112-128.

ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J., NERUDA M. (2012) Hydrobiologický průzkum hydrickou cestou rekultivovaného území na Mostecku, č. 1, r. 6, Studia Oecologica, FŽP UJEP Ústí n. L., s. 19-27

KRAMER D.A., TIKHONOVA I.O.,NERUDA M. (2012) Restoration of small rivers in urbanized areas, č. 2, Environment protection and nature usage, OAO NII ATMOSFERA, Sankt Peterburg, Rusko, s. 24-29

NERUDA M., TICHONOVA I., KRAMER D. (2012) Theoretical and Practical Aspects of Rivers Revitalization. Journal of Earth Science and Engineering, Volume 2, Number 3, March 2012, David Publishing Company, USA, s. 145-154.

NERUDA M., KRAMER D.A., TIKHONOVA I. O. (2012) Current state of river Bilina in Czech Republic,Water: Chemistry and ecology, č. 7, Kreativnaja ekonomika, Moskva, s. 89-96.

2011
NERUDA M., ZAHÁLKA J., ŠULC J., RITSCHELOVÁ I. (2011) Využití obnovitelných zdrojů energie v ČR, In: GRAMLICH L., ORANTEK K., IntelligenterundeffizienterEinsatz von (er)neu(erbar)en Energien in SachsenundTschechien. Technische, wirtschaftlicheundrechtliche Aspekte. Verlag der GUC Chemnitz (Fachbuchreihe; 15)

VRÁBLÍKOVÁ J., a kol. (2011) Revitalizace území v severních Čechách, kapitola 3 a 6, Fakulta životního prostředí UJEP Ústí n. L.

FILIPOVÁ L., NERUDA M. (2011) Zelená síť Krušné hory, Pozemkové úpravy, č. 77, r. 19, ČMKPÚ Praha, s. 10-12

2010
BASTIAN O., NERUDA M., FILIPOVÁ L., MACHOVÁ I., LEIBENATH M. (2010) NATURA 2000 Sites as anAssetforRuralDevelopment: TheGerman – Czech OreMountains Green Network Project, Vol: 3, č. 2, JournalofLandscapeEcology, Czech Society forLandscapeEcology, Brno, s. 41-58

ZAHÁLKA J., NERUDA M. (2010) Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří, Zpravodaj Hnědé uhlí, č. 1, VÚHU Most, 2010, s. 39-42

ZAHÁLKA J., NERUDA M. (2010) Revitalizace stzrukturálně postižených regionů na příkladu Porúří, Životné prostredie, ročník 44, č. 1, s. 52-54

2009
NERUDA M., NERUDA R, ŠREJBER J. (2009) ApplicationofArtificialNeuralNetworks Modelling to the Sázava and Ploučnice River. In Hydrologicalextremes in smallbasins, 12thBiennial International ConferenceoftheEuromediterranean Network ofExperimental and RepresentativeBasins (ERB),Krakow, Poland, 18-20. 9. 2008, UNESCO, International HydrologicalProgramme, IHP-VII, No. 84, Paris,France, s. 135-140

NERUDA M., NERUDA R., ŠREJBER J. (2009) Application on ArtificialNeuralNetworks Modelling tothe Sázava and Ploučnice River, In: Modelling ofselectedareasofsustainabledevelopment by artificialintelligence and soft computing, editors J. Olej, I. Obršálová, J. Křupka, Grada, University of Pardubice,2009, s. 109-118.

ZACHAROVÁ J., NERUDA M. (2009) Revitalizace drobných vodních toků. In Pozemkové úpravy, č. 67,Praha, ČMKPÚ, s. 4-8

2008
NERUDA M., VRÁBLÍKOVÁ J., OPRCHALOVÁ L. (2008) Revitalizace řeky Modly, Sborník příspěvků 1. Konference České pedologické společnosti a Societaspedologicaslovaca, 20.-23.8.2007, Rožnov pod Radhoštěm, s. 578-581, Bratislava

NERUDA M., VRÁBLÍKOVÁ, SMETANOVÁ L. (2008) Environmentalpollutionof Bílina River, 12th Conference on Environment and MineralProcessing, 5.-7. 6. 2008, VŠB-TU OSTRAVA, part III, s. 223-228, Ostrava

NERUDA M., OPRCHALOVÁ L., BREJŠOVÁ D. (2008) Revitalizace vodotečí, příklady z okolí, Sborník z meziregionálního odborného semináře Pozemkové úpravy v povodněmi ohroženém území, 17. června 2008, Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem, Severočeská pobočka Českomoravské komory pro pozemkové úpravy, s. 70-74

2007
NERUDA M., NERUDA R., KUDOVÁ P. (2007) Aplikace umělých neuronových sítí na zvolený úsek povodí Sázavy, Vodní hospodářství č. 4, s. 127-128.

NERUDA M., NERUDA R.(2007) ApplicationofArtificialNeuralnetworks in modelling thehydrological balance ofthe Ploučnice River valley. Northern Bohemia (Czech Republic), In SandstoneLandscapes, Härtel H., Cílek V.,Herben T., Jackson A, Williams R (eds.), Academia, Praha, s. 90-92

NERUDA M., HOLÝ M.,VOPAT V., BREJŠOVÁ D. (2007) Revitalizace malých vodních toků v severních Čechách, Studia oecologica, č. 1, r. 1, Fakulta životního prostředí UJEP Ústí n. L., s. 63-67

2006
NERUDA M., NERUDA R., KUDOVÁ P., FIEDLEROVÁ K. (2006) Rainfall-runoff modelling withArtificialNeuralNetworks, Studia oecologica XIV., Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu, FŽP UJEP Ústí n. L., s. 27-33

NERUDA M., PRCHALOVÁ H., SAMOLEJ A. (2006) Groundwater module for Neptun Project, Studia oecologica XV., Výsledky a závěry vědecko-výzkumných aktivit pracovníků FŽP z let 2005-2006, FŽP UJEP Ústí n. L., s. 71-76

2000 – 2005
NERUDA M., URBANOVÁ M. (2000) Negativní dopady absence vhodného využívání zemědělské půdy na složky krajiny, Acta FacultatisEcologiae (Zvolen), Vol 7, s. 15-20, Technická univerzita Zvolen

NERUDA M., WAGENER T. (2000) Stanovení srážkových a odtokových poměrů v povodí Ploučnice, Acta Universitatis Purkynianae, Studia oecologica IX, s. 79-82, UJEP, Ústí nad Labem

NERUDA M., VRÁBLÍK P. (2000) Hydrologické poměry výsypky Václav v Křinci u Duchcova, Acta Universitatis Purkynianae, Studia oecologica X, s. 81-84, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

NERUDA M., URBANOVÁ M. (2000) Negativní dopady absence vhodného využívání zemědělské půdy na složky krajiny, Acta Universitatis Purkynianae, Studia oecologica X, s. 85-88, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

VRÁBLÍK P., NERUDA M. (2000) Strukturální fondy Evropské unie a možnosti jejich využití v České republice, Acta Universitatis Purkynianae. Studia Oecologica X., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

VRÁBLÍK P., NERUDA M (2000) Regionální politika v Evropské unii a v České republice, Acta UniversitatisPurkynianae. Studia Oecologica X., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

FARSKÝ M., NERUDA M. (2001) Biomasa pro energetiku: Šance nebo návrat zpět?, CHEMagazín, č. 3, r. XI., s. 11-12

NERUDA M. (2001) Local Agenda 21 in Great Britain – on exampleCheshirecounty, Acta UniversitatisPurkynianae 66, Studia oecologica XI, s. 86-91, UJEP Ústí nad Labem

NERUDA M., NERUDA R. (2001) Monitoring kvantitativních a kvalitativních ukazatelů malých vodních toků, Acta UniversitatisPurkynianae 73, Studia oecologica XII., s. 131-134, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

FARSKÝ M., NERUDA M. (2001) Energy usage of biomass: environmental economy evaluation, Economics and Management, mimořádné číslo, Faculty of Economics, Technical University of Liberec, s. 60-63

FARSKÝ M., NERUDA M. (2001) A reclamation of the Landscape in North Bohemia Lignite Basin. E+M Ekonomie a Management. č. 2, Technická univerzita v Liberci. Liberec, s. 45-49

NERUDA M., FARSKÝ M. (2002) Biomass for energetics Chance or regression, Agricultural Economics, 48, (11), s. 202-204

FARSKÝ M., NERUDA M. (2003) Bilance produkovaných odpadů jako omezující faktor v úvahách o rozšíření výroby průmyslového podniku, Ekonomie a Management, č. 2, VI. Ročník, Technická univerzita v Liberci, s. 42-47.

FARSKÝ M., NERUDA M. (2003) Příspěvek k hodnocení vývoje spotřebních norem energií, Ekonomika a Management, č. 3, VI. Ročník, Technická univerzita v Liberci, s. 112-115.

NERUDA M., KOVÁŘ P. (2003) Aplikace modelu Fourierových řad na povodí Ploučnice, č. 3, ročník 53, Vodní hospodářství, Praha.

FARSKÝ M., NERUDA M. (2004) Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice, Vesmír, č. 6, r. 83, Praha, str. 326-329

NERUDA M., NERUDA R., KUDOVÁ P. (2005) Forecasting runou with Artificial Neural Networks, UNESCO, International HydrologicalProgramme, Progress in surface and subsurface water studies at plot and small basin scale, 10thConference of the Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB) Turin, Italy, 13-17. 10. 2004, IHP-VI, No. 77, Paris, France, s. 65-69

Účast na konferencích

2021
NERUDA M. Revitalizace vodních toků, konference k výstavě Voda a civilizace, 22. 4. 2021, UJEP Ústí n. L.

2020
NERUDA M. Hydrické rekultivace jezera Milada a jezera Most, konference Krajina po těžbě, 11. 3. 2020, Ústí n. L.

2018
BROVDYOVÁ T., CHMELÍK J., TRÖGL J., NERUDA M., KNOPOVÁ L., SIROTKIN A. S. (2018) Comparing of Bílina River pollution with heavy metals before, during and after the floods in the Czech Republic 2013, Sixth International Environmental Congress (Eighth International Scientific-Technical Conference) “Ecology and Life Protection of Industiral -Transport Complexes”, Samara -Togliatti, Rusko, p.24-28 

2014
NERUDA N., MACHOVÁ I., KUBÁT K., FILIPOVÁ L., HOLEC M., HOLCOVÁ D. (2014) Hydrická rekultivace na Mostecku – Ekosystém litorální zóny, In Těžba a její dopady na životní prostředí V – sborník příspěvků z konference, 2. -3. 4. 2014, Ostrava, s. 56-59

AMBROŽOVÁ ŘÍHOVÁ J., NERUDA M. (2014) Hydrická rekultivace na Mostecku – Ekosystém jezera, In Těžba a její dopady na životní prostředí V – sborník příspěvků z konference, 2. -3. 4. 2014, Ostrava, s. 81-84

NERUDA M., MACHOVÁ I., KUBÁT K., FILIPOVÁ L., AMBROŽOVÁ ŘÍHOVÁ J., HOLEC M. (2014) Researchoftheformerbrowncoal mine Most floodingfromthe point ofview hydrobiology and littoralzoneecosystem, In The 9th Europeanconference on ecologicalrestoration – Abstracts, 3.-8. 8. 2014, Oulu, Finsko, s. 104-105 

2013
NERUDA M., KUBÁT K., ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J., MACHOVÁ I., FILIPOVÁ L. (2013) Hydrická rekultivace jezera Most, In Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů-sborník příspěvků z konference, 16.-18.4.2013, Most, s. 94-97.

2012
NERUDA M., KUBÁT K., MACHOVÁ I., FILIPOVÁ L., HOLEC M., HOLCOVÁ D., ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J. (2012), EnvironmentalresearchofhydricrestorationofLake Most, Programme and Abstractbook, 8th EuropeanConference on EcologicalRestoration, 9.-14.9. 2012, České Budějovice, s. 61

NERUDA R., ŠREJBER J., NERUDA M., Konference EGU 2012 General Assembly, „Improving floodwave predictors by meta-learning“, Vídeň, 22.-27 .4. 2012

NERUDA, M., KRAMER, D., TIKHONOVA, I. (2012) Assessment of current conditions of the Bílina river in the Czech Republic, 1st International Conference on the Design, Construction, Maintenance, Monitoring and Control of Urban Water Systems, New Forest; United Kingdom; 25.- 27. 4. 2012, Volume 122, p. 97-108

2011
Konference „Revitalizace území v Podkrušnohoří – 2011“, 6. 9. 2011, FŽP UJEP Ústí nad Labem.

NERUDA R., ŠREJBER J., NERUDA M., Konference EGU 2011 – ústní vystoupení: „Neuroevolution modelling of floodwave predictors for Smeda river“, Vídeň, 4. 4. 2011

2010
NERUDA M., ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J., PŘIKRYL T., PETROUŠKOVÁ V., OLAH R. (2010) Ekologické sledování hydrických rekultivací, In. Magdeburský seminář o ochraně vod v Teplicích 4.-6.10.2010, sborník, s. 234

NERUDA R., ŠREJBER J., NERUDA M., PAŠČENKO P. (2010) Combining neural networks and genetic algorithms for hydrological flow forecasting, poster, European Geosciences Union, General Assembly 2010, 2-7.5.2010, Vídeň ŠULC J.,

RÝZNAROVÁ M., KRENÍKOVÁ V., NERUDA M. (2010) Obnovitelný zdroj energie – zplyňování biomasy s kogenerací. In Technika ochrany prostredia TOP 2010. Bratislava, STU Bratislava, 2010, s. 399-404

ŠREJBER J., NERUDA R., NERUDA M. (2010) Rainfall-runoff time series modeling with artificial neural network usage. In Hydrological responses of small basins to a changing environment, BOKU Vídeň, Rakousko, 2010, s. 211-213

2009
NERUDA M., ZACHAROVÁ J. (2009) Small streams‘ rehabilitation in the northern region of the Czech Republic, Waterpolicy 2009 – Water as a Vulnerable and Exhaustible Resource, Czech University of Life Sciences, 22.-26.6.2009, s. 39-40.

NERUDA M., NERUDA R., ŠREJBER J. (2009) Longer Period Runoff Forecasts by Mean of Multilayer Perceptron Neural Network, 5th Environmental Accounting – Sustainable Development Indicators, 23.-24. 4. 2009, Praha, s. 60

Archiv

NERUDA M., URBANOVÁ M. (2000) Negativní dopady absence vhodného využívání zemědělské půdy na složky krajiny, Ekotrend -“trvale udržitelný rozvoj” – cesta do 3. tisíciletí, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

NERUDA M., NERUDA R. (2001) Monitoring kvantitativních a kvalitativních ukazatelů malých vodních toků, Studentská vědecká konference, Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

NERUDA M., NERUDA R. (2001) Sledování kvantitativních a kvalitativních vlastností vody na horní Ploučnici metodou neuronových sítí, Sborník referátů z konference „Hornická a pohornická krajina horního Slezska, s. 125-130, VŠB – Technická univerzita Ostrava

NERUDA, M., NERUDA, R. (2002) Sledování kvantitativních a kvalitativních vlastností vody na horní Ploučnici metodou neuronových sítí, sborník z konference Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia IV.,  14. září 2001, Technická univerzita Zvolen, s. 145-153.

NERUDA M., NERUDA R. (2002) Vyhodnocení závislosti průtoků na srážkách metodou neuronových sítí, sborník referátů z mezinárodní konference Systémové řízení konané ve dnech 12. a 13. 6. 2002, Masarykova univerzita v Brně, s. 347-351.

NERUDA M. (2002) Quantitative hydrological model of the Ploučnice catchment using neural networks, mezinárodní konference Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation, 14. – 20. 9. 2002, Doubice, sborník abstraktů s. 24

NERUDA M., NERUDA R. (2003) Aplikace umělých neuronových sítí na srážko-odtokové vztahy, sborník příspěvků Veda mladých 2003 – 1. Medzinárodná vedecká konferencia FZKI SPU Nitra konaná ve dnech 6. – 7. 11. 2003, s. 128-132.

NERUDA M., NERUDA R. (2003) Možnost predikce povodní pomocí neuronových sítí, 3. Vodohospodářská konference 2003 s mezinárodní účastí, 26. – 27. 11. 2003, FAST VUT v Brně, ECON publishing, s.r.o. Brno, s. 211-215.

NERUDA M., NERUDA R. (2003) Srovnání kvantitativních a kvalitativních vlastností vody pomocí metody neuronových sítí, Sborník příspěvků z Workshopu 2002 „Extrémní hydrologické jevy v povodích“ konaného 12. 11. 2002 v Praze, ČVUT Fakulta stavební Praha, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Tisk ČHMÚ Praha, s. 131-136. 

NERUDA M., NERUDA R. (2003) Využití umělých neuronových sítí k předpovědi průtoků na Ploučnici, Sborník příspěvků z workshopu 2003 “Extrémní hydrologické jevy v povodích”, České vysoké učení technické v Praze, s. 215-220

NERUDA M. (2003) “Retenční faktor” ve srážko-odtokových modelech, Abstrakty a přednášky konference Praga 2003, Krajina a voda, konané ve dnech 25.-29. srpna 2003 v Praze, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Consult Praha, s. 100-108.

NERUDA M., KOVALČÍKOVÁ J., FARSKÝ M. (2003) Hodnocení retenční schopnosti krajiny, sborník z konference Hydrologie půdy v malém povodí konané 15. 10. 2003, Ústav pro hydrodynamiku AVČR Praha, str. 233-236.

NERUDA M. (2003) Předpověď povodňových situací pomocí metody neuronových sítí, sborník z workshopu Protipovodňová opatření v krajině a sídlech, 10.-11.4.2003, Praha, FŽP UJEP Ústí n. L., Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha

NERUDA R., NERUDA M. (2004) Modelování srážko-odtokových vztahů metodami umělé inteligence, 526/03/Z042. In Dlouhodobé změny klimatu – Souhrnné výsledky grantových proejektů v mimořádné soutěži GAČR, Praha, s. 57-62

NERUDA M., NERUDA R., KUDOVÁ P., FIEDLEROVÁ K. (2004) Rainfall-runoff modelling with Artificial Neural Networks and GIS tools. In D. Tropeano, M. Arattano, F. Maraga, C. Pelissero (eds.): Progress in surface and subsurface water studies at the plot and small basin scale. Italian National Research Council, Turin, 2004, pp. 101-104.

NERUDA M., FIEDLEROVÁ K., FARSKÝ M. (2004) Stanovení retenční schopnosti území pomocí geografických informačních systémů, Sborník referátů z odborné konference Průmyslová krajina, 23. března 2004, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. 187-194

FARSKÝ M., NERUDA M. (2004) Leontijevská strukturní bilance a účty materiálových toků, Mezinárodní seminář 15. 11. 2004 v Praze, FŽP UJEP Ústí n. L., UK Praha, Environmentální účetnictví, s. 178-181.

NERUDA M., NERUDA R., KUDOVÁ P. (2004) Predikce průtoků pomocí sítí s lokálními jednotkami, sborník z konference Vodní toky 2004, Hradec Králové 23.-24.11.2004, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha, s. 157-160.

NERUDA M., FIEDLEROVÁ K., PRCHALOVÁ J. (2004) Využití nástrojů gis při srážko-odtokovém předpovědním modelování, Juniorstav 2004, 4.-5.2.2004, VUT Brno

FARSKÝ M., NERUDA M. (2005) Deskripce retenční schopnosti české krajiny, Sborník referátů z odborné konference Průmyslová krajina, 22.-23. března 2005, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. 29-34

FARSKÝ M., NERUDA M., NERUDA R. (2005) Hmotnostní a energetické toky v souvislostech podnikového environmentálního účetnictví, Mezinárodní konference 25. – 27. 9. 2005 v Praze, Environmentální účetnictví Indikátory udržitelného rozvoje, s. 345-351

FARSKÝ M., NERUDA M., NERUDA R. (2005) Mass and Energy Flows in Consequence sof Company Environmental Accounting, International conference 25. -27. 9. 2005 in Prague, Environmental Accounting Sustainable Development Indicators, p. 356-362

NERUDA M., DOLANSKÝ T., PRCHALOVÁ J. (2005) Neptun pomáhá evropským vodohospodářům, Sborník z konference Vodní toky 2005, 29.-30.11.2005 Hradec Králové, s. 168-170

NERUDA M. (2006) Aspects of Environmental factors in Chomutov – Usti area, Sborník z 10. konference Environment and Mineral Processing, 22.-24. 6. 2006 v Ostravě, VŠB TU Ostrava, s. 165-168.

VRÁBLÍKOVÁ J., NERUDA M., VRÁBLÍK P., HLÁVKA M. (2006) Specifika kategorizace půdního fondu v pánevních okresech severních Čech, Sborník referátů z 11. pedologických dnů, Kouty nad Desnou, 20.-21.9.2006, s. 167-172

VRÁBLÍKOVÁ J., SEJÁK J., NERUDA M., VRÁBLÍK P. (2006) Perspektivy využití půd v antropogenně postižených oblastech, Sborník z mezinárodní vědecké konference Bioklimatologie a voda v krajině, 11.-14.9.2006, Strečno, Slovensko

DOLANSKÝ T., NERUDA M., ELZNICOVÁ J. (2006) Projekt NEPTUN – výchova vodohospodářských pracovníků, poster na mezinárodní konferenci k 15. výročí založení FŽP UJEP Ústí n. L.

NERUDA M., DOLANSKÝ T., PRCHALOVÁ J. (2006) Neptun pomáhá evropským vodohospodářům, Konference klastru Aquarius, 24. 5. 2006, Krajský úřad Ústeckého kraje VRÁBLÍKOVÁ J., NERUDA M. (2006) Projekt REVITAMIN – Nutzung der Ergebnisse in dem von den menschlichen Tatigkeiten betroffenen Raum Nordbohmens, Transnationalekonferenz Revitamin, 8.-9.5.2006, p. 1-4.

NERUDA M., DOLANSKÝ T., PRCHALOVÁ J. (2006) Projekt NEPTUN – výchova vodohospodářských odborníků, 12. Magdeburský seminář o ochraně vod Rámcová směrnice o vodách (WFD), 10.-13.10.2006, Český Krumlov, s. 197

NERUDA M., DOLANSKÝ T. (2007) Project NEPTUN helps with Flood Control, European Symposium on Flood Risk Management Research (EFRM 2007), 6.-7. 2. 2007, Drážďany, pp. 270-271.

NERUDA M. (2007) NEPTUN – new partnership for transnational understanding and co-operation in water management, workshop “Vypracovanie spoločnej koncepcie krajinného a vodného hospodárstva, posúdenie možností jej realizácie a projektovanie jednotlivých prvkov koncepcie v Medzibodroží” – projekt č. HU-SK-UA/05/01/041, 23. 1. 2007, VITUKI Budapešť.

NERUDA M. (2007) Revitalizace malých vodních toků v severních Čechách, mezinárodní konference Reregions, 17.-20. 4, 2007, Most, s. 13-14

FARSKÝ M., NERUDA M., NERUDA R., IŠA J. (2007) Energy balance and balance of reserves of fuels, 3rd international konference Environmental Accounting&Sustainable Development Indicators, book of proceedings, 23.-25. 5. 2007, Praha, s. 327-330.

NERUDA M., VRÁBLÍKOVÁ J. (2007) Revitalization of rivers in North Bohemia, 11th Conference on Environment and Mineral Processing, 3. díl, 31.5.-2.6.2007, VŠB-TU Ostrava, s. 49-51.

NERUDA M., DOLANSKÝ T. (2007) Project NEPTUN delivers a course on the European Water Framework Directive, International Conference Proceedings „Methodology development for integrated river basin planning“, 23. 1. 2007 Budapešť, s. 56-59

NERUDA M., VRÁBLÍKOVÁ J., OPRCHALOVÁ L. (2008) Revitalizace řeky Modly, Sborník příspěvků 1. Konference České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca, 20.-23.8.2007, Rožnov pod Radhoštěm, s. 578-581, Bratislava

NERUDA M., VRÁBLÍKOVÁ, SMETANOVÁ L. (2008) Environmental pollution of Bílina River, 12th Conference on Environment and Mineral Processing, 5.-7. 6. 2008, VŠB-TU OSTRAVA, part III, s. 223-228, Ostrava

NERUDA M., OPRCHALOVÁ L., BREJŠOVÁ D. (2008) Revitalizace vodotečí, příklady z okolí, Sborník z meziregionálního odborného semináře Pozemkové úpravy v povodněmi ohroženém území, 17. června 2008, Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem, Severočeská pobočka Českomoravské komory pro pozemkové úpravy, s. 70-74.

Řešené projekty

Aktuální:

Ukončené:
Projekty na přípravu akreditace studijních programů U21 a STUVIN

Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů, program TAČR Alfa, TA 01020592 (2011-2014)

2011-2014 Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí (Envimod), OPVK

Antropogenní znečištění a stavba říčních niv: dva fenomény a jediný příběh, GAČR (2015-2017)

Společně plánovat a utvářet městskou zeleň I. a II., Fond malých projektů Euroregion  Elbe/Labe, Cíl 3, 2010-2013

Zelená síť Krušné hory, Cíl 3, 2009-2011

Environmental Water Management ENWAMA, Partnership, Leonardo da Vinci, 2008-2010

Neptun – New partnership for transnational understanding and co-operation in watermanagement, Leonardo da Vinci, 2004-2007

Modelování srážko-odtokových vztahů metodami umělé inteligence, GAČR 526/03/Z042, 2004

Neruda Martin, Koutský Jaroslav, Raška Pavel, Balej Martin. REURIS (Revitalizace nábřeží plzeňských řek) Studie ekonomických a neekonomických benefitů revitalizací vodních toků v urbanizovaných oblastech. Studie pro Magistrát města Plzně. Ústí nad Labem: VYCERRO Univerzita J. E. Purkyně, 2010. 32 s.

Vedené závěrečné práce

Od roku 2002 vedoucí úspěšně obhájených 106 bakalářských a 74 diplomových prací.
Diplomové práce v anglickém jazyce:
Ondřej Šebek: Effects of climate change on river bank filtration in the Elbe river basin, 2017. Ines Alexandre Estrela Oliveira: Stream restoration and meanders position, Case study of Černý potok, Ore Mountains, Czech Republic, erasmová studentka, University of Porto, 2011. Vlasta Švecová: Air pollution – exposure to PM 2,5 from traffic, 2005.

Vzdělání a odborný růst

1989-1992 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

1996 Bc. Ochrana životního prostředí FŽP UJEP

1998 Ing. Inženýrská ekologie – Revitalizace krajiny FŽP UJEP

2004 Ph.D. Krajinné inženýrství – Ochrana půdy a meliorace – Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická a environmentální fakulta, Disertační práce na téma: Využití matematických modelů srážko-odtokových procesů k hodnocení retence malých povodí v severních a východních Čechách

2019 Doc. Krajinářství – Stavební fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

– Základní kurz statistiky v programu STATISTICA, 2004, StatSoft ČR
– Projektant pro program SAPARD, 2000, Ministerstvo zemědělství ČR
– Letní škola rekultivací Sommerakademie 4.-9.9.2005, Sommerakademie 3.-8.9.2006, Kulturstiftung Hohenmölsen, Německo

Zaměstnání

1999 – doposud: Fakulta životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ve funkci asistent, odborný asistent, proděkan pro vnější vztahy (2007-2015), děkan (2015- 2019)

1992-1993: Bohemia computer – Drift, Ústí nad Labem, prodejce výpočetní techniky

Přednášky a působení v zahraničí

– studijní pobyt v programu Tempus na Univerzitě Salford, United Kingdom, 9/2015-1/2016

– studijní erasmový doktorandský pobyt na Imeprial College, Londýn, UK, 5/2000-7/2000

– 2 přednášky na Wasser seminar na Technické univerzitě Drážďany (2008, 2010) – organizace profesor Graeber

– přednášky na několika univerzitách a výzkumných ústavech v Evropě v rámci návštěv z programu Erasmus: Univerzita Salford UK, Vysoká škola v Osnabrücku (Německo), HTW Drážďany (Německo), Univerzita Rostock (Německo), Bauhaus Univerzita Weimar (Německo), Turku Univerzita ve Finsku, Výzkumný ústav dřevařský a ekologický v Ass v Norsku, Corvinova Univerzita v Budapešti, firma Envirocentre v Glasgow (UK), Suleyman Demirel Univerzita Isparta (Turecko), Istanbul Univerzita, Dokuz Eylul Univerita v Izmiru (Turecko), firma Questor u Queens Univerzity v Belfastu (UK), Beit Berl College Tel Aviv (Izrael)

– Přednášky na California Environmental Protection Agency v Sacramentu a na University of Illinois, Chicago, USA, 2014 o revitalizaci vodních toků a hydrických rekultivacích severních Čech

– Přednášky o vodním hospodářství na Univerzitě Nha Trang, Vietnam, 2008Přednášky o vodním hospodářství na Univerzitě Nha Trang, Vietnam, 2008

– Ústecko, kraj za těžebními limity, proměny českých (post) uhelných regionů, Studenta, 2020, přednáška o rekultivacích, https://lnkd.in/dsz_Mdn

Ostatní aktivity

Severočeský pobočný spolek Českomoravské komory pro pozemkové úpravy, z. s.
Redakční rada časopisu Pozemkové úpravy
Řídící výbor, pracovní skupina životní prostředí ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
Dozorčí rada Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka,v.v.i.
Člen oborové rady doktorského studijního programu Zemědělství a krajinářství na Stavební fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě

Aktualizováno 9. 2. 2023